Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om kontantydelse

I medfør af § 26, stk. 2, i lov nr. 174 af 24. februar 2015 fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. § 10, stk. 2, nr. 8-10, § 13 og § 15, stk. 1, nr. 7, i lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. januar 2016

Morten Binder

/ Bent Nielsen