Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og
forskellige andre skattelove

( Bedre mulighed for generationsskifte)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 10. oktober 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 34, stk. 6, 1. pkt., ændres to steder »50 pct.« til: »75 pct.«

§ 2

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 3, 5. pkt., ændres to steder »50 pct.« til: »75 pct.«

§ 3

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 15 A, stk. 4, 1. pkt., ændres to steder »50 pct.« til: »75 pct.«

§ 4

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 4. september 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 22 c, stk. 2, nr. 4, 4. pkt., ændres to steder »50 pct.« til: »75 pct.«

§ 5

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 2, nr. 2, 4. pkt., ændres to steder »50 pct.« til: »75 pct.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. § 1 finder anvendelse på overdragelser, der finder sted den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 3. § 2 finder anvendelse på boer vedrørende personer, der afgår ved døden den 1. januar 2007 eller senere, og på skifte af uskiftede boer i den efterlevende ægtefælles levende live, når anmodningen om skifte indgives den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 4. § 3 finder anvendelse på hel eller delvis afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, der finder sted den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 5. § 4 finder anvendelse på aktie- og anpartserhvervelser, der finder sted den 1. januar 2007 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen