Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område og definitioner
Kapitel 2 Registrering af eksportører
Kapitel 3 Udførsel til andre lande i samhandelsområdet
Kapitel 4 Udførsel til tredjelande
Kapitel 5 Betaling
Kapitel 6 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Liste over grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.1)

I medfør af § 37, § 53, stk. 2 og 3, § 70, stk. 3 og 4, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter udførsel til andre EU-lande eller tredjelande af avlsmateriale og animalske nonfood produkter samt hø og halm.

§ 2. Ved veterinærkontrol forstås Fødevarestyrelsens kontrol af:

1) Ved samhandel: At produkterne opfylder gældende bestemmelser og er egnede til fri omsætning i samhandelsområdet.

2) Ved udførsel til tredjelande: At produkterne opfylder gældende bestemmelser og de eventuelle yderligere garantier, som fremgår at eksportcertifikatet for det pågældende produkt.

Stk. 2. Ved udførsel forstås afsendelse af avlsmateriale og animalske produkter m.v. ved samhandel i samhandelsområdet samt eksport til tredjelande.

Stk. 3. Ved avlsmateriale forstås sæd, oocytter og embryoner samt rugeæg.

Stk. 4. Ved animalske nonfood produkter forstås produkter af animalsk oprindelse eller produkter med indhold af produkter af animalsk oprindelse, som ikke er bestemt til menneskeføde.

Stk. 5. Ved produkter forstås avlsmateriale, animalske nonfood produkter samt hø og halm.

Stk. 6. Ved foreskrevet dokument forstås et sundhedscertifikat, handelsdokument eller veterinærdokument, f.eks. en veterinær tillægsattestation eller andet dokument, som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning.

Stk. 7. Ved eksportør forstås en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som foranlediger udførsel til andre lande i samhandelsområdet eller tredjelande af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Stk. 8. Ved samhandelsområdet forstås et EU-land, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra og San Marino samt for fisk og fiskeprodukter desuden Færøerne og Island.

Stk. 9. Ved tredjeland forstås et land uden for samhandelsområdet, jf. stk. 8.

Kapitel 2

Registrering af eksportører

§ 3. Eksportører skal registreres hos Fødevarestyrelsen før udførsel af produkter må påbegyndes.

Stk. 2. Eksportører af rugeæg skal registreres via Fødevarestyrelsens digitale IT-system, »Eksportportalen«, på Eksportportalen.fvst.dk. Bestemmelserne i stk. 4-6 opfyldes ved registreringen på »Eksportportalen«.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte registrering skal omfatte produktkategori og bestemmelsesland.

Stk. 4. Ansøgning om registrering skal sendes til Fødevarestyrelsen således, at ansøgningen er styrelsen i hænde senest fem arbejdsdage (mandag-fredag) før den første udførsel af de registrerede produktkategorier må påbegyndes.

Stk. 5. Eksportørerne skal føre optegnelser over udførte partier med angivelse af

1) dato for udførslen,

2) antal partier,

3) produktkategori,

4) afsender,

5) afsendelsessted,

6) modtager og

7) bestemmelsessted.

Stk. 6. Eksportørerne skal opbevare de i stk. 5 nævnte optegnelser i mindst fem år og skal på forlangende forevise optegnelserne for Fødevarestyrelsen.

Kapitel 3

Udførsel til andre lande i samhandelsområdet

§ 4. Eksportører af produkter til et andet land i samhandelsområdet skal senest en arbejdsdag (mandag-fredag) før udførslen anmelde udførslen skriftligt til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, når produkterne

1) skal ledsages af sundhedscertifikater, eller

2) er omfattet af et krav om TRACES notifikation.

Stk. 3. For eksportører af rugeæg skal anmeldelsen i henhold til stk. 1 ske via Fødevarestyrelsens digitale IT-system, »Eksportportalen«, på Eksportportalen.fvst.dk. Anmeldelsen skal være foretaget senest fem arbejdsdage (mandag – fredag) før datoen for udførslen.

§ 5. Produkterne skal under transporten altid være ledsaget af de foreskrevne dokumenter.

Kapitel 4

Udførsel til tredjelande

§ 6. Udførsel af produkter fra Danmark direkte til et tredjeland skal, hvis det pågældende tredjelands kompetente myndigheder eksplicit forlanger det, finde sted via et af de i bilag 1 nævnte grænsekontrolsteder, der er godkendt til kontrol af pågældende produktkategori.

Stk. 2. Eksportøren skal i de i stk. 1 nævnte tilfælde senest en arbejdsdag (mandag-fredag) før udførslen skriftligt forhåndsanmelde udførslen til det pågældende grænsekontrolsted.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse ved udførsel af produkter fra Danmark til et tredjeland via et eller flere EU-lande.

Stk. 4. Eksportøren skal i de i stk. 3 nævnte tilfælde senest en arbejdsdag (mandag-fredag) før udførslen skriftligt forhåndsanmelde udførslen til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om, via hvilket grænsekontrolsted den endelige udførsel fra EU skal finde sted.

Stk. 5. For eksportører af rugeæg skal forhåndsanmeldelsen i henhold til stk. 2 eller 4 ske via Fødevarestyrelsens digitale IT-system, »Eksportportalen«, på Eksportportalen.fvst.dk. Anmeldelsen skal være foretaget senest fem arbejdsdage (mandag – fredag) før datoen for udførslen.

§ 7. Produkter skal ved udførslen være ledsaget af de foreskrevne dokumenter, der kræves af det pågældende tredjeland.

Stk. 2. Eksportøren skal forud for udførslen fremskaffe betingelserne for udførsel til det pågældende tredjeland og sende disse betingelser til det pågældende grænsekontrolsted. I de i § 6, stk. 3 nævnte tilfælde, skal betingelserne sendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte foreskrevne dokumenter skal være godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Ved krav om at de foreskrevne dokumenter skal attesteres af en embedsdyrlæge, skal eksportøren underrette Fødevarestyrelsen herom senest en arbejdsdag (mandag-fredag) før udførslen.

Kapitel 5

Betaling

§ 8. Et parti produkter omfattet af kapitel 4 må først frigives til udførsel, når eksportøren har betalt omkostningerne i forbindelse med veterinærkontrollen efter gældende takster eller stillet den fornødne sikkerhed for betaling af disse.

Kapitel 6

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, stk. 2, første pkt., eller stk. 3-6, § 4, stk. 1 eller 3, eller §§ 5-7.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskabet m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18 januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 120 af 2. februar 2010 om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 15. januar 2016

P.D.V.
E.B.
John Larsen

/ Erik Engelst


Bilag 1

Liste over grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v.

Grænsekontrolsted
Nr.
Inspektionscenter
Produktkategori
Adresse, tlf. og fax
Københavns Lufthavn
DK CPH 4
SAS Nord
NHC(1)
Kystvejen 16,
2770 Kastrup
Tlf. 32 46 00 99 /
72 27 64 50
Fax 32 45 19 91 /
72 27 64 51
208@fvst.dk
Københavns Havn
DK CPH 1
 
NHC-T(FR)
NHC-NT
Containervej 15,
2150 Nordhavn
Tlf. 32 46 00 99 /
72 27 64 50
Fax 32 45 19 91 /
72 27 64 51
208@fvst.dk
Kalundborg Havn
DK KAL 1
 
NHC-NT(3)
Sydhavnen 13,
4400 Kalundborg
Tlf. 32 46 00 99 /
72 27 64 50
Fax 32 45 19 91 /
72 27 64 51
208@fvst.dk
Fredericia Havn
DK FRC 1
 
NHC(1)
NHC-NT(2)
Centerhavn 23,
7000 Fredericia
Tlf. 72 27 55 00
Fax 72 17 55 03
graensekontr.vejle@fvst.dk
Esbjerg Havn
DK EBJ 1
 
NHC-NT(2)
NHC-NT(3)(4)
Vagervej 2,
6700 Esbjerg
Tlf. 72 27 55 00
Fax 72 27 56 02
graensekontr.vejle@fvst.dk
Aarhus Havn
DK AAR 1
 
NHC(1)
Østhavnsvej 31,
8000 Århus
Tlf. 86 13 11 33
Fax 86 13 10 40
243@fvst.dk
Aalborg (Grønlandshavnen)
DK AAL 1b
 
NHC(1)
Langerak,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
aalborgfallesgransen@fvst.dk
Skagen Havn
DK SKA 1
 
NHC(3)
Coasterkajen,
9990 Skagen
Tlf. 72 27 50 00
Fax 72 27 50 04
aalborgfallesgransen@fvst.dk
 
NHC:
Animalske nonfood produkter m.v., der transporteres frosne, kølede eller ved omgivelsestemperatur.
NHC-T:
Kun animalske nonfood produkter m.v., der transporteres under temperaturkontrol.
NHC-T(FR):
Kun animalske nonfood produkter m.v., der transporteres frosne.
NHC-NT
Kun animalske nonfood produkter m.v., der transporteres ved omgivelsestemperatur(*).
(1)
Kun emballerede animalske nonfood produkter m.v.
(2)
Kun foder af animalsk oprindelse i løs afladning.
(3)
Kun fiskeolie, der ikke er bestemt til konsum.
(4)
Kun animalske proteiner.
(*)
Partier af frossen sæd samt frosne æg, embryoner, animalske biprodukter og blodprodukter, der transporteres ved omgivelsestemperatur i plomberede pakninger eller beholdere med egen temperaturregulering med henblik på teknisk, herunder farmaceutisk, brug, må underkastes veterinærkontrol på grænsekontrolsteder, der er opført på ovenanførte liste og udelukkende er godkendt til håndtering af emballerede produkter, der transporteres ved omgivelsestemperatur.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder nationale bestemmelser, der ved bekendtgørelse nr. 42 af 12. januar 2016 om veterinærkontrol ved udførsel afavlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v., som udkast har været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter, EF-Tidende 1998, nr. L 204, side 37, som ændret ved direktiv 98/48/EF, EF-Tidende 1998, nr. L 217, side 18.