Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0055
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1425 af 16. december 2009 om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005 nr. L 255, side 22, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-Tidende 2013, nr. L 354, s. 132.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, nr. 13, og § 7, stk. 2, i lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 9. april 2013 som ændret ved lov nr. 267 af 25. marts 2014, fastsættes:«

3. I § 1, stk. 1, indsættes efter »lovregulerede erhverv« », jf. lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer:«

4. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Med anmeldelsen, jf. stk. 1, skal følgende dokumentation vedlægges:

1) oplysning om en eventuel forsikringsaftale eller andre former for personlig eller kollektiv beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar,

2) dokumentation for, at anmelderen er statsborger i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande,

3) en attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, for dér at udøve erhverv som festfyrværker eller tilsvarende erhverv, og at det på tidspunktet for attestationen ikke forbydes anmelderen at udøve dette erhverv, heller ikke midlertidigt,

4) bevis for anmelderens erhvervsmæssige kvalifikationer, og

5) hvis erhvervet som festfyrværker eller tilsvarende erhverv eller uddannelsen til erhvervet ikke er lovreguleret i etableringslandet, bevis for, at anmelderen har udøvet erhverv som festfyrværker eller tilsvarende erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de sidste 10 år forud for anmeldelsen efter stk. 1, jf. artikel 13, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Personen skal være i besiddelse af et eller flere kursusbeviser, som er udstedt i et EU- eller EØS-land, hvor erhvervet ikke er lovreguleret.«

5. I § 8, stk. 3, indsættes som nyt pkt. efter 2. pkt.:

»Forud for beslutning om egnethedsprøve skal Sikkerhedsstyrelsen kontrollere, om anmelderen over for Sikkerhedsstyrelsen kan bevise, at vedkommende gennem livslang læring, som er formelt attesteret af et relevant organ, har erhvervet den manglende viden og kompetence.«

6. I § 8, stk. 4, indsættes som nyt pkt. efter 1. pkt:

»Sikkerhedsstyrelsen sikrer, at der er mulighed for at aflægge egnethedsprøven senest 6 måneder efter afgørelsen om at underlægge anmelderen en egnethedsprøve.«

7. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Følgende dokumentation skal, jf. lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, vedlægges ansøgningen:

1) bevis for ansøgerens nationalitet,

2) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udøve erhverv som festfyrværker eller tilsvarende erhverv,

3) attestation for ansøgerens eventuelle erhvervserfaring som festfyrværker eller tilsvarende erhverv, herunder hvis ansøgeren har udøvet et sådant erhverv i mindst 1 år på fuldtidsbasis eller i en tilsvarende samlet varighed på deltidsbasis i løbet af de forudgående 10 år i et af de i § 1, stk. 1, nævnte lande, hvor erhvervet som festfyrværker eller tilsvarende erhverv ikke er lovreguleret, bevis for erhvervsudøvelsen,

4) attestation for, at det på tidspunktet for attestationen ikke forbydes ansøgeren at udøve erhverv som festfyrværker eller tilsvarende erhverv i hjemlandet eller i det land, hvorfra ansøgeren kommer, heller ikke midlertidigt,

5) attestation for, at ansøgeren i stilling eller erhverv i øvrigt ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet som festfyrværker ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde, og

6) attestation for, at ansøgeren er myndig, ikke er under værgemål og har rådighed over sit bo.«

8. § 14, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De i stk. 1, nr. 4-6, omhandlede dokumenter må ved fremlæggelsen ikke være mere end 3 måneder gamle.«

9. I § 20, stk. 2, indsættes nyt pkt. før 1. pkt.:

»Forud for beslutning om egnethedsprøve skal Sikkerhedsstyrelsen kontrollere, om ansøgeren over for Sikkerhedsstyrelsen kan bevise, at vedkommende gennem livslang læring, som er formelt attesteret af et relevant organ, har erhvervet den manglende viden og kompetence.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. januar 2016.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 13. januar 2016

Troels Lund Poulsen

/ Lizzi Krarup Jakobsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132.