Den fulde tekst

Lov om ændring af afskrivningsloven,
aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre skattelove

(Leveringsrettigheder for sukkerroer og genetablering af overgangsregel)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 8. august 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 40 c indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. På saldoen som nævnt i stk. 1 skal også indgå anskaffelsessummen for leveringsrettigheder for sukkerroer, som den skattepligtige ejer eller erhverver den 4. oktober 2006 eller senere. Hvis anskaffelsessummen ikke er opgjort særskilt for leveringsrettigheder, som den skattepligtige ejer den 4. oktober 2006, benyttes i stedet enten en anskaffelsessum, som fastsættes skønsmæssigt på grundlag af den samlede anskaffelsessum for leveringsrettigheden og jorden eller ejendommen, eller en værdi på 2.500 kr. pr. ton polsukker. På saldoen som nævnt i stk. 1 skal også indgå afståelsessummen for leveringsrettigheder for sukkerroer, som den skattepligtige afstår den 4. oktober 2006 eller senere.«

Stk. 3-11 bliver herefter stk. 4-12.

2. § 40 C, stk. 3, der bliver stk. 4, affattes således:

» Stk. 4. Anskaffelsessummen for en vederlagsfrit tildelt betalingsrettighed som nævnt i stk. 1, en vederlagsfrit tildelt mælkekvote som nævnt i stk. 2 og en vederlagsfrit tildelt leveringsrettighed for sukkerroer som nævnt i stk. 3 indgår på saldoen med værdien nul. Hvis en forpagter overdrager en betalingsrettighed vederlagsfrit til bortforpagteren efter reglerne i ligningslovens § 7 Y, stk. 2, indgår værdien heraf på forpagterens saldo med en afståelsessum på nul og på bortforpagterens saldo med en anskaffelsessum på nul. Betalingsrettigheder, mælkekvoter og leveringsrettigheder for sukkerroer omfattet af stk. 1-3, der er udløbet, indgår på saldoen med en afståelsessum på nul.«

3. I § 40 C, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres i 2. pkt. »efter reglerne i stk. 1-3« til: »efter reglerne i stk. 1-4«, og i 3. pkt. ændres »efter reglerne i stk. 5-10« til: »efter reglerne i stk. 6-11«.

4. I § 40 C, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres i 1. pkt. »som nævnt i stk. 6« til: »som nævnt i stk. 7«, og i 2. pkt. ændres »jf. stk. 8 og 9« til: »jf. stk. 9 og 10«.

5. I § 40 C, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres i 1. pkt. »efter stk. 7« til: »efter stk. 8«, og i 2. pkt. ændres »jf. dog stk. 9« til: »jf. dog stk. 10«.

6. I § 40 C, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres i 1. pkt. »efter stk. 7« til: »efter stk. 8«.

7. I § 40 C, stk. 10, der bliver stk. 11, udgår i 1. pkt. », jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 18«.

§ 2

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 10. oktober 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 46 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

» Stk. 10 . Ved opgørelsen af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser omfattet af § 22, der er erhvervet før den 19. maj 1993, kan personer, der ved en eventuel afståelse den 18. maj 1993 ikke skulle have opgjort gevinst efter § 6 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992, eller som alene skulle have gjort det i kraft af § 6, stk. 6, i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, dvs. personer, der ikke er omfattet af hovedaktionærbegrebet, anvende investeringsforeningsbevisernes handelsværdi den 19. maj 1993 i stedet for anskaffelsessummen, jf. dog tillige stk. 11. Dette gælder dog ikke, hvis en eventuel afståelse af investeringsforeningsbeviserne den 18. maj 1993 ville have været omfattet af § 2 a, § 2 c eller § 3 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992, som ændret ved lov nr. 1030 af 19. december 1992. Valget skal træffes samlet for alle investeringsforeningsbeviser i hver investeringsforening. Et fradragsberettiget eller modregningsberettiget tab kan dog ikke overstige forskellen mellem afståelsessummen og investeringsforeningsbevisernes handelsværdi den 19. maj 1993.«

Stk. 10-13 bliver herefter stk. 11-14.

2. I § 46, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., indsættes efter »opgørelsen af den skattepligtige indkomst«: », jf. dog tillige stk. 10«.

§ 3

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 560 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 60, stk. 1, litra i, ændres »afskrivningslovens § 40 C, stk. 7-9« til: »afskrivningslovens § 40 C, stk. 8-10«.

§ 4

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 15, ændres »regler og« til: »regler,«.

2. I § 4, stk. 1, nr. 16, ændres »stk. 9.« til: »stk. 9,«.

3. § 4, stk. 1, nr. 17, affattes således:

»17) beløb, der er skattepligtige eller fradragsberettigede efter afskrivningslovens § 40 C, og«.

4. § 14, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Valget skal træffes ved indgivelse af selvangivelse for det år, hvor skattepligten ophører.«

§ 5

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 24. marts 2003, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 1386 af 20. december 2004 og senest ved lov nr. 495 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 b, stk. 4, 5. pkt., ændres »afskrivningslovens § 40 C, stk. 7-9« til: »afskrivningslovens § 40 C, stk. 8-10«.

2. I § 16, stk. 4, 5. pkt., ændres »afskrivningslovens § 40 C, stk. 7-9« til: »afskrivningslovens § 40 C, stk. 8-10«.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2. Loven har virkning fra og med den 4. oktober 2006, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. § 5, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 3. § 2 har virkning for afståelser, der finder sted den 1. januar 2006 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen