Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00886

JydskeVestkysten brugte billede med politikers ægtefælle

Til en negativ omtale af mandens politiske arbejde var et billede af manden og hans ægtefælle (klager) indsat. Omtalen handlede alene om mandens arbejde.

Det fremgik af artiklen, at omtalen vedrørte manden, og da avisen allerede havde bragt en rettelse, kritiserede Pressenævnet ikke billedbrugen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B. 1.

På baggrund af oplysningerne i sagen lægger Pressenævnet til grund, at billedet bragt på forsiden af avisen er taget til regentparrets officielle besøg i [Byen] i september 2015, hvor [Klager] og hendes ægtefælle stillede op til fotografering.

Billedet er indsat til en negativ omtale af [Klager]s ægtefælles politiske arbejde med overskriften ”DF’er får advarsel fra partitoppen”. Hun er ikke selv omtalt i artiklen, og ifølge [Klager] tager hun hverken del i sin ægtefælles politiske arbejde eller den politiske debat i øvrigt.

Pressenævnet finder herefter, at JydskeVestkysten burde have anvendt et billede uden [Klager] som illustration til omtalen af hendes ægtefælle. Da det klart fremgår af artiklen, at omtalen vedrører ægtefællen og ikke hende selv, og da avisen beklagede billedbrugen (inde i avisen) den 13. november 2015, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere avisen.

Nævnet udtaler ikke kritik.

[Klager, ægtefællen] har klaget over et billede indsat til artiklen ”DF’er får advarsel fra partitoppen” bragt på forsiden af JydskeVestkystens [Byen]-udgave (herefter JydskeVestkysten) den 12. november 2015 og en utilstrækkelig rettelse den 13. november 2015, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Sagen er behandlet sammen med nr. 15-70-00885, [Politikeren] mod JydskeVestkysten, hvor der er klaget over samme forsideartikel.

1 Sagsfremstilling

JydskeVestkysten bragte den 12. november 2015 på forsiden af [Byen]-udgaven artiklen ”DF’er får advarsel fra partitoppen”. Af artiklens brødtekst fremgår følgende:

”[SIDE] 4 [BYEN]

Byrådsmedlem [Politikeren] risikerer at blive ekskluderet fra Dansk Folkeparti, hvis han en gang til på Facebook skriver noget, partitoppen ikke bryder sig om. I denne uge har DF-ledelsen for tredje gang måtte bede [Politikeren] fjerne et af sine opslag.

- Det er klart, at jeg ikke skal ringe til [Politikeren] igen om et halvt år med en ny sag. Vi har sagt, han skal være påpasselig, og det har han lovet mig, at han vil være, sige [Person A], organisationskonsulent i Dansk Folkeparti. ”

Artiklen var illustreret med et billede, der fyldte ca. tre spalter. Dette billede viste [Klager] og [Politikeren], der var iklædt festtøj og holdt hinanden i hånden. Ved billedets nederste højre hjørne var det angivet, at det pågældende billede var et ”arkivfoto”.

På side 4 i lokalsektionen om [Byen] var bragt en uddybende artikel med rubrikken ”Dansk Folkeparti advarer [Politikeren]”. Denne artikel var illustreret af et andet billede, hvor kun [Politikeren] var afbildet.

Den 13. november 2015 bragte JydskeVestkysten på forsiden af lokalsektionen om [Byen] og på side 8 i lokalsektionen om [Byen A] følgende:

”Beklagelse: Forkert valg af billede

[BYEN]: På forsiden af JydskeVestkysten torsdag bragte vi et billede af byrådsmedlem [Politikeren] fra Dansk Folkeparti og hans hustru.

Billedet bragte vi i forbindelse med en artikel om, at Dansk Folkeparti har givet [Politikeren] en advarsel, efter at partiet for tredje gang i 2015 har bedt ham om at fjerne et facebookopslag.

Artiklen handler udelukkende om [Politikeren], og derfor var det forkert i den sammenhæng at bringe et billede, hvor [Politikeren] er fotograferet sammen med sin hustru – i øvrigt taget i forbindelse med regentparrets besøg. [Politikeren]s hustru har intet med sagen at gøre.

JydskeVestkysten beklager det forkerte billedvalg.

Redaktionen

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at hun er gift med [Politikeren]. Billedet er taget i september 2015, hvor hun sammen med sin ægtefælle stillede op til fotografering af [Byen] Kommunes fotograf foran Kongeskibet Dannebrog. Hun har imidlertid ikke givet samtykke til, at JydskeVestkysten kunne tage et billede.

Billedet er ifølge [Klager] anvendt i en krænkende sammenhæng, da hun ved at fremgå af billedet bliver sat i forbindelse med artiklens negative omtale af [Politikeren]. Hun har ikke noget med den omtalte sag at gøre. Hun deltager i øvrigt heller ikke i den offentlige politiske debat og blander sig ikke i sin mands politiske arbejde. [Klager] oplever nu, at hun stilles offentligt til ansvar for noget, hun ikke har del i, og at hun skal forklare sig over for venner, bekendte, kollegaer mv. Endvidere giver billedet hende udfordringer, da hun er jobsøgende.

Da billedet er bragt i stort format på forsiden, har det været tilgængeligt for alle og ikke blot avisens læsere.

[Klager] har endelig anført, at den beklagelse, JydskeVestkysten bragte den 13. november 2015, ikke er tilstrækkelig. Dels har hun ikke modtaget en personlig beklagelse fra avisen. Dels er beklagelsen ikke bragt på JydskeVestkystens hovedforside, men på forsiden af lokalsektionen om [Byen]. Denne sektion ligger inde i avisen og har udelukkende været forbeholdt købere af avisen.

2.2 JydskeVestkystens synspunkter

JydskeVestkysten har afvist at have tilsidesat god presseskik. Billedet stammer fra regentparrets besøg i [Byen] tidligere i 2015. Billedet er taget i en officiel anledning, hvor både [Klager] og [Politikeren] stillede op til fotografering. Der er således ikke tale om en privat situation.

Der er intet i den tilstødende tekst, der implicerer [Klager] i selve nyhedshistorien, og hun stilles ikke til ansvar for noget. Nyhedshistorien er en nøgtern og væsentlig nyhed om et byrådsmedlem, der har ytret sig på en måde, der bringer ham på kant med hovedorganisationen i Dansk Folkeparti.

JydskeVestkysten bragte en beklagelse, så snart avisen blev opmærksom på, at [Klager] var utilfreds med brugen af billedet.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Rasmus Emborg, Ulrik Holmstrup og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B. 1.

På baggrund af oplysningerne i sagen lægger Pressenævnet til grund, at billedet bragt på forsiden af avisen er taget til regentparrets officielle besøg i [Byen] i september 2015, hvor [Klager] og hendes ægtefælle stillede op til fotografering.

Billedet er indsat til en negativ omtale af [Klager]s ægtefælles politiske arbejde med overskriften ”DF’er får advarsel fra partitoppen”. Hun er ikke selv omtalt i artiklen, og ifølge [Klager] tager hun hverken del i sin ægtefælles politiske arbejde eller den politiske debat i øvrigt.

Pressenævnet finder herefter, at JydskeVestkysten burde have anvendt et billede uden [Klager] som illustration til omtalen af hendes ægtefælle. Da det klart fremgår af artiklen, at omtalen vedrører ægtefællen og ikke hende selv, og da avisen beklagede billedbrugen (inde i avisen) den 13. november 2015, finder nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere avisen.

Nævnet udtaler ikke kritik.

Afgjort den 26. januar 2016.