Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 52.2015

afsagt af Tvistighedsnævnet den 21. december 2015

A

v/Bo Christensen, 3F Privat Service, Hotel & Restauration

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Lise E. Bardenfleth (DA) og advokat Jesper Schäfer Munk (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør Niels-Jørgen Larsen, udpeget af HORESTA, og forhandlingssekretær Kenneth Novak, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 11. august 1993, og indklagede, B, blev der den 5. og 11. april 2013 underskrevet en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som gastronom/kok med uddannelsesperiode fra den 1. maj 2013 til den 31. juli 2016.

Denne sag drejer sig om ophævelse af uddannelsesaftalen og efterbetaling af løn.

A har ved sin faglige organisation, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, ved klageskrift modtaget den 29. september 2015, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede skal betale i alt 74.726,06 kr. med renter fra sagens anlæg.

Påstanden udgør 45.726,06 kr. i efterbetaling af løn for perioden 1. juni til 9. juli 2015 og pension for hele ansættelsesperioden samt 30.000 kr. for tab af uddannelsesgode.

Indklagede, der udeblev fra mødet i det faglige udvalg den 31. august 2015, har ikke afgivet svar under forberedelsen af sagen i Tvistighedsnævnet og har heller ikke givet møde under den mundtlige forhandling i Tvistighedsnævnet den 15. december 2015.

Sagsfremstilling

Det fremgår af ”Lægevagtsepikrise”, at eleven havde kontakt til lægevagten den 25. maj 2014 og fik ordineret medicin mod stærke smerter. Hun var på det tidspunkt på skoleophold og fik godkendt fravær i 12 lektioner den 27. og 28. maj 2014. Af samleregning fra X fremgår, at eleven var til konsultation hos kiropraktor i alt syv gange i perioden den 26. maj til 9. juli 2014.

Den 29. juni 2014 underskrev indklagede en blanket om ophævelse af uddannelsesaftalen, hvoraf fremgår bl.a., at ophævelsen var foretaget ensidigt af virksomheden med virkning fra den 16. juni 2014 og med begrundelsen: ”Eleven er ophævet p.g.a udeblivelse fra skole og fra Lærepladsen, uden at give besked. ”

Ved mail af 3. juli 2014 skrev indklagede til 3F Aalborg som reaktion på elevens redegørelse for sagen, at uddannelsesaftalen var blevet ophævet, idet han alene havde hørt om sygemeldingen gennem skolen den 28. maj 2014 og ikke fra eleven den 26. maj 2014, og at han efterfølgende havde hørt fra skolen, at hun var udeblevet ulovligt fra stopprøver i skoleforløbet og afmeldt skoleforløbet, samt at hun uden at sygemelde sig var udeblevet fra arbejde den 9. juni 2014 efter skoleopholdet. Indklagede henviste endvidere til, at eleven den 18. juni 2014 ifølge facebook havde været på stranden med sine veninder.

Ved en mail sendt senere samme dag til indklagede protesterede 3F Aalborg på vegne af eleven mod den skete ophævelse af uddannelsesaftalen, idet man anførte bl.a., at elevens skoleophold først ophørte den 13. juni 2014, og at hun havde været syg og ikke var ulovligt udeblevet fra skolen.

Erhvervsskolen registrerede ophævelsesblanketten den 8. juli 2014 og sendte den samme dag med brev til eleven. Der er på blanketten en fortrykt bemærkning om, at ”en ophævelse tidligst kan have virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen om ophævelse er kommet frem til modparten. ”

Ved opslag i erhvervsstyrelsen den 5. oktober 2015 var indklagede registreret som aktiv, men står nu som ophørt virksomhed på cvr.dk.

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Af erhvervsuddannelseslovens § 61 fremgår bl.a.

”Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen.

Stk. 2. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, kan parten hæve aftalen. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun søndag den 25. maj 2014 fik et vrid i ryggen og måtte ligge i sengen med stærke smerter. Hendes kæreste kontaktede skadestuen for at få smertestillende tabletter, og hun meldte sig syg på skolens intranet. Den 2. juni 2014 ringede B til hende og fortalte, at han af hendes faglærer havde fået at vide, at hun var smidt ud af skolen på grund af for meget fravær. Hun forklarede ham om sin sygdom, og han faldt ned igen og sagde, at det vigtigste var, at hun blev rask. Hun hørte herefter fra ham, før hun 3F kontaktede ham, fordi hun ikke havde fået løn for juni måned. Først på dette tidspunkt sagde B, at han havde ophævet uddannelsesaftalen. Den 18. juni 2014 havde hun været ved stranden. Hendes kusine havde kørt hende til kiropraktor først på dagen, og senere havde veninderne hentet hende for at køre til stranden. Hun blev raskmeldt midt i juli måned og har nu færdiggjort en uddannelse som kontorassistent. Hun ønskede efter ophævelsen ikke at komme i skolepraktik, for på det tidspunkt ville hun noget helt andet.

Procedure

Klager har anført bl.a., at ophævelsen af uddannelsesaftalen, der var uberettiget, tidligst kan anses for sket på det tidspunkt, hvor eleven modtog meddelelse om, at ophævelsesblanketten var registreret af erhvervsskolen, jf. den påtegning der er på blanketten herom.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad ophævelsen

Efter elevens forklaring, der støttes af de fremlagte bilag, lægger nævnet til grund, at eleven fra den 25. maj til midten af juli 2014 var syg på grund af smerter i ryggen, og at indklagede den 2. juni 2014 blev gjort bekendt med hendes sygdom og dermed om, at hendes fravær fra skolen var lovligt.

På denne baggrund findes ophævelsen af uddannelsesaftalen begrundet i udeblivelse og i, at eleven ikke havde sygemeldt sig direkte over for indklagede, ikke at være berettiget. Der tilkommer derfor eleven en godtgørelse for tab af uddannelsesgode, som i overensstemmelse med nævnets praksis passende kan fastsættes til 30.000 kr. som påstået.

Ad efterbetalingskrav

Eleven har efter erhvervsuddannelseslovens § 55 krav på betaling af løn og pension i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst indtil ophøret af uddannelsesaftalen. Selvom eleven først den 9. juli 2014 modtog ophævelsesblanketten fra erhvervsskolen, fremgår det dog af mailkorrespondancen i sagen, at hun den 3. juli 2014 blev gjort bekendt med indklagedes ophævelse, og uddannelsesaftalen må derfor anses for ophævet med virkning fra denne dato.

Eleven får herefter medhold i sit krav på løn og pension frem til den 3. juli 2014, der kan opgøres til i alt 42.390,86 kr. Det bemærkes herved, at 3F i Tvistighedsnævnet har tilkendegivet, at man indestår for, at pensionsbeløb indbetales til elevens pensionsordning i PensionDanmark.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 72.390,86 kr. til A.