Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Liste over kviksølvholdige produkter, hvor import, salg og eksport - uanset forbudet i § 1 - er tilladt
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter1)

I medfør af § 8, stk. 1, § 30, § 45, stk. 1, 2. pkt., og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 45, stk. 1, 1. pkt.:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter er forbudt.

Stk. 2. Ved kviksølv forstås grundstoffet kviksølv, både i metallisk form og i kemiske forbindelser.

Stk. 3. Ved kviksølvholdige produkter forstås produkter, hvor kviksølv indgår med mere end 100 ppm (mg/kg) i produktets homogene enkeltdele.

Stk. 4. Uanset forbudet i stk.1 er import, salg og eksport af de kviksølvholdige produkter, som er anført i bilaget, tilladt.

Stk. 5. Bekendtgørelsen omfatter ikke følgende:

1) Naturlig forurening i kul.

2) Brugte kviksølvholdige produkter, der ved førstegangssalg opfyldte danske krav.

3) Produkter, der er reguleret af anden lovgivning, medmindre det fremgår af bilaget.

Administrative bestemmelser

§ 2. Tilsyn og kontrol med reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf

§ 3. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder reglerne i bekendtgørelsens § 1, med bøde.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 627 af 1. juli 2003 om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter ophæves.

Miljøstyrelsen, den 25. januar 2016

Michel Schilling

/ Peter Østergård Have


Bilag 1

Liste over kviksølvholdige produkter, hvor import, salg og eksport - uanset forbudet i § 1 - er tilladt

1. Produkter til tandfyldning af blivende kindtænder, hvor der er slid på fyldningen.

2. Kviksølvvædede filmafbrydere og -relæer, der overholder EN 119000, til specielle anvendelser i virksomheder:

– tele- og datakommunikation

– proceskontrol

– PLC fjernkontrol af energiforsyning

– elektriske afprøvningssystemer.

3. Specielle lyskilder:

– udladningslamper, herunder lavenergipærer

– til analysearbejde

– til grafisk arbejde.

4. Blinkenheder til sikringsanlæg på jernbaner.

5. Elektroder til specielle anvendelser:

– polarografisk analyse

– potentiometrisk analyse

– kalomel reference

6. Kviksølvholdige kemikalier til specielle anvendelser:

– råvare til analysereagenser

– analysereagenser

– standarder

– konservering af stivelse til laboratoriebrug

– isotopfortyndingsanalyse

– katalysatorer.

7. Produkter til forskning, herunder odontologisk.

8. Produkter til undervisning.

9. Produkter til livsnødvendige anvendelser i fly.

10. Produkter til reparation af eksisterende kviksølvholdigt udstyr.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som senest ændet ved direktiv 98/48.