Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vej- og stiregister

I medfør af § 17, stk. 2, i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. og § 25, stk. 2, i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Vejmyndigheden for en offentlig vej og en offentlig sti skal føre et vejregister, jf. § 17, stk. 1, i lov om offentlige veje.

Stk. 2. Vejmyndigheden for private fællesveje og private fællesstier og udlagte private fællesveje og udlagte private fællesstier i byer og bymæssige områder skal føre et vejregister, jf. § 25, stk. 1, i lov om private fællesveje.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at de i stk. 1 og stk. 2 nævnte registre skal føres som ét register.

§ 2. Vejregistret for de i § 1, stk. 1 og 2, nævnte vejarealer skal indeholde følgende oplysninger for hele vejen:

1) Det 7-cifrede administrative vejnummer tildelt af Vejdirektoratet.

2) Vejbetegnelse.

3) Om vejen/stien er planlagt, i brug eller nedlagt.

Stk. 2. Vejen opdeles i vejstrækninger, hvor nedennævnte oplysninger skifter langs vejen. Mindre fysiske udvidelser til vejen, som kan opfattes som en del af vejen, f.eks. til- og frakørselsramper, rundkørsler, opdeling med delt tracé eller sideveje i et boligkvarter, oprettes også som vejstrækninger. For hver vejstrækning registreres:

1) Vejmyndighed.

2) Forgrening.

3) Kommune.

4) Beskrivelse.

5) Vej eller sti.

6) Vejstatus: Offentlig vej, offentlig sti, privat fællesvej, privat fællessti, udlagt privat fællesvej eller udlagt privat fællessti.

7) Stedfæstelsesmetode (kilometrering eller stationering). Rutenummererede veje skal være kilometrerede.

8) Stationering eller kilometrering for vejstrækningens begyndelses- og endepunkter.

9) Længde i meter.

10) Geografisk forløb i form af koordinater for vejmidten inklusive koordinater for vejens begyndelses- og endepunkt samt angivelse af, om koordinatfølgen er med eller mod stationerings/kilometreringsretningen.

11) Angivelse af, om den offentlige vej eller offentlige sti overvejes nedklassificeret, jf. § 124, stk. 3, i lov om offentlige veje.

Stk. 3. De i stk. 1-2 nævnte oplysninger skal registreres digitalt og oplysningerne skal indrapporteres til den Centrale Vej- og Stifortegnelse i Vejdirektoratet.

Stk. 4. Vejdirektoratet kan fastsætte nærmere bestemmelser om, hvorledes indrapporteringen efter stk. 3 skal ske.

§ 3. Vejregistret for de i § 1, stk. 1 og 2, nævnte vejarealer kan indeholde følgende oplysninger for hele vejen:

1) Beskrivelse af nulpunktet for kilometreringen eller stationeringen af vejen, hvis vejen ikke starter på »nul«.

2) Bemærkninger.

Stk. 2. For hver vejstrækning kan følgende registreres:

1) Startpunkt (beskrivelse).

2) Tidligere identifikation.

3) Medtag længde. Angiv om længden af vejstrækningen indgår helt, halvt eller slet ikke ved beregning af samlede vej- og stilængder.

4) Vejtype: motorvej, motortrafikvej eller øvrig vej.

5) Bemærkninger.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 2, stk. 3, og § 6 finder anvendelse, når de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger registreres.

§ 4. Den nærmere forståelse af de i §§ 2-3 angivne oplysninger fastsættes af Vejdirektoratet.

§ 5. Private fællesveje og private fællesstier på landet og private veje, der ønskes optaget i vej- og stiregistret, registreres af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 6. De i § 1, stk. 1 og 2, nævnte myndigheder skal sørge for, at registrene er ajourførte.

Stk. 2. Registrene skal offentliggøres og være offentlig tilgængelige.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 454 af 23. maj 2012 om vej- og stiregister ophæves.

Vejdirektoratet, den 15. januar 2016

Per Jacobsen

/ Karsten Ole Knudsen