Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. januar 2016

Forslag

til

Lov om ophævelse af lov om randzoner

§ 1

Lov om randzoner, jf. lovbekendtgørelse nr. 894 af 15. juli 2014, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Folketinget, den 21. januar 2016

Pia Kjærsgaard

/ Karen J. Klint