Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om ændring af færdselsloven og pasloven og lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

(Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov for Færøerne om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004, som ændret bl.a. ved lov nr. 732 af 25. juni 2014 og senest ved § 1 i lov nr. 1492 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 100 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Rigsadvokatens afgørelse i en klagesag vedrørende strafforfølgning kan ikke påklages til justitsministeren. Tilsvarende gælder for afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven og offentlighedsloven.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. Efter § 102 indsættes:

»§ 102 a. Fristen for klager over landfogdens (politimesterens) eller rigsadvokatens afgørelser vedrørende strafforfølgning er 4 uger, efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Fremkommer klagen efter udløbet af denne frist, skal den behandles, såfremt fristoverskridelsen må anses for undskyldelig.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på klager over afgørelser om aktindsigt efter forvaltningsloven og offentlighedsloven.«

3. Efter § 172 indsættes:

»§ 172 a. En person, der er blevet videoafhørt efter § 745 a eller § 183, stk. 3, har ikke pligt til at afgive forklaring som vidne under hovedforhandlingen.

Stk. 2. Retten kan helt undtagelsesvis pålægge en person, der er omfattet af stk. 1, at afgive forklaring som vidne under hovedforhandlingen, hvis dette er af afgørende betydning for sagens afgørelse og det ikke er tilstrækkeligt, at personen genafhøres til video.«

4. I § 173, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., ændres »§§ 169-172« til: »§§ 169-172 a«.

5. I § 183, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»I straffesager gælder dette endvidere for personer, der er blevet videoafhørt efter § 745 a, eller hvis retten bestemmer, at afhøringen af en person, som opfylder betingelserne i § 745 a, stk. 1, skal ske som videoafhøring.«

6. § 731 a affattes således:

»§ 731 a. Inden en videoafhøring efter § 745 a eller § 183, stk. 3, skal der beskikkes en forsvarer for den, der er mistænkt eller senere måtte blive mistænkt i sagen, hvis den pågældende ikke selv har valgt en forsvarer eller den valgte forsvarer udebliver.«

7. § 745 a, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Politiets afhøring af en person kan optages på video med henblik på anvendelse af optagelsen som bevis under hovedforhandlingen efter § 877 a (videoafhøring) i følgende tilfælde:

1) Personen er under 13 år.

2) Personen er under 15 år, og efterforskningen vedrører en overtrædelse af

a) straffelovens § 210 eller kapitel 24 eller

b) straffelovens §§ 237 eller 244-246, hvor personen eller en af dennes nærmeste er forurettet og den, der er mistænkt, er en af personens nærmeste.

3) Personen er under 18 år, og særlige omstændigheder taler for videoafhøring.

4) Personen er 18 år eller derover og har en alvorlig psykisk lidelse eller væsentlig funktionsnedsættelse, og særlige omstændigheder taler for videoafhøring.

Stk. 2. Forsvareren skal være til stede under videoafhøringen.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. I § 745 a, stk. 2, 1. og 3. pkt., der bliver stk. 3, 1. og 3. pkt., udgår to steder »eller sigtet«, og i § 745 a, stk. 2, 3. pkt., der bliver stk. 3, 3. pkt., ændres »barnet« til: »personen«.

9. I § 745 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Vil den, der er mistænkt, eller forsvareren modsætte sig, at videoafhøringen anvendes som bevis under hovedforhandlingen, skal den pågældende senest 4 uger efter videoafhøringens foretagelse indbringe spørgsmålet for retten. Retten kan se bort fra en fristoverskridelse, der må anses for undskyldelig.«

10. I § 748, stk. 1, 3. pkt., ændres »afhøring af et barn, når retten efter § 183, stk. 3, har bestemt, at afhøringen skal optages på video« til: »videoafhøring af en person efter § 183, stk. 3«.

11. § 877 a affattes således:

»§ 877 a. En videoafhøring efter § 745 a eller § 183, stk. 3, kan anvendes som bevis under hovedforhandlingen.«

§ 2

I lov nr. 1565 af 20. december 2006 om ændring af færdselsloven og pasloven (Måling og vejning af børn, reservation af parkeringspladser til bestemte køretøjer og betaling af pasgebyr) foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 indsættes:

Ȥ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. § 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.«

§ 3

I lov nr. 1587 af 20. december 2006 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.), som ændret ved § 3 i lov nr. 496 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 19 indsættes:

Ȥ 20

Stk. 1. Lovens § 8 gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. § 8 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 3-11, træder i kraft den 1. april 2016.

Stk. 3. § 1, nr. 1 og 2, finder anvendelse for afgørelser, der er truffet efter lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 27. januar 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind