Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formular til vælgererklæringer
Kapitel 2 Digital løsning til anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer
Kapitel 3 Adgang til brug af digital løsning til indsamling af vælgererklæringer
Kapitel 4 Afgivelse, tilbagetrækning og indlevering af vælgererklæringer
Kapitel 5 Gyldighed, opbevaring, sletning og tilintetgørelse
Kapitel 6 Særlige tilfælde
Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer

I medfør af § 12, stk. 10 og 11, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014, som ændret ved lov nr. 312 af 29. marts 2014, § 11, stk. 10 og 11, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014, som ændret ved lov nr. 312 af 29. marts 2014, og § 4, stk. 3, i lov nr. 312 af 29. marts 2014 om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, fastsættes:

Kapitel 1

Formular til vælgererklæringer

§ 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 2

Digital løsning til anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer

§ 2. Anmeldelse for social- og indenrigsministeren af et nyt parti, der ønsker at deltage i folketingsvalg, jf. § 12, stk. 1, i lov om valg til Folketinget, eller Europa-Parlamentsvalg, jf. § 11, stk. 1, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, skal ske ved brug af den digitale løsning, som social- og indenrigsministeren stiller til rådighed via www.vaelgererklaering.dk, jf. dog § 14, stk. 1. Indsamling af de vælgererklæringer, der skal følge med anmeldelsen, skal ligeledes ske ved brug af løsningen, jf. dog § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for det tyske mindretals parti.

Kapitel 3

Adgang til brug af digital løsning til indsamling af vælgererklæringer

§ 3. Et nyt parti, der har fået sit navn godkendt af Valgnævnet, jf. § 12, stk. 2 og 3, i lov om valg til Folketinget, eller § 11, stk. 2 og 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, får efter anmodning til Social- og Indenrigsministeriet adgang til brug af den digitale løsning. Anmodningen om adgang til løsningen skal indeholde oplysninger om navn og CPR-nummer for den person (partiadministrator), der på vegne af partiet skal have adgang til løsningen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Adgang som partiadministrator til den digitale løsning, jf. stk. 1, gives til den person, der har fået partiets navn godkendt, eller til en person, der tegner den forening, der har fået partiets navn godkendt. Efter anmodning kan adgang til løsningen i stedet gives til en person, der er udpeget af den, der har fået partiets navn godkendt, eller af en person, der tegner den forening, der har fået partiets navn godkendt.

Stk. 3. Den person, der som partiadministrator på partiets vegne får adgang til brug af den digitale løsning, jf. stk. 2, kan efterfølgende give andre personer fra partiet adgang til brug af løsningen på partiets vegne.

§ 4. Ønsker et parti at afbryde en indsamling af vælgererklæringer, skal partiet meddele dette til Social- og Indenrigsministeriet via den digitale løsning. Når Social- og Indenrigsministeriet har bekræftet afbrydelsen af partiets indsamling af vælgererklæringer, lukkes partiets adgang til brug af løsningen. Vælgererklæringer og alle øvrige oplysninger om vælgerne indsamlet af partiet slettes herefter i løsningen. Partiet skal tilintetgøre alle papirbaserede væl- gererklæringer og øvrige oplysninger om vælgernes afgivelse af vælgererklæringer, som partiet måtte opbevare.

Kapitel 4

Afgivelse, tilbagetrækning og indlevering af vælgererklæringer

Afgivelse af digital vælgererklæring

§ 5. En vælger, der ønsker at afgive en vælgererklæring ved brug af den digitale løsning, skal først afgive en støttetilkendegivelse til partiet i form af vælgerens e-mailadresse, jf. dog §§ 14 og 15. Støttetilkendegivelsen er ikke bindende for vælgeren. Partiet skal sikre, at oplysninger om vælgeren behandles efter reglerne i persondataloven, herunder at vælgeren ved afgivelse af støttetilkendegivelsen samtidig giver udtrykkeligt samtykke til, at partiet kan behandle oplysninger om vælgeren og registrere dem i den digitale løsning.

Stk. 2. Partiet skal registrere støttetilkendegivelsen i den digitale løsning. Når der er forløbet 7 dage fra registreringen, modtager vælgeren en e-mail fra den digitale løsning. E-mailen indeholder et link, der sammen med vælgerens digitale signatur skal benyttes for at få adgang til løsningen.

Stk. 3. Når vælgeren har fået adgang til den digitale løsning, kan vælgeren afgive en vælgererklæring for det parti, som vælgeren har afgivet sin støttetilkendegivelse til. Vælgererklæringen kan dog ikke afgives, hvis vælgeren ikke opfylder betingelserne for valgret til Folketinget eller, hvis partiet ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, valgret til Europa-Parlamentet. Vælgererklæringen kan endvidere ikke afgives, hvis vælgeren allerede har afgivet en gyldig vælgererklæring for det pågældende parti eller et andet parti, der ønsker at stille op til samme type valg. Ved kontrol af vælgerens valgret indhenter løsningen oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR). Hvis vælgererklæringen ikke kan afgives, modtager vælgeren en meddelelse fra løsningen med oplysning om årsagen hertil via Digital Post.

Stk. 4. Når en vælgererklæring er afgivet, modtager vælgeren en kvittering fra den digitale løsning via Digital Post. Af kvitteringen fremgår vælgererklæringens arkivnøgle. Så længe vælgererklæringen er gyldig, jf. § 11, har vælgeren ret til efter anmodning til partiet med angivelse af oplysning om CPR-nummer eller vælgererklæringens arkivnøgle at få tilsendt kvitteringen på ny fra løsningen via Digital Post, indtil det tidspunkt, hvor partiet anmelder sig. Partiet kan ikke stille formkrav til vælgerens anmodning.

Stk. 5. Ønsker vælgeren ikke at afgive en vælgererklæring til partiet, kan vælgeren trække sin støttetilkendegivelse tilbage i den digitale løsning. Støttetilkendegivelsen og alle øvrige oplysninger om vælgeren bliver herefter slettet i løsningen. Når vælgeren har trukket sin støttetilkendegivelse tilbage, modtager vælgeren en kvittering fra løsningen via Digital Post.

Stk. 6. Såfremt vælgeren hverken trækker sin støttetilkendegivelse tilbage eller afgiver vælgererklæring, bliver støttetilkendegivelsen og alle øvrige oplysninger om vælgeren slettet i den digitale løsning efter en af social- og indenrigsministeren nærmere fastsat periode.

Tilbagetrækning af digital vælgererklæring

§ 6. Ønsker vælgeren at trække en vælgererklæring afgivet efter § 5 tilbage, skal vælgeren gøre brug af det link, der fremgår af kvitteringen for vælgererklæringens afgivelse, jf. § 5, stk. 4. Ved at benytte linket og sin digitale signatur får vælgeren adgang til den digitale løsning, hvorfra vælgeren kan trække vælgererklæringen tilbage.

Stk. 2. Når vælgeren har trukket vælgererklæringen tilbage, bliver vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgeren slettet i den digitale løsning. Vælgeren modtager herefter en kvittering fra løsningen via Digital Post.

Afgivelse af papirbaseret vælgererklæring

§ 7. Såfremt vælgeren ikke ønsker at afgive en vælgererklæring ved brug af den digitale løsning, jf. § 5, kan vælgeren i stedet afgive en papirbaseret vælgererklæring.

Stk. 2. En vælger, der ønsker at afgive en papirbaseret vælgererklæring, skal først afgive en støttetilkendegivelse til partiet i form af vælgerens CPR-nummer. Støttetilkendegivelsen er ikke bindende for vælgeren. Partiet skal sikre, at oplysninger om vælgeren behandles efter reglerne i persondataloven, herunder at vælgeren ved afgivelse af støttetilkendegivelsen samtidig giver udtrykkeligt samtykke til, at partiet kan behandle oplysninger om vælgeren og registrere dem i den digitale løsning.

Stk. 3. Partiet skal registrere støttetilkendegivelsen i den digitale løsning. Når der er forløbet en periode på 7 dage fra registreringen, afsendes der fra løsningen en papirbaseret formular til vælgererklæringen til vælgeren med almindelig post.

Stk. 4. Vælgeren underskriver og daterer vælgererklæringen og sender denne til partiet. Når partiet har modtaget vælgererklæringen, skal partiet registrere vælgererklæringen i den digitale løsning. Vælgererklæringen er ikke gyldig, hvis vælgeren ikke opfylder betingelserne for valgret til Folketinget eller, hvis partiet ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, valgret til Europa-Parlamentet. Vælgererklæringen er endvidere ikke gyldig, hvis vælgeren allerede har afgivet en gyldig vælgererklæring for det pågældende parti eller et andet parti, der ønsker at stille op til samme type valg. Ved kontrol af vælgerens valgret indhenter løsningen oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR). Hvis vælgererklæringen ikke er gyldig, modtager vælgeren en skriftlig meddelelse fra løsningen med oplysning om årsagen hertil med almindelig post.

Stk. 5. Når en gyldig vælgererklæring er registreret, modtager vælgeren en kvittering fra løsningen med almindelig post. Af kvitteringen fremgår vælgererklæringens arkivnøgle. Så længe vælgererklæringen er gyldig, jf. § 11, har vælgeren ret til efter anmodning til partiet med angivelse af oplysning om CPR-nummer eller arkivnøgle at få tilsendt kvitteringen på ny med almindelig post, indtil det tidspunkt, hvor partiet anmelder sig.

Stk. 6. Ønsker vælgeren ikke at afgive en vælgererklæring til partiet, kan vælgeren efter anmodning til partiet med angivelse af oplysning om CPR-nummer trække sin støttetilkendegivelse tilbage. Partiet kan ikke stille formkrav til anmodningen. Partiet skal registrere i den digitale løsning, at vælgeren ønsker at trække sin støttetilkendegivelse tilbage. Støttetilkendegivelsen og alle øvrige oplysninger om vælgeren bliver herefter slettet i løsningen. Umiddelbart efter partiets registrering af tilbagetrækningen skal partiet tilintetgøre alle oplysninger om vælgerens afgivelse af støttetilkendegivelse, som partiet måtte opbevare. Når vælgeren har trukket sin støttetilkendegivelse tilbage, modtager vælgeren en kvittering fra løsningen med almindelig post.

Stk. 7. Såfremt vælgeren hverken trækker sin støttetilkendegivelse tilbage eller afgiver vælgererklæring, bliver støttetilkendegivelsen og alle øvrige oplysninger om vælgeren slettet i den digitale løsning efter en af social- og indenrigsministeren nærmere fastsat periode.

Tilbagetrækning af papirbaseret vælgererklæring

§ 8. Ønsker vælgeren at trække en vælgererklæring afgivet efter § 7 tilbage, skal vælgeren meddele dette til partiet. Meddelelsen skal indeholde oplysning om vælgererklæringens arkivnøgle, der fremgår af kvitteringen for vælgererklæringens afgivelse, jf. § 7, stk. 5, eller oplysning om vælgerens CPR-nummer. Partiet kan ikke stille formkrav til meddelelsen.

Stk. 2. Når partiet har modtaget meddelelse om, at vælgeren ønsker at trække en vælgererklæring tilbage, skal partiet registrere dette i den digitale løsning inden for en periode på 7 dage fra modtagelsen. Efter partiets registrering af vælgerens ønske om tilbagetrækning modtager vælgeren fra løsningen en formular til erklæring om tilbagetrækning af vælgererklæringen med almindelig post.

Stk. 3. Vælgeren udfylder og underskriver erklæringen om tilbagetrækning af vælgererklæringen og sender denne til partiet med almindelig post. Når partiet har modtaget vælgerens erklæring om tilbagetrækning, skal partiet registrere denne i den digitale løsning inden for en periode på 7 dage fra modtagelsen. Vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgeren bliver herefter slettet i løsningen. Vælgeren modtager herefter en kvittering fra løsningen med almindelig post. Umiddelbart efter partiets registrering af tilbagetrækningen skal partiet tilintetgøre vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgerens afgivelse af vælg-ererklæring, som partiet måtte opbevare.

Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om en vælgererklærings ugyldighed som følge af et partis manglende registrering af en vælgers ønske om tilbagetrækning af en vælgererklæring, jf. stk. 2, eller manglende registrering af vælgerens erklæring om tilbagetrækning af en vælgererklæring, jf. stk. 3. I det i 1. pkt. nævnte tilfælde kan social- og indenrigsministeren endvidere træffe beslutning om gyldigheden af en vælgererklæring, som vælgeren efterfølgende afgiver til et andet parti, uanset at vælgererklæringen ikke registreres i den digitale løsning.

