Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om randzoner

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om randzoner, jf. lovbekendtgørelse nr. 894 af 15. juli 2014, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 27. januar 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Eva Kjer Hansen