Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31919L0065
 
31997L0079
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dyr
Bilag 2 Bier
Bilag 3 Liste over grænsekontrolsteder til kontrol af levende dyr fra tredjelande
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr1)

I medfør af § 30, stk. 3, § 34, stk. 1, § 37, § 53, stk. 2, § 58, stk. 1, § 66 a, stk. 1 og 2, § 67, § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr , jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, og § 13, stk. 1, nr. 3, og § 15, stk. 2, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juli 1995, jf. § 22, stk. 2, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 197 af 12. marts 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, § 10, stk. 1, nr. 1, og § 12, nr. 1, 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter veterinærkontrol ved handel mellem EU-lande samt ved indførsel fra og udførsel til tredjelande af levende dyr, bortset fra de levende dyr, der er omfattet af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om strafbestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

Stk. 2. Selskabsdyr er ikke omfattet af bekendtgørelsen, når de ledsager rejsende uden økonomisk vinding for øje, eller når der er tale om ikke-erhvervsmæssige flytninger, hvor selskabsdyrene ledsages af personer, der har ansvaret for dyrene under flytningen.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Dyr: Levende dyr.

2) Samhandel: Handel mellem lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union (EU-lande) samt Norge.

3) Samlested: Et hvert sted hvor avls-, brugs- eller slagtedyr fra forskellige besætninger samles med henblik på at udgøre en eller flere sendinger bestemt til handel.

4) Eksportisolationsstald: Stald til samling og opstaldning af avls- eller brugsdyr med henblik på udførelse af diagnostiske undersøgelser forud for udførsel af dyr til EU- eller tredjelande.

5) Foreskrevet dokument: Certifikater, sundhedsattester eller andre dokumenter, f.eks. handelsdokumenter, som kræves i henhold til EU-lovgivning eller national lovgivning.

6) Handelsdokument: Et transportdokument, en faktura eller lignende, som ikke skal underskrives af en embedsdyrlæge.

7) Dokumentkontrol: Kontrol af veterinærcertifikater eller veterinærdokumenter eller andre dokumenter, som ledsager dyr.

8) Identitetskontrol: Verifikation ved besigtigelse af overensstemmelsen mellem veterinærcertifikaterne eller veterinærdokumenterne eller andre dokumenter, der er fastsat i veterinærforskrifterne, og dyrene.

9) Fysisk kontrol: Kontrol af selve dyret, eventuelt suppleret med prøveudtagning og laboratorietest.

10) Embedsdyrlæge: Dyrlæge udpeget af medlemsstatens kompetente centrale myndigheder.

11) Veterinærkontrol:

a) For dyr, der modtages ved samhandel: Tilsynsmyndighedens ikke-diskriminerende stikprøve kontrol på bestemmelsesstedet, kontrol under transporten eller skærpet kontrol.

b) For dyr, der indføres fra lande, der ikke er medlemmer af EU (tredjelande) eller Norge: Embedsdyrlægens dokumentkontrol, identitetskontrol og fysiske kontrol, herunder evt. laboratorieundersøgelse på grænsekontrolstedet samt udtagning af prøver til analyse på et af Fødevarestyrelsen hertil godkendt laboratorium.

12) Indførsel:

a) Modtagelse af dyr fra EU-lande eller Norge samt dyr med oprindelse i tredjelande via et andet EU-land eller Norge, hvor de efter veterinærkontrol er accepteret til fri omsætning.

b) Import af dyr direkte fra tredjelande.

13) Udførsel: Afsendelse af dyr ved samhandel med EU-lande eller Norge samt eksport til tredjelande.

14) Transit: Landtransport gennem Danmark af dyr med oprindelse i et tredjeland bestemt til et andet tredjeland.

15) Gældende bestemmelser eller regler: Bestemmelser eller regler, som er udstedt i EU-lovgivning eller national lovgivning for den pågældende dyrart.

16) Parti: En mængde af dyr af samme art, som er omfattet af samme foreskrevne dokument, hidrører fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, præsenteres samtidig for veterinærkontrol og er bestemt til samme modtager.

17) Importør: Enhver person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som fra udlandet modtager dyr.

18) Eksportør: Enhver person eller virksomhed, som er ansvarlig for udførsel af dyr.

19) Modtager: Enhver person eller virksomhed, hvortil dyr i overensstemmelse med oplysningerne om bestemmelsessted i det foreskrevne dokument fysisk ankommer.

20) Arbejdsdag: Ugedagene mandag-fredag, undtagen eventuelle helligdage.

Krav til importører og eksportører

§ 3. Den, der er ansvarlig for indførsel eller udførsel, skal registreres i Fødevarestyrelsen med hensyn til dyreart og afsendelses- eller modtagerland. Den ansvarlige skal have modtaget skriftlig bekræftelse fra Fødevarestyrelsen for at registreringen har fundet sted, inden indførsel eller udførsel må påbegyndes.

Stk. 2. Ansøgning om registrering skal sendes til Fødevarestyrelsen og være styrelsens i hænde senest 5 arbejdsdage før den første indførsel eller udførsel af de registrerede dyrearter.

Stk. 3. De i stk. 1 anførte personer skal føre optegnelser over leveringer med angivelse af:

1) Dato.

2) Antal.

3) Dyreart.

4) Afsender.

5) Afsendelsessted.

6) Oprindelsessted for dyret.

7) Modtager.

8) Bestemmelsessted.

9) Eventuelt senere bestemmelsessted for dyret.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Indførsel fra andre EU-lande eller Norge

§ 4. Dyr nævnt i bilag 1 skal være ledsaget af de foreskrevne dokumenter og opfylde betingelserne heri.

Stk. 2. Andre end de i bilag 1 nævnte dyr skal være ledsaget af dokumenter, der forud er godkendt af Fødevarestyrelsen, og opfylde betingelserne heri.

§ 5. Skriftlig forhåndsanmeldelse skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 1 arbejdsdag før forventet ankomst.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om dyrenes art og antal, afsendelsesstedet og bestemmelsesstedets adresse, forventet ankomsttidspunkt og evt. navn og adresse på bestemmelsesstedets dyrlæge.

Stk. 3. Den i stk. 1 anførte anmeldelsespligt gælder ikke for registrerede hovdyr, jf. bekendtgørelse om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr.

§ 6. Modtageren skal give en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen adgang til at foretage veterinærkontrol af dyrene, herunder adgang til at udtage prøver.

§ 7. Såfremt der for Fødevarestyrelsen foreligger oplysninger, som giver anledning til mistanke om, at der sker overtrædelse af gældende regler, kan Fødevarestyrelsen foretage kontrol under dyrenes transport.

§ 8. Inden der foretages opdeling eller afsætning, skal modtageren påse, at de foreskrevne dokumenter forefindes og i øvrigt er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om samhandel for de enkelte dyr.

Stk. 2. Såfremt de pågældende dokumenter ikke foreligger, eller der er mangler herved, skal modtageren give meddelelse herom til Fødevarestyrelsen. Modtageren skal holde dyrene isoleret, indtil Fødevarestyrelsen har truffet afgørelse i sagen.

§ 9. Modtageren skal opbevare foreskrevne dokumenter, der har ledsaget dyrene, i mindst 5 år fra modtagelsen. Dokumenterne skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

Udførsel til andre EU-lande eller Norge

§ 10. Udførsel af dyr til et EU-land eller Norge skal senest 4 arbejdsdage forud anmeldes skriftligt til Fødevarestyrelsen for afsenderadressen.

Stk. 2. Udførsel til et EU-land af klovbærende dyr skal som udgangspunkt finde sted over et samlested eller en eksportisolationsstald. Fødevarestyrelsen kan dog, efter ansøgning, tillade regelmæssig udførsel af klovbærende dyr til et andet EU-land eller Norge, direkte fra besætningen på følgende betingelser:

1) Udførslen anmeldes skriftligt til den Fødevarestyrelsen, hvor afsenderejendommen er beliggende, senest 4 dage forud for udførslen.

2) Afsenderejendommen er ikke beliggende i et område, som er omfattet af restriktioner som følge af mistanke om eller udbrud af smitsomme sygdomme hos dyr, som kan angribe den pågældende art.

3) Pålæsning af dyr sker under embedsdyrlægens opsyn.

4) Der forefindes et rum til brug for embedsdyrlægen.

5) Der forefindes pålæsningsfaciliteter, der sikrer, at dyrene kan pålæsses forsvarligt, og at disse alene benyttes til pålæsning. Læsserampen må ikke have direkte forbindelse til stalden.

6) Der forefindes faciliteter, der muliggør enkeltdyrsinspektion i forbindelse med pålæsningen.

7) Der forefindes udstyr til rengøring og desinfektion af alt udstyr m.v., der benyttes i forbindelse med pålæsningen, og at såvel udstyr som pålæsningsfaciliteter rengøres og desinficeres mellem hver pålæsning.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade enkeltstående udførsler på nærmere fastsatte vilkår.

Stk. 4. Ved udførsel direkte fra en besætning, skal ejeren eller føreren af et transportmiddel, der i udlandet har været i kontakt med klovbærende dyr, påse, at der forløber en periode på mindst 48 timer fra transportmidlet er blevet rengjort og desinficeret i Danmark, til det ankommer til ejendommen, jf. bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr.

Stk. 5. Anmeldelse i henhold til stk. 1 skal ske via Fødevarestyrelsens digitale IT-system, Eksportportalen, på Eksportportalen.fvst.dk.

§ 11. Under transporten skal dyrene være ledsaget af de foreskrevne dokumenter.

Indførsel fra tredjelande

§ 12. Indførsel direkte fra tredjelande af dyr skal finde sted over et af de i bilag 3 nævnte grænsekontrolsteder for dyr, hvor dyrene underkastes dokument- og identitetskontrol samt fysisk kontrol, jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Indførsel af dyr omfattet af bilag 1 må kun finde sted, når de gældende bestemmelser er overholdt. Såfremt indførsel sker med henblik på videresendelse til et andet EU-land eller Norge, skal dyrene være ledsaget af et INTRA TRACES certifikat.

Stk. 3. Indførsel af andre end de i bilag 1 nævnte dyr må kun finde sted, når dyrene er ledsaget af foreskrevne dokumenter, som kræves i henhold til gældende bestemmelser, og opfylder betingelserne heri.

Stk. 4. Indførsel fra tredjelande af honningbier (Apis mellifera) og humlebier (Bombus spp.) er kun tilladt, hvis følgende krav er opfyldt:

1) Bierne kommer fra tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført på listen i del 1 i bilag 2.

2) Bierne ledsages af et sundhedscertifikat udstedt af det pågældende lands officielle myndighed i overensstemmelse med modellen i Kommissionens beslutning 2005/60/EF, bilag I, og opfylder de garantier, der er anført heri.

3) Sendingerne består af højst 20 ledsagende arbejdsbier pr. dronning med en enkelt dronning i hvert forsendelsesbur.

Stk. 5. Undtaget fra stk. 1 er dyr, der indføres til Danmark via et andet EU-land eller Norge, såfremt de dér har været underkastet veterinærkontrol og er godkendt til forsendelse til Danmark.

Stk. 6. Dyr, som ikke har været underkastet den i stk. 1 eller stk. 5 påkrævede veterinærkontrol ved den ydre grænse, beslaglægges af embedsdyrlægen, som påbyder dyrene returneret eller nedslået.

§ 13. Indførsel af de i § 12, stk. 4, nævnte bier (Apis mellifera og Bombus spp.) fra et tredjeland er kun tilladt, hvis amerikansk bipest, lille stadebille (Aethina tumida) og Tropilaelaps-mide (Tropilaelaps spp.) er anmeldelsespligtige sygdomme/skadegørere på hele det pågældende tredjelands område.

Stk. 2. Indførsel tillades dog af bier fra en geografisk og epidemiologisk isoleret del af de tredjelande, der er opført på listen i del 2 i bilag 2. Dette udelukker indførsel af bier fra den resterende del af tredjelandet.

Stk. 3. På det endelige bestemmelsessted, skal dronningerne flyttes over i nye bure, inden de må blive indsat til lokale familier.

Stk. 4. Bure, arbejdsbier og andet materiale, der har ledsaget dronningerne fra oprindelseslandet, skal sendes til et godkendt laboratorium med henblik på undersøgelse for forekomst af lille stadebille samt æg eller larver heraf og for tegn på Tropilaelaps-mide. Efter laboratorieundersøgelsen skal alt materiale destrueres.

§ 14. Uanset § 12, stk. 4, nr. 2 og 3, er indførsel af sendinger af Bombus spp. tilladt, når disse består af højst én familie bestående af højst 200 voksne humlebier pr. beholder.

Stk. 2. Sendingen efter stk. 1 skal ledsages af et sundhedscertifikat udstedt af det pågældende lands officielle myndighed i overensstemmelse med modellen i Kommissionens beslutning 2003/881/EF, bilag II, og opfylde de garantier, der er anført heri. I så fald er det, uanset § 13, stk. 3 og 4, tilstrækkeligt, at beholderen og alt materiale, der ledsagede humlebierne fra oprindelseslandet, destrueres i familiens levetid eller umiddelbart efter.

§ 15. Originalen af de ledsagende dokumenter skal afleveres til embedsdyrlægen, som opbevarer dokumenterne på grænsekontrolstedet. Embedsdyrlægen udsteder en bekræftet kopi af dokumentet, som skal ledsage dyrene.

Stk. 2. Modtageren skal opbevare den i stk. 1 nævnte kopi i mindst 5 år, og kopien skal på forlangende forevises Fødevarestyrelsen.

§ 16. Uanset bestemmelserne i § 12, stk. 2 og 3, kan dyr, der har oprindelse i tredjelande, som ikke er godkendt til eksport til EU, og dyr, der ikke er omfattet af bilag 1, og som ikke opfylder de danske regler, tillades indført med henblik på videre transport til et andet tredjeland under forudsætning af følgende:

1) Importøren kan godtgøre, at det første tredjeland, dyrene fremsendes til efter at have forladt Danmark, har tilladt indførsel eller transit af dyrene og forpligtet sig til ikke at returnere dyrene til Danmark.

2) Transportøren kan godtgøre, at transporten på forhånd er tilladt af en embedsdyrlæge ved det grænsekontrolsted, hvor dyrene føres ind.

3) Dyrene på grænsekontrolstedet, jf. nr. 2, underkastes veterinærkontrol, hvorved det godtgøres, at modtagerlandets bestemmelser er overholdt.

4) Transporten foregår under toldkontrol.

Stk. 2. Dyr omfattet af stk. 1 kan af embedsdyrlægen nævnt i stk. 1, nr. 2, tillades omladet på grænsekontrolstedet. I givet fald skal køretøjer, der har været anvendt til transport af de i stk. 1 nævnte dyr, rengøres og desinficeres i overensstemmelse med embedsdyrlægens anvisninger, før de anvendes til anden transport.

§ 17. I de i § 12, stk. 1, og § 14, stk. 1, nævnte tilfælde skal embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet og den told- og skatteregion, der er nærmest grænsekontrolstedet, senest 1 arbejdsdag inden dyrenes ankomst underrettes af importøren om dyrenes art, antal og forventede ankomsttidspunkt. Underretning skal ske ved anvendelse af et CVED.

Stk. 2. Indførsel fra tredjelande af dyr skal af importøren anmeldes skriftligt til Fødevarestyrelsen senest 1 arbejdsdag før ankomsten. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om dyrenes art og antal, afsendelsesstedets og bestemmelsesstedets adresse, forventet ankomsttidspunkt samt evt. navn og adresse på bestemmelsesstedets dyrlæge.

§ 18. Dyrene kan først frigives, når der er betalt for veterinærkontrollen efter gældende takster.

§ 19. Ved mistanke om overtrædelse af veterinærbestemmelserne eller tvivl med hensyn til dyrets identitet foretages enhver kontrol, som anses for nødvendig.

Udførsel direkte til tredjelande samt udførsel til tredjelande via andre EU-lande

§ 20. Udførsel direkte fra Danmark af dyr skal, såfremt det pågældende tredjeland kræver det, finde sted over et af de i bilag 3 nævnte grænsekontrolsteder.

Stk. 2. Ved den i stk. 1 anførte udførsel skal dyrene være ledsaget af de foreskrevne dokumenter, der kræves af det pågældende tredjeland, og opfylde betingelserne heri. Det påhviler eksportøren, forud for udførsel, selv at fremskaffe betingelserne for udførsel til det pågældende tredjeland. Betingelserne skal fremsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. De i stk. 2 anførte dokumenter skal være godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Ved krav om at de foreskrevne dokumenter skal attesteres af en embedsdyrlæge, skal Fødevarestyrelsen for afsenderadressen underrettes mindst 4 arbejdsdage forud for udførslen.

Stk. 5. Underretning i henhold til stk. 4 skal ske via Fødevarestyrelsens digitale IT-system, Eksportportalen, på Eksportportalen.fvst.dk.

§ 21. Udførsel fra Danmark til tredjelande via et eller flere EU-lande af dyr skal, såfremt det pågældende tredjeland kræver det, finde sted over et af EU godkendt grænsekontrolsted ved EU´s tredjelandsgrænse.

Stk. 2. Ved udførsel til et tredjeland via andre EU-lande skal anmeldelsen indeholde oplysning om, over hvilket grænsekontrolsted den endelige udførsel fra EU skal finde sted.

Stk. 3. Ved den i stk. 1, anførte udførsel skal dyrene, ud over at opfylde betingelserne i § 20, ledsages af de veterinære dokumenter eller certifikater, der kræves af det tredjeland, hvor den endelige modtagelse af dyrene skal finde sted, ligesom betingelserne heri skal være opfyldt. Desuden skal dyrene være ledsaget af et af embedsdyrlægen udstedt certifikat, hvoraf det fremgår, at samhandelsbestemmelserne for slagtedyr er opfyldt.

Stk. 4. De i stk. 3 anførte dokumenter, der kræves af et tredjeland, skal være godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra de i stk. 3 anførte betingelser. Dette gælder navnlig i tilfælde, hvor der ikke findes nogen bilateral aftale mellem Danmark og det tredjeland, der er bestemmelsesland.

§ 22. Udførsel af klovbærende dyr til tredjelande skal som udgangspunkt finde sted over et samlested eller en eksportisolationsstald. Fødevarestyrelsen kan dog, efter ansøgning, tillade regelmæssig eksport til et tredjeland, direkte fra besætningen på følgende betingelser:

1) Udførslen anmeldes skriftligt til Fødevarestyrelsen, hvor afsenderejendommen er beliggende, senest 4 dage forud for udførslen.

2) Afsenderejendommen er ikke beliggende i et område, som er omfattet af restriktioner som følge af mistanke om eller udbrud af smitsomme sygdomme hos dyr, som kan angribe den pågældende art.

3) Pålæsning af dyr sker under embedsdyrlægens opsyn.

4) Der forefindes et rum til brug for embedsdyrlægen.

5) Der forefindes pålæsningsfaciliteter, der sikrer, at dyrene kan pålæsses forsvarligt, og at disse alene benyttes til pålæsning. Læsserampen må ikke have direkte forbindelse til stalden.

6) Der forefindes faciliteter, der muliggør enkeltdyrs inspektion i forbindelse med pålæsningen.

7) Der forefindes udstyr til rengøring og desinfektion af alt udstyr m.v., der benyttes i forbindelse med pålæsningen, og at såvel udstyr som pålæsningsfaciliteter rengøres og desinficeres mellem hver pålæsning.

8) Dyrene under transporten er ledsaget af de foreskrevne dokumenter.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade enkeltstående eksport på nærmere fastsatte vilkår.

Stk. 3. Ved udførsel direkte fra en besætning, skal ejeren eller føreren af et transportmiddel, der i udlandet har været i kontakt med klovbærende dyr, påse, at der forløber en periode på mindst 48 timer fra transportmidlet er blevet rengjort og desinficeret i Danmark, til det ankommer til ejendommen, jf. bekendtgørelse om rengøring og desinfektion af transportmidler til klovbærende dyr.

Stk. 4. Anmeldelse i henhold til stk. 1, nr. 1, skal ske via Fødevarestyrelsens digitale IT-system, Eksportportalen, på Eksportportalen.fvst.dk.

Kontrol

§ 23. Fødevarestyrelsen kan påbyde nedslagning, slagtning, anbringelse i karantæne, destruktion, udtagning af prøver eller anden, mindre indgribende forholdsregel over for et dyr, såfremt

1) der i dyret forekommer stoffer, der kan forårsage sygdom som nævnt i direktiv 82/894/EØF om anmeldelse af dyresygdomme inden for EU,

2) der konstateres forhold, der kan udgøre en alvorlig fare for dyr eller mennesker, eller

3) der er mistanke om, at dyret kommer fra et område med en epizootisk sygdom.

Stk. 2. Ved indførsel fra tredjelande kan Fødevarestyrelsen kræve sikkerhedsstillelse for udgifterne i forbindelse med de i stk. 1 anførte foranstaltninger.

§ 24. Såfremt det konstateres, at et dyr ikke opfylder gældende EU-bestemmelser eller nationale bestemmelser, kan Fødevarestyrelsen påbyde følgende:

1) Tilbagesendelse af dyret.

