Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Programvirksomhed
Kapitel 3 Ansøgning
Kapitel 4 Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger
Kapitel 5 Betingelser for tilskud
Kapitel 6 Tilsyn og evaluering
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet (forsøgsordningen)1)

I medfør af § 48 og § 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Formålet med forsøgsordningen er at understøtte udviklingen af produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet.

§ 2. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til forsøg, jf. § 1, til indehavere af tilladelser til udøvelse af ikkekommerciel lokal-tv-virksomhed udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Der kan ikke ydes tilskud til forsøg i henhold til denne bekendtgørelse til indehavere af tilladelser udstedt i henhold til regler fastsat med hjemmel i § 45, stk. 6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Ansøger kan indgå et partnerskab med henblik på at udøve forsøgsvirksomhed sammen med samarbejdspartnere. Ansøgers samarbejdspartnere kan bestå af øvrige indehavere af tilladelser, som nævnt i stk. 1, og andre lokale ikkekommercielle aktører hjemmehørende i ansøgers tilladelsesområde. Ved lokale ikkekommercielle aktører forstås kulturhuse, biblioteker, kommuner, foreninger, skoler og andre uddannelsesinstitutioner mv.

Stk. 3. Ved tilskudsmodtager forstås i denne bekendtgørelse den i stk. 1 nævnte ikkekommercielle tilladelseshaver, som søger om og opnår tilskud til forsøg.

Stk. 4. Det er tilskudsmodtager, som har ansvaret for forsøget og opfyldelsen af kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Tilskudsmodtager skal selv og evt. sammen med sine samarbejdspartnere udføre forsøget.

§ 3. Tilskud efter § 2, stk. 1, ydes til forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet med nedenstående formål:

1) at afprøve nye programformater og -typer på internettet i forhold til traditionel udsendelse af tv,

2) at tilvejebringe viden om forbrugsmønstre hos seere af lokalt indhold på internettet, og

3) at tilvejebringe viden om ressourcer, herunder økonomi, teknisk viden og kompetencer, som tilladelseshaverne har brug for i forbindelse med produktion og distribution af lokalt indhold på internettet.

Stk. 2. Tilskud kan udover det i stk. 1 angivne ydes til at måle internetaktiviteten for programmer såfremt:

1) programmerne er finansieret af tilskudsmodtagers driftstilskud eller driftstilskud tilhørende tilskudsmodtagers samarbejdspartnere, såfremt disse er indehavere af tilladelser, som nævnt i § 2, stk. 1,

2) programmerne bliver stillet til rådighed på internettet,

3) tilskudsmodtagers forsøg i øvrigt opfylder de i stk. 1 angivne formål, og

4) målingerne indgår i tilskudsmodtagers rapport om forsøg, jf. § 19, stk. 2.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 ydes ikke til deltagelse i konferencer eller kurser, studierejser og -ophold eller lignende.

§ 4. Der ydes tilskud til forsøg med ikkekommerciel lokal-tv med en varighed på 12 måneder.

§ 5. Forsøg med ikkekommerciel lokal-tv skal senest være afsluttet den 30. juni 2017, hvorefter rapport i henhold til § 19, stk. 2, og enten regnskab og beretning eller erklæring i henhold til § 19, stk. 1, og de til enhver tid gældende regler om regnskab og revision af projekt- og aktivitetsstøtte fra Kulturministeriet, skal indsendes.

Kapitel 2

Programvirksomhed

§ 6. Programvirksomheden skal overholde vilkårene om lokalt indhold som angivet i tilskudsmodtagers programtilladelse.

§ 7. Programmerne skal være målrettet mod internetdistribution for så vidt angår programformat eller -type.

Stk. 2. Programproduktionens lydkvalitet og billedopløsning mv. skal være af en acceptabel og tidssvarende standard.

§ 8. Tilskud fra forsøgsordningen til ikkekommerciel lokal-tv-virksomhed på internettet må ikke finansiere programmer, som indgår i minimumssendetiden for ikkekommercielle tilladelseshavere, som nævnt i § 2, stk. 1.

§ 9. Programmerne skal stilles til rådighed på tilskudsmodtagers egen hjemmeside.

Stk. 2. Programmerne kan stilles til rådighed på øvrige internetplatforme, herunder hjemmesider og sociale medier, såfremt tilskudsmodtager og evt. samarbejdspartnere ikke oppebærer reklameindtægter på baggrund af tilrådighedsstillelsen.

§ 10. Der må ikke indgå reklamer i programvirksomheden.

Stk. 2. Sponsorerede programmer skal overholde de til enhver tid gældende regler om sponsorering i bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber.

§ 11. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.

Stk. 2. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.

Stk. 3. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme.

Stk. 5. On-demand audiovisuel programvirksomhed er ikke omfattet af stk. 1 og 2. Udbydere af on-demand audiovisuelle medietjenester må kun stille on-demand audiovisuelle medietjenester, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, til rådighed på en sådan måde, at mindreårige normalt ikke hører eller ser sådanne tjenester. Dette kan ske ved, at udbyderne ved mærkning af tjenesterne gør opmærksom på tjenesternes skadelige indhold.

Kapitel 3

Ansøgning

§ 12. Radio- og tv-nævnet gennemfører én ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud til forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet.

§ 13. En ansøger kan individuelt eller som en del af et partnerskab maksimalt søge om og få tilskud til to forsøg.

§ 14. Radio- og tv-nævnet kan kræve, at ansøgning om tilskud sker på et ansøgningsskema, som nævnet stiller til rådighed. Radio- og tv-nævnet kan fastsætte en frist for indgivelse af ansøgning. Ansøgninger, som modtages efter en fastsat frist, tages ikke i betragtning.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-mail og CVR-nr. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser.

2) Karakteren af forsøget, herunder beskrivelse af indhold, dvs. programindhold, -format og -type mv. samt den tidsmæssige fordeling heraf.

3) Omfanget angivet i antal timer og minutter af lokalt programindhold, som stilles til rådighed på internettet, og som er produceret som led i forsøgsvirksomheden med henblik på at tilvejebringe viden om forbrugsmønstre hos seere af lokalt indhold på internettet og om de ressourcer, herunder økonomi, teknisk viden og kompetencer, som tilladelseshaverne har brug for i forbindelse med produktion og distribution af lokalt indhold på internettet.

4) Hvordan programmerne bliver stillet til rådighed, fx live- eller on-demand streaming eller download.

5) Målgruppe, herunder beskrivelse af om forsøget retter sig mod bestemte målgrupper, fx alders- eller befolkningsgrupper, og hvorledes forsøget tilsikres at ramme den ønskede målgruppe.

6) Oplysning om forsøgets programvirksomhed har et særligt geografisk fokus.

7) Ansøgers kompetence til at afvikle forsøget, herunder kompetencer og erfaring indenfor ikkekommerciel lokal-tv-drift og produktion og distribution af lokalt indhold målrettet mod internettet samt oplysning om eventuel deltagelse i en uddannelsesaktivitet i forbindelse med ikkekommerciel lokal-tv-virksomhed, som Radio- og tv-nævnet har ydet tilskud til.

8) Forsøgets varighed.

9) Økonomiske forhold, herunder angivelsen af forventede udgiftsposter og finansieringen heraf i forbindelse med afviklingen af forsøget.

10) Eventuelle planer om at indgå i et partnerskab med ikkekommercielle lokale aktører med henblik på at udøve forsøgsvirksomhed i samarbejde med disse samt oplysning om samarbejdspartnerne.

11) Eventuelle planer om anvendelse af sociale medier i forbindelse med oplysning om forsøget.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, som nævnet finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få tilstrækkelige oplysninger, kan der gives afslag på ansøgningen.

Kapitel 4

Radio- og tv-nævnets behandling af ansøgninger

§ 15. Ved behandling af ansøgninger skal Radio- og tv-nævnet søge at sikre en alsidig forsøgsvirksomhed samlet set i forhold til forsøgenes programindhold og distributionsform, men også i forhold til eksempelvis målgrupper, geografisk fokusområde og geografisk placering i Danmark.

Stk. 2. Der gives kun tilskud til forsøg, som opfylder § 3, stk. 1, og som vurderes at være sammenhængende i forhold til indhold, målsætninger, erfaringer, viden og realisme, herunder økonomi.

§ 16. Hvis Radio- og tv-nævnet ikke på baggrund af § 15 kan fordele tilskud til forsøg i henhold til denne bekendtgørelse, vil nævnet ved behandling af ansøgninger i øvrigt prioritere nedenstående i følgende rækkefølge:

1) Ansøgers dokumenterede faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel lokal-tv-drift og produktion og distribution af lokalt indhold målrettet mod internettet.

2) Samarbejder mellem ansøger og ikkekommercielle lokale aktører.

3) Ansøgers anvendelse af sociale medier i forbindelse med oplysning om lokalt indhold på internettet.

4) Omfanget angivet i antal timer og minutter af forsøgets lokale programindhold, som stilles til rådighed på internettet, og som er produceret som led i forsøgsvirksomheden med henblik på at tilvejebringe viden om forbrugsmønstre hos seere af lokalt indhold på internettet og om de ressourcer, herunder økonomi, teknisk viden og kompetencer, som tilladelseshaverne har brug for i forbindelse med produktion og distribution af lokalt indhold på internettet.

§ 17. Radio- og tv-nævnet skal i øvrigt lægge vægt på, at der er et rimeligt forhold mellem forsøget og tilskudsbeløbet.

Kapitel 5

Betingelser for tilskud

§ 18. Tilsagn om tilskud gives på betingelse af, at forsøget gennemføres og udgifterne hertil afholdes som beskrevet i ansøgningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde godkende ændringer af forsøget i forhold til det i ansøgningen beskrevne. Det er en betingelse for tilskud, at det tilskudsberettigede forsøg gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ændring og ansøgningen i øvrigt.

§ 19. Tilskudsmodtager skal enten aflægge regnskab og beretning eller erklæring om de gennemførte aktiviteter, jf. de til enhver tid gældende regler om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal indsende en rapport om det gennemførte forsøg. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af de i ansøgningen oplyste aktiviteter på internettet og tilskudsmodtagers observationer vedrørende brugen af lokalt indhold på internettet og dennes udvikling i forsøgsperioden. Rapporten skal tillige indeholde data, herunder målinger om brugen af lokalt indhold på internettet samt dennes udvikling i forsøgsperioden, med henblik på at tilvejebringe viden. Rapporten skal ydermere indeholde oplysninger om de ressourcer, herunder økonomi, teknisk viden og kompetencer, som tilladelseshaverne har brug for i forbindelse med produktion og distribution af lokalt indhold på internettet.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal være i besiddelse af al dokumentation for gennemførelse af det forsøg, der er givet tilskud til, indtil Radio- og tv-nævnet har godkendt enten rapport, regnskab og beretning eller rapport og erklæring.

Stk. 4. Tilskudsmodtager skal være indehaver af en programtilladelse i hele forsøgets periode.

Stk. 5. Hvis tilskudsmodtager ikke er berettiget til sit driftstilskud i hele forsøgets periode, kan Radio- og tv-nævnet lade tilsagn om tilskud til forsøg bortfalde.

Stk. 6. Et tilsagn om tilskud bortfalder, hvis Radio- og tv-nævnet ikke kan godkende tilskudsmodtagers rapport, regnskab og beretning eller tilskudsmodtagers rapport og erklæring.

Stk. 7. Et tilsagn om tilskud bortfalder i øvrigt, hvis betingelserne i stk. 1-4 og § 18 ikke opfyldes.

Stk. 8. Hvis et tilsagn om tilskud bortfalder, udbetaler Radio- og tv-nævnet ikke tilskud, ligesom Radio- og tv-nævnet kan kræve allerede udbetalte beløb tilbagebetalt.

Stk. 9. Radio- og tv-nævnet kan tilbageholde udbetaling af tilskud eller kræve udbetalte beløb tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtager har opnået tilsagn om tilskud ved svig eller i øvrigt har afgivet urigtige oplysninger.

§ 20. Radio- og tv-nævnet kan give tilsagn om tilskud med et mindre beløb end ansøgt.

Stk. 2. Giver Radio- og tv-nævnet alene tilsagn om at yde en del af det ansøgte tilskud, kan Radio- og tv-nævnet på forhånd godkende, at det i ansøgningen beskrevne forsøg kan ændres. Radio- og tv-nævnet kan som betingelse for tilskud bestemme, hvilke dele af det i ansøgningen beskrevne forsøg der som minimum skal gennemføres.

Stk. 3. Tilskud ydes med mindst 75.000 kr. og højst 200.000 kr.

§ 21. Tilskudsmodtager skal opbevare programkopier af programmer produceret i forbindelse med forsøgsordningen, indtil evaluering af forsøgsordningen er afsluttet.

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal på opfordring indsende optagelser af programmer produceret i forbindelse med forsøgsordningen.

§ 22. Oplysninger om meddelte tilsagn om tilskud samt tilskudsmodtagernes rapport om forsøg, jf. § 19, stk. 2, offentliggøres på Radio- og tv-nævnets hjemmeside.

Kapitel 6

Tilsyn og evaluering

§ 23. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med udøvelsen af programvirksomheden i forbindelse med forsøgsordningen for ikkekommerciel lokal-tv, herunder med anvendelsen af tilskudsmidler i henhold til kapitel 5. Nævnet kan i denne forbindelse gennemføre stikprøvekontrol.

§ 24. Forsøgsordningen skal evalueres inden udgangen af 2017.

Stk. 2. Tilskudsmodtager er forpligtet til at samarbejde med Radio- og tv-nævnet i forbindelse med evalueringen af forsøgsordningen. Dette omfatter udlevering af data samt pligt til at indgå i en dialog.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2016.

Kulturministeriet, den 22. januar 2016

Bertel Haarder

/ Lars M. Banke

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), EU-Tidende 2010, nr. L 95, side 1.