Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0119
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Arealkrav m.v.
Kapitel 3 Almindelige bestemmelser
Kapitel 4 Indførsel fra tredjelande
Kapitel 5 Straf og ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve1)

I medfør af § 4, stk. 1, § 4 a, § 12, stk. 1, § 24 a, stk. 1, 2 og 5, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på bedrifter med kalve, der holdes indelukket med henblik på avl og opfedning.

Stk. 2. Reglerne i §§ 3-5 finder ikke anvendelse på bedrifter med mindre end seks kalve og på ammekalve, der holdes hos moderen.

§ 2. Ved kalve forstås et kreatur på indtil 6 måneder.

Kapitel 2

Arealkrav m.v.

§ 3 Kalve over otte uger må ikke holdes i enkeltbokse, medmindre en dyrlæge har attesteret, at deres helbred eller adfærd kræver, at de holdes isoleret for at blive behandlet.

§ 4. Når kalvene opstaldes flokvis, skal der være tilstrækkelig plads til, at de kan vende sig og lægge sig uden hindring. Der skal være et frit gulvareal på mindst:

1) 1,5 m2 pr. kalv på under 150 kg levende vægt,

2) 1,7 m2 pr. kalv på mellem 150 og 200 kg levende vægt og

3) 1,9 m2 pr. kalv på over 200 kg levende vægt.

§ 5. Når en kalv under otte uger anbringes i en enkeltboks, skal boksen være mindst 100 cm bred og 120 cm lang for kalve op til 60 kg og mindst 100 cm bred og 140 cm lang for kalve over 60 kg. Når en kalv over otte uger i tilfælde af sygdom eller lignende, jf. § 3, anbringes i en enkeltboks, skal boksen være mindst lige så bred som den stående kalvs højde over skulderkammen og mindst lige så lang som kalvens kropslængde målt fra mulens forkant til den bageste del af Tubor ischii (sædebensknuden) multipliceret med 1,1.

Stk. 2. Enkeltbokse til kalve må ikke være forsynet med massive vægge, men skal være forsynet med skillevægge med åbninger, der giver kalvene mulighed for at se og røre andre kalve. Dette gælder dog ikke enkeltbokse, der benyttes til isolering af syge eller tilskadekomne dyr.

Kapitel 3

Almindelige bestemmelser

§ 6. Kalve må ikke bindes. Flokvis opstaldede kalve kan dog bindes i perioder på højst en time på det tidspunkt, hvor de fodres med mælk eller mælkeerstatning.

Stk. 2. Hvis der benyttes bindsler, må disse ikke skade kalvene, og de skal kontrolleres regelmæssigt og om fornødent tilpasses for at sikre, at de sidder bekvemt. Bindslet skal være udformet således, at enhver risiko for, at kalven kan blive kvalt eller komme til skade, undgås, og således, at kalven kan bevæge sig i overensstemmelse med § 12.

§ 7. De materialer, der anvendes til stalde, navnlig bokse og inventar, som kalvene kan komme i kontakt med, må ikke være skadelige for kalvene og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt.

§ 8. Bygningens isolering, opvarmning og ventilation skal sikre, at luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentrationer af luftarter holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for kalvene.

§ 9. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der kan indvirke på kalvenes sundhed og velfærd, skal kontrolleres mindst een gang daglig. Hvis der opdages defekter, skal disse straks udbedres, og hvis det ikke lader sig gøre, skal der træffes passende foranstaltninger til at sikre kalvenes sundhed og velfærd, indtil defekten er udbedret.

Stk. 2. Anvendes der et mekanisk ventilationssystem, skal der forefindes et egnet reservesystem, således at der kan ske tilstrækkelig luftfornyelse til at beskytte kalvenes sundhed og velfærd, hvis systemet svigter. Der skal endvidere være installeret et alarmsystem til at advare den ansvarlige for dyreholdet om svigtet. Alarmsystemet skal afprøves jævnligt.

§ 10. Kalvene må ikke til stadighed holdes i mørke. For at imødekomme kalvenes adfærdsmæssige og fysiologiske behov skal der forefindes en passende naturlig eller kunstig belysning. Den kunstige belysning skal svare til varigheden af den naturlige belysning mellem kl. 9 og kl. 17.

Stk. 2. Der skal derudover være en passende (fast eller mobil) lyskilde af tilstrækkelig styrke til, at kalvene til enhver tid kan tilses.

§ 11. Opstaldede kalve skal tilses mindst to gange dagligt af den ansvarlige for dyreholdet og kalve, der holdes udendørs, mindst en gang dagligt.