2) Nedslagning eller slagtning af dyret.

3) Opstaldning.

4) Anbringelse af dyret i karantæne.

Stk. 2. Hvis der forekommer restkoncentrationer i dyrene, og reglerne herom konstateres overtrådt, kan Fødevarestyrelsen påbyde foranstaltninger i overensstemmelse med de gældende regler.

Stk. 3. Såfremt det udelukkende drejer sig om mangler ved certifikater eller dokumenter, kan der af Fødevarestyrelsen meddeles modtageren en frist til at få disse bragt i orden.

Stk. 4. Ved indførsel fra tredjelande kan Fødevarestyrelsen kræve sikkerhedsstillelse for udgifterne i forbindelse med de i stk. 1-3 anførte foranstaltninger.

§ 25. Tilbagesendelse af dyr til Danmark, som har oprindelse her i landet, og som er afvist i modtagerlandet, kan kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Straf og ikrafttræden

§ 26. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 3, § 4, § 5, stk. 1 eller 2, § 6, § 8, § 9, § 10, stk. 1, 2 ,4 eller 5, § 11, § 12, stk. 1-4, § 13, § 14, stk. 2, § 15, § 16, stk. 2, 2. pkt., § 17, § 20, § 21, stk. 1-4, § 22, stk. 1. 3, 2 eller 4, eller § 25,

2) undlader at efterkomme påbud efter § 12, stk. 6, § 23, stk. 1, eller § 24, stk. 1-3, eller

3) tilsidesætter betingelser eller vilkår i medfør af § 10, stk. 2 eller 3, § 16, stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., § 21, stk. 5, eller § 22, stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 27. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1739/2005 af 21. oktober 2005 om dyresundhedsmæssige betingelser for transport af cirkusdyr mellem medlemsstater:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4, stk. 1.

3) Artikel 8.

4) Artikel 10, stk. 1.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 15. januar 2016

P.D.V.
E.B.
John Larsen

/ Marianne Marer


Bilag 1

Dyr

Del 1
Kvæg
Svin
Får og geder
Enhovede dyr
Fjerkræ
Akvakulturdyr
Del 2
Bier
Biavlsmateriale


Bilag 2

Bier

Del 1
Liste over tredjelande, hvorfra det i princippet er tilladt at eksportere dronninger til Fællesskabet, da de opfylder de grundlæggende dyresundhedsbetingelser:
de lande, der er opført i del 1 i bilag II til Rådets beslutning 79/542/EØF (som senest ændret):
Del 2
Regioner i tredjelande, som geografisk og epidemiologisk er isoleret fra amerikansk bipest, lille stadebille og Tropilaelaps-mide, som opfylder kravene til anmeldelse af disse sygdomme/skadegørere, og hvorfra det er tilladt at eksportere dronninger til EU
staten Hawaii (USA):


Bilag 3

Liste over grænsekontrolsteder til kontrol af levende dyr fra tredjelande

TRACES nr.
Grænsekontrolsted
Levende dyr
Kontoradresse, hvortil forhåndsanmeldelse skal ske:
DK CPH 4
Københavns Lufthavn
U,E,O
Fødevarestyrelsen, grænsekontrollen
Kystvejen 16,
2770 Kastrup
Tlf: 72 27 64 50
Fax: 722764 51
Mail: 208@fvst.dk
DK BLL 4
Billund Lufthavn
U, E, O
Fødevarestyrelsen, grænsekontrollen
Cargo Center Billund,
7190 Billund
Tlf. : 72 27 55 00
Fax: 72275602
Mail: graensekontr.vejle@fvst.dk

U: Kvæg, svin, får, geder og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen

E: Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF

O: Andre dyr.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 97/79/EF af 18. december 1997 om ændring af direktiv 71/118/EØF, 72/462/EØF, 85/73/EØF, 91/67/EØF, 91/492/EØF, 91/493/EØF, 92/45/EØF og 92/118/EØF for så vidt angår tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet, EF-Tidende 1998, nr. L 24 side 31, dele af Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF, EU-Tidende 1992, nr. L 268, side 54, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/31/EU af 12. juni 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 107. Bekendtgørelsen indeholder nationale bestemmelser, der ved bekendtgørelse nr. 41 af 12. januar 2016 om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind og udførsel af levende dyr som udkast har været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34.