Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Naturstyrelsens opgaver
Kapitel 2 Naturstyrelsens administrative beføjelser
Kapitel 3 Klage, ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen

I medfør af § 70, stk. 1 og 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015, § 43, stk. 1, og § 61 i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 1577 af 8. december 2015, § 52, stk. 3 og 41), i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, § 7, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 og lov nr. 535 af 6. juni 2007, § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, § 48, stk. 1 og 2, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1616 af 10. december 2015, § 50, stk. 1 og 2, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1531 af 8. december 2015, § 15, stk. 1 og 2, i lov om havstrategi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1582 af 10. december 2015, § 5, stk. 1 og 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015, § 78, stk. 1 og 3, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015, § 38, stk. 1 og 2, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015, § 13, stk. 1 og 2, i lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015, § 27, stk. 1 og 2, i lov om nationalparker, jf. lovbekendtgørelse nr. 1619 af 8. december 2015, § 80, stk. 1 og 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015, § 14 a, stk. 1 og 2, i lov om okker (Okkerloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015, § 25, stk. 1 og 2, i lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, jf. lovbekendtgørelse nr. 1500 af 8. december 2015, § 48, stk. 1 og 2, i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 1621 af 10. december 2015, § 15 og § 17, stk. 1 og 2, i lov om Skjern Å Naturprojekt, jf. lovbekendtgørelse nr. 1532 af 10. december 2015, § 6 a, stk. 1 og 2, i lov om anvendelse af Frøstruplejren, jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 21. juni 2007, § 6, stk. 1 og 2, i lov om Domaineeiendommes Afhændelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 788 af 21. juni 2007, § 6, stk. 1 og 2, i lov nr. 1225 af 18. december 2012 om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ, § 32 i lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning, § 9, stk. 1 og 2, i lov nr. 1375 af 23. december 2012 om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer og § 7, stk. 3, i lov nr. 1518 af 27. december 2014 om Den Danske Naturfond og efter forhandling med Ringkøbing-Skjern kommunalbestyrelse fastsættes:

Kapitel 1

Naturstyrelsens opgaver

§ 1. Naturstyrelsen varetager administrationen af dele af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dele af lov om planlægning (om vurderinger af virkningerne på miljøet (VVM-pligt)), lov om jagt og vildtforvaltning, dele af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, lov om havstrategi, dele af lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb, lov om råstoffer, lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov om nationalparker, dele af lov om miljøbeskyttelse (om rotter, spildevand, badevand, svømmebade og beskyttelsesområder m.v. ved vandindvinding), lov om okker, lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild, lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, lov om Skjern Å Naturprojekt, lov om anvendelse af Frøstruplejren, lov om Domaineeiendommes Afhændelse, lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ, lov om vandplanlægning lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer og lov om Den Danske Naturfond.

Stk. 2. Naturstyrelsen varetager efter ministerens beslutning opgaver i forbindelse med beredskabsloven, lov om inddragelse af dele af søterritoriet under de for de ferske vande gældende retsregler, lov om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse, lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten, lov om udnyttelsen af vandkraften i offentlige vandløb ved anlæg af elektricitetsværker, lov om frikommuner og lov om en Cityring.

§ 2. Naturstyrelsen varetager miljø- og fødevareministerens beføjelser til at fastsætte regler efter de i § 1 nævnte love.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for regler, der har væsentlig politisk, økonomisk eller administrativ betydning.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for miljø- og fødevareministerens beføjelser til at fastsætte regler efter lov om miljøbeskyttelse.

§ 3. Naturstyrelsen afgør enkeltsager og udarbejder vejledninger, herunder vejledninger som nævnt i miljøbeskyttelseslovens § 14. Styrelsen forbereder og udarbejder generelle retsforskrifter og enkeltsager m.v., der skal forelægges for miljø- og fødevareministeren.

Stk. 2. Naturstyrelsen udarbejder forslag til oprettelse af nationalparker.

Stk. 3. Naturstyrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og medvirker ved forsøgs- og udredningsvirksomhed inden for de lovgivningsområder, der er nævnt i § 1.

§ 4. Naturstyrelsen udøver de beføjelser, som måtte være tillagt ministeriet i henhold til servitutter, aftaler, fundatser m.v., og som er udfærdiget i medfør af naturbeskyttelsesloven eller skovloven eller har tilknytning til disse love.

§ 5. Naturstyrelsen varetager driften af statslige skov- og naturarealer og opgaver i forbindelse med Miljø- og Fødevareministeriets arealforvaltning.

§ 6. Naturstyrelsen varetager tilsyns- og plejeopgaver vedrørende Miljø- og Fødevareministeriets arealer, vildtreservaterne og klitfredede arealer efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

§ 7. Naturstyrelsen varetager opgaver vedrørende nyopståede øer på søterritoriet.

§ 8. Naturstyrelsen varetager sekretariatsfunktioner for Skovrådet, Naturforvaltningsudvalget, Vildtforvaltningsrådet og Taksationskommissionen for naturbeskyttelse.

§ 9. Naturstyrelsen yder efter anmodning teknisk bistand til fredningsnævnene, Natur- og Miljøklagenævnet og Taksationskommissionen for naturbeskyttelse.

§ 10. Naturstyrelsen varetager behandlingen af budget- og bevillingssager for Taksationskommissionen for naturbeskyttelse.

§ 11. Naturstyrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand inden for styrelsens område til miljø- og fødevareministeren og andre centrale og lokale myndigheder.

§ 12. Naturstyrelsen forestår vejlednings- og informationsvirksomhed inden for styrelsens område over for andre centrale og lokale myndigheder samt private.

§ 13. Naturstyrelsen varetager EU-sager og internationale sager inden for styrelsens område.

§ 14. Naturstyrelsen kan efter miljø- og fødevareministerens bestemmelse få tillagt andre opgaver og beføjelser i forbindelse med administrationen af den lovgivning, der hører under ministeriet.

Kapitel 2

Naturstyrelsens administrative beføjelser

Lov om naturbeskyttelse

§ 15. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til naturbeskyttelsesloven udøves af Naturstyrelsen:

1) Tilsidesætte forbud mod cykling på stier i skove, der ejes af staten; § 23, stk. 8.

2) Tilsidesætte forbud mod ridning ad private fællesveje, der fører gennem skove, der ejes af staten; § 23, stk. 9.

3) Bestemme, at statsejede arealer helt eller delvis lukkes for offentlighedens adgang; § 27, stk. 1.

4) Forbyde offentlighedens adgang på klitfredede arealer, hvor der er fare for sandflugt; § 27, stk. 2.

5) Udfærdige forvaltningsplaner og iværksætte andre tiltag, herunder yde tilskud, med henblik på bevaring af de arter eller bestande af disse, der er nævnt i bilag 3 til loven; § 29 b.

6) Iværksætte bevaringsforanstaltninger for de arter, som er nævnt i bilag 3 til loven; § 30, stk. 2.

7) Iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at indsamling i naturen af enheder af de vilde dyr- og plantearter, som er nævnt i bilag 4 til loven, og udnyttelsen heraf er forenelig med hensynet til at bevare disse arter; § 30, stk. 3.

8) Tillade, at dyr, der ikke findes naturligt vildtlevende i Danmark, udsættes i naturen; § 31, stk. 1.

9) Undersøge hensigtsmæssigheden af at genindføre de dyre- og plantearter, der er nævnt i bilag 3 og 5 til loven; § 31, stk. 2.

10) Give tilladelse til rørskær; § 32.

11) Rejse fredningssager ved fredningsnævn; § 33, stk. 3.

12) Nedlægge forbud mod anvendelse af en ejendom eller mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod en påtænkt fredning; § 34, stk. 1.

13) Tillade, at et fredningsnævn afslutter behandlingen af en verserende sag; § 35, stk. 6.

14) Henvise en fredningssag til et af fredningsnævnene i tilfælde, hvor sagen angår et område, der hører under flere fredningsnævn; § 35, stk. 7.

15) Bestemme, at beføjelserne som formand under nævnets behandling af en fredningssag skal udøves af suppleanten for formanden; § 35, stk. 8.

16) Bestemme, at beføjelserne som formand under nævnets behandling af en fredningssag skal udøves af formanden for et andet fredningsnævn i regionen eller dennes suppleant; § 35, stk. 9.

17) Udtale sig om de budgetoverslag, der ledsager fredningsforslag; § 36, stk. 6.

18) Tage stilling til anbefaling af en fredning, der indebærer gennemførelse af et naturgenopretningsprojekt; § 38 a.

19) Klage til Natur- og Miljøklagenævnet over fredningsnævnets afgørelser, herunder spørgsmål om erstatning og godtgørelse; § 43, stk. 2.

20) Klage til Taksationskommissionen for naturbeskyttelse over Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser om erstatning; § 45, stk. 2.

21) Foranledige, at tilkendte erstatninger bliver udbetalt, og drage omsorg for den delvise refusion; § 49, stk. 1.

22) Iværksætte de foranstaltninger, som er nødvendige for at dæmpe sandflugt på klitfredede arealer; § 53, stk. 1.

23) Give påbud til en grundejer om for egen regning at udføre de foranstaltninger, som er nødvendige for at dæmpe sandflugt på arealer, der ikke er klitfredede, samt påbud om begrænsninger i ejerens anvendelse af arealet; § 53, stk. 2.

24) Lade udføre dæmpningsarbejder for ejerens regning; § 53, stk. 3.

25) Træffe beslutning om dæmpningsarbejder, herunder tillade ejer at udføre dæmpning; § 53, stk. 4.

26) Erhverve fast ejendom og afholde drifts- og anlægsudgifter på erhvervede ejendomme; § 55, stk. 1, nr. 1.

27) Yde lån til erhvervelse af fast ejendom samt yde lån og tilskud til bevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet; § 55, stk. 1, nr. 2 og 3.

28) Sælge fast ejendom; § 55, stk. 2.

29) Afgøre sager om erstatning for skader som følge af en aftalt offentlig adgang til privat ejendom samt udbetale evt. erstatning; § 55, stk. 4.

30) Modtage gaver til opfyldelse af lovens formål; § 56, stk. 2.

31) Beslutte pålæg af forkøbsret for staten; § 57, stk. 1.

32) Varetage funktioner ved udøvelse af forkøbsret for staten; § 57, stk. 2, og § 59.

33) Beslutte ekspropriation af fast ejendom; § 60, stk. 1.

34) Varetage funktioner ved ekspropriation af fast ejendom; § 60, stk. 4.

35) Forestå rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed; § 63, stk. 1.

36) Meddele dispensation fra forbuddet i § 29 a; § 65, stk. 6.

37) Udarbejde landsdækkende oversigter over fredningsinteresserne; § 68, stk. 2.

38) Bestemme, at lovens §§ 16-18 ikke skal gælde i nærmere angivne områder, samt ændre grænserne for beskyttelsen efter § 18, såfremt det beskyttede areal ikke derved forøges; § 69, stk. 1 og 3.

39) Træffe passende foranstaltninger for at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for vilde fuglearter; § 71, stk. 6.

40) Påse at reglerne i lovens kapitel 5 om beskyttelse af plante- og dyrearter m.v. overholdes; § 73, stk. 2.

41) Bestemme, at tilsynet med overholdelse af reglerne i lovens kapitel 5 om beskyttelse af plante- og dyrarter m.v. udøves af en anden myndighed; § 73, stk. 3.

42) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af naturbeskyttelseslovgivningen, herunder at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål. Tilsvarende gælder lokaliteter, der helt eller delvis benyttes erhvervsmæssigt; § 76.

43) Bestemme, hvorledes der skal forholdes med dyr og planter, herunder dele og produkter heraf, der er konfiskeret i forbindelse med overtrædelse af loven eller regler udstedt efter loven; § 90.

44) Give påkrav om afholdelse af udgifter til opbevaring m.v. og til transport tilbage til oprindelses- eller afsenderlandet af vilde dyr eller planter eller produkter heraf, der er indført i strid med regler udstedt efter lovens § 30; § 91.

45) Udøve de beføjelser, der tilkommer Naturfredningsrådet i henhold til lovgivningen, fredningskendelser m.v., medmindre andet besluttes; § 103, stk. 2.

46) Udøve de beføjelser, der tilkommer fredningsnævn i tidligere afgørelser om strandbeskyttelseslinjen; § 103, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan gøre undtagelse fra bekendtgørelser om fredning af statsejede arealer og arealer på søterritoriet og fiskeriterritoriet, der er udstedt i medfør af § 51, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse eller fortsat er i kraft i medfør af lovens § 101, stk. 1, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål.

Lov om skove

§ 16. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til skovloven udøves af Naturstyrelsen:

1) Beslutte, om et areal er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3; § 3, stk. 2.

2) Modtage oplysning om at stat, kommuner og folkekirke har erhvervet eller etableret skov, eller skov har indfundet sig på arealer, som ejes af disse; § 3, stk. 6.

3) Beslutte, at et areal bliver fredskovspligtigt; § 4.

4) Beslutte, at fredskovspligt ophæves; § 6.

5) Beslutte, at majoratsbåndet ophæves, at arealet herefter noteres som fredskovspligtigt i matriklen, og at sammenhængende arealer herefter skal udgøre en fast samlet ejendom i henhold til lov om udstykning og anden registrering i matriklen; § 7, stk. 2.

6) Godkende udseende og beliggenhed af arbejdsskure nævnt i § 11, stk. 2, nr. 1; § 11, stk. 3.

7) Beslutte, at der i de første 10 år efter et ejerskifte kun på nærmere angivne vilkår må foretages erhvervsmæssig hugst; § 13.

8) Udarbejde Natura 2000-skovplaner for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i de internationale naturbeskyttelsesområder; § 14.

9) Foretage kortlægning af beliggenhed og bevaringsstatus for naturtyper og levesteder for arter; § 15, stk. 1.

10) Fastsætte de målsætninger, som er nødvendige for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter, og de foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde målsætningerne, i Natura 2000-skovplanerne; § 15, stk. 2.

11) Revidere Natura 2000-skovplaner; § 16, stk. 2.

12) Ændre en Natura 2000-skovplan, hvis det viser sig nødvendigt for at opfylde forpligtelserne efter EF-habitatdirektivet; § 16, stk. 3.

13) Modtage meddelelse efter lovens § 17, stk. 1, inden iværksættelse af aktiviteter omfattet af bilag 1, og vurdere virkningen på området; § 17, stk. 1.

14) Træffe afgørelse om at foretage en nærmere vurdering af meddelelser modtaget efter § 17, stk. 1; § 17, stk. 3.

15) Indgå aftale med ejeren eller brugeren af en ejendom i et internationalt naturbeskyttelsesområde om driften eller andre foranstaltninger med henblik på at realisere Natura 2000-skovplanens bevaringsmålsætninger samt om at ændre aftalen; § 18.

16) Pålægge ejeren af en ejendom i eller uden for internationale naturbeskyttelsesområder en bestemt drift; §§ 19-21.

17) Ekspropriere ejendom; § 23.

18) Træffe afgørelse om erstatning og fastsætte erstatningen efter reglerne i naturbeskyttelsesloven; § 24.

19) Registrere andre naturmæssigt særlig værdifulde skove end dem, der er omfattet af kortlægningen efter § 15; § 25, stk. 1.

20) Indgå aftaler med ejere på grundlag af registreringen efter § 25, stk. 1, eller kortlægningen efter § 15; § 25, stk. 2.

21) Registrere bevaringsværdige egekrat og indgå aftaler med ejeren om at sikre deres bevaring; § 26.

22) Yde tilskud på skovområdet; § 29, stk. 1.

23) Give tilsagn om tilskud ud over finansåret og bestemme om tilskud skal udbetales forskudsvis eller a conto; § 29, stk. 3.

24) Meddele påbud til bestyrelsen af Produktionsafgiftsfonden; § 32, stk. 3.

25) Forestå overvågning og dataindsamling om danske skoves tilstand og udvikling; § 35, stk. 1 og 2.

26) Forestå rådgivnings-, vejlednings- og informationsvirksomhed; § 36, stk. 1 og 2.

27) Iværksætte forskning og udvikling om skovbrugsfaglige spørgsmål af betydning for lovens administration; § 36, stk. 3.

28) Justere grænserne for arealer, der er noteret som fredskovspligtige; § 37.

29) Dispensere fra bestemmelserne i § 8, § 9, nr. 1 og 2, § 10, nr. 4, § 11, stk. 1, og §§ 12 og 26-28; § 38.

30) Fastsætte vilkår for afgørelser efter §§ 4 og 6, § 7, stk. 2, og §§ 19-21, 29 og 38; § 39, stk. 1.

31) Lade vilkår af varig karakter tinglyse på ejendommen for ejers regning; § 40, stk. 1.

32) Lade aftaler, der indgås efter §§ 18, 25 og 26, og afgørelser, der træffes efter §§ 19-21, tinglyse på ejendommen; § 40, stk. 3.

33) Drage omsorg for, at fredskovspligt og ændringer heraf registreres i matriklen; § 41, stk. 1.

34) Indhente oplysninger fra offentlige registre om ejerskifte af skov og fredskovspligtige arealer; § 44.

35) Udøve tilsynsmyndighed; § 48.

36) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendommes arealer for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen, herunder at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål; § 49, stk. 1.

37) Adgang uden retskendelse til bygninger, der helt eller delvis udnyttes erhvervsmæssigt for at udøve tilsyn på ejendomme, hvortil der er ydet tilskud; § 49, stk. 2.

38) Indhente oplysninger om skovejendomme; § 50, nr. 1.

39) Drage omsorg for, at ulovlige forhold lovliggøres, give påbud samt tinglyse og aflyse påbud; § 51, stk. 1-4.

40) Lade det nødvendige arbejde udføre for at berigtige forhold påbudt ved dom; § 52, stk. 2.

41) Lade det nødvendige arbejde udføre for at berigtige et ulovligt forhold, der bringer beskyttede områder eller dyr og planter i fare; § 53.

42) Udpege de træer, der må fældes, og tage privat skov i drift, hvis det bestemmes ved dom som følge af manglende opfyldelse af påbud; § 54, stk. 1, nr. 1 og 2.

43) Udøve tilsynsmyndighed i forbindelse med udbetaling af tilskud og modtage underretning, hvis vilkårene for at modtage tilskud ikke opfyldes; § 56, stk. 1 og 2.

44) Bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis skal bortfalde, eller at udbetalte beløb skal tilbagebetales; § 57, stk. 1.

45) Bestemme, at op til 20 pct. af det udbetalte tilskudsbeløb eller hele tilskudsbeløbet kan anvendes til modregning af modtagerens eventuelle restancer til det offentlige; § 57, stk. 2.

46) Påse, at pligterne efter lovens § 59 c, stk. 1 og 2, opfyldes, selv om der endnu ikke er truffet afgørelse efter lovens § 59 f; § 59 c, stk. 3.

47) Meddele den ansvarlige for driften påbud om at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af, om der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. Herunder påbyde den ansvarlige for driften for egen regning at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lignende med henblik på at klarlægge årsagen til og virkningen af en stedfunden påvirkning af naturen eller miljøet; § 59 d.

48) Meddele den, der har rådighed over ejendommen, påbud om at tåle, at undersøgelser m.v. gennemføres ved den ansvarlige for driften, hvis den ansvarlige for driften ikke har rådighed over ejendommen; § 59 e, stk. 2.

49) Træffe afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven og offentliggøre afgørelsen; § 59 f, stk. 1 og 2.

50) Træffe afgørelse om, at der foreligger en miljøskade, som påvirker eller kan påvirke et andet EU-land, uanset at der ikke efter lovens § 59 f kan træffes afgørelse om, hvem der er ansvarlig for miljøskaden; § 59 g.

51) Træffe afgørelse efter lovens § 59 f eller § 59 g på anmodning fra en klageberettiget efter lovens § 62, stk. 1, nr. 2, eller stk. 2, nr. 1 og 2; § 59 i, stk. 1.

52) Afvise at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, hvis anmodningen ikke er ledsaget af oplysninger, som nævnt i § 59 i, stk. 2; § 59 i, stk. 3.

53) Bestemme, at klage over en afgørelse efter §§ 19-21 eller et påbud efter § 51, stk. 2 eller 3, ikke har opsættende virkning; § 63, stk. 9.

54) Træffe afgørelse om tinglyste deklarationer om fredning af enkelte træer og partier af skov; § 70, stk. 3.

55) Beslutte, om et areal er omfattet af § 72, stk. 1, om egekrat, der eksisterede den 1. juli 1989; § 72, stk. 2.

Lov om planlægning

§ 17. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til planloven udøves af Naturstyrelsen:

1) Påse overholdelsen af lovens VVM-regler for anlæg, hvor kompetencen er henlagt til Naturstyrelsen; § 51, stk. 2.

2) Indhente oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, for anlæg hvor kompetencen er henlagt til Naturstyrelsen; § 57 a, stk. 5.

3) Klage til Natur- og Miljøklagenævnet efter lovens § 58; § 59, stk. 1.2)

Lov om jagt og vildtforvaltning

§ 18. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til jagt og vildtforvaltningsloven udøves af Naturstyrelsen:

1) Tillade mærkning af vildt; § 9.

2) Iværksætte bevaringsforanstaltninger for de pattedyr, som er nævnt i bilag 1 til loven; § 9 a, stk. 1.

3) Iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at indsamling i naturen af enheder af de pattedyr, som er nævnt i bilag 2 til loven, og udnyttelsen heraf er forenelig med hensynet til at bevare disse arter; § 9 a, stk. 2.

4) Etablere en rådgivningsordning, der rådgiver om beskyttelse af de pattedyr, der er nævnt i lovens bilag 1; § 9 a, stk. 4.

5) Yde tilskud til fremme af de interesser, som loven tilsigter at varetage; § 12.

6) Drage omsorg for offentliggørelse og tinglysning af reglerne for vildtreservater; § 33, stk. 3.

7) Fastsætte erstatning til ejere og brugere af ejendomme, der er omfattet af et vildtreservat, samt foranledige, at tilkendte erstatninger udbetales; § 34.

8) Bestemme, om der i forbindelse med nedlæggelse af et vildtreservat skal betales et beløb til staten, samt fastsætte beløbets størrelse; § 36, stk. 2.

9) Pålægge en grundejer at foretage foranstaltninger til varetagelse af de hensyn, der er nævnt i lovens § 37, samt i givet fald udføre foranstaltningen; § 38.

10) Inddrage jagttegn, hvis det skønnes, at den pågældende ikke længere opfylder betingelserne efter lovens § 40, stk. 1, nr. 3; § 42, stk. 1.

11) Bestemme, om generhvervelse af jagttegn skal betinges af ny jagt- eller riffelprøve; § 42, stk. 2.

12) Gøre undtagelse fra bestemmelserne i lovens § 4, stk. 1, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2, § 23, stk. 1 og 3, § 24, § 26, § 28 og § 30, stk. 1; § 46, stk. 1.

13) Gøre undtagelse fra bestemmelserne i lovens § 6 a, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1 og 2, § 8 og § 25; § 46, stk. 2.

14) I ganske særlige tilfælde gøre undtagelse fra lovens § 25 af andre årsager end nævnt i lovens § 46, stk. 2; § 46, stk. 4.

15) Påse, at loven og regler udstedt efter loven overholdes; § 47, stk. 1.

16) Påse, at forbud og påbud efterkommes, og at vilkår for tilladelser overholdes; § 47, stk. 2.

17) Foranledige ulovlige forhold lovliggjort; § 47, stk. 3.

18) Foranledige påbud om berigtigelse af ulovlige forhold tinglyst samt, når forholdet er berigtiget, aflyse påbudet af tingbogen; § 48, stk. 2.

19) Foretage nødvendige foranstaltninger for at berigtige forhold påbudt ved dom; § 48, stk. 3.

20) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af jagt- og vildtforvaltningslovgivningen; § 50.

21) Træffe passende foranstaltninger for at beskytte, opretholde eller genskabe tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for vilde fuglearter; § 52, stk. 5.

22) Påse, at pligterne efter lovens § 53 c, stk. 1 og 2, opfyldes, selv om der endnu ikke er truffet afgørelse efter lovens § 53 f; § 53 c, stk. 3.

23) Påbyde den ansvarlige for driften at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af, om der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. Herunder påbyde den ansvarlige for driften for egen regning at foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer og lignende med henblik på at klarlægge årsagen til og virkningen af en stedfunden påvirkning af naturen eller miljøet; § 53 d.

24) Meddele den, der har rådighed over ejendommen, påbud om at tåle, at undersøgelser m.v. gennemføres ved den ansvarlige for driften, hvis den ansvarlige for driften ikke har rådighed over ejendommen; § 53 e, stk. 2.

25) Træffe afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som skal behandles efter miljøskadeloven og offentliggøre afgørelsen; § 53 f, stk. 1 og 2.

26) Træffe afgørelse om, at der foreligger en miljøskade, som påvirker eller kan påvirke et andet EU-land, uanset at der ikke efter lovens § 53 f kan træffes afgørelse om, hvem der er ansvarlig for miljøskaden; § 53 g.

27) Træffe afgørelse efter lovens § 53 f eller § 53 g på anmodning fra en klageberettiget efter lovens § 53 k, stk. 1, nr. 2-5; § 53 i, stk. 1.

28) Afvise at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, hvis anmodningen ikke er ledsaget af oplysninger som nævnt i lovens § 53 i, stk. 2; § 53 i, stk. 3.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan gøre undtagelse fra regler, der er udstedt med hjemmel i § 33 i lov om jagt og vildtforvaltning eller fortsat er i kraft i medfør af lovens § 60, når det ansøgte ikke er i strid med formålet med oprettelsen af reservatet.

Lov om beskyttelse af havmiljøet

§ 19. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til havmiljøloven udøves af Naturstyrelsen med undtagelse af sager om modtageanlæg i havne, hurtigfærger og platforme:

1) Træffe bestemmelse om transport af stoffer og materialer i emballeret form, containere m.v. til opfyldelse af internationale aftaler; § 18.

2) Typegodkende anlæg til behandling af ballastvand, for så vidt angår anlæggets evne til at overholde behandlingskrav fastsat i medført af § 19 b, stk. 2, og indhente fra erhvervs- og vækstministeren den del af typegodkendelsen, der vedrører søfartsforhold, herunder sikkerhed i medfør af lov om sikkerhed til søs; § 19 c, stk. 1.

3) Meddele tilladelse til og føre tilsyn med dumpning af optaget havbundsmateriale; § 26, stk. 1.

4) Fastsætte krav om, at ansøger for egen regning lader udføre analyser af havbundsmaterialet, herunder udarbejder en miljøkonsekvensvurdering; § 26, stk. 4.

5) Høre den kommission, som er nedsat i medfør af konventionen til beskyttelse af havmiljøet i Østersøområdet, i sager om dumpning af optaget havbundsmateriale uden for dansk søterritorium; § 26, stk. 5.

6) Offentliggøre oplysninger om et skibs tilbageholdelse m.v.; § 42 a, stk. 5.

7) Føre tilsyn med overholdelse af loven og forskrifter udstedt i medfør af loven; § 45, stk. 1.

8) Træffe passende foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i internationale naturbeskyttelsesområder samt forstyrrelser af de arter, som områderne er udpeget for; § 46.

9) Påse, at pligterne efter lovens § 47 c, stk. 1, 3 og 4, opfyldes, selv om der endnu ikke er truffet afgørelse efter § 47 h; § 47 c, stk. 6.

10) Meddele den ansvarlige for driften påbud om at give de oplysninger, der har betydning for vurderingen af, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade. Herunder påbyde den ansvarlige for driften for egen regning at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer og lignende med henblik på at klarlægge hændelsesforløbet samt omfanget og virkningerne af en tilførsel eller anden påvirkning; § 47 e.

11) Træffe afgørelse om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forårsaget af en aktivitet som nævnt i lovens § 47 c, stk. 1, 3 eller 4, som skal behandles efter miljøskadeloven og offentliggøre afgørelsen; § 47 h, stk. 1 og 4.

12) Træffe afgørelse om, der foreligger en miljøskade, som påvirker eller kan påvirke et andet EU-land, uanset at der ikke efter lovens § 47 h kan træffes afgørelse om, hvem der er ansvarlig for miljøskaden; § 47 i.

13) Træffe afgørelse efter lovens § 47 h eller § 47 i på anmodning fra en klageberettiget efter lovens § 52; § 47 k, stk. 1.

14) Afvise at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, hvis anmodningen ikke er ledsaget af oplysninger som nævnt i lovens § 47 k, stk. 2; § 47 k, stk. 3.

15) Modtage anmodning fra lokale foreninger og organisationer om underretning om afgørelser i sager om dumpning af optaget havbundsmateriale; § 49, stk. 3.

16) Meddele tilladelse til udledning af stoffer eller materialer til havet med henblik på videnskabelig forskning i forureningsbekæmpelse eller på at bekæmpe forurening af havet; § 54, stk. 1.

17) Føre tilsyn med overholdelse af forordninger vedrørende forhold omfattet af loven for så vidt angår sager om dumpning af optaget havbundsmateriale, medmindre miljø- og fødevareministeren fastsætter andet ved regler; § 58 a, stk. 3.

Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)

§ 20. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til miljømålsloven udøves af Naturstyrelsen:

1) Foretage offentlig annoncering af forslag til ændring af vandplanen og af den endeligt vedtagne ændring; § 3, stk. 3.

2) Overvåge overfladevandets og grundvandets tilstand og de beskyttede vandområder; § 22, stk. 2.

3) Anmode kommunerne om oplysninger til brug for udarbejdelse af statusrapport, herunder bestemme i hvilken form oplysningerne skal indsendes; § 27, stk. 2.

4) Indkalde forslag m.v., fastsætte frist og offentliggøre resume af basisanalysen; § 27 a, stk. 1.

5) Fremsende indkomne forslag m.v. til regionsrådet og modtage de koordinerede forslag; § 27 a, stk. 2.

6) Udsende det offentliggjorte materiale til statslige, regionale og kommunale myndigheder; § 27 a, stk. 3.

7) Udarbejde basisanalyse og statusrapport; § 28, stk. 1.

8) Udarbejde forslag til udpegning af drikkevandsforekomster, skaldyrvande, arbejdsprogram, oversigt over de væsentligste vandforvaltningsmæssige opgaver og en vandplan; § 28, stk. 1, nr. 1-5.

9) Udsende forslaget til vandplan til berørte statslige, regionale og kommunale myndigheder og fastsætte frist for indsigelser; § 28, stk. 2.

10) Vedtage et forslag til vandplan; § 28, stk. 3.

11) Foretage offentlig annoncering af og offentliggøre forslag og fastsætte frist for indsigelser; § 29, stk. 1.

12) Udsende forslaget til vandplan til statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres; § 29, stk. 4.

13) Vedtage de forslag som nævnes i lovens § 28, stk. 1, nr. 1-5, endeligt; § 29, stk. 5.

14) Fastsætte frist; § 30.

15) Foretage offentlig annoncering af de endeligt vedtagne dokumenter; § 31, stk. 1.

16) Udsende basisanalyse, vandplan og statusrapporten til kommunalbestyrelser, regionsråd og statslige myndigheder; § 31, stk. 2.

17) Fremsætte indsigelser mod forslag til kommunale handleplaner; § 31 e, stk. 1.

18) Udarbejde Natura 2000-planen for de internationale naturbeskyttelsesområder; § 37, stk. 1.

19) Udarbejde Natura 2000-plan for det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde, som en del af den samlede plan; 37, stk. 1.

20) Udarbejde basisanalyse for det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde; § 40.

21) Fastsætte mål for naturtilstanden i de internationale naturbeskyttelsesområder; § 41, stk. 1.

22) Udarbejde indsatsprogram for de internationale naturbeskyttelsesområder; § 42.

23) Forestå drøftelse med de berørte statslige, kommunale og regionale myndigheder samt inddrage nationalparkbestyrelser, foreninger, organisationer og lodsejere, som har en væsentlig interesse i Natura 2000-planen; § 42 a.

24) Offentliggøre forslag til Natura 2000-planer for de enkelte områder og fastsætte høringsfrist; § 43.

25) Vedtage Natura 2000-planen; § 45, stk. 1.

26) Fastsætte høringsfrist; § 45, stk. 2.

27) Foretage offentlig annoncering af den vedtagne Natura 2000-plan; § 45, stk. 3.

28) Revidere Natura 2000-planen hvert 6. år; § 46, stk. 1.

29) Ændre indsatsprogrammet i planperioden; § 46, stk. 2.

30) Træffe afgørelse om uenigheder mellem kommunalbestyrelser; § 46 d, stk. 3.

31) Fremsætte indsigelser mod forslag til kommunale handleplaner; § 46 e, stk. 1.

Lov om havstrategi

§ 21. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om havstrategi udøves af Naturstyrelsen:

1) Udarbejde havstrategier; § 4, stk. 1.

2) Bestemme, at havområderne, der er nævnt i lovens § 4, stk. 1, underopdeles; § 4, stk. 2.

3) Udarbejde basisanalyser; § 6.

4) Beskrive god miljøtilstand; § 7.

5) Fastsætte miljømål; § 8.

6) Udarbejde og gennemføre overvågningsprogrammer; § 9.

7) Fastlægge i indsatsprogrammer de foranstaltninger, der skal træffes for at opnå eller opretholde god miljøtilstand; § 10, stk. 1.

8) Fastlægge i indsatsprogrammer de områder, hvor miljømålene eller god miljøtilstand ikke kan opnås i alle henseender; § 11, stk. 1.

9) Forelægge indsatsprogrammer for Europa-Kommissionen, hvor lovens § 11, stk. 1 og 2, finder anvendelse; § 11, stk. 3.

10) Træffe passende ad hoc-foranstaltninger med henblik på at opfylde miljømålene i størst muligt omfang, når lovens § 11, stk. 1 og 2, finder anvendelse; § 11, stk. 4.

11) Offentliggøre udkast til basisanalyser, beskrivelser af god miljøtilstand, fastsættelse af miljømål og dertil knyttede indikatorer, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer; § 12, stk. 1.

12) Sende de i lovens § 12, stk. 2, nævnte udkast til statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af udkastene; § 12, stk. 2.

13) Træffe afgørelse om basisanalyser, beskrivelser af god miljøtilstand, fastsættelse af miljømål og dertil knyttede indikatorer, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer; § 13, stk. 1.

14) Offentliggøre afgørelser efter lovens § 13, stk. 1; § 13, stk. 3.

15) Revidere basisanalyser, beskrivelser af god miljøtilstand, fastsættelsen af miljømål og dertil knyttede indikatorer, overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer; § 14, stk. 1.

Lov om vandforsyning m.v.

§ 22. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til vandforsyningsloven bortset fra sager om takster for bidrag til vandforsyningsanlæg udøves af Naturstyrelsen:

1) Afgøre uenighed mellem kommunalbestyrelser; § 4, dog undtaget uenighed om sager efter lovens § 52 a, § 52 b, § 53, § 53 a og § 55.

2) Bestemme, at en konkret sag er af vidtrækkende betydning og træffe afgørelse i sagen; § 7, dog undtaget sag af vidtrækkende betydning efter lovens § 52 a, § 52 b, § 53, § 53 a og § 55 hvor kompetencen er henlagt til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

3) Kortlægge områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser; § 11.

4) Modtage og træffe afgørelse i sager, hvor der er uenighed mellem de berørte kommunalbestyrelser om udkast til en indsatsplan; § 13 b, stk. 5.

5) Pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde delplaner, ændringer og tillæg til planer og fastsætte frister herfor samt fastsætte frister for udarbejdelse af planer for tilrettelæggelse af vandforsyningen; § 14, stk. 3 og 4.

6) Udarbejde landsplaner for vandindvinding, beskyttelse af vandressourcerne og vandforsyning, som skal lægges til grund ved behandling af sager efter loven; § 15, stk. 1.

7) Bestemme, at kortlægning og planlægning skal foretages af flere kommunalbestyrelser i fællesskab; § 15, stk. 2.

8) Bestemme, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægning i henhold til lovens § 14; § 16, stk. 2.

9) Træffe afgørelse i sager, hvor der er uenighed om fordelingen af udgifter ved kommunalbestyrelsens planlægningsvirksomhed; § 16, stk. 4.

10) Meddele tilladelse til indvinding af vand til drikkevandsforsyning gennem afsaltning af havvand og til levering af drikkevand fra udlandet; § 25, stk. 1.

11) Meddele tilladelse til levering af grundvand og overfladevand til udlandet; § 25, stk. 3.

12) Træffe afgørelse i sager, hvor der er uenighed mellem kommunalbestyrelsen og en statslig bygge- og anlægsmyndighed om valg af foranstaltninger af hensyn til vandforsyningsforholdene; § 27.

13) Træffe afgørelse om gennemførelse af et vandforsyningsanlæg i et område, hvor vandforsyningen ud fra en samlet vurdering ikke findes tilfredsstillende, herunder om omfanget af bestående og fremtidig vandforsyning fra anlægget inden for området, vilkår for tilslutning til anlægget og gennemførelse som kommunalt anlæg, andelsselskab eller interessentskab; § 29, stk. 2.

14) Rejse spørgsmål om gennemførelse af fælles vandforsyning og i den forbindelse pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde planer og overslag; § 29, stk. 4.

15) Under særlige omstændigheder helt eller delvis tilbagekalde indvindingstilladelsen til et privat alment vandforsyningsanlæg og i den forbindelse træffe afgørelse om den fremtidige vandforsyning af de pågældende forbrugere, herunder om vilkårene for forsyningen; § 32, stk. 1.

16) Helt eller delvis tilbagekalde indvindingstilladelsen til et vandforsyningsanlæg for at imødekomme en ny ansøgning fra et offentligt alment anlæg, herunder beslutte indgreb i sager om indvinding af overfladevand i andre rettigheder til benyttelse af overfladevand; § 32, stk. 2.

17) Helt eller delvis tilbagekalde indvindingstilladelser, når væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt; § 32, stk. 3.

18) Efter forhandling med de berørte kommunalbestyrelser beslutte at overtage en kommunalbestyrelses afgørelse om ekspropriation; § 40, stk. 2.

19) Bestemme, at ekspropriation skal ske efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, når der til fordel for samme anlæg skal ske samtidig ekspropriation i flere kommuner; § 41.

20) Træffe afgørelse i sager om uoverensstemmelser om omfanget og vilkårene for forsyningspligten; § 45, stk. 2.

21) Foretage ændringer i eller sammenlægning af forsyningsområder for almene forsyningsanlæg; § 45, stk. 3.

22) Pålægge vandforsyningsanlæg, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, leveringspligt til bestemte områder; § 46, stk. 1.

23) Afgøre sager om uenighed vedrørende prisen for levering af vand fra et alment vandforsyningsanlæg til et andet alment vandforsyningsanlæg, som begge er omfattet af § 2 i, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold; § 46, stk. 3.

24) Pålægge vandforsyningsanlæg, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, midlertidigt at overtage driften af et andet vandforsyningsanlæg omfattet af § 2 i, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, såfremt sidstnævnte anmelder betalingsstandsning eller er taget under konkursbehandling; § 46 a.

25) Fastsætte vilkår, hvis der ikke kan opnås enighed herom mellem et lokalt alment vandforsyningsanlæg, der er omfattet § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, og et anlæg, som ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, der har krævet sig overtaget af kommunen; § 47, stk. 2.

26) Efter forhandling med de berørte kommuner og vandforsyningsanlæg give påbud til kommunalt samarbejde om vandforsyningen og påbyde samarbejde mellem almene vandforsyningsanlæg og ved manglende enighed fastsætte vilkår for samarbejdet efter forhandling med de berørte parter; § 48.

27) Modtage underretning om kommunalbestyrelsens tilsyn og om de foranstaltninger tilsynet har givet anledning til; § 63, stk. 1.

28) Pålægge kommunalbestyrelserne at tage spørgsmål vedrørende tilsyn med vandforsyning op til behandling og beslutning; § 63, stk. 2.

29) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at tilvejebringe oplysninger og kompetence til at bemyndige personer til at foretage undersøgelser; § 64, stk. 1.

30) Påbyde at give oplysninger eller om at foretage undersøgelser mv.; § 67, stk. 1-3.

31) På eget initiativ tage en afgørelse, der er truffet af kommunalbestyrelsen, op til undersøgelse og afgørelse; § 74 b, dog undtaget en afgørelse efter lovens § 52 a, § 52 b, § 53, § 53 a og § 55.

Stk. 2. Delegationen i stk. 1 gælder ikke for sager om indvinding af overfladevand til dambrug, hvor kompetencen er henlagt til Miljøstyrelsen.

Lov om vandløb

§ 23. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til vandløbsloven udøves af Naturstyrelsen:

1) Bestemme, at loven finder anvendelse på andre vandløb; § 2, stk. 2.

2) Afgøre uenighed mellem vandløbsmyndighederne; § 7, stk. 2.

3) Meddele tilladelse til at optage vandløb, der er udført som led i en landvinding, hvortil der er ydet statsstøtte, som offentligt vandløb; § 9, stk. 4.

4) Yde tilskud til vandløbsrestaurering og fastsætte vilkår; § 37.

5) Bestemme, at ejere af opstemningsanlæg til udnyttelse af vandkraften i Gudenåen til elproduktion har pligt til at udsætte fisk i Gudenåsystemet i henhold til planer udarbejdet i medfør af fiskeriloven; § 37 a.

6) Meddele tilladelse til, at vandløbsmyndigheden kan godkende ændring eller omlægning af udpumpningsanlæg; § 46 a.

7) Pålægge vandløbsmyndigheden at udføre arbejder eller afhjælpe konstaterede mangler samt afgøre, at arbejdet udføres for vandløbsmyndighedens regning; § 56.

8) Adgang uden retskendelse til færdsel langs vandløb; § 57, stk. 1.

9) Anmode om oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold; § 58.

10) Pålægge vandløbsmyndigheden at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende vandløb op til behandling og afgørelse; § 59.

11) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at lade foretage opmålinger, nivellementer og andre tekniske forarbejder og undersøgelser, som er nødvendige for udarbejdelse af planer for arbejder omfattet af loven; § 61, stk. 1.

Lov om råstoffer

§ 24. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til råstofloven udøves af Naturstyrelsen:

1) Fremsætte indsigelser mod forslag til råstofplan til varetagelse af statslige interesser; § 6 a, stk. 4.

2) Afgive udtalelse ved væsentlige ændringer i et forslag til råstofplan; § 6 a, stk. 5.

3) Modtage den vedtagne råstofplan; § 6 a, stk. 6.

4) Klage til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunalbestyrelsens afgørelser; § 15.

5) Forestå kortlægning af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen; § 18, stk. 1.

6) Udarbejde planer for råstofindvinding på søterritoriet og kontinentalsoklen; § 18, stk. 2.

7) Meddele tilladelse til indvinding og efterforskning af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen i et geografisk afgrænset og miljøvurderet område samt fastsætte vilkår herfor; §§ 20 og 21.

8) Nedlægge forbud mod og meddele påbud vedrørende efterforskning, der ikke kræver tilladelse; § 20, stk. 7.

9) Gøre undtagelse fra forbuddet mod at give tilladelse til indvinding i områder med en vanddybde på mindre end 6 m; § 20 a, stk. 3.

10) Meddele tilladelse til nyttiggørelse af oprensnings- og uddybningsmaterialer; §§ 20 b og 21.

11) Træffe foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i internationale naturbeskyttelsesområder samt forstyrrelser af de arter, som områderne er udpeget for. Herunder meddele påbud eller forbud, fastsætte nye vilkår og ændre eller tilbagekalde tilladelser og godkendelser; § 24, stk. 1.

12) Ændre, begrænse eller tilbagekalde en tilladelse efter lovens §§ 20 og 20 b; § 24, stk. 2.

13) Lade foretage de boringer, geofysiske undersøgelser og andre tekniske forarbejder og undersøgelser på fremmed grund, som skønnes nødvendige i forbindelse med opgaver efter loven; § 30, stk. 1.

14) Føre tilsyn for så vidt angår efterforskning og indvinding af råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen med, at loven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, overholdes, at påbud eller forbud efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes; § 31, stk. 2.

15) Bestemme, at tilsynet skal udøves af andre myndigheder; § 31, stk. 5.

16) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme og lokaliteter samt skibe eller andet indvindingsmateriel for at udøve de beføjelser, der er tillagt styrelsen i medfør af råstoflovgivningen, herunder at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål; § 32, stk. 1.

17) Anmode om oplysninger og give påbud om tilvejebringelse af oplysninger; § 32 a, stk. 1.

18) Revidere vilkårene i en tilladelse for at forbedre egenkontrol eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn; § 32 a, stk. 2.

19) Udføre nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning; § 32 b.

20) Overtage en virksomheds egenkontrol og fastsætte de nødvendige krav i den forbindelse; § 32 c.

21) Pålægge regionsrådene og kommunalbestyrelserne at tilvejebringe oplysninger; § 37.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

§ 25. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til miljøvurderingsloven varetages af Naturstyrelsen:

1) Modtage underretning om forslag til planer eller programmer og udkast til miljørapport, når planen eller projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden stat; § 5, stk. 1.

2) Videresende forslag til den pågældende stat til udtalelse; § 5, stk. 1.

3) Give samtykke til, at planer eller programmer, der har været i høring i en anden stat kan godkendes eller vedtages endeligt; § 5, stk. 1.

4) Modtage forslag til planer eller programmer og udkast til miljørapport fra andre stater, hvis de kan få væsentlig indvirkning på miljøet i Danmark; § 5, stk. 2.

5) Gennemføre høringer over materiale, der er modtaget og afgive en udtalelse til den anden stat; § 5, stk. 2.

6) Modtage underretning om, at en anden stat ønsker at modtage et forslag til plan eller program, der er under udarbejdelse i Danmark, og som kan få væsentlig indvirkning på miljøet i denne stat; § 5, stk. 3.

7) Foranledige, at forslag fremsendes til den pågældende anden stat; § 5, stk. 3.

8) Give samtykke til, at planer og programmer, der har været i høring i en anden stat, kan godkendes eller vedtages endeligt; § 5, stk. 3.

9) Modtage den endeligt godkendte eller vedtagne plan eller program samt redegørelse efter lovens § 9, stk. 2; § 10, stk. 1.

10) Sende den vedtagne plan eller det vedtagne program vedlagt den sammenfattende redegørelse til den eller de berørte nabostater, når der har været gennemført en høring af nabostater efter § 5; § 10, stk. 2.

11) Klage til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelser efter lovens §§ 4-13 for så vidt angår retlige spørgsmål; § 16, stk. 3.

Stk. 2. Delegationen i stk. 1 gælder ikke kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse, der udarbejdes af Naturstyrelsen.

Lov om nationalparker

§ 26. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om nationalparker udøves af Naturstyrelsen:

1) Offentliggøre og udsende nationalparkforslag og fastsætte frist for indsigelser; § 5.

2) Udarbejde ændringer af forslag til nationalparker, offentliggøre disse og fastsætte frist for kommentarer; § 6.

3) Bistå nationalparkbestyrelsen med udarbejdelse af en forretningsorden; § 12, stk. 4.

4) Overtage arealer og indgå aftaler om driften; § 15, stk. 1.

5) Træffe beslutning om markedsføring af nationalparker; § 26.

Lov om miljøbeskyttelse

§ 27. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven udøves f.s.v. angår rotter, spildevand, badevand, svømmebade og beskyttelsesområder m.v. ved vandindvinding, af Naturstyrelsen:

1) Meddele tilladelse til opdræt af vilde rotter; § 17, stk. 4.

2) Træffe afgørelse efter lovens §§ 22-24, hvis Naturstyrelsen træffer afgørelse om vandindvinding efter vandforsyningsloven; § 25.

3) Bestemme, at forurenende stoffer i særlige tilfælde kan tilføres vandløb, søer eller havet, og at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse herom; § 27, stk. 3.

4) Bestemme afgrænsningen i havet af den enkelte kommunes kompetence; § 27, stk. 3.

5) Træffe afgørelse om udførelse af fælles spildevandsanlæg i tilfælde af uenighed; § 31, stk. 1.

6) Modtage sager om visse overtrædelser fra kommunalbestyrelsen og træffe afgørelse herom; § 65, stk. 4.

7) Overvåge miljøtilstanden i omgivelserne; § 66, stk. 1.

8) Føre tilsyn med sager omfattet af lovens § 65, stk. 4; § 66, stk. 3.

9) Føre tilsyn med spildevandsudledninger fra spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold; § 66, stk. 4.

10) Bestemme at tilsyn og overvågning af miljøtilstanden i visse tilfælde skal udføres af andre myndigheder; § 67.

11) Anmode om alle oplysninger, meddele påbud om foretagelse af prøveudtagning, analyser og målinger samt klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening, og hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges; § 72, stk. 1.

12) Modtage anmodning om underretning fra lokale foreninger og organisationer om afgørelser truffet efter lovens § 25 og § 27, stk. 3; § 76, stk. 1.

13) Modtage anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser truffet med hjemmel i lovens kapitel 3, 4 og 5; § 76, stk. 2.

14) Pålægge kommunalbestyrelser at tilvejebringe oplysninger; § 83, stk. 1.

15) Pålægge kommunalbestyrelser at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende loven op til behandling og beslutning; § 84.

16) Træffe afgørelse om, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande; § 98, stk. 4.

Stk. 2. Delegationerne i stk. 1 omfatter ikke sager om dambrug og havbrug.

Lov om okker (okkerloven)

§ 28. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til okkerloven udøves af Naturstyrelsen:

1) Afgøre sager i hvilke kommunalbestyrelsen finder, at der bør fastsættes vilkår om okkerrensningsanlæg, eller at godkendelse bør nægtes, samt returnere sager til kommunalbestyrelsen med henblik på, at denne meddeler godkendelse, såfremt styrelsen finder, at godkendelse bør meddeles uden etablering af okkerrensningsanlæg; § 3, stk. 3.

2) I særlige tilfælde meddele afslag på godkendelse til udgrøftning eller dræning; § 4, stk. 1.

3) Stille vilkår om hel eller delvis tilbagebetaling af erstatning såfremt et tidligere meddelt afslag ændres; § 4, stk. 5.

4) Yde støtte og afholde udgifter til etablering og drift af okkerrensningsanlæg og -tiltag, undersøgelser m.v. vedrørende okkerforurening og erstatning efter lovens § 4; § 6.

5) Fastsætte vilkår for ydelse af støtte; § 7, stk. 2.

6) I visse tilfælde bestemme, at en meddelt godkendelse bortfalder, at et meddelt tilsagn helt eller delvis bortfalder, og at udbetalt støtte skal tilbagebetales; § 8.

7) Behandle klager over kommunalbestyrelsens godkendelser efter lovens § 3, stk. 2; § 13, stk. 2.

Beredskabsloven

§ 29. Følgende opgaver og beføjelser inden for Miljø- Fødevareministeriets område i beredskabsloven udøves af Naturstyrelsen f.s.v. angår de områder, der ifølge § 1 administreres af Naturstyrelsen:

1) Planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret; § 24, stk. 1.

2) Fastsættelse af vejledende retningslinjer for kommunernes og regionernes beredskabsplanlægning; § 27.

3) Udstedelse af pålæg til offentlige myndigheder samt offentlige og private virksomheder og institutioner om at yde bistand ved planlægningen eller udførelsen af opgaver inden for den civile sektors beredskab; § 28, stk. 1.

4) Udstedelse af pålæg til offentlige og private virksomheder og institutioner om at træffe særlige foranstaltninger; § 28, stk. 2.

5) Forhandling med de pågældende virksomheder eller institutioner eller med disses organisationer om pålæggets omfang og gennemførelse, herunder om eventuel erstatning fra staten, forinden meddelelsen af pålæg; § 28, stk. 3 og 5.

6) Iværksættelse af eller tilladelse til ekspropriation af fast ejendom til brug for udførelsen af opgaver inden for den civile sektors beredskab; § 38, stk. 2.

7) Udstedelse af pålæg til enhver om at meddele oplysninger, der er nødvendige for planlægningen af den civile sektors beredskab; § 45.

Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

§ 30. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild udføres af Naturstyrelsen:

1) Varetage driften, herunder naturplejen, af de statsejede naturarealer; § 2, stk. 3.

2) Stille krav til bygningers ydre udformning; § 6, stk. 1.

3) Tillade, at lovens § 6, stk. 1 og 2, fraviges, hvis der er en funktionel begrundelse derfor; § 6, stk. 4.

4) Beslutte, at skov og bevoksning mv. i testområdet, i måleområdet vest for testområdet og i vindfeltet skal ryddes, i det omfang det er nødvendigt for at anlægge og drive testcentret; § 8, stk. 1.

5) Etablere erstatningsskov på statslige og private arealer; § 8, stk. 4.

6) Udføre afværgeforanstaltninger; § 9.

7) Erhverve fast ejendom; § 15, stk. 1.

8) Ekspropriere fast ejendom inden for vindfeltet og test- og måleområdet, når det er nødvendigt for etablering og drift af testcentret; § 15, stk. 2, og udøve beføjelser efter servitutter pålagt i forbindelse hermed.

9) Modtage anmodning om at købe ejendomme; § 15, stk. 6.

10) Tillade, at anmodning efter lovens § 15, stk. 6, indgives senere end fastsat i lovens § 15, stk. 7, hvis der foreligger særlige omstændigheder; § 15, stk. 8.

11) Indtræde i krav på værditabsbetaling for ejendomme overtaget efter lovens § 15, stk. 6; § 15, stk. 11.

12) Udstykke og sælge eller udleje arealer, der skal anvendes til møllepladser; § 16, stk. 1.

13) Bestemme, hvordan den driftsansvarlige skal retablere testområdet til skov- og naturformål; § 26, stk. 3.

Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten

§ 31. Følgende opgave og beføjelse i henhold til lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten udøves af Naturstyrelsen:

1) Sælge de ejendomme, der er udstykket efter loven, til ejerne af de sommerhuse, der er opført herpå, eller en juridisk person ejet af disse, uden offentligt udbud; § 3.

Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken

§ 32. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til Tøndermarskloven udøves af Naturstyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1007 af 11. oktober 2004:

1) Afholde de udgifter, digelaget påføres ved de i § 24, stk. 1, og § 25 nævnte forpligtelser; § 26, stk. 1.

2) Efter indstilling fra kommunen godkende budget og regnskab for de i § 26, stk. 1, nævnte udgifter; § 26, stk. 2.

3) Afholde udgifterne til vedligeholdelse og drift af de i § 31 nævnte anlæg; § 35.

4) Forestå vejlednings- og informationsvirksomhed om de natur- og kulturhistoriske forhold i samarbejde med kommunerne og øvrige berørte myndigheder; § 46.

Lov om Skjern Å Naturprojekt

§ 33. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til Skjern Å-loven udøves af Naturstyrelsen:

1) Påse overholdelse af lovens § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, og regler udstedt i medfør af § 13, stk. 2; § 15.

Lov om anvendelse af Frøstruplejren

§ 34. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om anvendelse af Frøstruplejren udøves af Naturstyrelsen:

1) Meddele tilladelse til, at ejendommen kan anvendes til helårslejrplads for indtil 75 voksne faste beboere og deres børn; § 3, stk. 1, nr. 1.

2) Meddele tilladelse til, at der kan afholdes sommerlejr; § 3, stk. 1, nr. 2.

3) Meddele tilladelse til, at bygninger og konstruktioner kan opføres eller ombygges; § 3, stk. 1, nr. 3.

4) Meddele tilladelse til, at skure, skurvogne eller andre genstande placeres på ejendommen; § 3, stk. 1, nr. 4.

5) Stille vilkår for en tilladelse efter § 3, stk. 1, herunder om ombygning eller nedrivning af bygninger, der ikke må anvendes til beboelse eller andet formål; § 3, stk. 2.

6) Tilbagekalde en tilladelse efter § 3, stk. 1, hvis vilkår for tilladelsen overtrædes; § 3, stk. 3.

7) Tidsbegrænse en tilladelse efter § 3, stk. 1; § 3, stk. 3.

8) Dispensere fra det i § 3, stk.1, nr. 1, fastsatte maksimum for antallet af voksne beboere i lejren, hvis en dispensation er nødvendig for, at personer med særlig tilknytning til lejren kan bosætte sig i lejren; § 3, stk. 4.

9) Påse overholdelsen af vilkår i en tilladelse og meddele påbud eller forbud, hvis beføjelsen ikke er henlagt til kommunalbestyrelsen; § 5, stk. 1.

10) Hvis påbud eller forbud ikke efterkommes, lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning, hvis beføjelsen ikke er henlagt til kommunalbestyrelsen; § 5, stk. 2.

11) I tilsynsøjemed og mod behørig legitimation til enhver tid besigtige ejendommen uden retskendelse eller bemyndige andre personer hertil; § 5, stk. 3.

Lov om Domaineeiendommes Afhændelse

§ 35. Følgende opgave og beføjelse i henhold til lov om Domaineeiendommes Afhændelse udøves af Naturstyrelsen:

1) Afhænde gadejorder; § 5.

Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ

§ 36. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ udøves af Naturstyrelsen:

1) Adgang uden retskendelse; § 2, stk. 1.

2) Anmode den, der er ansvarlig for en virksomhed, om den fornødne hjælp og vejledning; § 2, stk. 2.

3) Modtage det materiale, der er nævnt i lovens § 2, stk. 1, 3. pkt.; § 2, stk. 3.

4) Anmode om oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for gennemførelse af styrelsens tilsyn; § 3, stk. 1.

5) Vederlagsfrit og mod kvittering at udtage eller pålægge virksomheden at udtage prøver af træ og træprodukter; § 3, stk. 2.

Lov om vandplanlægning

§ 37. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om vandplanlægning udøves af Naturstyrelsen:

1) Udarbejde basisanalyse for hvert vandområdedistrikt; § 6, stk. 1.

2) Oprette og ajourføre registre over beskyttede områder; § 16, stk. 1 og 2.

3) Undersøge årsagerne til, at miljømål ikke kan forventes opfyldt; § 21, stk. 1.

4) Årligt gennemgå virkninger af omstændigheder omfattet af lovens § 21, stk. 2, som har været årsag til, at miljømål ikke kan forventes opfyldt; § 21, stk. 3.

5) Fremsende udkast til regler om miljømål for vandforekomster til kommunalbestyrelserne og meddele kommunalbestyrelserne en foreløbig økonomisk ramme og en tidsfrist for udarbejdelse og fremsendelse af forslag til supplerende foranstaltninger; § 22, stk. 3.

6) Udarbejde vandområdeplan for hvert vandområdedistrikt og inddrage offentligheden i udarbejdelsen; § 26, stk. 1 og 3.

7) Offentliggøre udkast til arbejdsprogram, herunder en tidsplan for tilvejebringelse af vandområdeplanen og en redegørelse for høringsproceduren samt offentliggøre endeligt arbejdsprogram; § 27, stk. 2.

8) Offentliggøre basisanalyse; § 27, stk. 3.

9) Offentliggøre en foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver samt offentliggøre endelig oversigt over disse opgaver; § 27, stk. 4.

10) Offentliggøre udkast til vandområdeplaner og offentliggøre endelige planer; § 27, stk. 5.

11) Offentliggøre udkast til regler om miljømål og offentliggøre udkast til ændring af regler om miljømål; § 28.

12) Offentliggøre udkast til regler om indsatsprogrammer og offentliggøre udkast til ændring af regler om indsatsprogrammer; § 29.

13) Udarbejde statusrapport; § 30, stk. 1.

14) Anmode kommunalbestyrelsen om oplysninger til brug for udarbejdelse af statusrapport; § 30, stk. 2.

15) Overvåge overfladevandets og grundvandets tilstand og de beskyttede områder; § 31, stk. 1.

16) Udarbejde programmer for overvågning og et sammenhængende og overordnet overvågningsnet; § 31, stk. 2.

17) Beslutte ekspropriation af fast ejendom og varetage funktioner ved ekspropriation; § 34.

Lov om frikommuner

§ 38. Følgende beføjelser i henhold til lov om frikommuner udøves af Naturstyrelsen:

1) Godkende frikommuneforsøg; §§ 16-18 og §§ 23-24 b.

Lov om en Cityring

§ 39. Følgende beføjelser i henhold til lov om en Cityring udøves af Naturstyrelsen:

1) Træffe afgørelse i sager, hvor Metroselskabet I/S har klaget; § 14 c, stk. 2.

2) Efter anmodning fra Metroselskabet I/S beslutte at overtage afgørelsen i en sag, når de nævnte vilkår er opfyldt; § 14 c, stk. 3.

3) Pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe oplysninger; § 14 c, stk. 4.

4) Underrette transport- og bygningsministeren om manglende oplysninger; § 14 c, stk. 5, 1. pkt.

5) Underrette transport- og bygningsministeren om afslag m.v.; § 14 c, stk. 5, 2. pkt.

Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer

§ 40. Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer udøves af Naturstyrelsen:

1) Påse, at loven og regler udstedt efter loven overholdes; § 7.

2) Adgang uden retskendelse til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i loven eller i regler udstedt i medfør af loven; § 8.

Lov om Den Danske Naturfond

§ 41. Følgende opgave i henhold til lov om Den Danske Naturfond udøves af Naturstyrelsen:

1) Indtræde som påtaleberettiget i de aftaler, der er nævnt i lovens § 7, stk. 1, i tilfælde af Den Danske Naturfonds opløsning; § 7, stk. 3.

Kapitel 3

Klage, ikrafttræden m.v.

§ 42. Afgørelser truffet af Naturstyrelsen efter bekendtgørelsens §§ 15-41 kan ikke påklages til ministeren. Afgørelserne kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet eller en taksationskommission i det omfang, det fremgår af loven.

§ 43. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at en opgave eller beføjelse, der i henhold til bekendtgørelsen henhører under Naturstyrelsen, udøves af ministeren.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan give direktøren for Naturstyrelsen instruktioner for udøvelsen af de opgaver og beføjelser, der er henlagt til Naturstyrelsen.

§ 44. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 973 af 29. august 2014 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 26. marts 2016

Esben Lunde Larsen

/ Hanne Kristensen

Officielle noter

1) Det følger af den Kongelige resolution af 28. juni 2015, at sager om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-pligt) er henhørende under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.

2) Det følger af den Kongelige resolution af 28. juni 2015, at sager om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-pligt) er henhørende under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.