Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven og lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. (Fritagelse for affaldsafgift for forbrænding af fiberfraktioner, der stammer fra afgasning og separering af husdyrgødning)

 

I medfør af § 3 i lov nr. 512 af 7. juni 2006 om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven og lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. (Fritagelse for affaldsafgift for forbrænding af fiberfraktioner, der stammer fra afgasning og separering af husdyrgødning) bestemmes, at loven træder i kraft den 1. februar 2007. Afgiftsfritagelsen har virkning fra den 1. april 2006.

Skatteministeriet, den 17. januar 2007

Kristian Jensen

/Lene Skov Henningsen