Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31964L0432
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Betingelser for godkendelse af samlesteder eller eksportisolationsstalde, jf. § 2:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde1)

I medfør af §§ 7 og 8, § 29, § 30, stk. 1 og 3, § 32, § 34, § 35, § 37, § 53, § 58, stk. 1, § 61, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Samlested: Ethvert sted, hvor avls-, brugs- eller slagtedyr fra forskellige besætninger samles med henblik på at udgøre en eller flere sendinger af husdyr bestemt til handel.

2) Eksportisolationsstald: Stald til samling og opstaldning af avls- og brugsdyr med henblik på udførelse af diagnostiske undersøgelser forud for udførsel af dyr til EU- eller tredjelande.

3) Afsenderbesætning: En besætning, hvori et dyr har opholdt sig før afsendelsen.

4) Handelsbesætning: En besætning hvortil der indkøbes og frasælges mindst 1 klov- eller hovbærende dyr pr. måned i kommercielt øjemed, og hvori dyrene opholder sig mindre end 30 dage efter tilførsel.

5) Omladning: Aflæsning af dyr fra et transportmiddel og umiddelbar indladning til et andet.

6) Omlæsning: Aflæsning af dyr fra et transportmiddel med efterfølgende indladning på et andet med mellemliggende ophold på et samlested eller i en eksportisolationsstald.

7) Avls- og brugsdyr: Dyr af kvæg-, svine-, fåre-, gede- eller hesterace, der er beregnet til avl, mælkeproduktion, kødproduktion, uldproduktion eller arbejde.

8) Slagtedyr: Dyr af kvæg, svine-, fåre-, gede- eller hesterace, der er bestemt til at blive ført direkte til et autoriseret slagteri.

9) Embedsdyrlæge: Dyrlæge godkendt af Fødevarestyrelsen til at forestå de veterinære forretninger på et samlested eller i en eksportisolationsstald.

10) Tilsynsførende dyrlæge: Dyrlæge, der er udpeget af eksportisolationsstalden og godkendt af Fødevarestyrelsen til at føre tilsyn i eksportisolationsstalden.

11) Handelsmand: Enhver fysisk eller juridisk person, der i gennemsnit, direkte eller indirekte handler, omsætter eller formidler omsætning af mindst 1 klov- eller hovbærende dyr pr. måned, og som indkøber klov- eller hovbærende dyr, i kommercielt øjemed, med henblik på videresalg mindre end 30 dage efter at have købt dem.

Godkendelse af samlesteder og eksportisolationsstalde

§ 2. Samlesteder og eksportisolationsstalde skal inden ibrugtagning godkendes af Fødevarestyrelsen. Betingelserne for godkendelse fremgår af bilag 1, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen godkender embedsdyrlæger til at varetage de veterinære forretninger ved samlesteder og eksportisolationsstalde, der er godkendt i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Der må ikke afholdes samlinger af dyr på et samlested eller i en eksportisolationsstald, medmindre der til denne er udpeget en embedsdyrlæge.

§ 3. Anmodning om godkendelse af et samlested eller en eksportisolationsstald, jf. § 2, skal indsendes til Fødevarestyrelsen. Anmodningen skal indeholde følgende:

1) En detaljeret plan over, samt beskrivelse af det anlæg, der agtes etableret eller søges godkendt.

2) Oplysning om hvilke dyrearter, der forventes tilført til samlestedet eller eksportisolationsstalden.

3) Oplysning om hvilke personer, der udgør den ansvarlige ledelse.

4) Oplysning om hvilke ugedage samlestedet eller eksportisolationsstalden agtes benyttet.

5) Oplysning om afstanden til nærmeste hov- eller klovbærende dyrehold.

Stk. 2. Ved enhver driftsmæssig ændring, ved udvidelse eller bygningsmæssige ændringer, der går ud over almindelig reparation og vedligeholdelse, skal samlestedet eller eksportisolationsstalden godkendes påny.

Stk. 3. Samlestedet eller eksportisolationsstalden skal skriftligt underrette fødevareregionen om ændringer i den daglige ledelse senest 1 måned efter, at ændringen er sket.

§ 4. Fødevarestyrelsen fastsætter betingelser for samlestedets eller eksportisolationsstaldens beliggenhed, indretning og drift. Fødevarestyrelsen kan fastsætte særlige betingelser for samlesteder, der agtes anvendt til udførsel af dyr til tredjelande.

Modtagelse af dyr

§ 5. Dyr, der skal omsættes via et samlested eller eksportisolationsstald, skal komme direkte fra en afsenderbesætning.

Stk. 2. Dyr må først indsættes på et samlested, når embedsdyrlægen har inspiceret og godkendt hvert enkelt dyr. Dyr må først indsættes i en eksportisolationsstald, når den tilsynsførende dyrlæge har inspiceret og godkendt hvert enkelt dyr. Embedsdyrlægen eller den tilsynsførende dyrlæge afgør, om et dyr kan tilføres samlestedet eller eksportisolationsstalden, og kan fastsætte nærmere betingelser herfor.

Stk. 3. Inspektionen af dyrene skal foregå straks ved dyrenes ankomst. Inspektionen kan desuden også omfatte de dyr på transportmidlet, der er bestemt for videre transport. Indsyningen skal finde sted på en indhegnet plads, som kun embedsdyrlægen eller den tilsynsførende dyrlæge, transportører og medhjælpere har adgang til.

Stk. 4. Afviste dyr må ikke bringes ind på samlestedets staldområde. Dyrene skal anbringes forsvarligt isoleret uden for området og skal, medmindre embedsdyrlægen træffer anden afgørelse, aflives eller leveres direkte til slagtning under ledsagelse af enten en nødslagtningsattest eller en følgeseddel.

§ 6. Samlesteder skal senest 4 dage forud for en samling af dyr underrette embedsdyrlægen. Det nøjagtige tidspunkt for ind- eller udsyning af dyr ved samlesteder, skal meddeles Fødevarestyrelsen senest klokken 9.00 dagen før. Alle Fødevarestyrelsens forretninger i forbindelse med et samlested skal kunne ske inden for styrelsens sædvanlige kontortid, medmindre Fødevarestyrelsen tillader andet.

Stk. 2. Ønsker et samlested, at Fødevarestyrelsen skal kunne udføre kontrollen efter reglerne i § 9, stk. 3 i bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v., skal samlestedet skriftligt oplyse Fødevarestyrelsen om, hvilke besætninger de dyr, der skal kontrolleres, kommer fra. Oplysningerne skal være kommet frem til Fødevarestyrelsen senest kl. 9.00 den forudgående hverdag før kontrollen.

Stk. 3. Samlesteder og eksportisolationsstalde skal ved indsættelsen af dyr føre optegnelser over transportører, dyrenes afsendelsesbesætning, antal dyr med angivelse af identifikation og transportmidlernes registreringsnumre. Optegnelser, der skal gemmes i mindst 5 år fra optegnelsestidspunktet, skal på begæring forevises embedsdyrlægen eller Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Samlestedet skal fastsætte et tidsrum, inden for hvilket der modtages dyr. I forbindelse med til- og fraførsel af dyr skal alt ind alt ud princippet følges. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning frafalde dette krav på nærmere fastsatte vilkår.

Stk. 5. Andre samlinger af husdyr må kun finde sted på samlestedets område efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning herom skal indsendes til Fødevarestyrelsen senest 3 uger før, samlingen ønskes afholdt.

§ 7. Såfremt der konstateres udbrud af en smitsom husdyrsygdom, der betinger offentligt tilsyn, hvorved samlestedet eller eksportisolationsstalden inddrages i et området, der er underlagt veterinære restriktioner, er det forbudt at afholde samlinger af avls-, brugs eller slagtedyr, så længe restriktionerne opretholdes, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Konstateres der udbrud af en smitsom husdyrsygdom på et samlested eller i en eksportisolationsstald, eller sker der tilførsel af dyr fra en afsenderbesætning, der er angrebet af en smitsom husdyrsygdom, der betinger veterinære restriktioner, skal handlen på samlestedet straks ophøre, og samlestedet eller eksportisolationsstalden sættes under offentligt tilsyn. Der må ikke fjernes dyr fra samlestedet eller eksportisolationsstalden, før det offentlige tilsyn er ophævet af Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan Fødevarestyrelsen tillade samlinger af slagtedyr og samlinger af hovbærende dyr på et samlested på nærmere fastsatte betingelser.

Samlesteder

§ 8. Når der på et samlested samles slagtedyr, må der ikke samtidig tilføres samlestedet avls- og brugsdyr, med mindre samlestedet er godkendt til at kunne omfatte samling af slagtedyr samt samling af avls- og brugsdyr på samme tid. Efter samlinger af slagtedyr skal der foretages rensning og desinfektion, som skal godkendes af embedsdyrlægen, mindst 12 timer inden samling af avls- og brugsdyr kan påbegyndes.

Stk. 2. Dyr må maksimalt opholde sig på et samlested i 24 timer. Fødevarestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade, at et dyr opholder sig mere end 24 timer på et samlested.

§ 9. Avls- og brugsdyr, beregnet til eksport skal være ledsaget af en eksportejererklæring.

Eksportisolationsstalde

§ 10. En eksportisolationsstald og de dyr, der opstaldes i den, skal være under sundhedsmæssigt tilsyn af en tilsynsførende dyrlæge. Tilsynet med og driften af eksportisolationsstalden skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 2. Dyr, der indsættes i en eksportisolationsstald, skal være ledsaget af attester og erklæringer efter de til enhver tid gældende regler herom.

Stk. 3. Avls- og brugsdyr bestemt for udførsel til tredjelande skal ved indsættelsen i en eksportisolationsstald være ledsaget af en af Fødevarestyrelsen godkendt oprindelses- og sundhedsattest udstedt af en praktiserende dyrlæge i afsenderbesætningen inden for 72 timer før indsættelsen.

Stk. 4. Ved opstaldning af dyr skal alle dyr have samme sundhedsstatus.

Stk. 5. Eksportisolationsstalden skal straks underrette den tilsynsførende dyrlæge ved mistanke om eller tegn på sygdom blandt dyr indsat i eksportisolationsstalden.

Stk. 6. Der skal i en eksportisolationsstald være et særligt rum til isolation af syge dyr (sygestald). Syge dyr skal isoleres i sygestalden.

Stk. 7. Eksportisolationsstalden skal føre optegnelse over navn og adresse på besøgende. Optegnelserne skal opbevares i mindst 1 år og skal på begæring forevises Fødevarestyrelsen.

Fjernelse af dyr fra samlestedet eller eksportisolationsstalden

§ 11. Slagtedyr må kun fraføres samlestedet direkte til et slagteri eller direkte til eksport.

Stk. 2. Dyr, der fraføres samlestedet til slagtning her i landet, skal ledsages af en følgeseddel, der udstedes af samlestedet. Udformningen af følgesedlen skal være godkendt af Fødevarestyrelsen og skal indeholde de i § 6, stk. 2, nævnte oplysninger. Følgesedlen skal inden aflæsning af dyrene på slagteriet afleveres til embedsdyrlægen ved dette. Det påhviler embedsdyrlægen hurtigst muligt at returnere følgeseddelen til samlestedet. En kopi af følgeseddelen skal opbevares på slagteriet i mindst 1 år.

Stk. 3. Såfremt samlestedet ikke inden 4 dage fra udstedelsen af en følgeseddel har fået den retur, skal forholdet indberettes til embedsdyrlægen.

Stk. 4. Avls- eller brugsdyr må kun fraføres samlestedet direkte til eksport eller direkte til en besætning.

Stk. 5. Der må ikke fjernes syge eller døde dyr fra et samlested eller en eksportisolationsstald, før embedsdyrlægen har givet tilladelse hertil.

Stk. 6. Samlestedet eller eksportisolationsstalden skal føre optegnelser over alle fraførte dyr med angivelse af sælger, køber, afsenderbesætning, dyrenes art og identifikation. Optegnelserne, som skal være ajourførte, samt de modtagne følgesedler skal opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises embedsdyrlægen eller Fødevarestyrelsen.

Omlæsning og omladning

§ 12. Omlæsning og omladning uden for afsenderejendommens område er kun tilladt på godkendte samlesteder, og skal foregå under embedsdyrlægens tilsyn og efter dennes anvisninger. Omladning eller omlæsning skal ske via en mellemliggende indretning, der muliggør individuel inspektion af de dyr, der omlades eller omlæsses, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. På tidspunkter, hvor der på et samlested afholdes samling af slagtedyr, må der på samlestedets ikke ske omladning eller omlæsning af avls- og brugsdyr, medmindre samlestedet er godkendt til at kunne omfatte samling af slagtedyr samt omladning eller omlæsning af avls- og brugsdyr på samme tid.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan omladning af slagtedyr foregå på private ejendomme, såfremt ejeren af ejendommen skriftligt samtykker heri. Den ansvarlige for den videre transport skal, forinden omladningen finder sted, skriftligt informere Fødevarestyrelsen om beliggenheden af omladestedet samt fremsende en kopi af ejerens samtykke.

Handelsbesætninger

§ 13. Den ansvarlige for en handelsbesætning skal lade sig registrere hos Fødevarestyrelsen med angivelse af navn, adresse og telefonnummer samt arter og antal af dyr, der kan opstaldes i handelsbesætningen. Den ansvarlige skal føre ajourførte optegnelser over købers og afsenderbesætningens navn, adresse, handelstidspunkt, handelssted samt oplysninger om det enkelte dyr, således at dette klart kan identificeres. For så vidt angår klovbærende dyr skal køber og afsenderbesætningens CHR-numre ligeledes fremgå af de ajourførte optegnelserne. Identifikationen af kreaturer skal ske ved anførelse af CKR-nr. Disse oplysninger skal opbevares i mindst 5 år fra optegnelsestidspunktet og skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen fører tilsyn med handelsbesætninger ved mindst 2 årlige uanmeldte besøg.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan fastsætte betingelser for indretning og drift af handelsbesætningen.

Rengøring og desinfektion

§ 14. Samlesteder og eksportisolationsstald skal, efter hver afsluttet samling af dyr, rengøres og desinficeres efter embedsdyrlægens anvisninger.

Stk. 2. Ejeren eller føreren skal påse, at transportmidler, der anvendes til transport af dyr til et samlested eller en eksportisolationsstad, efter aflæsning rengøres og desinficeres på samlestedets eller eksportisolationsstaldens rengørings- og desinfektionsplads.

Stk. 3. Ejeren eller føreren skal påse, at transportmidler, der anvendes til transport af dyr fra et samlested eller en eksportisolationsstald, forud for afhentning er rengjorte og desinficerede, jf. bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler m.v. til klovbærende dyr og om afhentning af klovbærende dyr.

Betaling

§ 15. Til dækning af Fødevarestyrelsens udgifter til kontrol med samlestedet og eksportisolationsstalde betales pr. påbegyndt kvarter for den første arbejdsperiode den dag, hvor kontrollen skal udføres. For yderligere arbejdsperioder samme dag betales for mindst 2 timer pr. påbegyndt arbejdsperiode på samlestedet eller eksportisolationsstalden. For efterfølgende tid i samme arbejdsperiode betales pr. påbegyndt kvarter. Kontrollen betales i henhold til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.

Stk. 2. Udgifter forbundet med den tilsynsførende dyrlæges forretninger ved en eksportisolationsstald påhviler eksportisolationsstalden.

Tilbagekaldelse af godkendelse

§ 16. Såfremt et samlested eller en eksportisolationsstald ikke længere opfylder betingelserne for godkendelse, jf. bilag 1, eller anvisninger givet af embedsdyrlægen eller Fødevarestyrelsen, kan Fødevarestyrelsen tilbagekalde godkendelsen. Godkendelse vil påny kunne meddeles af Fødevarestyrelsen, når samlestedet eller eksportisolationsstalden skriftligt anmoder herom, og betingelserne herfor er opfyldt.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 17. Med bøde straffes den, der:

1) Overtræder § 2, stk. 1 eller 3, § 3, stk. 2 eller 3, § 5, § 6, stk. 1 eller stk. 3-5, § 7, stk. 1 eller 2, §§ 8-12, § 13, stk. 1, eller § 14, stk. 2 eller 3.

2) Tilsidesætter anvisninger eller betingelser fastsat i medfør af § 4, § 5, stk. 2 eller 4, § 7, stk. 3, eller § 14, stk. 1.

3) Ikke giver korrekte oplysninger i medfør af § 6, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 771 af 29. august 2001 om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde m.v. ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 15. januar 2016

P.D.V.
E.B.
John Larsen

/ Marianne Marer


Bilag 1

Betingelser for godkendelse af samlesteder eller eksportisolationsstalde, jf. § 2:

Samlestedet skal være under tilsyn af en embedsdyrlæge, og skal have:

1) Hegn til alle sider, således at de tilførte dyr ikke kan undslippe.

2) Låger eller færiste ved ind- og udgange, som skal kunne forhindre, at tilførte dyr kan undslippe.

3) Fast underlag på hele området, således at der effektivt kan foretages rengøring og desinfektion af indsyningsplads, ramper, staldanlæg, udenomsarealer m.v.

4) Udstyr til rengøring og desinfektion af alt udstyr der benyttes i forbindelse med af- eller pålæsningen. Udstyret og faciliteterne skal rengøres og desinficeres mellem hver samling.

5) En vaskeplads med fast bund og afløb, hvor transportmidler kan vaskes og desinficeres, jf. bekendtgørelse om godkendelse af rengørings- og desinfektionspladser til transportmidler til klovbærende dyr.

6) Et passende spildevandsanlæg, f.eks. i form af tilslutning til offentlig spildevandsanlæg.

7) Varmt vand til vask af staldanlæg og til brug på vaskepladsen.

8) Faciliteter til opbevarelse af foder, gødning og strøelse. Faciliteterne skal være afskærmet, således at der ikke herfra kan forekomme smittespredning af husdyrsygdomme.

9) Et særskilt rum til brug for embedsdyrlægen. Rummet skal kunne opvarmes og være forsynet med skrivebord, stol og garderobefaciliteter og af virksomheden holdes rent og ryddeligt.

10) Faciliteter til støvlevask.

11) Toilet med håndvask, som skal rengøres og vedligeholdes af virksomheden.

12) Badefaciliteter m/k.

13) En afskærmet plads til opbevaring af døde dyr, hvorfra disse uhindret kan afhentes af en autoriseret destruktionsanstalt.

14) Funktionsdygtig boltpistol, slagtekniv og fikseringsudstyr.

15) Egnede isolationsfaciliteter, jf. § 5, stk. 4, og § 10, stk. 6.

16) Pålæsningsfaciliteter, der sikrer, at dyrene kan af- eller pålæsses forsvarligt.

17) Skiltning ved adgangen til indsyningspladsen med ordlyden: »Adgang forbudt for uvedkommende«.

18) Tydelig skiltning og markering, hvoraf det fremgår, hvorledes trafikken på samlestedet skal foregå, således der sikres en klar adskillelse af indgående og udgående trafik.

Der skal foreligge en aftale, der skal være godkendt af Fødevarestyrelsen, om bortskaffelse af gødning m.v. fra samlestedet eller eksportisolationsstalden.

Virksomhedens stalde, inventar, ramper m.v. skal være fremstillet af materialer, der er lette at rengøre og desinficere. Der må ikke anvendes træ til indvendig beklædning under en højde af 3 meter eller til fremstilling af inventar, medmindre det er behandlet således, at effektiv rengøring og desinfektion kan foretages.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, EF-Tidende, nr. L 121, side 1977, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/20/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 234.