Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

(Syn og skøn under skatteankenævnsbehandling m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 47, stk. 1, 1. pkt., og to steder i stk. 3, 1. pkt . , ændres »Landsskatteretten« til: »skatteankenævnet eller Landsskatteretten«.

2. I § 47, stk. 2, ændres »Landsskatteretten« til: »Skatteankenævnet eller Landsskatteretten«.

3. § 52, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Skatterådet, skatteankenævnet eller Landsskatteretten kan bestemme, at udgifter, der er eller vil blive afholdt til syn og skøn i en sag for myndigheden, skal godtgøres fuldt ud, jf. § 4, stk. 3, eller § 47.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for sager, hvori retten træffer beslutning om udmeldelse af syn og skøn den 1. januar 2007 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen