Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 62.2015

afsagt af Tvistighedsnævnet den 27. januar 2016

A

v/advokat Klara Hoffritz, HK/Privat

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ulrik Mayland (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Steffen Kjøller Jensen, udpeget af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og faglig sekretær Jesper Schmidt Sørensen, udpeget af HK.

Mellem klageren, A, født den 17. april 1993, og B blev der den 26. april 2013 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som handelsassistent-salg med uddannelsesperiode fra den 1. maj 2013 til den 30. april 2015.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin faglige organisation, HK/Privat, ved klageskrift modtaget den 9. december 2015, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B tilpligtes at betale klager 40.246,87 kr., hvoraf 19.858,44 kr. skal indbetales på klagers pensionsordning, subsidiært et mindre beløb, med tillæg af procesrente af 123,76 kr. fra den 31. maj 2013, af 123,76 kr. fra den 30. juni 2013, af 34,65 kr. fra den 31. juli 2013, af 1.623,73 kr. fra den 31. august 2013, af 1.623,73 kr. fra den 30. september 2013, af 1.623,73 kr. fra den 31. oktober 2013, af 1.623,73 kr. fra den 30. november 2013, af 1.557,20 kr. fra den 31. december 2013, af 1.623,73 kr. fra den 31. januar 2014, af 1.623,73 kr. fra den 28. februar 2014, af 1.693,51 kr. fra den 31. marts 2014, af 1.693,51 kr. fra den 30. april 2014, af 2.360,25 kr. fra den 31. maj 2014, af 1.788,56 kr. fra den 30. juni 2014, af 3.278,88 kr. fra den 7. juli 2014, af 1.822,97 kr. fra den 31. juli 2014, og af 15.878,19 kr. fra den 7. september 2014, til betaling sker.

Påstanden er opgjort således:

Manglende løn mv. inkl. pension heraf 34,41 kr.

Feriegodtgørelse for optjeningsåret 2013 4.144,08 kr.

Feriegodtgørelse for optjeningsåret 2014 10.557,94 kr.

Ferietillæg for optjeningsåret 2013 510,04 kr.

Manglende fritvalgskonto 1.865,34 kr.

Manglende pensionsbidrag af udbetalt løn 18.530,78 kr.

Pensionsbidrag af feriegodtgørelse 1.176,16 kr.

Pensionsbidrag af fritvalgskonto 2.014,56 kr.

Feriefridage for 2014 3.278,88 kr.

I alt 40.246,87 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 12. januar 2016.

Sagsfremstilling

Af uddannelsesaftalens punkt 8 fremgår bl.a., at Dansk Erhvervs Landsoverenskomst for Kontor og Lager er gældende for uddannelsesområdet, og at der er aftalt ferie med løn.

Uddannelsesaftalen blev efter gensidig aftale ophævet med virkning fra den 1. august 2014.

Indklagede afviste i en mail af 26. marts 2015 krav på betaling af feriegodtgørelse for optjeningsårene 2013 og 2014, som eleven havde rejst over for indklagede efter at have modtaget rådgivning herom fra HK i mail af 3. marts 2015. Ved brev af 3. juli 2015 rejste HK på vegne af eleven krav om yderligere betaling af løn, fritvalgslønkonto, feriefridage og pension samt feriegodtgørelse på i alt 49.971,37 kr.

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 55 fremgår bl.a.:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han forud for indgåelse af uddannelsesaftalen havde haft forskellige fritidsjob. Han forstod bemærkningen om ”ferie med løn” således, at de var enige om, at den feriegodtgørelse, han havde optjent herfra, ikke skulle indgå som betaling for ferie i det første ferieår. Han meddelte indklagede efter sin ferie den 19. eller 20. juli 2014, at han havde fået en anden elevplads, og de aftalte herefter, at han skulle stoppe pr. 1. august 2014. Han arbejdede indtil da og holdt kun 2 ugers ferie i ferieåret 2014/2015. Først i 2015 blev han opmærksom på, at han ikke havde fået feriegodtgørelse fra indklagede, og det var baggrunden for, at han henvendte sig til HK.

B har forklaret bl.a., at han fik en henvendelse fra erhvervsskolen om at modtage en elev. Der var nærmest tale om en ”sælger” af elever, og han fik ikke oplyst noget om, hvad det indebar af økonomiske forpligtelser at have en elev. Han har således ikke fået oplyst, at han skulle betale pension ifølge en overenskomst, som han ikke omfattet af. Under alle omstændigheder har eleven jo fået udbetalt sin egen andel af pensionsbidraget. Han er ikke enig i, at han skal betale feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden, når der er aftalt ferie med løn. Der er ikke betalt ferietillæg til A i forbindelse med hans afholdelse af ferie. A afholdte al tilgodehavende ferie, inden han fratrådte.

Procedure

Klager har henvist til sine synspunkter i klageskriftet, og indklagede har ikke haft yderligere bemærkninger udover sin forklaring.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Det fremgår af uddannelsesaftalen, at det er Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK Handel, der er referenceoverenskomsten for uddannelsesforholdet.

Vedrørende pensionsbidrag bemærkes, at pensionsbidrag ikke med frigørende virkning kan betales til eleven, jf. Højesterets dom af 3. november 2014. Herefter, og da der efter overenskomsten og de foreliggende oplysninger ikke er grundlag for at tilsidesætte opgørelsen af elevens efterbetalingskrav vedrørende pension, løn, feriefridage, fritvalgskonto og ferietillæg, tages elevens påstand herom til følge.

Vedrørende feriegodtgørelse følger det af ferielovens § 23, stk. 6, at for lønmodtagere, der har ret til løn under ferie, skal der ved fratræden betales feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen for det løbende optjeningsår og for den del af de tidligere optjeningsår, som lønmodtageren ikke har holdt ferie for endnu.

Vi lægger efter elevens forklaring og uden nærmere dokumentation for ferieafholdelse fra indklagedes side til grund, at eleven ved sin fratræden den 31. juli 2014 havde afholdt 2 ugers ferie, svarende til 10 feriedage, og at han i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for hans opgørelse, havde afholdt 25 feriedage i det foregående ferieår.

Herefter tages elevens påstand om feriegodtgørelse til følge med den bemærkning, at beløbet skal indbetales til FerieKonto.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale til A 40.246,87 kr., hvoraf 19.858,44 kr. skal indbetales på hans pensionsordning og 14.702,02 kr. skal indbetales til FerieKonto, med tillæg af procesrente af 123,76 kr. fra den 31. maj 2013, af 123,76 kr. fra den 30. juni 2013, af 34,65 kr. fra den 31. juli 2013, af 1.623,73 kr. fra den 31. august 2013, af 1.623,73 kr. fra den 30. september 2013, af 1.623,73 kr. fra den 31. oktober 2013, af 1.623,73 kr. fra den 30. november 2013, af 1.557,20 kr. fra den 31. december 2013, af 1.623,73 kr. fra den 31. januar 2014, af 1.623,73 kr. fra den 28. februar 2014, af 1.693,51 kr. fra den 31. marts 2014, af 1.693,51 kr. fra den 30. april 2014, af 2.360,25 kr. fra den 31. maj 2014, af 1.788,56 kr. fra den 30. juni 2014, af 3.278,88 kr. fra den 7. juli 2014, af 1.822,97 kr. fra den 31. juli 2014, og af 15.878,19 kr. fra den 7. september 2014, til betaling sker.