Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

(Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 15. juni 2015, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 8 a indsættes:

»Kapitel 8 b

Frie grundskoler på småøer

§ 36 c. Bestemmelserne i dette kapitel omfatter følgende småøer: Agersø, Anholt, Askø inklusive Lilleø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø.

36 d. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan godkende, at en fri grundskole, der modtager statstilskud efter denne lov og ikke ligger på en småø, jf. § 36 c, uanset bestemmelsen i § 5, stk. 6, 1. pkt., kan oprette et skoletilbud på en af de i § 36 c nævnte småøer som en afdeling af den frie grundskole. For et skoletilbud oprettet efter 1. pkt. på en småø gælder klassetrinskrav i § 2, stk. 1 og 2, og elevtalskrav i § 19, stk. 1, ikke.

Stk. 2. En fri grundskoles beslutning om at oprette et skoletilbud efter stk. 1 skal være truffet i overensstemmelse med skolens procedure for vedtægtsændring og indarbejdes i vedtægten, når oprettelsen er godkendt. Skolens ansøgning om oprettelse af et skoletilbud skal være modtaget af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 15. august året forud for skoleårets start. Der indbetales ikke depositum efter § 8, stk. 2, 2. pkt., for oprettelse af et skoletilbud efter stk. 1.

Stk. 3. Det er en betingelse for godkendelse efter stk. 1, at

1) den frie grundskole, der ønsker at oprette en afdeling på en småø, ligger i den samme kommune som småøen,

2) der ikke er en folkeskole eller en fri grundskole, der opfylder betingelserne for at oppebære statstilskud, på småøen og

3) kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori småøen er beliggende, tilslutter sig oprettelsen af skoletilbuddet.

Stk. 4. En fri grundskole kan højst oprette skoletilbud på to småøer. Der kan højst oprettes ét skoletilbud som en afdeling af en fri grundskole pr. småø. Skoletilbuddet efter stk. 1 kan ikke oprettes som en kostafdeling.

Stk. 5. Eleverne i et skoletilbud på en småø tæller ikke med ved beregningen af klassetrinskrav, jf. § 2, stk. 1 og 2, eller elevtalskrav, jf. § 19, stk. 1, for den del af den frie grundskole, der ikke ligger på småøen.

Stk. 6. Der ydes kun ét grundtilskud, jf. § 11, stk. 6, til frie grundskoler, der opretter skoletilbud efter stk. 1.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan ud over tilskud efter § 23 yde tilskud til en fri grundskoles driftsudgifter ved et skoletilbud på en småø.

§ 36 e. Det bidrag efter § 26, som kommunen skal betale til staten ud fra antallet af elever pr. 5. september året før finansåret for et skoletilbud på en småø godkendt efter § 36 d, stk. 1, svarer til statens gennemsnitlige driftstilskud pr. årselev og bygningstilskud for elever i frie grundskoler.

§ 36 f. En fri grundskole på en småø, som modtog statstilskud i skoleåret 2015-16 efter denne lov, kan uanset klassetrinskrav i § 2, stk. 1 og 2, og elevtalskrav i § 19, stk. 1, 1. og 2. pkt., modtage tilskud i henhold til denne lov, hvis skolen sammenlagt i børnehaveklasse og på 1.-7. klassetrin har mindst 24 elever beregnet enten som elevtallet pr. 5. september året før finansåret eller som et gennemsnit af elevtallene pr. 5. september året før finansåret og de 2 forudgående år.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2016.

Stk. 2. Ansøgningsfristen i § 36 d, stk. 2, 2. pkt., i lov om friskoler og private grundskoler m.v. som indsat ved denne lovs § 1, nr. 1, gælder ikke for ansøgning om oprettelse af skoletilbud på småøer med start i skoleårene 2016-17, 2017-18, 2018-19 og 2019-20. Ansøgningsfristen er i disse tilfælde henholdsvis den 15. maj 2016, den 15. maj 2017, den 15. maj 2018 og den 15. maj 2019.

Givet på Amalienborg, den 27. januar 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ellen Trane Nørby