Indlevering af vælgererklæringer ved anmeldelse af nyt parti

§ 9. Ved anmeldelse for social- og indenrigsministeren af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, jf. § 2, overgår dataansvaret for de vælgererklæringer, som er registreret for partiet i den digitale løsning, fra partiet til Social- og Indenrigsministeriet.

Stk. 2. Papirbaserede vælgererklæringer, som er gyldigt afgivet efter § 7, og som ikke er trukket tilbage, jf. § 8, skal ved partiets anmeldelse til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg indleveres til social- og indenrigsministeren.

Kapitel 5

Gyldighed, opbevaring, sletning og tilintetgørelse

Partinavnegodkendelsens gyldighed

§ 10. Efter § 12, stk. 2, i lov om valg til Folketinget og § 11, stk. 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet gælder godkendelsen af partiets navn i tre år regnet fra godkendelsens dato. Efter § 12, stk. 3, i lov om valg til Folketinget og § 11, stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet kan Valgnævnet efter ansøgning forlænge godkendelsen af partinavnet for et år regnet fra udløbet af den tidligere godkendelse, og forlængelse kan i særlige tilfælde ske flere gange.

Stk. 2. Efter den i stk. 1 nævnte periode slettes partiets vælgererklæringer og alle øvrige oplysninger om vælgerne i den digitale løsning. Efter den i stk. 1 nævnte periode skal partiet tilintetgøre papirbaserede vælgererklæringer og alle øvrige oplysninger om vælgernes afgivelse af vælgererklæringer, som partiet måtte opbevare.

Vælgererklæringens gyldighed

§ 11. Efter § 12, stk. 6, 1. pkt., i lov om valg til Folketinget, og § 11, stk. 6, 1. pkt., i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet er en vælgererklæring gyldig i 18 måneder fra datoen for afgivelsen.

Stk. 2. Efter den i stk. 1 nævnte periode slettes vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgeren i den digitale løsning, medmindre erklæringen er afgivet for et parti, der er anmeldt for social- og indenrigsministeren. Efter den i stk. 1 nævnte periode skal partiet tilintetgøre en papirbaseret vælgererklæring og alle øvrige oplysninger om vælgerens afgivelse af vælgererklæring, som partiet måtte opbevare.

Partianmeldelsens gyldighed

§ 12. Efter § 12, stk. 7, i lov om valg til Folketinget er en anmeldelse af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg gyldig indtil afholdelse af førstkommende folketingsvalg, dog mindst i 18 måneder fra anmeldelsens dato. Efter § 11, stk. 7, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet er en anmeldelse af et nyt parti til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg gyldig indtil afholdelse af førstkommende Europa-Parlamentsvalg.

Stk. 2. Efter den i stk. 1 nævnte periode slettes vælgererklæringerne og alle øvrige oplysninger om vælgerne i den digitale løsning. Social- og Indenrigsministeriet tilintetgør alle papirbaserede vælgererklæringer. Partiet skal tilintetgøre alle øvrige oplysninger om vælgernes afgivelse af vælger-erklæringer.

Opbevaring af vælgererklæringer

§ 13. En efter §§ 5, 7 og 18 gyldigt afgivet eller registreret vælgererklæring opbevares i den digitale løsning indtil det tidspunkt, hvor:

1) partiet ønsker at afbryde indsamlingen af vælgererklæringer, jf. § 4,

2) vælgeren trækker sin vælgererklæring tilbage, jf. §§ 6 og 8,

3) godkendelsen af partiets navn og eventuel forlængelse af denne udløber, jf. § 10, stk. 1,

4) gyldigheden af vælgererklæringen udløber, jf. § 11, stk. 1, eller

5) gyldigheden af partiets anmeldelse som nyt parti til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg udløber, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 2. Vælgererklæringer omfattet af stk. 1 opbevares i den digitale løsning indtil det tidligste af de tidspunkter, der er fastlagt i stk. 1, nr. 1-4. Er partiet anmeldt til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, opbevares vælgererklæringerne dog i løsningen indtil det i stk. 1, nr. 5, fastlagte tidspunkt.

Stk. 3. Partiet skal opbevare papirbaserede vælgererklæringer, jf. §§ 7, 14, 15, 17 og 18, indtil det tidligste af de tidspunkter, der er fastlagt i stk. 1, nr. 1-4.

Stk. 4. Social- og Indenrigsministeriet opbevarer papirbaserede vælgererklæringer, der følger med anmeldelsen af et parti, så længe anmeldelsen er gyldig, jf. § 12, stk. 1.

Kapitel 6

Særlige tilfælde

Tilfælde, hvor den digitale løsning ikke er funktionsdygtig

§ 14. I tilfælde, hvor den digitale løsning ikke er funktionsdygtig, kan social- og indenrigsministeren, hvis ministeren finder dette hensigtsmæssigt, bestemme, at de fremgangsmåder, som er fastlagt i stk. 2-6 eller i enkelte af disse stykker, i stedet skal benyttes. De i stk. 2-6 fastlagte fremgangsmåder kan benyttes, indtil løsningen igen er funktionsdygtig.

Stk. 2. I det i stk. 1 nævnte tilfælde kan anmeldelse af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg ske ved skriftlig meddelelse herom til social- og indenrigsministeren.

Stk. 3. I det i stk. 1 nævnte tilfælde skal en vælgererklæring afgives papirbaseret og på en særlig formular, som Social- og Indenrigsministeriet udarbejder og stiller til rådighed. For at kunne medregnes ved anmeldelsen af et nyt parti skal vælgererklæringen være udfyldt med tydelig angivelse af partiets navn og vælgerens navn, CPR-nummer og bopæl samt være underskrevet og dateret af vælgeren personligt. Vælgererklæringen skal endvidere være forsynet med en attestation fra Social- og Indenrigsministeriet af, at vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for valgret til Folketinget eller, hvis partiet ønsker at stille op til Europa-Parlamentsvalg, valgret til Europa-Parlamentet. Hvis vælgeren er død efter erklæringens afgivelse, kan attestation dog ikke meddeles.

Stk. 4. Vælgeren skal indsende vælgererklæringen til Social- og Indenrigsministeriet. Efter attestation sender Social- og Indenrigsministeriet vælgererklæringen til vælgeren med almindelig post. Vælgeren skal derefter videresende erklæringen til partiet, såfremt vælgeren fortsat ønsker at deltage i anmeldelsen af partiet. Social- og Indenrigsministeriet tilbagesender en vælgererklæring, der ikke opfylder betingelserne for attestation, til vælgeren med angivelse af grunden til, at attestation ikke kan meddeles.

Stk. 5. Ønsker vælgeren at trække en vælgererklæring, der er afgivet efter stk. 3 og 4, tilbage, skal vælgeren meddele dette til partiet. Meddelelsen skal indeholde oplysning om vælgerens CPR-nummer. Partiet kan ikke stille formkrav til meddelelsen. Umiddelbart efter, at partiet har modtaget meddelelse om, at vælgeren ønsker at trække en vælgererklæring tilbage, skal partiet tilintetgøre vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgerens afgivelse af væl-gererklæring, som partiet måtte opbevare.

Stk. 6. Vælgererklæringer, der er indsamlet efter stk. 3 og 4, og som vælgeren ikke har trukket tilbage efter stk. 5, skal ved partiets anmeldelse til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg indleveres til social- og indenrigsministeren.

Stk. 7. Ved anmeldelse af et nyt parti for social- og indenrigsministeren i en periode, hvor den digitale løsning ikke er funktionsdygtig, er anmeldelsen gyldig, hvis det kan sandsynliggøres, at partiet har indsamlet det fornødne antal gyldige vælgererklæringer. Social- og Indenrigsministeriets meddelelse om anmeldelsens gyldighed kan dog tilbagekaldes af social- og indenrigsministeren, hvis det efterfølgende konstateres, at partiet ikke har indsamlet det fornødne antal vælgererklæringer. Meddelelse om gyldigheden af en anmeldelse efter 1. pkt. af et parti til opstilling til folketingsvalg kan ikke tilbagekaldes, hvis der er udskrevet folketingsvalg, medmindre det efterfølgende konstateres, at partiet ikke har opstillet kandidater til valget. Meddelelse om gyldigheden af en anmeldelse efter 1. pkt. af et parti til opstilling til Europa-Parlamentsvalg kan ikke tilbagekaldes, hvis brevstemmeafgivningen til førstkommende Europa-Parlamentsvalg er påbegyndt, medmindre det efterfølgende konstateres, at partiet ikke har opstillet kandidater til valget.

Stk. 8. En senere vælgererklæring afgivet efter §§ 5 eller 7 medregnes ikke, hvis vælgeren allerede har afgivet en vælgererklæring efter stk. 3 og 4 til samme type valg, som vælgeren ikke har trukket tilbage. Tilsvarende medregnes en senere vælgererklæring afgivet efter stk. 3 og 4 ikke, hvis vælgeren allerede har afgivet en vælgererklæring efter §§ 5 eller 7 til samme type valg, som vælgeren ikke har trukket tilbage.

Vælgererklæringer fra vælgere, der alene har valgret til Europa-Parlamentet efter § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (EU-bosatte danskere) m.v.

§ 15. En vælger, der alene har valgret til Europa-Parlamentet efter § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, kan alene afgive en vælger-erklæring til et nyt parti, der ønsker at deltage i Europa-Parlamentsvalg, efter den i stk. 2 og 3 fastlagte fremgangsmåde.

Stk. 2. En vælgererklæring fra en vælger, der er omfattet af stk. 1, skal afgives papirbaseret og på en særlig formular, som Social- og Indenrigsministeriet udarbejder og stiller til rådighed. For at kunne medregnes ved anmeldelsen af et nyt parti skal vælgererklæringen være udfyldt med tydelig angivelse af partiets navn og vælgerens navn, CPR-nummer og bopæl samt være underskrevet og dateret af vælgeren personligt. Vælgererklæringen skal endvidere være forsynet med en attestation af, at vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for valgret til Europa-Parlamentet. Attestationen påføres af vedkommende danske repræsentation i det land, hvori vælgeren har bopæl. Hvis vælgeren er død efter erklæringens afgivelse, kan attestation dog ikke meddeles.

Stk. 3. Vælgeren skal indsende vælgererklæringen til vedkommende danske repræsentation i det land, hvori vælgeren har bopæl. Efter attestation sender vedkommende danske repræsentation vælgererklæringen til vælgeren med almindelig post. Vælgeren skal derefter videresende erklæringen til partiet, såfremt vælgeren fortsat ønsker at deltage i anmeldelsen af partiet. Vedkommende danske repræsentation skal ved fremsendelsen af vælgererklæringen give vælgeren oplysning herom. Repræsentationen tilbagesender en vælgererklæring, der ikke opfylder betingelserne for attestation, til vælgeren med angivelse af grunden til, at attestation ikke kan meddeles.

Stk. 4. Ønsker vælgeren at trække en vælgererklæring afgivet efter stk. 2 og 3 tilbage, skal vælgeren meddele dette til partiet. Meddelelsen skal indeholde oplysning om vælgerens CPR-nummer. Partiet kan ikke stille formkrav til meddelelsen. Umiddelbart efter, at partiet har modtaget meddelelse om, at vælgeren ønsker at trække en vælgererklæring tilbage, skal partiet tilintetgøre vælgererklæringen og alle øvrige oplysninger om vælgerens afgivelse af vælgererklæring, som partiet måtte opbevare.

Stk. 5. Vælgererklæringer, der er indsamlet efter stk. 2 og 3, og som vælgeren ikke har trukket tilbage efter stk. 4, skal ved partiets anmeldelse til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg indleveres til social- og indenrigsministeren.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for vælgere, som alene har valgret til Europa-Parlamentet efter § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol. Beføjelser efter stk. 3 udøves af Udenrigsministeriet.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. januar 2016.

§ 17. Ved anmeldelse for social- og indenrigsministeren af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg før den 12. juli 2016 kan vælgererklæringer, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016, uden at være registreret i den digitale løsning i overensstemmelse med stk. 2 og 3 medregnes i antallet af vælgererklæringer, som skal følge med anmeldelsen.

Stk. 2. En vælgererklæring, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016, skal for at kunne medregnes være udfyldt med tydelig angivelse af vælgerens navn, personnummer og bopæl samt være underskrevet og dateret af vælgeren personligt. Erklæringerne skal endvidere være forsynet med en attestation fra den kommune, hvor vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for at blive optaget på valglisten, om, at vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for valgret til Folketinget henholdsvis Europa-Parlamentet. Hvis vælgeren er død efter erklæringens afgivelse, kan attestation dog ikke meddeles.

Stk. 3. En vælgererklæring medregnes dog ikke, såfremt den:

1) er afgivet 18 måneder eller mere før anmeldelsen af partiet til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg,

2) er afgivet af en vælger, der har afgivet erklæring for et andet parti, der allerede er anmeldt for social- og indenrigsministeren til deltagelse i samme type valg, eller

3) er trukket tilbage af vælgeren.

Stk. 4. En vælgererklæring, der er underskrevet af vælger-en før den 12. januar 2016 skal medregnes efter stk. 2 og 3, uanset om den er afgivet af en vælger, der har afgivet erklæring for et andet parti, der efter reglerne i §§ 5, 7 eller 18 har registreret vælgererklæringen i den digitale løsning.

Stk. 5. Vælgererklæringer, som er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016, og som efter stk. 2 og 3 skal medregnes i antallet af vælgererklæringer, som skal følge med anmeldelsen, skal ved partiets anmeldelse til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg indleveres til social- og indenrigsministeren.

§ 18. Ved anmeldelse for social- og indenrigsministeren af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg fra og med den 12. juli 2016 skal vælgererklæringer, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016, være registreret i den digitale løsning for i overensstemmelse med stk. 2-4 at kunne medregnes i antallet af vælgererklæringer, som skal følge med anmeldelsen.

Stk. 2. En vælgererklæring, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016, skal for at kunne registreres og medregnes være udfyldt med tydelig angivelse af vælgerens navn, personnummer og bopæl samt være underskrevet og dateret af vælgeren personligt. Erklæringen skal endvidere være forsynet med en attestation fra den kommune, hvor vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for at blive optaget på valglisten, om, at vælgeren ved erklæringens afgivelse opfylder betingelserne for valgret til Folketinget henholdsvis Europa-Parlamentsvalg. Hvis vælgeren er død efter erklæringens afgivelse, kan attestation dog ikke meddeles.

Stk. 3. En vælgererklæring kan dog ikke registreres eller bevare sin registrering, og vælgererklæringen kan ikke medregnes, hvis den:

1) er afgivet 18 måneder eller mere før anmeldelsen af partiet til deltagelse i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg,

2) er afgivet af en vælger, der har afgivet vælgererklæring for et andet parti, der allerede er anmeldt for social- og indenrigsministeren til deltagelse i samme type valg inden den 12. juli 2016,

3) er afgivet af en vælger, der allerede har afgivet vælger-erklæring for et andet parti, der ønsker at stille op til samme type valg, og som endnu ikke er anmeldt, eller

4) er trukket tilbage af vælgeren.

Stk. 4. Partiet skal registrere vælgererklæringerne i den digitale løsning med oplysning om vælgerens CPR-nummer og dato for vælgererklæringens afgivelse.

Stk. 5. Registrering af vælgererklæringer efter stk. 1-4 kan alene finde sted til og med den 12. juli 2016.

§ 19. Attestation af vælgererklæringer efter §§ 17 og 18 kan alene ske, hvis vælgererklæringerne er indsendt til kommunen før den 12. februar 2016.

§ 20. En anmeldelse af et nyt parti til deltagelse i folketingsvalg, der er indgivet senere end den 12. januar 2015, er gyldig i den i § 12, stk. 1, 1. pkt., fastsatte periode, uanset om anmeldelsen helt eller delvist er sket på grundlag af vælgererklæringer, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016. En anmeldelse af et nyt parti til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg er gyldig i den i § 12, stk. 1, 2. pkt., fastsatte periode, uanset om anmeldelsen helt eller delvist er sket på grundlag af vælgererklæringer, der er underskrevet af vælgeren før den 12. januar 2016.

Social- og Indenrigsministeriet, den 7. januar 2016

Karen Ellemann

/ Nikolaj Stenfalk