Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32008R0479
 
32009R0606
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Druesorter der må dyrkes i Danmark
Bilag 2 Grundstammer der må anvendes i Danmark
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dansk vinproduktion1)

I medfør af § 1, stk. 1, § 3, § 4, stk. 1, og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1586 af 14. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på produktion af vin og druesaft, herunder most i kommercielt øjemed og avl af druer med henblik herpå.

Registrering

§ 2. Producenter af druer eller vin skal registreres hos NaturErhvervstyrelsen. Registreringen skal ske senest inden høsten af de druer, hvoraf der skal produceres vin i kommercielt øjemed, ved indsendelse af et registreringsskema, som fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Hvis producenten ophører med vinproduktion i kommercielt øjemed, skal dette indberettes til NaturErhvervstyrelsen.

Druesorter

§ 3. Der må kun produceres vin af druesorter, som er nævnt i bilag 1. Der må kun anvendes grundstammer, som er nævnt i bilag 2.

Stk. 2. Producenter af druer eller vin skal til enhver tid være i stand til at dokumentere, hvilke druesorter og grundstammer der dyrkes.

Oplysningspligt

§ 4. NaturErhvervstyrelsen udsender hvert produktionsår et oplysningsskema, som producenter af druer eller vin har pligt til at returnere i udfyldt stand inden den 15. august.

Stk. 2. Producenter af druer eller vin skal løbende føre ind- og udgangsbøger over høst, produktion og lagerbestand.

Kontrol

§ 5. Kontrollen med vinmarker, druesorter, lagre m.v. foretages i form af stikprøvekontrol.

Stk. 2. Det påhviler producenterne at yde den nødvendige bistand ved kontroleftersyn. Producenterne skal blandt andet forevise de registrerede arealer og de bygninger, der er relevante for drueavl og vinproduktion samt dokumentation for dyrkede druesorter og anvendte grundstammer, ind- og udgangsbøger, regnskabsmateriale, m.v.

Straffebestemmelser

§ 6. Overtrædelse af § 2, § 3, § 4, stk. 2, og § 5, stk. 2, straffes med bøde.

Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 708 af 18. juli 2000 om dansk vinproduktion ophæves.

Stk. 3. For så vidt angår produktion af vin finder bekendtgørelsen anvendelse på vin produceret af druer høstet efter den 1. august 2000.

Stk. 4. I alle høringsbreve, afgørelser og enhver anden henvendelse fra NaturErhvervstyrelsen, som er dateret den 1. februar 2016 eller senere, skal henvisninger til bekendtgørelse nr. 708 af 18. juli 2000 om dansk vinproduktion forstås som henvisning til denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Stk. 4 gælder dog ikke, hvis andet er udtrykkeligt angivet i henvendelsen.

NaturErhvervstyrelsen, den 8. januar 2016

Jette Petersen

/ Aksel Nielsen


Bilag 1

Druesorter der må dyrkes i Danmark

Druefarve :

B = Blanc (grøn), Rs = Rosé, N = Noir (blå)

Akolon (N)

Bianca (B)

Blå Donau (N)

Castel 19637 (N)

Don Muscat (N)

Dunkelfelder (N)

Ehrenbreitsteiner (B)

Eszter (N)

GF. GA 48-12 (B)

GF. GA 64-170-1 (B)

GM 4-46 kl 10 (B)

GM 6493-2 (Rs)

GM 6495-3 (B)

GM 7932-1 (B)

Goldriesling (B)

Huxelrebe (B)

Kerner (B)

Kernling (B)

Léon Millot (N)

Madeleine Angevine 7672 (B)

Madeleine Sylvaner (B)

Merzling (B)

Nero (N)

Optima (B)

Orion (B)

Ortega (B)

Phoenix (B)

Précose de Malingre (B)

Reflex (B)

Reform (B)

Regent (N)

Regner (B)

Rondo (N)

Siegerrebe (Rs)

Sirius (B)

Solaris (B)

Tidlig Blå Burgunder (N)

Zalas Perle (B)

Bacchus (B)

Chardonnay (B)

GM 8221-3 (N)

Malvasie (N)

Maréchal Foch (N)

Pinot Auxerrois (B)

Pinot Blanc (B)

Pinot Meunier (N)

Pinot Noir (N)

Cabernet Cortis (N)

Findling (B)

Golubok (N)

Johanitter (B)

Lucie/Lucy Kuhlmann (N)

Monarch (N)

Müller-Thurgau (B)

Précoce Noir (N)

Riesling (B)


Bilag 2

Grundstammer der må anvendes i Danmark

5 C Geisenheim

5 C Teleki

101-14 Millardet

Binova

Börner

Kober 5 BB

Kober 125 AA

RU 140

SO 4

Teleki 8 B

3309 Coudere

420 A

Gravesac

Riparia Gloire

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 479/2008 af 29. april 2008 om den fælles markedsordning for vin, om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 3/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2392/86 og (EF) nr. 1493/1999, EU-Tidende 2008, L 148, s. 1-61, Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed, EU-Tidende 2009, L 193, s. 1-59. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.