Stk. 2. Syge eller tilskadekomne kalve skal omgående behandles og skal om nødvendigt kunne isoleres i egnede rum med tør og bekvem strøelse. Anvendes enkeltbokse, finder reglerne i § 3 anvendelse.

Stk. 3. Der skal i stalde med kalve altid være mindst én ledig plads i en sygeboks.

Stk. 4. Ved alvorlig lidelse, eller hvis kalven ikke hurtigt bedres ved plejen nævnt i stk. 2, skal en dyrlæge straks tilkaldes.

§ 12. Staldene skal være indrettet således, at hver kalv kan lægge sig, hvile, rejse sig og foretage hudpleje uden besvær.

§ 13. Stalde, båse, inventar og redskaber til kalve skal rengøres og desinficeres på passsende måde for at forebygge udvikling af sygdomsfremkaldende organismer.

Stk. 2. Gødning, urin og spildfoder skal fjernes så ofte, som nødvendigt for at forhindre lugt, og for at forhindre at fluer, rotter, mus og andre skadedyr tiltrækkes.

§ 14. Gulvene må hverken være glatte eller ujævne, så der er risiko for, at kalvene kommer til skade, og de skal være konstrueret således, at kalve, der står eller ligger på dem, ikke kommer til skade eller udsættes for lidelse. De skal være tilpasset kalvenes størrelse og vægt og danne en hård, jævn og stabil overflade.

Stk. 2. Lejearealet skal være bekvemt, rent, tørt og blødt og må ikke kunne skade kalvene. Der skal i passende omfang udlægges strøelse til alle kalve på under to uger. Der bør endvidere i passende omfang udlægges strøelse til alle kalve.

§ 15. Alle kalve skal have adgang til foder, der passer til deres alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov af hensyn til deres velfærd og sundhed.

Stk. 2. Kalve skal have råmælk snarest muligt efter fødslen og i hvert fald inden for de første seks levetimer.

Stk. 3. For at sikre kalvenes velfærd, sundhed og vækst, samt for at opfylde deres adfærdsmæssige behov, skal foderet have et tilstrækkeligt indhold af jern til at sikre en gennemsnitlig hæmoglobinkoncentration i blodet på mindst 4,5 mmol/l. Kalve på over to uger skal hver dag have et minimum af tørfoder med fordøjelige fibre, idet minimumsmængden gradvist øges fra 200 g til 500 g om dagen for kalve, der er fra to til 26 uger gamle.

Stk. 4. Kalvene må ikke forsynes med mundkurv.

§ 16. Alle kalve skal fodres mindst to gange dagligt. Hvis kalvene opdrættes flokvis og ikke fodres efter ædelyst eller ved hjælp af automatisk fodringssystem, skal hvert dyr have adgang til foder på samme tid som de andre i flokken.

§ 17. Kalve på over to uger skal til enhver tid have adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.

§ 18. Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet, placeret og vedligeholdt på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af kalvenes foder og vand.

§ 19 Kalves suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelse. Det kan foregå ved brug af

1) pattespand, pattebar eller mælkeautomat,

2) narresut placeret i umiddelbar nærhed af mælk tildelt i skål, spand eller kar, eller

3) løstliggende flydende sut i skål, spand eller kar.

Stk. 2. I tilfælde som nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3, skal der være mindst én sut pr. kalv, og sutten skal være tilgængelig i mindst 20 minutter efter mælketildelingen.

§ 20 Kalve må ikke sondefodres, medmindre det er påkrævet for at behandle kalven mod sygdom.

Kapitel 4

Indførsel fra tredjelande

§ 21. For at kunne indføre kalve fra tredielande til Danmark, skal dyrene ledsages af et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land, hvorved det attesteres, at de mindst har fået en lige så god behandling som den, der er foreskrevet i direktiv 2008/119/EF om fastsættelse af mindstekrav til beskyttelse af kalve.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 22. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-20, med mindre højere straf er forskyldt efter dyreværnslovens § 28, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 om beskyttelse af kalve ophæves.

Stk. 3. Indtil den 1. juli 2016 skal bedrifter, der er etableret før den 1. juli 2010, anvende pattespand eller patteautomat i videst muligt omfang. For disse bedrifter finder bestemmelserne i §§ 19 og 20 først anvendelse fra den 1. juli 2016.

Fødevarestyrelsen, den 11. januar 2016

P.D.V.
Per S. Henriksen

/ Kirsten Sejlstrup

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve, EF-Tidende 2009, nr. L 10, s. 7.