Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00878

Ikke kritik af vurdering

JydskeVestkysten brugte ordet ”utilregnelige” om Dansk Folkepartis medlemmers ageren. Ikke kritik.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information, jf. punkt A. 1. I kommentarer og debatindlæg tillades imidlertid en højere grad af frisprog end i nyhedsartikler og lignende reportager. Hertil kommer, at politikere som andre offentlige personer må tåle mere nærgående og kritisk omtale af deres person og handlinger end andre.

Klagen er indgivet på vegne af Dansk Folkepartis lokalforening i [Byen] og fire af partiets fem byrådsmedlemmer i [Byen]. Klagen vedrører JydskeVestkystens analyse ”Den socialdemokratiske udfordring”, der fremtræder som lokalredaktørens personlige vurdering af den politiske situation i [Byen] Kommune.

For så vidt angår ordvalget ”men langt inde i Venstre er utilfredsheden med Dansk Folkeparti og viceborgmesteren stor. DF’erne er utilregnelige, lyder kritikken” fremstår det klart som avisens gengivelse af, hvordan kilder i partiet Venstre opfatter Dansk Folkepartis medlemmer. Det fremgår af artiklen, at ordvalget ”utilregnelige” må forstås som en karakteristik af Dansk Folkepartis ageren på baggrund af medlemmernes og partiets politiske beslutninger. Artiklen omtaler ikke medlemmernes mentale helbredsforhold og giver heller ikke indtryk af, at der henvises til medlemmernes sygejournaler.

Pressenævnet udtaler herefter ikke kritik af ordvalget i analysen.

Dansk Folkepartis lokalforening i [Byen] har ved lokalformand [Lokalformanden] klaget på vegne af foreningen samt i henhold til fuldmagter på vegne af medlemmerne [Medlem A], [Medlem B], [Medlem C] og [Medlem D] over artiklen ”Den socialdemokratiske udfordring” bragt i JydskeVestkysten den 1. november 2015, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

JydskeVestkysten bragte den 1. november 2015 lokalredaktørens analyse ”Den socialdemokratiske udfordring”. Analysen var bragt på side 8 under emnefeltet ”JV ANALYSE”. Af analysens tekst fremgår blandt andet følgende:

”Valgkamp: Socialdemokraterne skal nu vælge den, der skal tage kampen op med [Borgmesteren].

Om et par uger begynder slaget. Ikke valgkampen frem mod næste kommunalvalg i 2017, men opgøret om at blive førsteudfordrer til Venstre-borgmester [Borgmesteren].

[…]

[Borgmesteren] har også sine udfordringer. Forholdet mellem ham og viceborgmester [Viceborgmesteren] [fra Dansk Folkeparti] er ganske vist udmærket, men langt inde i Venstre er utilfredsheden med Dansk Folkeparti og viceborgmesteren stor. DF'erne er utilregnelige, lyder kritikken, og det kom senest til udtryk, da DF's [Medlem B] brød partilinjen i sit parti og stemte imod budgettet for 2016. Har [Viceborgmesteren] styr på sine tropper? spørger man i Venstre.

DEN HELT STORE ubekendte i spillet er dog viceborgmesteren selv. [Viceborgmesteren] har endnu ikke afgjort, om han genopstiller ved valget i 2017. Til den tid vil han være 73 år, men i byrådsgruppen findes den naturlige afløser ikke. Og formentlig slet ikke én, der kan hente 2200 stemmer, som [Viceborgmesteren] gjorde i 2013.

Stopper [Viceborgmesteren], er ballet for alvor åbnet, men det er nu alligevel ganske klogt af Socialdemokraterne at give deres kommende førstemand to valg til at erobre borgmesterkontoret.

GOD SØNDAG

AF LOKALREDAKTØR BJARNE LINDQUIST BENTSEN

2 Parternes synspunkter

2.1 Klagernes synspunkter

[Lokalformanden] har oplyst, at Dansk Folkeparti har fem byrådsmedlemmer, hvoraf de fire medlemmer sammen med lokalafdelingen klager til Pressenævnet.

Lokalforeningen og medlemmerne har anført, at ordvalget ”men langt inde i Venstre er utilfredsheden med Dansk Folkeparti og viceborgmesteren stor. DF’erne er utilregnelige, lyder kritikken” er i strid med god presseskik.

Lademanns Leksikon definerer begrebet ”utilregnelighed” således: ”sjælelig tilstand, der udelukker strafansvar for begåede lovovertrædelser”.

[Lokalformanden] har herudover anført, at det ikke er sandsynligt, at de Venstre-folk, som lokalredaktøren henviser til i analysen, har haft en retspsykiatrisk erklæring som baggrund for sin karakteristik af Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer. Det udgør et brud på god presseskik at viderebringe nedsættende og krænkende omtale af mennesker i anonymiseret form.

2.2 JydskeVestkystens synspunkter

JydskeVestkysten har anført, at analysen ”Den socialdemokratiske udfordring” er klart varedeklareret som en kommentar eller en personlig holdning. Der er i dansk presse tradition for og i Pressenævnets praksis massiv præcedens for, at der i ledende artikler, kommentarer og personlige analyser er videre rammer for frisprog end i en traditionel nyhedsreportage. Det fremgår også af Pressenævnets praksis, at politikere som andre offentlige personer må tåle en kraftigere kritiserende omtale end privatpersoner.

Avisen har henvist til Pressenævnets kendelse af 15. august 2001 i sag nr. 2001-0031, kendelse af 23. august 2005 i sag nr. 2005-6-0172, kendelse af 17. marts 2009 i sag nr. 2009-6-0794, kendelse af 21. maj 2013 i sag nr. 13-70-00438 samt kendelserne af 27. oktober 2015 i sag nr. 15-70-00824 og sag nr. 15-70-00841.

For så vidt angår brugen af ordet ”utilregnelige” er i betydningen anvendt som ”uforudsigelig”, hvilket er normal sprogbrug i politisk journalistik og analyse. I den forbindelse har avisen henvist til artiklerne ”Svegne Pia Kjærsgaard” af 14. oktober 2002 på information.dk, ”Seeberg kontra Khader” 2. februar 2008 på humanisme.dk og ”Nekrolog: partistifter Mogens Glistrup, 82 år” af 2. juli 2008 på altinget.dk.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Rasmus Emborg, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information, jf. punkt A. 1. I kommentarer og debatindlæg tillades imidlertid en højere grad af frisprog end i nyhedsartikler og lignende reportager. Hertil kommer, at politikere som andre offentlige personer må tåle mere nærgående og kritisk omtale af deres person og handlinger end andre.

Klagen er indgivet på vegne af Dansk Folkepartis lokalforening i [Byen] og fire af partiets fem byrådsmedlemmer i [Byen]. Klagen vedrører JydskeVestkystens analyse ”Den socialdemokratiske udfordring”, der fremtræder som lokalredaktørens personlige vurdering af den politiske situation i [Byen] Kommune.

For så vidt angår ordvalget ”men langt inde i Venstre er utilfredsheden med Dansk Folkeparti og viceborgmesteren stor. DF’erne er utilregnelige, lyder kritikken” fremstår det klart som avisens gengivelse af, hvordan kilder i partiet Venstre opfatter Dansk Folkepartis medlemmer. Det fremgår af artiklen, at ordvalget ”utilregnelige” må forstås som en karakteristik af Dansk Folkepartis ageren på baggrund af medlemmernes og partiets politiske beslutninger. Artiklen omtaler ikke medlemmernes mentale helbredsforhold og giver heller ikke indtryk af, at der henvises til medlemmernes sygejournaler.

Pressenævnet udtaler herefter ikke kritik af ordvalget i analysen.

Afgjort den 26. januar 2016.