Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om indgåelse af protokol om ændring af
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og
Amerikas Forenede Stater

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Protokol af 2. maj 2006 til ændring af overenskomsten af 19. august 1999 mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse, for så vidt angår indkomstskatter, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag til denne lov.

Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel V.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


(Oversættelse)

PROTOKOL
TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN MELLEM
REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK OG
REGERINGEN I AMERIKAS FORENEDE STATER
TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG
FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE
FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMSTSKATTER

Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater, der ønsker at ændre overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Amerikas Forenede Stater til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, undertegnet i Washington den 19. august 1999 (herefter omtalt som ”overenskomsten”)

Er blevet enige om følgende:

ARTIKEL I

Overenskomstens artikel 1, stykke 4, (Overenskomstens anvendelsesområde) ophæves og erstattes af følgende:

”4. I det omfang andet ikke fremgår af stykke 5, skal denne overenskomst ikke berøre en kontraherende stats beskatning af personer, der er hjemmehørende i denne stat (som fastsat i artikel 4 (Skattemæssigt hjemsted)) og dens statsborgere. Uanset de andre bestemmelser i denne overenskomst kan en tidligere statsborger eller person, der har været hjemmehørende i en kontraherende stat i en længere periode (long-term resident), blive beskattet i overensstemmelse med lovgivningen i denne kontraherende stat i perioden på ti år efter opgivelsen af sådan status.”

ARTIKEL II

Overenskomstens artikel 10 (Udbytte) ophæves og erstattes af følgende:

”Artikel 10

Udbytte

1. Udbytte, som udbetales af en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat.

2. Sådant udbytte kan dog også beskattes i den kontraherende stat, hvor det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende, og efter lovgivningen i denne stat, men hvis den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den skat, der pålignes, ikke overstige:

a) 5 pct. af bruttobeløbet af udbyttet, såfremt den retmæssige ejer er et selskab, der direkte ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet;

b) 15 pct. af bruttobeløbet af udbyttet i alle andre tilfælde.

Dette stykke berører ikke adgangen til at beskatte selskabet af den fortjeneste, hvoraf udbyttet udbetales.

3. Uanset bestemmelserne i stykke 2 kan sådant udbytte ikke beskattes i den kontraherende stat, hvori det selskab, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende, såfremt den retmæssige ejer er:

a) et selskab, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, og som har ejet, direkte eller indirekte gennem en eller flere personer, der er hjemmehørende i en af de kontraherende stater, aktier, der repræsenterer 80 pct. eller mere af stemmerettighederne i det selskab, som udbetaler udbyttet, i en 12 måneders periode, der udløber den dag, hvor retten til udbyttet er besluttet, og

i) opfylder betingelserne i artikel 22, stykke 2, litra c, punkt i), ii) eller iii) (Begrænsning af overenskomstfordele);

ii) opfylder betingelserne i artikel 22, stykke 2, litra f, punkt i) og ii), forudsat at selskabet opfylder betingelserne i den nævnte artikels stykke 4 med hensyn til udbyttet;

iii) er berettiget til fordele med hensyn til udbyttet efter artikel 22, stykke 3; eller

iv) har modtaget en afgørelse efter artikel 22, stykke 7, med hensyn til dette stykke; eller

b) en kvalificeret offentlig enhed, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, og som ikke kontrollerer den, der udbetaler udbyttet; eller

c) en pensionskasse, som omtalt i artikel 22, stykke 2, litra e (Begrænsning af overenskomstfordele), der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, forudsat at sådant udbytte ikke hidrører fra udøvelse af virksomhed af pensionskassen eller gennem et forbundet foretagende.

4. a) Stykke 2, litra a, og stykke 3, litra a, skal ikke finde anvendelse på udbytte, der udbetales af et amerikansk ”Regulated Investment Company” (RIC) eller en amerikansk ”Real Estate Investment Trust” (REIT). I tilfælde, hvor udbytte udbetales af et ”Regulated Investment Company”, skal stykke 2, litra b, og stykke 3, litra b og c, finde anvendelse. I tilfælde, hvor udbytte udbetales af en ”Real Estate Investment Trust”, skal stykke 2, litra b, og stykke 3, litra b og c, dog kun finde anvendelse, såfremt:

i) den retmæssige ejer af udbyttet er en fysisk person eller en pensionskasse, som i hvert tilfælde ejer en andel på ikke over 10 pct. i den pågældende ”Real Estate Investment Trust”;

ii) udbyttet udbetales vedrørende en klasse af andele, der handles offentligt, og den retmæssige ejer af udbyttet er en person, der ejer en andel på ikke over 5 pct. af nogen klasse af andelene i den pågældende ”Real Estate Investment Trust”; eller

iii) den retmæssige ejer af udbyttet er en person, der ejer en andel på ikke over 10 pct. i den pågældende ”Real Estate Investment Trust”, og der er tale om en ”Real Estate Investment Trust” med bredt sammensatte investeringer (diversified).

Bestemmelserne i dette stykke skal også finde anvendelse på udbytte, der udbetales af selskaber, som er hjemmehørende i Danmark, og som svarer til de amerikanske selskaber, der er omtalt i dette stykke. Hvorvidt selskaber, der er hjemmehørende i Danmark, svarer til amerikanske selskaber, som omtalt i dette stykke, skal afgøres ved gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder.

b) Ved anvendelsen af dette stykke skal en ”Real Estate Investment Trust” anses for at have bredt sammensatte investeringer (diversified), hvis værdien af ingen enkelt andel i fast ejendom overstiger 10 pct. af dens samlede andele i fast ejendom. Ved anvendelsen af denne regel skal tvangsrealiseret ejendom (foreclosure property) ikke anses som andel i fast ejendom. I tilfælde, hvor en ”Real Estate Investment Trust” ejer en andel i et interessentskab, skal det anses for at eje direkte en andel af interessentskabets andel i fast ejendom, der svarer til dets andel i interessentskabet.

5. Udtrykket ”udbytte” betyder i denne artikel indkomst af aktier eller andre rettigheder, som ikke er gældsfordringer, og som giver ret til andel i fortjeneste, såvel som indkomst, der er undergivet samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier i henhold til lovgivningen i den stat, i hvilken den, der udbetaler udbyttet, er hjemmehørende.

6. Bestemmelserne i stykke 2 og 3 skal ikke finde anvendelse, hvis udbyttets retmæssige ejer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, driver erhvervsvirksomhed i den anden kontraherende stat, hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende, gennem et dér beliggende fast driftssted, eller udøver frit erhverv i denne anden stat fra et dér beliggende fast sted, og udbyttet kan henføres til sådant fast driftssted eller fast sted. I så fald skal bestemmelserne i henholdsvis artikel 7 (Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed) eller artikel 14 (Frit erhverv) finde anvendelse.

7. En kontraherende stat må ikke påligne nogen skat på udbytte, der udbetales af et selskab, der ikke er hjemmehørende i denne stat, medmindre udbyttet udbetales til en person, der er hjemmehørende i denne kontraherende stat, eller udbyttet kan henføres til et fast driftssted eller et fast sted, der er beliggende i denne stat, eller pålægge skat på et selskabs ikke-udloddede fortjeneste, undtagen som bestemt i stykke 8, selv om det udbetalte udbytte eller den ikke-udloddede fortjeneste helt eller delvis består af fortjeneste eller indkomst, der hidrører fra denne stat.

8. Et selskab, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som har et fast driftssted i den anden kontraherende stat, eller som er skattepligtig i den anden kontraherende stat på grundlag af nettoindkomst, der kan beskattes i den anden stat efter artikel 6 (Indkomst af fast ejendom) eller artikel 13, stykke 1 (Kapitalgevinster), kan undergives beskatning i denne anden kontraherende stat ud over den skat, der kan pålignes efter de andre bestemmelser i denne overenskomst. En sådan skat kan dog kun pålignes den del af selskabets fortjeneste, som kan henføres til det faste driftssted, og den del af indkomsten, der er henvist til i den foranstående sætning, som er skattepligtig efter artikel 6 (Indkomst af fast ejendom) eller artikel 13, stykke 1 (Kapitalgevinster), der, for så vidt angår De Forenede Stater, udgør et beløb, der svarer til udbyttet af sådan fortjeneste eller indkomst, og for så vidt angår Danmark, er et beløb, der modsvarer det beløb, der svarer til udbyttet.

9. Den skat, der er henvist til i stykke 8, kan ikke pålægges med en sats, der overstiger satsen, der er anført i stykke 2, litra a. Under alle omstændigheder kan den ikke pålægges et selskab, der

a) opfylder betingelserne i artikel 22, stykke 2, litra c, punkt i), ii) eller iii) (Begrænsning af overenskomstfordele);

b) opfylder betingelserne i artikel 22, stykke 2, litra f, punkt i) og ii), forudsat at selskabet opfylder betingelserne i den nævnte artikels stykke 4 med hensyn til indkomst, fortjeneste eller gevinst, som omtalt i denne artikels stykke 8;

c) er berettiget til fordele efter artikel 22, stykke 3, med hensyn til indkomst, fortjeneste eller gevinst, som omtalt i denne artikels stykke 8; eller

d) har modtaget en afgørelse i henhold til artikel 22, stykke 7, med hensyn til dette stykke.”

ARTIKEL III

Overenskomstens artikel 19, stykke 2, litra b, (Offentligt hverv) ændres ved, at ordene ”hjemmehørende eller statsborger” ophæves og erstattes af ”hjemmehørende og statsborger”.

ARTIKEL IV

Overenskomstens artikel 22 (Begrænsning af overenskomstfordele) ophæves og erstattes af følgende:

”Artikel 22

Begrænsning af overenskomstfordele

1. En person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, skal alene være berettiget til fordele, som overenskomsten i øvrigt giver til personer, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, i det omfang, det er fastsat i denne artikel.

2. En person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, skal alene være berettiget til alle fordele efter denne overenskomst, hvis denne person er:

a) en fysisk person;

b) en kontraherende stat, en politisk underafdeling eller lokal myndighed heraf, eller et regeringskontor eller organ af denne stat, underafdeling eller myndighed;

c) et selskab, hvis

i) dets vigtigste aktieklasse (og enhver uforholdsmæssig aktieklasse) regelmæssigt handles på en eller flere anerkendte børser, og enten

A. dets vigtigste aktieklasse hovedsageligt handles på en anerkendt børs beliggende i den kontraherende stat, hvor selskabet er hjemmehørende (eller for så vidt angår et selskab, hjemmehørende i Danmark, på en anerkendt børs beliggende i Den Europæiske Union eller i en anden stat i Det Europæiske Økonomiske Område, eller for så vidt angår et selskab, hjemmehørende i De Forenede Stater, på en anerkendt børs beliggende i en anden stat, der er omfattet af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (North American Free Trade Agreement); eller

B. selskabets primære sæde for ledelse og kontrol findes i den kontraherende stat, hvor det er hjemmehørende;

ii) for så vidt angår et selskab, hjemmehørende i Danmark, en eller flere skattepligtige fonde, der er berettiget til fordele efter litra g, ejer aktier, der repræsenterer mere end 50 pct. af stemmerettighederne i selskabet, og alle andre aktier er noteret på en anerkendt børs og hovedsageligt handlet på en anerkendt børs, som er beliggende i Den Europæiske Union eller en anden stat i Det Europæiske Økonomiske Område; eller

iii) mindst 50 pct. af de samlede stemmerettigheder og værdi af aktierne (og mindst 50 pct. af enhver uforholdsmæssig aktieklasse) i selskabet er ejet direkte eller indirekte af fem eller færre selskaber, der er berettiget til fordele efter punkt i) – ii), eller en kombination heraf, forudsat at i tilfælde af indirekte ejerskab hvert led i ejerkæden er hjemmehørende i en af de kontraherende stater;

d) en velgørende organisation eller anden juridisk person, som omtalt i artikel 4, stykke 1, litra b, punkt i) (Skattemæssigt hjemsted);

e) en juridisk person, hvad enten fritaget for beskatning eller ikke, der er organiseret efter lovgivningen i en kontraherende stat med det formål at yde pension eller lignende ydelser efter en fastsat ordning til arbejdstagere, herunder selvstændige erhvervsdrivende, forudsat at mere end 50 pct. af denne persons begunstigede, medlemmer eller deltagere er fysiske personer, som er hjemmehørende i en af de kontraherende stater; eller

f) en person, bortset fra en fysisk person, såfremt

i) gennem mindst halvdelen af skatteåret mindst 50 pct. af hver aktieklasse eller anden udbyttegivende andel i personen er ejet, direkte eller indirekte, af personer, som er hjemmehørende i den kontraherende stat, hvor denne person er hjemmehørende, og som er berettiget til fordele efter denne overenskomst efter dette stykkes litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, forudsat at i tilfælde af indirekte ejerskab hvert led i ejerkæden er hjemmehørende i denne kontraherende stat; og

ii) mindre end 50 pct. af personens bruttoindkomst i skatteåret, som bestemt i personens bopælsstat, er betalt eller tilskrevet, direkte eller indirekte, til personer, der ikke er hjemmehørende i en af de kontraherende stater og berettiget til fordele efter denne overenskomst efter dette stykkes litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, i form af betalinger, der er fradragsberettiget i personens bopælsstat, for så vidt angår skatter, der er omfattet af denne overenskomst, (men ikke omfattende arms længde betalinger ved sædvanlig erhvervsudøvelse til tjenesteydelser eller rørlige formuegoder og betalinger for finansielle forpligtelser til en bank, som ikke er forbundet med den, der betaler);

g) for så vidt angår Danmark, en skattepligtig fond, såfremt

i) det beløb, der er betalt eller tilskrevet i form af fradragsberettigede betalinger (men ikke omfattende arms længde betalinger ved sædvanlig udøvelse af dens virksomhed af velgørende art og i overensstemmelse med dansk lovgivning for skattepligtige fonde ( lov om erhvervsmæssige fonde og lov om fonde og visse foreninger ) til tjenesteydelser eller rørlige formuegoder) i skatteåret og i hvert af de foregående tre skatteår, direkte eller indirekte, til personer, der ikke er berettiget til fordele efter dette stykkes litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, ikke overstiger 50 pct. af dens bruttoindkomst, som bestemt efter dansk lovgivning (undtagen dens skattefritagne indkomst); og

ii) det beløb, der er betalt eller tilskrevet i form af både fradragsberettigede betalinger (men ikke omfattende arms længde betalinger ved den sædvanlig udøvelse af dens virksomhed af velgørende art og i overensstemmelse med dansk lovgivning om skattepligtige fonde ( lov om erhvervsmæssige fonde og lov om fonde og visse foreninger ) til tjenesteydelser eller rørlige formuegoder) og ikke-fradragsberettigede betalinger i skatteåret og i hvert af de foregående tre skatteår, direkte eller indirekte, til personer, der ikke er berettiget til fordele efter dette stykkes litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, ikke overstiger 50 pct. af dens samlede indkomst, som bestemt efter dansk lovgivning (herunder dens skattefritagne indkomst).

3. Et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, skal også være berettiget til fordele efter overenskomsten, såfremt:

a) mindst 95 pct. af de samlede stemmerettigheder og værdi af dets aktier (og mindst 50 pct. af enhver uforholdsmæssig aktieklasse) ejes, direkte eller indirekte, af syv eller færre personer, der er tilsvarende begunstigede; og

b) mindre end 50 pct. af selskabets bruttoindkomst, som bestemt i selskabets bopælsstat, for skatteåret er betalt eller tilskrevet, direkte eller indirekte, til personer, der ikke er tilsvarende begunstigede, i form af betalinger (men ikke omfattende arms længde betalinger ved sædvanlig erhvervsudøvelse til tjenesteydelser eller rørlige formuegoder og betalinger for finansielle forpligtelser til en bank, som ikke er forbundet med den, der betaler), der er fradragsberettiget i selskabets bopælsstat, for så vidt angår skatter, der er omfattet af denne overenskomst.

4. a) En person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, er berettiget til fordele efter overenskomsten med hensyn til indkomst oppebåret fra den anden stat, uanset om personen er berettiget til fordele efter stykke 2 eller 3, hvis personen er beskæftiget med aktiv drift af handels- eller forretningsvirksomhed i den førstnævnte stat (bortset fra virksomhed, der består i at foretage eller administrere investeringer for personens egen regning, medmindre virksomheden er bank- eller forsikringsvirksomhed eller virksomhed med værdipapirer, som udøves af en bank, et forsikringsselskab eller en registreret børsmægler), og indkomsten oppebåret fra den anden kontraherende stat er oppebåret i forbindelse med eller knyttet til denne handel eller forretning.

b) Hvis en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer indkomst fra handels- eller forretningsvirksomhed i den anden kontraherende stat, eller oppebærer indkomst, der hidrører fra den anden kontraherende stat fra et forbundet foretagende, skal dette stykkes litra a alene finde anvendelse på sådan indkomst, såfremt handels- eller forretningsvirksomheden i den førstnævnte stat er væsentlig i forhold til handels- eller forretningsvirksomheden i den anden stat. Hvorvidt handels- eller forretningsvirksomhed er væsentlig ved anvendelsen af dette stykke, bestemmes på grundlag af alle faktiske forhold og omstændigheder.

c. Ved afgørelsen af om en person er ”beskæftiget med aktiv drift af handels- eller forretningsvirksomhed” i en kontraherende stat efter dette stykkes litra a, skal virksomhed, som udøves af personer, der er forbundet med denne person, anses for at være udøvet af denne person. En person er forbundet med en anden, hvis den ene besidder mindst 50 pct. af den udbyttegivende andel i den anden (eller, for så vidt angår et selskab, mindst 50 pct. af de samlede stemmer og mindst 50 pct. af den samlede værdi af aktierne i selskabet eller af de udbyttegivende andele i selskabet), eller hvis en anden person besidder, direkte eller indirekte, mindst 50 pct. af den udbyttegivende andel (eller, for så vidt angår et selskab, mindst 50 pct. af de samlede stemmer og mindst 50 pct. af den samlede værdi af aktierne i selskabet eller af de udbyttegivende andele i selskabet) i hver person. Under alle omstændigheder skal en person anses for forbundet med en anden, såfremt på grundlag af alle faktiske forhold og omstændigheder den ene har kontrol over den anden eller begge er under kontrol af samme person eller personer.

5. En person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som oppebærer indkomst fra den anden kontraherende stat som omtalt i artikel 8 (Skibs- og luftfart) og som ikke er berettiget til fordele efter denne overenskomst på grund af de foregående stykker, skal alligevel være berettiget til fordele efter denne overenskomst med hensyn til sådan indkomst, hvis mindst 50 pct. af den udbyttegivende andel i en sådan person (eller i tilfælde af et selskab, mindst 50 pct. af de samlede stemmer og den samlede værdi af aktierne i et sådant selskab) er ejet direkte eller indirekte

a) af personer, som nævnt i stykke 2, litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, eller af statsborgere i De Forenede Stater, eller af fysiske personer, der er hjemmehørende i en tredje stat, eller

b) af et selskab eller en kombination af selskaber, hvis aktier hovedsageligt og regelmæssigt handles på et anerkendt værdipapirmarked i en tredje stat,

forudsat at en sådan tredje stat giver lempelse for fortjeneste på samme måde som nævnt i denne overenskomsts artikel 8 (Skibs- og luftfart) til statsborgere og selskaber i den anden kontraherende stat enten efter dens nationale lovgivning eller i fælles aftale med denne anden kontraherende stat eller en overenskomst mellem den tredje stat og den anden kontraherende stat.

6. Uanset de foregående stykker, såfremt et foretagende i Danmark oppebærer renter eller royalties fra De Forenede Stater, og indkomsten i form af sådanne renter og royalties er fritaget for beskatning i Danmark, fordi den kan henføres til et fast driftssted, som dette foretagende har i en tredje stat, skal skattemæssige fordele, som ellers ville finde anvendelse efter overenskomstens andre bestemmelser, ikke finde anvendelse for sådan indkomst, hvis skatten, som faktisk betales vedrørende sådan indkomst i tredjestaten, er mindre end 60 pct. af den skat, som skulle betales i Danmark, hvis indkomsten var optjent i Danmark af foretagendet og ikke blev henført til det faste driftssted i tredjestaten. Enhver rente eller royalty, som bestemmelserne i dette stykke finder anvendelse på, kan beskattes i De Forenede Stater, med en sats, der ikke må overstige 15 pct. af bruttobeløbet heraf. Bestemmelserne i dette stykke skal ikke finde anvendelse, såfremt:

a) for så vidt angår renter, indkomsten, der er oppebåret fra De Forenede Stater, er oppebåret i forbindelse med eller knyttet til aktiv drift af handels- eller forretningsvirksomhed, som er udøvet i det faste driftssted i tredjestaten (bortset fra virksomhed, der består af at foretage, administrere eller blot eje investeringer for personens egen regning, medmindre denne virksomhed er bankvirksomhed eller virksomhed med værdipapirer udøvet af en bank eller en registreret børsmægler); eller

b) for så vidt angår royalties, disse royalties er modtaget som vederlag for brugen af, eller retten til at bruge, immaterielle formuegoder, der er fremstillet eller udviklet i det faste driftssted selv.

7. En person, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, og som ikke er berettiget til fordele efter bestemmelserne i de foregående stykker, skal alligevel indrømmes fordele efter overenskomsten, hvis den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat beslutter, at etableringen, anskaffelsen eller opretholdelsen af sådan person og udøvelsen af dennes drift ikke havde som et af dets hovedformål at opnå fordele efter overenskomsten. Den kompetente myndighed i den anden kontraherende stat skal rådføre sig med den kompetente myndighed i den førstnævnte stat, før den nægter overenskomstens fordele efter dette stykke.

8. I denne artikel har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket ”vigtigste aktieklasse” betyder de ordinære eller fælles aktier i selskabet, forudsat at sådan aktieklasse repræsenterer flertallet af stemmerettighederne og værdien af selskabet. Hvis ingen enkelt klasse af ordinære eller fælles aktier repræsenterer flertallet af de samlede stemmerettigheder og værdi af selskabet, er ”vigtigste aktieklasse” den eller de klasser, som sammenlagt repræsenterer flertallet af stemmerettighederne og værdien af selskabet;

b) udtrykket ”uforholdsmæssig aktieklasse” betyder enhver aktieklasse i et selskab, der er hjemmehørende i en af staterne, som berettiger aktionæren til en uforholdsmæssig højere andel, gennem udbytte, betaling ved indløsning eller på anden måde, i indtjening, som er frembragt i den anden stat ved særlige aktiver eller virksomhed i selskabet;

c) udtrykket ”aktier” omfatter depotbevis deraf;

d) udtrykket ”anerkendt børs” betyder

i) NASDAQ-systemet, der ejes af ”the National Association of Securities Dealers, Inc” (den nationale sammenslutning af værdipapirforhandlere) og enhver børs, der er registreret hos “the U.S. Securities and Exchange Commission” som en indenlandsk værdipapirforhandler i henhold til ”the Securities Exchange Act” fra 1934;

ii) Københavns Fondsbørs;

iii) børserne i Amsterdam, Bruxelles, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, London, Oslo, Paris, Stockholm, Sydney, Tokyo og Toronto; og

iv) enhver anden børs, som der er opnået enighed om af de kompetente myndigheder i de kontraherende stater;

e) udtrykket ”skattepligtig fond” som anvendt i stykke 2 betyder en fond, der er skattepligtig i henhold til § 1, stykke 1, i den danske fondsbeskatningslov;

f) i) ved anvendelsen af stykke 2, skal aktier i en aktieklasse anses for regelmæssigt at blive handlet på en eller flere af anerkendte børser i et skatteår, såfremt

A. handel i en sådan klasse er foretaget på en eller flere sådanne børser udover i minimalt (de minimis) kvantum gennem hvert kvartal; og

B. det samlede antal af aktier eller enheder af den klasse, der er handlet på en sådan børs eller børser gennem det foregående skatteår er mindst 6 pct. af det gennemsnitlige antal af cirkulerende aktier eller enheder i denne klasse (herunder aktier ejet af skattepligtige fonde) gennem dette skatteår; og

ii) ved afgørelsen af om et selskab opfylder betingelserne i stykke 2, litra c, punkt ii), skal dette litras punkt i) anvendes, som om alle de af selskabet udstedte aktier var én aktieklasse, og aktier ejet af skattepligtige fonde medregnes ikke som cirkulerende aktier med henblik på at afgøre, om 6 pct. af de cirkulerende aktier er blevet handlet inden for et skatteår;

g) et selskabs primære sæde for ledelse og kontrol er alene i den stat, hvor det er hjemmehørende, hvis personer i direktørstilling eller højere ansættelse i ledelsen udøver et løbende ansvar for beslutninger om selskabets strategiske, finansielle og driftsmæssige politik (herunder dets direkte og indirekte ejede datterselskaber) i større omfang i denne stat end i nogen anden stat, og personalet udfører løbende arbejde, som er nødvendigt for at forberede og træffe disse beslutninger, i større omfang i denne stat end i nogen anden stat;

h) udtrykket ”tilsvarende begunstiget” betyder en person, der er hjemmehørende i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en anden stat i Det Europæiske Økonomiske Område eller en stat, der er omfattet af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (North American Free Trade Agreement), eller i Schweiz, men alene hvis en sådan person:

i) A) ville være berettiget til alle fordele efter en fuld dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem en medlemsstat i Den Europæiske Union eller en anden stat i Det Europæiske Økonomiske Område eller en stat, der er omfattet af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (North American Free Trade Agreement), eller i Schweiz, og den stat, hvorfra der kræves fordele efter denne overenskomst, efter bestemmelser, analoge til denne artikels stykke 2, litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e. Hvis sådan overenskomst ikke indeholder en fuld artikel om begrænsning af overenskomstfordele, er det en forudsætning, at personen ville være berettiget til fordele efter denne overenskomst på grund af denne artikels stykke 2, litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e, hvis sådan person var hjemmehørende i en af staterne efter denne overenskomsts artikel 4 (Skattemæssigt hjemsted); og

B) for så vidt angår indkomst, som omtalt i denne overenskomsts artikel 10 (Udbytte), artikel 11 (Renter) eller artikel 12 (Royalties), ville være berettiget efter sådan overenskomst til en skattesats med hensyn til den særlige indkomstklasse, for hvilken der kræves fordele efter denne overenskomst, der er mindst lige så lav som satsen, der finder anvendelse efter denne overenskomst; eller

ii) er en person, hjemmehørende i en kontraherende stat, der er berettiget til fordele efter denne overenskomst på grund af denne artikels stykke 2, litra a, litra b, litra c, punkt i), litra d eller litra e.

Ved anvendelsen af artikel 10, stykke 3 (Udbytte), skal - ved afgørelsen af, om en person, der ejer aktier, direkte eller indirekte, i det selskab, der kræver fordele efter denne overenskomst, er en tilsvarende begunstiget - sådan person anses for at råde over samme stemmerettighederne i det selskab, der udbetaler udbyttet, som det selskab, der kræver fordele, råder over i sådant selskab;

i) for så vidt angår udbytter, renter eller royalties, der hidrører fra Danmark, og retmæssigt ejes af et selskab, der er hjemmehørende i De Forenede Stater, vil et selskab, der er hjemmehørende i en medlemsstat i Den Europæiske Union blive behandlet som opfyldende betingelserne i litra h), punkt i, B, ved afgørelsen af, om en sådan person hjemmehørende i De Forenede Stater er berettiget til fordele efter dette stykke, hvis en betaling af udbytte, renter eller royalties, der hidrører fra Danmark og betales direkte til sådan person hjemmehørende i en medlemsstat i Den Europæiske Union ville være fritaget for beskatning i henhold til ethvert direktiv i den Europæiske Union, uanset at dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og den anden medlemsstat i Den Europæiske Union ville medføre en højere skattesats vedrørende sådan betaling end skattesatsen, der skal anvendes til et sådan selskab i De Forenede Stater efter denne overenskomsts artikel 10 (Udbytte), artikel 11 (Renter) eller artikel 12 (Royalties).”

ARTIKEL V

1. De kontraherende stater skal underrette hinanden, når betingelserne for denne protokols ikrafttræden er opfyldt.

2. Denne protokol skal træde i kraft ved modtagelsen af den seneste af disse underretninger, og dens bestemmelser skal have virkning:

a) for så vidt angår kildeskatter, på indkomst der er oppebåret fra og med den første dag i den anden måned, der følger efter den dato, hvor protokollen træder i kraft, og

b) for så vidt angår andre skatter, for skattepligtige perioder, der begynder fra og med den 1. januar, der følger efter den dato, hvor protokollen træder i kraft.

3. Denne protokol skal forblive i kraft, så længe overenskomsten forbliver i kraft.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede dertil behørigt befuldmægtigede af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i København den 2. maj 2006 i to eksemplarer på engelsk.

For Kongeriget Danmarks regering

Kristian Jensen

For Amerikas Forenede Staters regering

James P. Cain


(US note)

København, 2. maj 2006

Deres Excellence

Jeg har den ære at henvise til den protokol, der er underskrevet i dag, mellem regeringen i Amerikas Forenede Stater og regeringen i Kongeriget Danmark til ændring af overenskomsten til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, og at bekræfte, på vegne af regeringen i Amerikas Forenede Stater, følgende forståelse, opnået mellem vores to regeringer.

Med henvisning til overenskomstens artikel 10, stk. 3, litra a, punkt iv), er forståelsen, at den amerikanske kompetente myndighed almindeligvis vil udøve dens skøn til at indrømme fordele efter dette stykke til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, hvis

1) selskabet opfylder kravene i artikel 22, stk. 4 (Begrænsning af overenskomstfordele) med hensyn til aktiv udøvelse af handel eller forretning i Danmark;

2) selskabet opfylder testen om udhuling af skattegrundlag i artikel 22, stk. 2, litra f, punkt ii); og

3) mere end 80 pct. af stemmerettighederne og værdien af aktierne i selskabet er ejet af en eller flere skattepligtige fonde, der opfylder kravene i artikel 22, stk. 2, litra g.

Den kompetente myndighed kan dog vælge ikke at indrømme fordele efter dette stykke, hvis den bestemmer, at en væsentlig procentdel eller beløb af den indkomst, der kvalificerer til fordele efter dette stykke, vil få virkning til fordel for en privat person, som ikke er hjemmehørende i Danmark.

Med henvisning til overenskomstens artikel 10, stk. 4 (Udbytte), som ændret ved denne protokol, er det forståelsen, at et dansk foretagende til kollektiv investering i værdipapirer, som løbende skal udlodde dets indkomst, vil blive behandlet som et selskab, der svarer til et amerikansk Regulated Investment Company ved anvendelsen af dette stykke, mens et sådant foretagende, som tillades at akkumulere dets indkomst, ikke skal behandles således.

Hvis dette er i overensstemmelse med Deres forståelse, vil jeg sætte pris på Deres bekræftelse i så henseende.

Modtag, Deres Excellence, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

James P. Cain


(Dansk svar)

København, 2. maj 2006

Deres Excellence

Jeg har den ære at bekræfte modtagelsen af Deres note af 2. maj 2006 med følgende indhold:

»Jeg har den ære at henvise til den protokol, der er underskrevet i dag, mellem regeringen i Amerikas Forenede Stater og regeringen i Kongeriget Danmark til ændring af overenskomsten til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, og at bekræfte, på vegne af regeringen i Amerikas Forenede Stater, følgende forståelse, opnået mellem vores to regeringer.

Med henvisning til overenskomstens artikel 10, stk. 3, litra a, punkt iv), er forståelsen, at den amerikanske kompetente myndighed almindeligvis vil udøve dens skøn til at indrømme fordele efter dette stykke til et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, hvis

1) selskabet opfylder kravene i artikel 22, stk. 4 (Begrænsning af overenskomstfordele) med hensyn til aktiv udøvelse af handel eller forretning i Danmark;

2) selskabet opfylder testen om udhuling af skattegrundlag i artikel 22, stk. 2, litra f, punkt ii);

3) og mere end 80 pct. af stemmerettighederne og værdien af aktierne i selskabet er ejet af en eller flere skattepligtige fonde, der opfylder kravene i artikel 22, stk. 2, litra g.

Den kompetente myndighed kan dog vælge ikke at indrømme fordele efter dette stykke, hvis den bestemmer, at en væsentlig procentdel eller beløb af den indkomst, der kvalificerer til fordele efter dette stykke, vil få virkning til fordel for en privat person, som ikke er hjemmehørende i Danmark.

Med henvisning til overenskomstens artikel 10, stk. 4 (Udbytte), som ændret ved denne protokol, er det forståelsen, at et dansk foretagende til kollektiv investering i værdipapirer, som løbende skal udlodde dets indkomst, vil blive behandlet som et selskab, der svarer til et amerikansk Regulated Investment Company ved anvendelsen af dette stykke, mens et sådant foretagende, som tillades at akkumulere dets indkomst, ikke skal behandles således.

Hvis dette er i overensstemmelse med Deres forståelse, vil jeg sætte pris på Deres bekræftelse i så henseende.

Modtag, Deres Excellence, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.«

Jeg har den ære at bekræfte, at den forannævnte forståelse også deles af regeringen i Kongeriget Danmark.

Modtag, Deres Excellence, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Kristian Jensen

Givet på Amalienborg, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen