Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven

(Forhøjelse af fradraget for gaver til almenvelgørende foreninger m.v. og obligatorisk indberetning for disse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ved ændret ved § 2 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 A, stk. 1, 3. pkt., ændres »3.900 kr.« til: »7.850 kr.«

2. I § 8 A, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Endelig er fradrag betinget af, at foreningen m.v. har indberettet indbetalingen til told- og skatteforvaltningen, jf. § 8 Æ i skattekontrolloven.«

3. I § 12, stk. 2, indsættes som 5. pkt.:

»Fradraget er betinget af, at foreningen m.v. har indberettet indbetalingen til told- og skatteforvaltningen, jf. § 8 Æ i skattekontrolloven.«

§ 2

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 405 af 8. maj 2006 og senest ved § 11 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 8 Æ affattes således:

» § 8 Æ. Foreninger, stiftelser, institutioner m.v. som nævnt i ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 1-3, skal til brug for skatteligningen hvert år indberette til told- og skatteforvaltningen, hvilke indbetalinger de har modtaget det foregående kalenderår. Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af indbetaler og modtager. Endvidere skal den indeholde oplysninger om størrelsen af det indbetalte beløb og om, efter hvilke bestemmelser i skattelovgivningen indbetalingen er ydet. Den enkelte yder af indbetalinger til foreningerne kan inden kalenderårets udgang pålægge foreningen ikke at foretage indberetning.

Stk. 2. Den, der har indbetalt til foreningen m.v., skal give foreningen oplysning om identifikation undtagen i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, 4. pkt.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningen efter stk. 1 og 2.«

2. I § 9 A, stk. 1, indsættes efter »§ 8 V,«: »§ 8 Æ,«.

§ 3

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1, træder i kraft den 1. januar 2007 og har virkning fra og med indkomståret 2007.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 2 og 3, samt § 2 fastsættes af skatteministeren.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen

Redaktionel note
  • Lovtidende A 2006, hæfte 205, er omtrykt den 22. december på grund af en håndteringsfejl, der alene havde betydning for den trykte udgave af loven.