Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om separation og skilsmisse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1860 af 23. december 2015 om separation og skilsmisse foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, ændres »900 kr.« til: »420 kr.«

2. I § 4, stk. 4, ændres »1.000 kr.« til: »950 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. februar 2016.

Social- og Indenrigsministeriet, den 8. februar 2016

Karen Ellemann

/ Malene Vestergaard