Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over afgiftssatserne i den volumenbaserede emballageafgift
Bilag 2 Oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift
Den fulde tekst

Lov om ændring af emballageafgiftsloven

(Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1057 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1217 af 27. december 2003, § 5 i lov nr. 1392 af 20. december 2004, § 19 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 3 i lov nr. 1410 af 21. december 2005 og senest ved § 7 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 2, indsættes som litra e:

»e. Mineralvand, som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 i EU’s kombinerede nomenklatur samt vand.«

2. I § 1, nr. 3, ændres »Mineralvand, limonade« til: »Limonade«, og »2201 og« udgår.

3. § 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5-17 bliver herefter nr. 4-16.

4. I § 2, stk. 5, indsættes som 2. pkt . :

»Dette gælder dog ikke beholdere, som er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, og som ikke indgår i pant- og retursystemet.«

5. I § 2 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. En virksomhed kan dog vælge at beregne afgift efter stk. 8, jf. stk. 9-11, når emballagen er lavet af sekundært plastmateriale (undtagen eps og pvc) og beholderen er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, og indgår i pant- og retursystemet.«

Stk. 7-11 bliver herefter stk. 8-12.

6. I § 2, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »3-17« til: »3-16«.

7. I § 2, stk. 7, der bliver stk. 8, indsættes efter 1. pkt.:

»Dette gælder også beholdere, som er beregnet til at blive påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, eller er påfyldt varer omfattet af § 1, nr. 2, litra e, og som ikke indgår i pant- og retursystemet, jf. stk. 5.«

8. I § 2, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

9. I § 2, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 8, 3. pkt.« til: »stk. 9, 3. pkt.«

10. I § 2, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 7, nr. 2 og 4« til: »stk. 8, nr. 2 og 4«, og »stk. 7, nr. 1 eller 3« ændres til: »stk. 8, nr. 1 eller 3«.

11. I § 2, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »stk. 7, nr. 5« til: »stk. 8, nr. 5«, og »stk. 7, nr. 3« ændres til: »stk. 8, nr. 3«.

12. I § 3, stk. 1, ændres »§ 1, nr. 1-4« til: »§ 1, nr. 1-3«.

13. I § 3, stk. 2, ændres »§ 1, nr. 5-17« til: »§ 1, nr. 4-16«.

14. I § 3, stk. 3, ændres »§ 1, nr. 1-4« til: »§ 1, nr. 1-3«.

15. I § 3, stk. 4, ændres »§ 1, nr. 5-17« til: »§ 1, nr. 4-16«.

16. I § 3 a, stk. 1, ændres »§ 1, nr. 1-4« til: »§ 1, nr. 1-3«, og »§ 1, nr. 5-17« ændres til: »§ 1, nr. 4-16«.

17. I § 6, stk. 6, ændres »§ 1, nr. 17« til: »§ 1, nr. 16«.

18. Bilag 1 til loven affattes som bilag 1 til denne lov.

19. Bilag 2 til loven affattes som bilag 2 til denne lov.

§ 2

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 3

Stk. 1. Virksomheder, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har et lager af påfyldte og nye ubrugte (tomme) engangsemballager, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift end afgiften efter denne lov, kan på basis af en specificeret lageropgørelse få godtgjort afgiftsdifferencen, jf. dog stk. 2. Der ydes kun godtgørelse for emballager, der er pantmærket.

Stk. 2. Godtgørelse ydes kun for varer, der er bestemt til afsætning, og kun såfremt godtgørelsen af afgift af varerne overstiger 500 kr.

Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse, at virksomheden overholder regnskabsbestemmelserne i emballageafgiftslovens § 9.

Stk. 4. For godtgørelse i henhold til stk. 1 skal virksomheden udarbejde en specificeret opgørelse af lagerbeholdningen på tidspunktet for lovens ikrafttræden for de varer, der ønskes godtgørelse for. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om leverandørens navn, adresse og CVR- eller SE-nummer. Told- og skatteforvaltningen kan gøre godtgørelsen betinget af, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt. Ansøgningen om godtgørelse og den specificerede lageropgørelse skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest 8 dage efter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsgodtgørelse og yderligere krav til dokumentation og kontrol.

Stk. 5. Reglerne i § 15, § 16 og § 18, stk. 1, nr. 1, og stk. 3 og 4, i emballageafgiftsloven og § 18 og § 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder anvendelse i sager om afgiftsgodtgørelse efter stk. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian JensenBilag 1

Oversigt over afgiftssatserne i den volumenbaserede emballageafgift 1)

Emballagemateriale

Karton og laminater af forskellige materialer

Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal

Spiritus, vin og frugtvin:

kr. pr. stk.

kr. pr. stk.

Rumindhold (cl): 2)

 

 

< 10

0,15

0,25

10 AN5715_1.JPG Size: (7 X 9) x 1.JPG Size: (7 X 9) 40

0,30

0,50

40 < x 1.JPG Size: (7 X 9) 60

0,50

0,80

60 < x 1.JPG Size: (7 X 9) 110

1,00

1,60

110 < x 1.JPG Size: (7 X 9) 160

1,50

2,40

> 160

2,00

3,20

Emballagemateriale

Alle materialer

Øl, andre gærede drikkevarer, sodavand, mineralvand 3)  og alkoholsodavand:

kr. pr. stk.

Rumindhold (cl): 2)

 

< 10

0,05

10 1.JPG Size: (7 X 9) x 1.JPG Size: (7 X 9) 40

0,10

40 < x 1.JPG Size: (7 X 9) 60

0,16

60 < x 1.JPG Size: (7 X 9) 110

0,32

110 < x 1.JPG Size: (7 X 9) 160

0,48

> 160

0,64


1) Jf. lovens § 1, nr. 1 og 2, og § 2, stk. 1-6.

2) Ved rumindhold forstås beholderens bruttovolumen og ikke den mængde, der er påfyldt eller skal påfyldes.

3) Jf. lovens § 2, stk. 5, gælder det kun emballager, som indgår i pant- og retursystemet.Bilag 2

Oversigt over det afgiftspligtige vareområde i den volumenbaserede emballageafgift

§ 1

Lovtekstens ordlyd – samt den kortere version af navngivningen af varegruppen

Omfattede varegrupper

1)

Ej omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem

a.

Spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur.

 

Spiritus

Omfatter følgende:

– Spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer – uanset alkoholindhold.

Omfatter ikke følgende:

– Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol., som er omfattet af nr. 2, litra c, nedenfor (spiritusbaseret alkoholsodavand).

b.

Vin henhørende under position 2204 eller 2205 i EU’s kombinerede nomenklatur.

 

Vin

Omfatter følgende:

– Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol og druemost.

– Vermouth og anden vin af friske druer.

Omfatter ikke følgende:

– Kulsyreholdige drikkevarer, herunder druemost, med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand).

– Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.

c.

Frugtvin henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, og som har et alkoholindhold på over 10 pct. vol. Endvidere færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt.

 

Frugtvin

Omfatter følgende:

– Frugtvin og andre gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 pct. vol.

– Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt – uanset alkoholindhold.

 

 

Omfatter ikke følgende:

– Andre gærede drikkevarer, blandinger af gærede drikkevarer og gærbaserede alkoholsodavand med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer).

 

 

– Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 2, litra b, nedenfor (kulsyreholdig mineralvand).

 

– Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.

2)

Omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem

a.

Øl henhørende under position 2203 i EU’s kombinerede nomenklatur.

 

Øl

Omfatter følgende:

– Øl med et alkoholindhold på over 0,5 pct. vol.

Omfatter ikke følgende:

– Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder, herunder maltbaserede alkoholsodavand, som er omfattet af nr. 2, litra d, nedenfor (andre gærede drikkevarer).

 

 

– Andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på over 10 pct. vol., som er omfattet af nr. 1, litra c, ovenfor (frugtvin).

b.

Mineralvand, limonade og andre varer, som indeholder kulsyre, henhørende under position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur.

 

Kulsyreholdigt mineralvand

Omfatter følgende:

– Kulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, herunder:

– Vand af »dansk vand-typen«, naturligt mineralvand og kildevand med naturligt eller tilsat indhold af kulsyre, hvad enten disse er aromatiserede eller ej.

 

 

– Sødede eller aromatiserede læskedrikke med kulsyre.

 

 

– Andre ikkealkoholholdige drikkevarer med kulsyre såsom lavalkoholholdigt øl, vin og frugtvin, herunder æble- og pærecider m.v., med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder.

 

 

Omfatter ikke følgende:

– Ikkekulsyreholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 0,5 pct. vol. eller derunder, herunder bl.a. frugt- og grønsagssafter eller -most og drikkeklare drikkevarer på basis af mælk eller kakao og mælk, som er omfattet af nr. 3, dvs. den vægtbaserede emballageafgift.

c.

Blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med spiritus henhørende under position 2208 i EU’s kombinerede nomenklatur, som har et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder. Ikkealkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

 

Spiritusbaseret alkoholsodavand

Omfatter følgende:

– Blandinger af spiritus med:

– Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.

– Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.

– Frugt- eller grønsagssafter eller -most.

Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol.

 

 

Omfatter ikke følgende:

– Hvis de ovennævnte blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol., hvorved blandingen omfattes af nr. 1, litra a (spiritus).

d.

Andre gærede drikkevarer og blandinger af gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur samt blandinger af ikkealkoholholdige drikkevarer med gærede drikkevarer henhørende under position 2206 i EU’s kombinerede nomenklatur, hvis drikkevarens eller blandingens alkoholindhold er på 10 pct. vol. eller derunder. Undtaget er dog færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, jf. nr. 1, litra c. Ikke-alkoholholdige drikkevarer omfatter ud over position 2201 og 2202 i EU’s kombinerede nomenklatur tillige position 2009.

 

Andre gærede drikkevarer

– herunder gærbaserede alkoholsodavand (vin-, frugtvins- og maltbaserede)

Omfatter følgende:

– Andre gærede drikkevarer og blandinger af drikkevarer med et alkoholindhold på 10 pct. vol. eller derunder.

– Blandinger af gærede drikkevarer, dvs. øl, vin eller frugtvin, med:

– Kulsyreholdige ikkealkoholholdige drikkevarer, jf. litra b.

– Ikkekulsyreholdige drikkevarer, herunder bl.a. kakaomælk eller mælk.

– Frugt- eller grønsagssafter eller -most.

Såfremt blandingens alkoholindhold er på over 0,5 pct. vol., men ikke over 10 pct. vol.

Omfatter ikke følgende:

– Hvis de ovennævnte drikkevarers eller blandingers alkoholindhold overstiger 10 pct. vol., hvorved drikkevaren eller blandingen omfattes af nr. 1, litra c (frugtvin).

– Færdigblandet gløgg bestående af rødvin og gløggekstrakt, som er omfattet af nr. 1, litra c (frugtvin).

e.

Mineralvand, som er uden kulsyre, henhørende under position 2201 samt vand, når emballager med disse varer indgår i pant- og retursystemet.

Omfatter følgende:

Vand, herunder naturligt mineralvand eller kildevand uden naturligt eller tilsat indhold af kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret, samt is og sne.

 

Ikkekulsyreholdigt mineralvand