Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2016

§ 6. Udenrigsministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til udenrigstjenstlige medarbejdere m.fl. til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov.

Stk. 2. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr. med eventuelt tillægslån på indtil 100.000 kr. til anskaffelse af motorkøretøj.

Nr. 3. ad 06.21.01.

Nordisk Innovations styrelse er af Nordisk Ministerråd bemyndiget til at påtage sig flerårige forpligtelser. Tilsagnene kan komme til udbetaling med maksimalt 40 mio. norske kroner i 2017, 20 mio. norske kroner i 2018, og 10 mio. norske kroner i 2019.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at give Nordisk Innovations styrelse tilsagn om afholdelse af de nævnte beløb, som vil blive udredt af de bevillinger, der ydes Nordisk Innovation for de nævnte år.

Nr. 10. ad 06.11.21.

Udenrigsministeren bemyndiges til at påtage sig en garantiforpligtigelse på i alt 300 mio. kr. for en kassekredit for Investeringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlandene hos et kommercielt pengeinstitut.

Nr. 13. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til overfor internationale organisationer, som Grønland og Færøerne søger optagelse i, at garantere for Grønlands og Færøernes betaling af medlemskontingent indenfor en samlet garantiramme på 1 mio. kr.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 06.11.01.

Udenrigsministeriet kan indgå i et samarbejde med private virksomheder/organisationer mv., herunder danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, om at udsende eller indplacere medarbejdere på de danske repræsentationer i udlandet mod at få dækket Udenrigsministeriets langsigtede, gennemsnitlige meromkostninger. Samarbejdet skal ligge inden for Udenrigsministeriets formål og må ikke påføre private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 101. ad 06.11.15., 06.11.19., 06.32.08., 06.32.09., 06.32.11., 06.33.01., 06.35.01., 06.39.02., 06.39.03. og 06.41.03.

I forbindelse med ydelse af tilskud til private danske organisationer (NGO'er og andre organisationer) bemyndiges udenrigsministeren til at udstede regnskabs- og revisionsinstrukser for de tilskudsmodtagende organisationer.

Nr. 102. ad 06.11.01.

Udenrigsministeren bemyndiges til at afholde pensionslignende udgifter til understøttelser til tidligere lokalt ansatte m.fl. ved Udenrigstjenesten, jf. tekstanmærkning nr. 124 til § 36.33.01.

§ 7. Finansministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 3. ad 07.13.01.

Finansministeren kan afgive garanti som fastsat i LB nr. 883 af 9. august 2011 for erstatningskrav i anledning af fejlregistreringer i Værdipapircentralen og for statskassens bidrag til Værdipapircentralens samlede kapitalberedskab.

Nr. 5. ad 07.15.06.

Finansministeren bemyndiges til i forbindelse med indskud i Statens Ejendomssalg A/S af fast ejendom, hvis apportindskudsværdi ikke overstiger 5 mio. kr., at erhverve aktier i Statens Ejendomssalg A/S.

Nr. 7.

Vedkommende minister kan fastsætte, at tilskudsmodtagende institutioner mv., med henblik på overholdelse af centralt fastsatte regler, har pligt til at opretholde bestemte normeringer, som ikke må ændres til andre kategorier af personale eller friholdes, herunder lære-, elev- og praktikantstillinger.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101.

Finansministeren bemyndiges til at bestemme, at der som indtægt for statskassen skal foretages indbetaling til de enkelte ministerier i tilfælde, hvor ikke-statslige myndigheder yder betaling (honorarer, vederlag og lignende) for statsansattes varetagelse af hverv, hvor de repræsenterer staten.

Nr. 102. ad 07.13.01. og 07.13.13.

Vedrørende de statslige udlån og garantier mv., som Statens Administration administrerer, bemyndiges finansministeren til at afholde udgifter på de enkelte ministeriers vegne efter reglerne i denne tekstanmærkning.

Stk. 2. Finansministeren kan, når et pantsat aktiv er afhændet ved tvangsauktion, uden at statskassens tilgodehavende er blevet dækket, afskrive restgælden, såfremt det godtgøres, at skyldneren hverken er eller vil blive i stand til at betale gælden helt eller delvist.

Stk. 3. Kan der ved tvangsrealisation af et pant ikke forventes dækning for statskassens tilgodehavende, kan finansministeren, når omstændighederne i øvrigt taler for det, træffe en aftale om gældsforholdets afgørelse uden tvangsauktion.

Stk. 4. Er der som led i en betalingsordning truffet aftale om hel eller delvis indefrysning af statskassens tilgodehavende, kan finansministeren ud fra en vurdering af skyldnerens nuværende og kommende økonomiske forhold tillade, at det indefrosne beløb afgøres ved betaling af et mindre beløb, der svarer til en kurs, der afspejler fordringens aktuelle værdi.

Stk. 5. Usikrede fordringer kan, selv om forældelse ikke er indtrådt, udgå af regnskabet som uerholdelige efter en periode på 20 år, hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er eller vil blive i stand til at betale nogen del af det skyldige beløb. Finansministeren kan ligeledes inden udløbet af den nævnte 20-års periode træffe aftale med skyldneren om afgørelse af sådanne fordringer mod betaling af et mindre beløb.

Stk. 6. Som led i inddrivelsen af skyldige beløb hos skyldnere, der er bosat i udlandet, kan finansministeren bemyndige et inkassobureau til på statskassens vegne at indgå de betalingsaftaler med skyldnerne, som er nævnt under stk. 2-5.

Nr. 103. ad 07.13.01.

Finansministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af Statens Administration.

Nr. 105. ad 07.13.01. og 07.13.05.

Tilskudsmodtagere (selvejende institutioner, foreninger, selskaber mv.), der ikke er opført på finansloven som driftsbevilling eller statsvirksomhed, der ikke er opført på finansloven på lige fod med statsinstitutioner, og som ikke er omfattet af universitetsloven, omfattes af den statslige refusionsordning vedrørende fleksjob, jf. § 07.13.05. Fleksjobordning i staten mv., når de modtager:

1) driftstilskud fra staten i henhold til særskilt lovgivning, herunder tilskud efter LB nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, kapitel 7 i LB nr. 30 af 14. januar 2014 om scenekunst, samt LB nr. 115 af 31. januar 2015 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, dog ikke efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, § 3a, stk. 1, nr. 1-5, eller § 5, eller

2) tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 2. Til finansiering af ordningens refusionsudgifter opkræves i 2016 et bidrag på 244 kr. pr. årsværk pr. måned. Bidrag beregnes og opkræves efter hvert kvartal på baggrund af det årsværksforbrug, der for den omfattede tilskudsmodtager er registreret i Statens Lønsystem (SLS).

Stk. 3. Bidragssatsen vil blive sat ned i et eller flere kvartaler, hvis udviklingen i refusionsudgiften til fleksjob er lavere end forventet.

Stk. 4. De af stk. 1 omfattede tilskudsmodtagere, som ikke anvender Statens Lønsystem (SLS), skal indberette årsværksforbruget for foregående finansår til Statens Administration. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter årsværksforbruget for foregående finansår, kan Statens Administration opkræve bidrag til ordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk.

Stk. 5. Tilskudsyderen træffer samtidig med, at der træffes afgørelse om ydelse af driftstilskud, afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. De regler, der gælder for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om ydelse af driftstilskud, gælder tilsvarende for tilskudsmodtagerens adgang til at påklage afgørelsen om, hvorvidt tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen. Tilskudsyderen skal samtidig med, at der træffes afgørelse om, at tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen, give Statens Administration meddelelse herom.

Stk. 6. Tilskudsmodtageren er omfattet af refusionsordningen i en periode af samme længde, som driftstilskuddet vedrører. Statens Administration giver snarest efter modtagelse af meddelelse i henhold til stk. 5, tilskudsmodtageren meddelelse om, at tilskudsmodtageren er refusionsberettiget og bidragspligtig i henhold til refusionsordningen, med virkning fra begyndelsen af det kvartal, hvori meddelelsen fra Statens Administration modtages. Perioden, hvori tilskudsmodtageren er omfattet, kan maksimalt forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevilling af driftstilskuddet. Bidragspligten ophører med udgangen af det sidste kvartal, hvori tilskudsmodtageren er omfattet af ordningen. Tilskudsmodtageren er refusionsberettiget i det efterfølgende kvartal.

Stk. 7. Statens Administration kan træffe afgørelse om afskrivning af uerholdelige beløb.

Stk. 8. Til brug for administration af refusionsudbetalinger i den statslige fleksjobordning for statsinstitutioner og for tilskudsmodtagere kan finansministeren uden samtykke fra den registrerede indhente oplysninger om økonomiske forhold fra indkomstregistret, jf. § 7 i LB nr. 49 af 12. januar 2015 om et indkomstregister.

Stk. 9. Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om fleksjobordningen i staten mv., herunder for de i stk. 1 nævnte tilskudsmodtagere. Finansministeren kan herunder fastsætte regler om fleksjobordningens anvendelsesområde, betaling af bidrag, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv. Endvidere kan finansministeren fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen, herunder regler om, at Statens Administrations afgørelser vedrørende fleksjobordningen ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 106. ad 07.13.01. og 07.13.06.

Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldes for at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger og revision mv.

Stk. 2. Finansministeren kan henlægge administrationen af Barselsfonden til Statens Administration. Finansministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om adgangen til at påklage Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden, herunder regler om at Statens Administrations afgørelser vedrørende Barselsfonden ikke kan indbringes for ministeren.

Nr. 107. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.

Stk. 2. For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet

Nr. 108. ad 07.14.01.

For statsansatte mv., der i medfør af tjenesten omkommer eller kommer til skade i forbindelse med ulykker eller katastrofer i fredstid som følge af uheld med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt eller under indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom, kan der udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 114 på § 12. Forsvarsministeriet

Nr. 110.

Finansministeren bemyndiges til at indføre følgende selvejende institutioner mv. som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. De selvejende institutioner mv. kan som følge heraf vælge at gøre brug af aftalerne. Partsstatussen medfører alene en ret, men ikke en pligt til at anvende de centralt koordinerede indkøbsaftaler.

Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende selvejende institutioner mv.:

Under Kulturministeriets ressort:

Landsdelsscener, som modtager tilskud fra § 21.23.11. Tilskud til teatre mv.

Folkehøjskoler, som modtager tilskud fra § 21.57.01. Folkehøjskoler.

Under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort:

VisitDenmark, som modtager tilskud fra § 08.34.02.10. VisitDenmark.

Under Undervisningsministeriets ressort:

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som modtager tilskud fra § 20.31.01. Erhvervsuddannelser, § 20.31.02. EUX, § 20.31.12. Skolepraktik, § 20.32.01. Fodterapeutuddannelsen, § 20.34.01. Adgangsgivende kurser mv., § 20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen, § 20.36.01. Fiskeriuddannelsen, § 20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser, § 20.53.01. Kombineret Ungdomsuddannelse, § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, § 20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser, § 20.75.01. Hhx- og htx-enkeltfag, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Frie kostskoler, som modtager tilskud fra § 20.22.11. Efterskoler og § 20.71.11. Frie fagskoler

Offentlige almene gymnasier og HF-kurser, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

VUC, som modtager tilskud fra § 20.42.02. Almengymnasiale uddannelser, § 20.42.11. Gymnasial supplering, § 20.74.02. Almene voksenuddannelser, § 20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser og § 20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser.

Under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort:

Universiteter, som modtager tilskud fra § 19.22.01. Københavns Universitet, § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.15. Roskilde Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet, § 19.22.21. Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet og § 19.22.45. IT-Universitetet i København.

Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner og øvrige institutioner, som modtager tilskud fra § 19.25.01. Erhvervsakademiuddannelser mv. , § 19.25.02. Professionsbacheloruddannelser mv. og § 19.25.03. Maritime uddannelser.

Designskolen Kolding, som modtager tilskud fra § 19.28.25. Designskolen Kolding.

Stk. 3. Finansministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at bestemmelsen i stk. 1 ved offentliggørelse af nye udbud af centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten finder anvendelse på andre selvejende institutioner mv.

Nr. 111.

Finansministeren bemyndiges til at indføre alle kommuner og regioner som parter i centralt koordinerede aftaler om indkøb i staten. Kommunerne og regionerne, vil, hvis de indføres som parter, have ret, men ikke pligt til at gøre brug af aftalerne.

Nr. 112. ad 07.12.03.

Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Nr. 113. ad 07.12.01.

Finansministeren kan i visse særlige tilfælde indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Finansministeren kan desuden i visse særlige situationer foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 114.

I sager vedrørende erstatningskrav i anledning af forsinkelser opstået i forbindelse med idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at forældelse er indtrådt forud for den 1. juni 2016. Endvidere vil Domstolsstyrelsen ikke påberåbe sig, at et erstatningskrav, som rejses inden den 1. juni 2016, skulle have været fremsat tidligere.

Nr. 115. ad 07.31.01.

Finansministeren nedjusterer det fastsatte beløb for statens tilskud til Grønlands Selvstyre med 9,0 mio. kr. (2013-pl), jf. § 5, stk. 1 i lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre.

Nr. 116. ad 07.12.02.

Finansministeren kan i en forsøgsperiode overdrage kontaktcenteropgaven for Borger.dk og tilhørende medarbejdere fra Digitaliseringsstyrelsen til Københavns Kommune. Digitaliseringsstyrelsen kan herefter eventuelt forlænge overdragelsen yderligere på uændrede økonomiske vilkår.

Nr. 118. ad 07.12.02.

Midler, der af Finansministeren er overført til KL fra § 07.12.02.20. Kommunal medfinansiering af digitaliseringsløsninger, skal fortsat anvendes til fælleskommunale digitaliseringsprojekter under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv.

Stk. 2. KL skal årligt aflægge et revideret regnskab til Finansministeriet for anvendelse af midlerne.

Stk. 3. Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for administrationen af midlerne til KL efter stk. 1 og 2, herunder udbetaling, evt. tilbagebetaling, renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 119.

Satspuljen udgør i finansåret 2016 493,9 mio. kr. med tillæg af puljebeløbet for finansåret 2016, jf. § 5 i lov om en satsreguleringsprocent.

Nr. 120. ad 07.12.02.

Finansministeren kan indgå aftale med en eller flere private parter, hvorved der etableres et partnerskab om anskaffelse af en national digital identitets- og signaturløsning.

Nr. 121. ad 07.12.02.

Finansministeren bemyndiges til at indføre de myndigheder mv., der fremgår af bilag 1 a, 1 b og bilag 1 c i bekendtgørelse nr. 1078 af 3. oktober 2014 om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post og desuden domstolene, KL og Danske Regioner som parter i partnerskabet og partnerskabets aftale med den kommende leverandør af den nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Stk. 2. De offentlige myndigheder, selvejende institutioner mv. kan vælge at gøre brug af aftalen. Partsstatussen medfører alene en ret, og ikke en pligt, til at anvende partnerskabets kommende nationale digitale identitets- og signaturløsning.

Nr. 122.

Finansministeren bemyndiges til at overføre 351,3 mio. kr. til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne og 70,1 mio. kr. til § 10.21.11. Kommunerne fra § 35.11.23. Reserve til sundhedspolitisk udspil til initiativer vedr. lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, medfinansiering af sundhedsjournalen 2.0, og fortsættelse af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse og i almen praksis, aktiv patientstøtte samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af aftalen om Finansloven for 2015.

§ 08. Erhvervs- og Vækstministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 08.21.01. og 08.21.02.

Forbrugerombudsmanden bemyndiges til årligt inden for en samlet overgrænse på 3 mio. kr. at afholde omkostninger, heraf højst 2/3 som lønsum, i forbindelse med betalingstjenesteloven til advokatbistand, til egne lønomkostninger og til sagkyndig bistand vedrørende tilsynet med lovens overholdelse. De nævnte omkostninger afholdes mod tilsvarende indtægter i henhold til betalingstjenesteloven.

Nr. 3. ad 08.33.15.

Til finansiering af initiativet Syndikeringslån (tidligere benævnt Vækstlån) bemyndiges Vækstfonden til, med erhvervs- og vækstministerens tilslutning, inden for en ramme af 125,0 mio. kr. at optage lån i anerkendte danske og/eller udenlandske finansieringsinstitutter.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at udstede statsgaranti for de af Vækstfonden optagne lån.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for Vækstfondens lånoptagelse.

Nr. 4. ad 08.33.16.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at stille garantikapital til rådighed for Eksport Kredit Finansiering A/S (EKF A/S), således at den ansvarlige kapital i EKF A/S løbende kan holdes på et passende niveau i forhold til selskabets balance. Garantikapitalen holdes inden for et loft på 2,0 mia. kr. Samtidig bemyndiges EKF til alternativt at yde lån til EKF A/S eller indestå herfor, i det omfang dette er nødvendigt for at finansiere selskabets kortfristede likviditetsbehov. Eventuel lånefinansiering begrænses til maksimalt 5,0 mio. kr. inden for ovennævnte rammebeløb.

Nr. 6. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald betale driftsudgifter i forbindelse med eftersøgning af skibe og redning af disses besætning og passagerer i alle farvande, bortset fra danske og grønlandske, samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 7. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stille garanti for og i givet fald afholde driftsudgifter i forbindelse med iværksættelse af foranstaltninger, som måtte blive besluttet, hvor sejladssikkerheden kun kan sikres i de danske farvande ved fjernelse af genstande, der skønnes at være til umiddelbar fare for sejladsen.

Nr. 8. ad 08.33.16.

Eksport Kredit Fonden (EKF) bemyndiges til at forlænge den eksisterende eksportlåneordning fra 1. januar 2016 indtil 31. december 2020, herunder at tilbyde lån til eksportforretninger med under to års kredittid samt til drift og oparbejdning i forbindelse med internationalisering. Endvidere kan EKF fra 1. januar 2016 optage genudlån til eksisterende lån i porteføljen, herunder også efter 2020, hvilket bl.a. indebærer, at EKF kan tilbyde låntagere bedre mulighed for førtidsindfrielse af lån.

Stk. 2. Eksportlåneordningen finansieres via den statslige genudlånsordning inden for en låneramme på 35 mia. kr.

Stk. 3. Eksportlåneordningen hører fra 1. januar 2016 under EKF.

Nr. 10. ad 08.71.01.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 11. ad 08.21.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at lade Patent- og Varemærkestyrelsen kautionere for en kassekredit på op til 10 mio. kr. til Nordic Patent Institute i medfør af art. 8 i Aftalen om oprettelsen af Nordic Patent Institute af 5. juli 2006.

Nr. 12. ad 08.35.10.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2016 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven. Støtten kan ydes til udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, beslutninger om kondemnering efter byfornyelseslovens kapitel 9 samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere kan der meddeles tilsagn om støtte til udgifter vedrørende nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 08.0.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fordele halvdelen af overskuddet ved udstedelse af følgende erindringsmønter til sociale, kulturelle og velgørende formål: Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag den 16. april 2010 samt erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag den 16. april 2015.

Nr. 101. ad 08.21.04. og 08.34.02.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 102. ad 08.22.41.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2016 i henhold til § 32 i elsikkerhedsloven, jf. Lov nr. 525 af 29. april 2015, at opkræve en afgift fra den systemansvarlige virksomhed på 57,1 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på elområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Stk. 2. Endvidere bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til i 2016 i henhold til § 24 i lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. LB nr. 556 af 2. juni 2014, at opkræve en afgift fra gasleverandørerne på 7,9 mio. kr. til dækning af Sikkerhedsstyrelsens udgifter på gasområdet, i det omfang disse ikke dækkes på anden måde.

Nr. 103. ad 08.22.41.

Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om og betingelser for tildeling af tilskud til konsulentbistand til fyrværkerivirksomheder, som på grund af skærpelser i afstandskravene for fyrværkerivirksomheders opbevaring af fyrværkeri har måttet flytte til en anden adresse, foretage væsentlige ombygninger eller eventuelt opføre nye bygninger.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan i den forbindelse udstede nærmere regler om ansøgningsproceduren herunder ansøgningsfrister, brug af ansøgningsskemaer, at der skal indhentes tilbud og referencer fra flere konsulenter, dokumentationskrav og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud.

Nr. 105. ad 08.0.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for en rentestøtteordning (CIRR-ordning) for skibe kontraheret på danske værfter i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2012, herunder at ordningen kan overdrages til Danmarks Skibskreditfond. Der kan herunder, og inden for en maksimal ramme på op til 18,0 mia. kr., i perioden 1. januar 2003 til 31. december 2015, udbetales statslån til Danmarks Skibskreditfond til videreudlån som led i CIRR-ordningen. Det maksimale årlige udlån kan ikke overstige 8,0 mia. kr.

Nr. 107. ad 08.35.01. og 08.35.05.

Erhvervs- og vækstministeren kan til EU-Kommissionen foretage tilbagebetalinger af tilskud, som ministeren har opkrævet fra tilskudsmodtagere i situationer, hvor udgifter ikke er støtteberettigede fra EU's regional- eller socialfonde samt Globaliseringsfonden. Erhvervs- og vækstministeren kan endvidere til EU-Kommissionen foretage tilbagebetalinger af tilskud, som EU-Kommissionen med hjemmel i forordningernes bestemmelser kræver tilbagebetalt fra Danmark. Udgifter til tilbagebetalinger af tilskud finansieres i udgangspunktet inden for § 8. Erhvervs- og Vækstministeriet.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at kunne kræve garanti for tilbagebetaling af udbetalinger af EU- og statstilskud.

Nr. 110. ad 08.33.15.

Vækstfonden kan optage lån fra pensionsinstitutterne, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at stifte Dansk Vækstkapital, udpege bestyrelsen for Dansk Vækstkapital samt fastsætte nærmere regler vedrørende det tilsyn, der skal føres med selskabet, jf. de almindelige bemærkninger til lov nr. 617 af 14. juni 2011 om ændring af lov om Vækstfonden.

Nr. 118. ad 08.33.15.

Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter forhøjes fra 500 mio. kr. eksklusive renter til 6 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2020. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af efterstillede lån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2020.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Den således forhøjede låneramme kan frem til udgangen af 2020 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af ansvarlige og efterstillede lån samt til dækning af tab på garantier over 2 mio. kr. (Vækstgarantier).

Stk. 4. Den i stk. 1 forhøjede låneramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter kan frem til udgangen af 2020 anvendes til at udstede Ansvarlige lån og Vækstlån til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

Nr. 119. ad 08.33.15.

Den i § 5, stk. 3 i Lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som den nævnte ramme er forhøjet med 5,5 mia. kr. ved tekstanmærkning nr. 118 under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet, forhøjes med yderligere 350 mio. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den forhøjede låneramme gælder frem til udgangen af 2015.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2, i lov om Vækstfonden, jf. LB nr. 549 af 1. juli 2002 med senere ændringer, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Forhøjelsen af lånerammen kan frem til udgangen af 2015 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af grønne vækstlån (tidligere benævnt grønne omstillingslån). Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af grønne vækstlån, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2015.

Nr. 120. ad 08.0.

I forbindelse med Erhvervs- og Vækstministeriets ydelse af tilskud til selvejende institutioner, herunder foreninger og fonde mv., bemyndiges erhvervs- og vækstministeren til at udstede revisionsinstrukser for revisor ved de pågældende institutioner.

Nr. 121. ad 08.25.02.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille en statsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afvikling og bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktion af olie og gas.

Nr. 122. ad 08.32.15.

Regioner, regionskommuner og kommuner kan, inden for rammerne af EU s statsstøtteregler, medfinansiere de projekter, hvortil Grøn Omstillingsfond har tildelt midler.

Nr. 123. ad 08.33.15.

Den i lov om Vækstfonden § 5, stk. 3, fastsatte ramme for Vækstfondens adgang til optagelse af lån til finansiering af sine aktiviteter, således som denne ramme er forhøjet med i alt 5,85 mia. kr. ved tekstanmærkning nr. 118 og tekstanmærkning nr. 119 under § 08. Erhvervs- og Vækstministeriet, forhøjes med yderligere 1,05 mia. kr. eksklusive renter. Fondens adgang til at optage lån inden for den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen gælder frem til udgangen af 2017.

Stk. 2. Staten hæfter for lån optaget under den samlede låneramme, herunder den i stk. 4 nævnte låneramme, på samme måde, som staten hæfter for de garantier, som Vækstfonden kan udstede i medfør af § 5, stk. 2 i lov om Vækstfonden, dvs. hvis forpligtelserne ikke kan dækkes af fondens egenkapital.

Stk. 3. Den ved nærværende tekstanmærkning hjemlede forhøjelse af lånerammen kan frem til udgangen af 2017 af Vækstfonden anvendes til udstedelse af vækstlån for iværksættere. Vækstfonden kan dog refinansiere de lån, der optages til finansiering af vækstlån for iværksættere, i hele lånets løbetid, dvs. også efter 2017.

Stk. 4. Der etableres en statsgaranteret låneramme på 500,0 mio. kr. frem til 2030 til etablering af en accelerationspulje til virksomheder med særligt vækstpotentiale. Accelerationspuljen administreres af Vækstfonden.

Nr. 124. ad 08.25.03.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i 2016 at overføre 31,1 mio. kr. af Nordsøfondens indtægter til den selvstændige offentlige virksomhed Nordsøenheden til dækning af Nordsøenhedens udgifter til administration af Nordsøfonden. Overførslen til Nordsøenheden sker, før Nordsøfondens udbytte overføres til staten.

Nr. 125. ad 08.35.09.

Erhvervs- og Vækstministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om vilkår for tilskud, tilbagebetaling, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol mv.

Nr. 126. ad 08.33.15.

Vækstfonden kan optage lån fra private investorer, som modsvares af tilsvarende tilsagn fra Vækstfonden om indskud af egenkapital til Dansk Vækstkapital II, inden for en samlet finansieringsramme på maksimalt 3 mia. kr.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for organisering og drift af Dansk Vækstkapital II.

Nr. 127.

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for organisering, drift mv. af Dansk Landbrugskapital (DLK).

§ 09. Skatteministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 09.11.01., 09.21.01. og 09.21.02.

Skatteministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler vedrørende levering af it-ydelser.

Nr. 2. ad 09.22.21.

Skatteministeren kan afgive garanti for tidligere statsgaranterede studielån, der er overtaget som direkte udlån af statskassen efter lov om statsgaranterede studielån, men som af låntager ønskes tilbageført til et privat pengeinstitut. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for vilkårene i forbindelse med en sådan tilbageførsel.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 09.11.01. og 09.21.01.

Skatteministeren bemyndiges til at afholde udgifter til projekter, der understøtter opbygningen og udviklingen af effektive skatte-, told- og afgiftsadministrationer i udlandet.

Nr. 105. ad 09.21.01. og 09.21.03.

Skatteministeren fastsætter bestemmelser om betaling fra debitorer m.fl. for administration af opgaver, som udføres af SKAT.

Nr. 106. ad 09.21.01.

SKATs omkostninger i forbindelse med administration af finansforvaltningsopgaver og misligholdt studiegæld kan dækkes af renteindtægter og ved betaling fra ministerier mfl., som SKAT udfører opgaver for.

Stk. 2. Betalingen fastsættes enten efter aftale med den pågældende institution eller efter takster, som fastsættes af skatteministeren.

Nr. 107. ad 09.21.10.

Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger den på kontoen afsatte bevilling, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for tildeling af tilskuddet.

Nr. 108. ad 09.21.20.

Velgørende og almennyttige foreninger mv., der er omfattet af ligningslovens § 8 A, eller har formål, der kan omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, eller er arrangører af kulturelle arrangementer på friluftsscener og i koncertsale med musik og sang, teater med pantomime- og børneforestillinger og pige- og drengegarder i store forlystelsesparker, og som modtog udlodningsbeløb fra spillehaller i 2014, kan efter ansøgning få et tilskud. Der kan ansøges om midler beregnet som den enkelte ansøgers samlede modtagne udlodningsbeløb fra spillehaller i årene 2012-2014 divideret med det antal år, der i perioden er modtaget udlodninger i.

Stk. 2. I det omfang det samlede ansøgte beløb overstiger den på kontoen afsatte bevilling, reduceres alle de ansøgte beløb med den samme procentsats. Eventuelt overskydende midler fordeles ligeligt med samme beløb mellem de ansøgere, der i årene 2012-2014 har modtaget større beløb end det gennemsnitsbeløb, som de har ansøgt om.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan føre kontrol med midlernes anvendelse hos modtagerne af midler samt offentliggøre en liste over modtagerne. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for kontrol og fordeling af midler.

§ 11. Justitsministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 11.21.21.

Merudgifter i forbindelse med kommissionsdomstole, særlige dommerundersøgelser, undersøgelseskommissioner samt retssager af principiel betydning for regeringen kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 11.11.11.

Justitsministeriet bemyndiges til at bestemme, at kapitaler på indtil 5.000 kr. indbetales i statskassen i tilfælde, hvor kapitalen i henhold til § 24 i LBK nr. 766 af 4. august 2005 om borteblevne, har været bestyret for en bortebleven i mindst 20 år, og om hvilken der ikke er anlagt sag til dødsformodningsdom. Hvis det senere godtgøres, at nogen var berettiget til kapitalen, kan Justitsministeriet udbetale denne.

Nr. 101. ad 11.41.02.

I forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Farumkommissionen kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer i den pågældende landsret. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Blekingegadekommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om indfødsret til statsløse personer. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere landsdommer i forbindelse med en landsdommers varetagelse af hvervet som formand for Skattesagskommissionen. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere vicepræsident ved Sø- og Handelsretten i forbindelse med en vicepræsidents varetagelse af hvervet som formand for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Tilsvarende kan der udnævnes 1 yderligere dommer ved Retten i Næstved i forbindelse med en dommers varetagelse af hvervet som sekretær for en undersøgelseskommission om visse spørgsmål vedrørende dansk militær indsats. Stillingerne bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at de pågældende landsdommere, vicepræsident og dommer ved Retten i Næstved er vendt tilbage.

Stk. 2. I forbindelse med varetagelse af opgaver i Flygtningenævnet samt kommunale børn- og ungeudvalg kan der udnævnes yderligere 1 landsdommer ved Vestre Landsret, 1 landsdommer ved Østre Landsret og 1 dommer ved Københavns Byret, således at disse stillinger i givet fald bortfalder ved første ledighed i en fast stilling.

Stk. 3. I forbindelse med en højesteretsdommers varetagelse af hvervet som dommer ved EF- Domstolen kan der udnævnes yderligere 1 højesteretsdommer. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling efter, at den pågældende højesteretsdommer er vendt tilbage.

Stk. 4. I forbindelse med varigheden af tjenestefrihed meddelt til en dommer i medfør af § 1 i BEK nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål samlet overstiger 4 år, kan der udnævnes yderligere en dommer ved den ret, hvor dommeren, der er meddelt tjenestefrihed, er udnævnt. Stillingen bortfalder ved første ledighed i en fast stilling ved retten efter, at den pågældende dommer er vendt tilbage efter endt tjenestefrihed.

Nr. 102. ad 11.41.02.

Justitsministeren kan efter reglerne i retsplejelovens § 44 b og § 44 c efter indstilling fra Dommerudnævnelsesrådet, jf. retsplejelovens § 43 a, meddele midlertidig beskikkelse af yderligere indtil 6 advokater, byretsdommere mv. som landsdommer.

Nr. 103. ad 11.41.02.

Ved retterne kan der for indtil 1 år ad gangen beskikkes indtil 12 dommere. Beskikkelse kan ske til løsning af særlige opgaver, samt i særlige tilfælde tillige med henblik på at nedbringe retternes sagsbehandlingstider og styrke retternes administrative funktioner.

Stk. 2. Sker beskikkelse som nævnt i stk. 1 ved Højesteret, bortfalder stillingen ved første ledighed i en fast stilling som højesteretsdommer.

Stk. 3. Udover de i stk 1 nævnte stillinger kan der ved landsretterne beskikkes yderligere 4 dommere, således at disse bortfalder ved første ledighed i en fast stilling som landsdommer.

Nr. 104. ad 11.41.02.

Konstituerede dommere, jf. retsplejelovens § 44 b og 44 c, der ikke forud for konstitutionsperioden er ansat ved domstolene, kan under konstitutionsperioden ydes godtgørelse efter de gældende regler i Aftale om tjenesterejser.

Nr. 105. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan indtil videre af statskassen afholdes udgifter, der indtil den 1. oktober 1963 er afholdt af de ved lov nr. 242 af 1963 ophævede politikasser, til udbetaling af gratialer til polititjenestemænd som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 107. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Der kan ydes tjenestemænd, der er lærere ved politiskolen eller anvendes ved politiskolens eksaminer, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Nr. 108. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Tjenestemænd m.fl., der af Rigspolitichefen udsendes til tjeneste i udlandet, vil i forbindelse med nævnte tjeneste kunne oppebære et passende tillæg til deres løn efter nærmere forhandling med det i klassificeringslovens (lov nr. 5 af 1958) § 9 omhandlede nævn.

Nr. 109. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Rigspolitichefen bemyndiges til at yde godtgørelse til polititjenestemænd under tjeneste i udlandet for tab og beskadigelse af personlige ejendele som følge af tilstedeværelsen i krigs- og krigslignende områder.

Nr. 110. ad 11.23.01., 11.23.04. og 11.23.16.

Hvis en ansat i politiet invalideres eller omkommer under behandlingen af sager vedrørende fund mv. af ammunition, sprængstoffer og lignende eller under udførelse af sikkerhedstjeneste til personlig beskyttelse af særlige, højtstående personer (VIP) eller under indsats for at befri personer, der er taget til fange eller på lignende måde holdes tilbage som gidsler, ydes der den pågældende, respektive dennes enke og/eller uforsørgede børn en erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 § 12 Forsvarsministeriet. Ved delvis invaliditet fastsættes erstatningen i forhold til méngraden.

Stk. 2. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet i krigszoner, andre højrisikoområder eller i områder, hvor der foregår konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller kommer til skade i forbindelse med opholdet, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Stk. 3. Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet.

Nr. 112. ad 11.31.03.

Der kan ydes tjenestemænd mv., der deltager i undervisning af indsatte eller virker som lærere eller censorer ved kriminalforsorgens uddannelsescenter, særlig betaling for dette arbejde. Der kan dog ikke ydes særlig betaling for arbejde, der kan pålægges udført som led i tjenesten.

Stk. 2. Der kan til fængselstjenestemænd udbetales gratialer som anerkendelse for særlig god tjeneste.

Nr. 113. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Af kriminalforsorgens driftsbevilling kan der foretages udlæg for klientel til nødvendige udgifter, som de sociale myndigheder eller kriminalforsorgen ikke er forpligtede til at afholde, men hvor særlige behandlingsmæssige eller pædagogiske grunde taler for behandlingens eller foranstaltningens iværksættelse, herunder særligt ikke-akut tandlægebehandling og anskaffelse af briller.

Nr. 114. ad 11.31.01. og 11.31.03.

Kriminalforsorgen kan yde erstatning for skade forvoldt af personer under udførelse af vilkår om samfundstjeneste. Til sådanne personer kan endvidere ydes erstatning i overensstemmelse med de regler, der i medfør af § 6 i lov nr. 432 af 31. maj 2000 om fuldbyrdelse af straf mv. fastsættes for indsatte.

Nr. 117. ad 11.11.11.

Statstidende lader omkostningerne forbundet med opgaveområdet overstige de opkrævede indtægter i perioden 2015-2022 med henblik på at afvikle det akkumulerede overførte overskud på ordningen.

§ 12. Forsvarsministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med uansøgt forflyttelse at yde personel under Forsvarsministeriet lån på maksimalt 30.000 kr. til boligindskud eller forudbetalt leje ved overtagelse af lejlighed på det ny tjenestested.

Stk. 2. Såfremt den uansøgte forflyttelse sker i forbindelse med udflytning mv. af hidtidigt tjenestested, kan der endvidere ydes en særlig forstrækning i form af lån.

Stk. 3. De ovennævnte lån og forstrækninger ydes efter de for tjenestemænd gældende regler for lønforskud.

Stk. 4. Forsvarsministeren bemyndiges til at yde garanti for lån ydet af banker og sparekasser til tjenestemænd m.fl., der af Forsvarsministeriet udsendes til tjeneste ved internationale stabe mv., til dækning af de ved en udsendelse til tjeneste i udlandet opståede finansieringsbehov. Garantien begrænses til lån, som afdrages over en periode på højst 3 år, og som i det enkelte tilfælde ikke overstiger 120.000 kr.

Nr. 2. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 2.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Inden for Forsvarsministeriets område er der for de udgiftsbaserede bevillinger adgang til at overføre et akkumuleret underskud på op til 2 pct. af bevillingsrammen til efterfølgende finansår under forudsætning af, at budgetlovens bestemmelser om den forudgående udgiftskontrol overholdes.

Nr. 3. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.13.02., 12.13.03., 12.13.04., 12.14.01., 12.14.02., 12.14.03., 12.14.04., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13., 12.29.15., 12.41.01. og 12.41.03.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler, der indebærer indgåelse af forpligtelse eller skabelse af fordring med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt til at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forskudsbetalingen i bevillingsregnskabet.

Nr. 4. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03., 12.23.07., 12.29.01., 12.29.11., 12.29.13. og 12.29.15.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-krigsforsikringsaftale for skibe, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile skibe, som er chartret eller ejes af medlemslandene, i forbindelse med deltagelse i en NATO-ledet fredsbevarende eller fredsskabende operation.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO- krigsforsikringsaftalen for skibe.

Nr. 6. ad 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af eller ved truende fare for omfattende forurening af danske og tilstødende farvande samt farvande ved Grønland med olie og kemikalier at afholde alle fornødne udgifter, ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, til bekæmpelse eller forhindring heraf på havet og de tilgrænsende strande og kyster.

Stk. 2. Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle fornødne udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte rammer ved ydelse af bistand til olie- og kemikaliebekæmpelse på havet efter anmodning fra andre lande, med hvilke der måtte være indgået aftale om gensidig bistand.

Nr. 7. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker, herunder terrorhandlinger, i forbindelse med radioaktive stoffer mv. at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde.

Stk. 2. Merudgifter i forbindelse med ovenstående indsatser kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 8. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren til at lade Beredskabsstyrelsen udlåne personel og beredskabsmateriel i internationale katastrofetilfælde på betingelse af, at de hermed forbundne udgifter refunderesbemyndiges af hjælpeorganisationer, FN, EU og Udenrigsministeriet, mv.

Stk. 2. Merudgifter, herunder lønudgifter, og merindtægter i forbindelse med udlån kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 9. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af ekstraordinære ulykker og katastrofer, der afføder et behov for assistance til Danmark fra andre lande, at afholde alle fornødne udgifter i den forbindelse.

Nr. 10. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.04., 12.23.07., 12.29.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå en NATO-skadesløsholdelsesaftale for civile luftfartøjer, der indebærer en forpligtelse til at bidrage til dækning af skadesudgifter, der er opstået på civile fly, som af NATO anvendes i forbindelse med kriser eller fredsbevarende operationer.

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde alle udgifter i forbindelse med NATO-skadesløsholdelsesaftalen.

Nr. 11. ad 12.41.03.

Beredskabsforbundet kan få udgifter til købsmoms optaget som refusionsberettiget købsmoms på regnskabet.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

I henhold til lov om forsvarets personel § 11a, stk. 4, og lov om hjemmeværnet § 16, stk. 3, fastsættes størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt mén til

     
a.
Ved tab af:
 
 
Forsørger
2.727.000 kr.
b.
Ikke-forsørger, erstatning til boet
1.361.500 kr.
c.
Godtgørelse for varigt mén på 100% eller mere
4.089.500 kr.

Stk. 2. Beløbene reguleres årligt.

Nr. 101. ad 12.11.01., 12.12.02., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse i forbindelse med skader på civile samt skade på civil ejendom som følge af danske styrkers engagement i internationale operationer.

Nr. 102. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at indgå aftale med koncessionshavere m.fl. om gensidig fraskrivelse af eventuelle erstatningskrav, som måtte opstå i forbindelse med forsvarets deltagelse i redningsøvelser ved offshore installationer i Nordsøen, således at ingen af parterne kan rette noget erstatningskrav mod den anden part i anledning af tab eller skade af enhver art og omfang (herunder skade eller tab af ejendom, materiel og produktionstab), som en af parterne eller dennes medarbejdere måtte forvolde den anden part eller i øvrigt måtte være ansvarlig for under udførelse af redningsøvelserne.

Nr. 103. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.14.02., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01. og 12.25.01.

Personel, såvel civilt som militært, der indtil 1. januar 1999 blev ansat på tjenestemandslignende vilkår med henblik på tjenestemandsansættelse, er, medmindre andet er aftalt, omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret med senere ændringer.

Nr. 104. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.07.

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbetale kulancemæssig godtgørelse til danske, færøske og grønlandske fiskere for opfiskning af gasholdig ammunition samt ikke-gasholdige, men sprængfarlige militære krigsefterladenskaber i danske farvande.

Nr. 105. ad 12.11.01., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at fraskrive sig erstatningskrav og afholde udgifter til erstatning, hvor dette følger af forpligtelser i forbindelse med det internationale forsvarsmaterielsamarbejde.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bemyndigelse omfatter dog ikke erstatningskrav, der ifaldes på baggrund af skadevoldende handlinger eller undladelser, der forsætligt eller groft uagtsomt kan tilregnes en medunderskrivende stats myndigheder eller repræsentanter herfor.

Nr. 106. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03. og 12.23.04.

Uddannelsessøgende på forsvarets grundlæggende sergentuddannelse er ved tilskadekomst omfattet af lov om arbejdsskadesikring - også for den teoretiske del af deres uddannelse på uddannelsesinstitution. Der kan derved udbetales ydelser efter LB nr. 278 af 14. marts 2013 om arbejdsskadesikring. Forsvarsministeriet afholder udgifterne hertil.

Nr. 107. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03. og 12.23.01.

Forsvarsministeren kan yde støtte til tolke og andre lokalt ansatte, der har ydet bistand til den danske militære indsats i Afghanistan.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte støtte kan ydes i form af

1. op til 18 måneders løn

2. op til fem års uddannelse med løn

3. transport i forbindelse med indrejsetilladelse med henblik på at kunne søge asyl, og

4. lokale/regionale løsninger med beskyttende tiltag

Stk. 3. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om administration af støtteordningen

mv.

Nr. 108. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07. og 12.25.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med indgåelse af bi- og multilaterale aftaler at indgå aftaler om gensidig fraskrivelse af erstatningskrav vedrørende skade på eller tab af ejendom og materiel og aftale om gensidig erstatningsfriholdelse og undladelse af at kræve erstatning i forbindelse med personskade eller død, som en af parterne eller dennes personel måtte forvolde en anden part eller dennes personel. Erstatningsfraskrivelsen og erstatningsfriholdelsen forudsættes indeholdt i aftaler, som Danmark indgår med andre lande i forbindelse med danske styrkers deltagelse i internationale operationer. Tredjemands (herunder den enkelte soldats) ret til at kræve erstatning indskrænkes ikke af disse aftaler.

Nr. 109. ad 12.11.01., 12.11.02., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21. og 12.25.01.

Forsvaret kan samarbejde med dansk erhvervsliv om udvikling, salg og markedsføring mv. af dansk forsvarsmateriel og andre forhold mod som minimum at få dækket forsvarets meromkostninger. Erhvervslivets betaling fastsættes efter forhandling og under hensyntagen til Forsvarets udbytte af aktiviteten samt til markedsvilkårene, så der ikke herved påføres private danske virksomheder ubillig konkurrence.

Nr. 110. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.23.01. og 12.23.20.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist. Forsvarsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 111. ad 12.41.01.

Hvis en person i det statslige redningsberedskab, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven, under udsendelse til udlandet i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand under eller som følge af tjenesten i øvrigt invalideres eller omkommer, kan der udbetales den pågældende, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år en supplerende skattepligtig løbende ydelse ved varigt mén eller ved tab af forsørger.

Stk. 2. Udbetaling af ydelsen forudsætter Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af skaden som arbejdsskade.

Stk. 3. Ydelsen udbetales uden sammenhæng med ydelser efter tekstanmærkning nr. 114 og eventuelle sociale ydelser.

Stk. 4. Udbetaling af ydelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med forsvarets regler for udbetaling af tilsvarende ydelse til forsvarets personel, fastsat i medfør af LB nr. 667 af 20. juni 2006 om forsvarets personel, § 11 b.

Nr. 112. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.02., 12.23.01., 12.23.03. og 12.23.04.

Forsvarsministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og skibe og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren og brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv.

Nr. 114. ad 12.41.01.

Tilsvarende erstatning eller godtgørelse som efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet kan ydes til en person i det statslige redningsberedskab, respektive den efterladte ægtefælle, samlever og/eller børn under 21 år, såfremt den pågældende person i det statslige redningsberedskab under udsendelse til udlandet invalideres eller omkommer under indsats i forbindelse med ydelse af humanitært hjælpearbejde eller katastrofebistand, ulykker eller katastrofer i øvrigt, i forbindelse med arbejde med radioaktive stoffer, kemiske stoffer eller farlige stoffer i øvrigt, eller indsats i forbindelse med redning af personer eller ejendom.

Stk. 2. Erstatning eller godtgørelse efter tekstanmærkning nr. 100 på § 12. Forsvarsministeriet bortfalder helt eller delvist, i det omfang der kan opnås tilsvarende erstatning eller godtgørelse efter en af Beredskabsstyrelsen tegnet særlig forsikring.

Nr. 115. ad 12.24.01. og 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til frivillige i hjemmeværnet og i det statslige og kommunale redningsberedskab, som kommer til skade eller pådrager sig en sygdom som følge af den frivillige indsats, herunder transport til og fra indsatsområdet, og som af den grund lider tab af arbejdsfortjeneste. Som arbejdsfortjeneste regnes også overskud af selvstændig virksomhed. Erstatningen udmåles efter principperne i § 2 i LB nr. 266 af 21. marts 2014 om erstatningsansvar og tilkendes, selvom der ikke foreligger et ansvarspådragende forhold efter dansk rets almindelige ansvarsregler, og uanset om tilfældet er omfattet af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Stk. 2. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder om en frist for anmeldelse af krav om erstatning.

Nr. 116. ad 12.11.01., 12.12.01., 12.12.02., 12.12.03., 12.13.01., 12.14.01., 12.15.01., 12.23.01., 12.23.02., 12.23.03., 12.23.04., 12.23.06., 12.23.07., 12.23.20., 12.23.21., 12.24.01., 12.25.01. og 12.41.01.

Under de anførte konti kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Forsvarsministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 117. ad 12.41.01.

Forsvarsministeren bemyndiges til i tilfælde af indsættelse af et assistanceberedskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs at afholde udgifter til betaling af erstatning, når krav herom hidrører fra assistanceberedskabets handlinger og undladelser, som efter en retlig pådømmelse eller Beredskabsstyrelsens anerkendelse af krav medfører pligt til at betale erstatning.

§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 14.11.01., 14.31.02., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04. og 14.61.05.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at genanvende tilbagebetalte tilskud.

Nr. 2. ad 14.53.01., 14.53.11. og 14.53.12.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i 2016 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 218,2 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministeren inden for et beløb på 60,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministeren afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.

Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan udlændinge-, integrations- og boligministeren afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.

Stk. 5. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2016 overføres til 2017.

Nr. 3. ad 14.52.21.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Nr. 4. ad 14.62.03. og 14.63.03.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 5. ad 14.11.02., 14.31.02., 14.62.06., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.05., 14.69.06. og 14.69.09.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Nr. 8. ad 14.32.02.

Udlændingestyrelsen har adgang til at stille kaution for en eventuel kassekredit, som Røde Kors måtte have behov for at oprette til sikring af løbende likviditet. Endvidere har Udlændingestyrelsen adgang til at påtage sig at hæfte for et eventuelt underskud, der måtte opstå hos Røde Kors.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 14.11.01.

Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 14.11.01., 14.11.02., 14.31.02., 14.51.50., 14.51.51., 14.51.52., 14.51.53., 14.51.54., 14.51.55., 14.51.56., 14.51.57., 14.51.61., 14.51.62., 14.52.62., 14.61.01., 14.61.02., 14.61.03., 14.61.04., 14.61.05., 14.62.01., 14.62.02., 14.62.03., 14.62.04., 14.62.05., 14.62.06., 14.62.09., 14.63.01., 14.63.02., 14.63.03., 14.69.01., 14.69.02., 14.69.03., 14.69.04., 14.69.05., 14.69.06., 14.69.07., 14.69.08., 14.69.09., 14.69.10., 14.69.11., 14.69.12., 14.69.13. og 14.69.14.

Udlændinge,- integrations- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Udlændinge,- integrations- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 103. ad 14.71.02.

Rådighedsloftet for udgifter til introduktionsforløb udvides til at omfatte udgifter til danskuddannelse for personer, der tidligere har deltaget i et introduktionsforløb eller et integrationsprogram, og som efter ophør af retten til danskuddannelse efter integrationsloven tilbydes danskuddannelse efter danskuddannelsesloven, uanset refusionsbestemmelsen i danskuddannelsesloven. Endvidere udvides rådighedsloftet for udgifter til introduktionsforløb til at omfatte udgifter til danskuddannelse til øvrige udlændinge, der tilbydes danskuddannelse efter danskuddannelsesloven.

Nr. 104. ad 14.71.03.

Uanset bestemmelsen i integrationslovens § 45, stk. 4, refunderer staten inden for det i bestemmelsen nævnte rådighedsbeløb i introduktionsperioden, jf. lovens § 16, stk. 6, 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til en mentorfunktion, jf. lovens § 23 d. Stk. 2. Staten kræver ikke tilbagebetaling af udbetalt refusion til kommunerne vedr. mentorudgifter for flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet for personer, der har fået opholdstilladelse efter 1. august 2010.

Nr. 107. ad 14.32.10.

Til udlændinge, der er omfattet af underholdsforpligtigelsen efter udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, udleveres naturalieydelser enten i stedet for eller som supplement til udbetalingen af kontante ydelser, såfremt bestemte kriterier er opfyldt. Stk. 2. For udlændinge, der er omfattet af Udlændingestyrelsens underholdsforpligtelse, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3, og som er indkvarteret på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42, stk. 5, med vederlagsfri bespisningsordning, modtager operatøren af indkvarteringsstedet 56,71 kr. pr. person pr. dag til kostindkøb.

§ 15. Social- og Indenrigsministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 15.11.01.25.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med KL vedr. implementeringsaktiviteter i forbindelse med den nationale udrulning af konceptet for sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser, således at der overføres op til 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017. Midlerne finansieres via § 15.11.01.25. Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser.

Nr. 9. ad 15.26.03.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at indgå flerårige forpligtelser, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 15.11.01.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 15.11.63.

Efter udlægningen af særforsorgen på Færøerne pr. 1. januar 1988, jf. lov nr. 719 1987, opretholder de statstjenestemænd, der pr. 1. august 1976 gjorde tjeneste ved Færøernes Specialskole, og som opretholdt deres hidtidige ansættelsesforhold til staten ved skolens overgang til selvejende institution, jf. akt 551 af 30. juni 1976, fortsat dette ansættelsesforhold.

Stk. 2. Statens udgifter til løn mv. refunderes af Færøernes hjemmestyre.

Nr. 102. ad 15.72.02.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at afholde udgifter til betaling af Kofoeds Skoles elevers deltagerbetaling mv. til den i henhold til lov om støtte til folkeoplysning af Kofoeds Skoles Oplysningsforbund eller anden tilsvarende folkeoplysningskreds drevne undervisning på skolen.

Nr. 103. ad 15.91.30., 15.91.32. og 15.91.33.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 104. ad 15.11.18.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af renter og rykkergebyrer ved for sen betaling af ydelser leveret af Danmarks Statistik som led i almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

Nr. 111. ad 15.11.01., 15.11.34., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.15., 15.13.20., 15.13.21., 15.13.22., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.25., 15.13.26., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.31., 15.13.32., 15.13.36., 15.13.42., 15.13.57., 15.14.11., 15.14.12., 15.14.14., 15.14.15., 15.14.16., 15.16.01., 15.25.09., 15.25.11., 15.26.01., 15.26.02., 15.26.03., 15.64.05., 15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.12., 15.64.13., 15.64.15., 15.64.18., 15.64.50., 15.72.02., 15.72.03., 15.74.01., 15.74.02., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.74.14., 15.74.16., 15.75.02., 15.75.03., 15.75.04., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.20., 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.24., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.41., 15.75.43., 15.75.44., 15.75.48., 15.75.49., 15.75.50., 15.75.51., 15.75.52., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.72., 15.75.73., 15.75.74., 15.75.75., 15.75.78., 15.76.24., 15.77.17. og 15.77.19.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 114. ad 15.43., 15.44., 15.45., 15.81. og 15.85.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Social- og Indenrigsministeriets område, jf. lov om social pension, lov om social service og lov om aktiv socialpolitik.

Nr. 118. ad 15.15.04.

Udgifter vedrørende unge uden lovligt ophold i landet, der opholder sig på en sikret afdeling som led i varetægtssurrogat eller afsoning af dom, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17-årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for regnskabsåret.

Nr. 123. ad 15.91.16.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at modregne et beløb svarende til ydelsen på statslånet i Furesø Kommunes generelle tilskud fra staten i henhold til § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, såfremt Furesø Kommune ikke lever op til sine forpligtelser ved tilbagebetaling af lånet.

Nr. 125. ad 15.91.03.

Finansministeren bemyndiges til at øge det regionale bloktilskud med 351,3 mio. kr. til igangsættelse af initiativer vedr. lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, medfinansiering af sundhedsjournalen 2.0, og fortsættelse af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse og i almen praksis, aktiv patientstøtte samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af Aftale om finansloven for 2015.

Nr. 126. ad 15.91.03.

Finansministeren bemyndiges til at øge det regionale bloktilskudsaktstykke med 87,2 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger, jf. Aftale om finansloven for 2015.

Nr. 127. ad 15.91.03.

Finansministeren bemyndiges til at øge det regionale bloktilskudsaktstykke med 267,3 mio. kr. til udbygning af kapaciteten i psykiatrien og 84,0 mio. kr. til generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien.

Nr. 128. ad 15.91.03.

Til finansiering af regionernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 23,5 mio. kr. i 2016 fra regionernes bloktilskud til § 16.35.02 Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.

Nr. 129. ad 15.91.03.

Finansministeren bemyndiges til at nedjustere det regionale bloktilskud med 11,3 mio. kr. fra 2016 og frem som følge af aftalen mellem KL og Danske Regioner om afregning vedrørende sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis.

Nr. 130. ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at øge det kommunale bloktilskud med 70,1 mio. kr. til igangsættelse af initiativer vedr. lungesatsning, bedre patientforløb for kronikere, medfinansiering af sundhedsjournalen 2.0 og fortsættelse af initiativer vedr. forbedringer af kræftindsatsen på sygehuse og i almen praksis, aktiv patientstøtte samt et nationalt kvalitetsprogram, der følger af Aftalen om finansloven for 2015.

Nr. 131. ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at øge det kommunale bloktilskudsaktstykke med 12,8 mio. kr. til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger jf. aftale om Finansloven for 2015.

Nr. 132. ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at øge det kommunale bloktilskudsaktstykke med 32,7 mio. kr. til udbygning af kapaciteten i psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien.

Nr. 133. ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at regulere det kommunale bloktilskud med 904,9 mio. kr. som følge af, at aftalen om regionernes økonomi for 2016 har ført et til ændret niveau for det kommunale aktivitetsbestemte bidrag til regionernes sundhedsområde.

Nr. 134. ad 15.91.11.

Social- og Indenrigsministeren bemyndiges til at fordele ændringen af tilskuddet til kommunerne på 1.020,5 mio. kr. for 2016 i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal, der anvendes ved den foreløbige beregning af tilskud og udligning for 2016.

Nr. 135. ad 15.91.11.

Til finansiering af kommunernes bidrag til de fællesoffentlige sundheds-it løsninger National Serviceplatform og Fælles Medicinkort bemyndiges finansministeren til at overføre 15,6 mio. kr. i 2016 fra kommunernes bloktilskud til § 16.35.02 Statens Seruminstitut - Sundhedsdata og IT.

Nr. 136. ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 11,3 mio. kr. fra 2016 og frem som følge af aftalen mellem KL og Danske Regioner om afregning vedrørende sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis.

Nr. 137. ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til at forhøje det kommunale bloktilskud med 19,8 mio. kr. i 2016 som følge af efterregulering af VISO vedrørende 2014.

Nr. 138. ad 15.91.11.

Finansministeren bemyndiges til i 2016 og med 2018 at nedsætte statstilskuddet til kommunerne med 4,0 mio. kr., svarende til kommunernes finansiering af Centret for Forebyggelse i Praksis. De kommunale udgifter afholdes fra 2016 til og med 2018 af staten via § 16.51.67. Tilskud til MEDCOM, Sundhedsportalen, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) og Center for Forebyggelse i Praksis.

Nr. 139. ad 15.91.12.10.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at forhøje tilskuddet til særligt vanskeligt stillede kommuner med 112,8 mio. kr., jf. § 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013. Tilskuddet fordeles af social- og indenrigsministeren. Af forhøjelsen reserveres 50 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet kan indebære en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Denne del af forhøjelsen er betinget af vedtagelsen af lovforslag L 4, FT 2014-2015 (2. samling) om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasser (lovforslag om et nyt refusionssystem), der er frem-sat den 3. juli 2015, og vedtagelsen af lovforslag nr. L 1, FT 2014-2015 (2. samling) om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne (tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet), der er fremsat 3. juli 2015.

Nr. 140. ad 15.91.12.40.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at fordele et tilskud på 524,9 mio. kr. til kommunerne med henblik på bedre kvalitet i dagtilbud. Tilskuddet fordeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2015, der anvendes i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning til kommunerne for 2016.

Nr. 141. ad 15.91.12.60.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i tilskudsårene 2016-19 at yde et tilskud til de kommuner, der for 2016 gennemfører en skattenedsættelse. Skattenedsættelsen opgøres som den samlede provenuændring for kommunen som følge af ændringer i udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og promillen for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Stk. 2. Tilskudsrammen udgør 150 mio. kr. for 2016, 100 mio. kr. for hvert af årene 2017 og 2018 og 50 mio. kr. for 2019.

Stk. 3. Tilskuddet til den enkelte kommune som følge af skattenedsættelsen for 2016 kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019.

Stk. 4. Hvis en kommune i perioden 2017-19 forhøjer skatten, bortfalder tilskuddet til kommunen efter stk. 1.

Stk. 5. Hvis en kommune modtager tilskud efter stk. 1 som følge af en skattenedsættelse for 2016, medgår denne skattenedsættelse ikke i beregningen af kommunens skattenedsættelse efter §§ 8 og 9 i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning for årene 2017-20.

Nr. 142. ad 15.91.12.80.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fordele et statsligt tilskud på 937,1 mio. kr. i 2016 til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Nr. 143. ad 15.91.12.90.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at fordele et tilskud på 600,0 mio. kr. til kommunerne på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer ved omstilling af folkeskolen.

Nr. 144. ad 15.91.12.91.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at fordele et tilskud på 3.500 mio. kr. til kommunerne. Heraf fordeles 1.500 mio. kr. som et grundbeløb til alle kommuner efter indbyggertal. De resterende 2.000 mio. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner, der opfylder kriterier om højt strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag.

Nr. 145. ad 15.91.12.92.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at fordele et tilskud på 125 mio. kr. til kommunerne til investeringer vedrørende modtagelse af flygtninge.

Nr. 146. ad 15.91.12.93.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til i 2016 at fordele et tilskud på 200 mio. kr. til kommunerne til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge.

§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 16.11.01.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at påtage sig det økonomiske ansvar for patientskader ved behandling med lægemidlet Thalidomid over for producenten af lægemidlet Thalidomid, såfremt anvendelsen i det konkrete tilfælde er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Det er en forudsætning for Sundheds- og Ældreministeriet afgivelse af de enkelte garantierklæringer, at den region, hvori den behandlingskrævende patient er hjemmehørende, har forpligtet sig til at dække Sundheds- og Ældreministeriets udgifter til garantiforpligtelsen.

Nr. 2. ad 16.11.11.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i alle tilfælde af ulykker i forbindelse med radioaktive stoffer at afholde alle fornødne udgifter til bekæmpelse heraf, herunder også alle udgifter ved ydelse af bistand til andre lande, jf. konventionen om bistand i tilfælde af en atomulykke eller radiologisk krisesituation. Ligeledes bemyndiges ministeren til ved forekomst af ukontrollerede radioaktive kilder (jf. særligt EU direktiv 2013/59/Euratom) at afholde alle fornødne udgifter til sikring heraf.

Nr. 7. ad 16.35.01.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. i perioden 2016-2019 erhverver og afhænder aktier i danske selskaber, foretager kapitalindskud i indenlandske selskaber, stifter egne datterselskaber i Danmark o.l.

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at godkende, at Statens Serum Institut uden særskilt forelæggelse for de bevilgende myndigheder kan erhverve og afhænde aktier i andre selskaber, foretage kapitalindskud i selskaber, stifte egne datterselskaber, foretage kapitalinvesteringer sammen med inden- eller udenlandske samarbejdspartnere, foretage apportindskud o.l. for et beløb, der maksimalt udgør 15 mio. kr. i det enkelte tilfælde. Den samlede ramme for udenlandske kapitalinvesteringer er i 2016-2019 fastsat til 100 mio. kr.

Nr. 8. ad 16.35.01.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til med finansministerens tilslutning, at lade Statens Serum Institut optage lån i Danmarks Nationalbank i perioden 2016-2019 til finansiering af instituttets anlægsinvesteringer og kapitalinvesteringer.

Stk. 2. Lån i Danmarks Nationalbank må ikke ydes på bedre vilkår, end staten selv kan opnå som låntager.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 16.11.01.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i begrænset omfang, og hvor det findes formålstjenligt, at udbetale godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse af rejseudgifter mv. til medlemmer af nævn, råd og udvalg, der ikke på anden måde kan få dækket de omhandlede omkostninger.

Nr. 101. ad 16.11.11., 16.11.15., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.05., 16.21.06., 16.21.07., 16.21.08., 16.21.09., 16.21.10., 16.21.11., 16.21.12., 16.21.13., 16.21.15., 16.21.16., 16.21.31., 16.21.33., 16.21.36., 16.21.38., 16.21.46., 16.21.49., 16.21.50., 16.21.51., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59., 16.21.63., 16.21.64., 16.21.65., 16.21.66., 16.21.67., 16.21.68., 16.21.69., 16.21.71., 16.21.72., 16.21.73., 16.21.74., 16.21.75., 16.21.76., 16.21.77., 16.21.78., 16.31.01., 16.31.03., 16.31.04., 16.33.04., 16.33.05., 16.33.06., 16.33.11., 16.33.16., 16.33.20., 16.35.02., 16.51.01., 16.51.02., 16.51.03., 16.51.06., 16.51.08., 16.51.09., 16.51.10., 16.51.11., 16.51.12., 16.51.13., 16.51.14., 16.51.15., 16.51.16., 16.51.17., 16.51.18., 16.51.19., 16.51.20., 16.51.22., 16.51.23., 16.51.24., 16.51.25., 16.51.26., 16.51.27., 16.51.28., 16.51.29., 16.51.30., 16.51.32., 16.51.33., 16.51.34., 16.51.35., 16.51.36., 16.51.37., 16.51.38., 16.51.39., 16.51.40., 16.51.42., 16.51.43., 16.51.44., 16.51.46., 16.51.47., 16.51.48., 16.51.49., 16.51.50., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16.51.58., 16.51.59., 16.51.62., 16.51.63., 16.51.64., 16.51.65., 16.51.67., 16.51.69., 16.51.70., 16.51.74., 16.51.76., 16.51.77., 16.51.78., 16.51.79., 16.51.80., 16.51.81., 16.51.82., 16.51.83., 16.51.85., 16.51.86., 16.51.87., 16.51.88., 16.51.89., 16.65.01., 16.65.05., 16.65.10., 16.65.11., 16.65.30., 16.65.37., 16.65.40., 16.65.41., 16.65.42., 16.65.43., 16.65.52., 16.65.60., 16.65.61., 16.65.62., 16.65.63., 16.65.64., 16.65.73., 16.65.75., 16.65.77. og 16.91.60.

Udbetalte støttemidler vil kunne kræves tilbagebetalt, såfremt et projekt ikke gennemføres eller kun gennemføres delvist.

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for tilskudsadministration, herunder at træffe bestemmelser om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering, samt tilsyn og kontrol.

Nr. 102. ad 16.11.11.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at lade Lægemiddelstyrelsen opkræve et gebyr på 1.046 kr. for udstedelse af importcertifikater og om destinationscertifikater i henhold til BEK nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer.

Nr. 103. ad 16.11.79.

Sundheds og ældreministeren bemyndiges til at overføre 87,2 mio. kr. til § 10.21.03. Statstilskud til regionerne og 12,8 mio. kr. til § 10.21.11. Kommunerne fra § 16.11.79.20. Aftale om Finansloven for 2015 for sundhedsområdet til øget kapacitet på medicinske og geriatriske sygehusafdelinger, jf. aftale om Finansloven for 2015

Nr. 104. ad 16.11.79.

Sundheds og ældreministeren bemyndiges til at overføre 267,3 mio. kr. til udbygning af kapaciteten i psykiatrien og 84,0 mio. kr. til generelt kompetenceløft i personalet i psykiatrien til §. 10.21.03. Statstilskud til regionerne samt 32,7 mio. kr. til § 10.21.11. Kommunerne til udbygning af kapaciteten i psykiatrien fra § 16.11.79.30. Aftale om satspuljen for 2015-2018 til psykiatri, jf. Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien

Nr. 105. ad 16.51.21.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til af statskassen at yde nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer fuld godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og udgifter i forbindelse med nyre-, knoglemarvs- og leverafgivelse eller forundersøgelse med henblik på afgørelse af den pågældendes egnethed som donor.

Nr. 106. ad 16.51.41.10.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til af statskassen at yde erstatning til bloddonorer efter reglerne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af 1978, for følger af ulykkestilfælde eller sygdom, der med rimelighed kan henføres til afgivelse af blod til blodtransfusion mv. før 1. juli 1992 eller de forhold, hvorunder afgivelsen er foregået. Medfører ulykkestilfældet eller sygdommen døden, er ministeren for sundhed og forebyggelse på samme måde bemyndiget til at udrede erstatning til de efterladte efter nævnte loves bestemmelser herom.

Nr. 107. ad 16.51.41.30.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til af statskassen at yde kulancemæssig godtgørelse til de hæmofilipatienter (blødere), der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er konstateret HIV-smittede, eller til HIV-positive personer, som med overvejende sandsynlighed er blevet smittet gennem blodtransfusioner ved danske sygehuse, og ikke tidligere har modtaget godt- gørelse til HIV-smittede. Såfremt ovennævnte er afgået ved døden og ikke har fået udbetalt godtgørelsen, ydes godtgørelsen til de efterladte, jf. BEK nr. 914 af 19. november 1992 om godtgørelse til HIV-positive blødere og transfusionssmittede m.fl.

Nr. 108. ad 16.51.72.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til i 2016 at afsætte et statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud på 1.339,3 mio. kr. til aktivitet på sygehusområdet.

Nr. 109. ad 16.11.23.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til af statskassen at yde godtgørelse per kulance til andenhånds-eksponerede (indirekte eksponerede) asbestofre.

Stk. 2. Der er fastsættes følgende kriterier for at opnå godtgørelse:

1) ansøgeren er diagnosticeret med malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft),

2) diagnosen malignt pleura mesotheliom er bekræftet ved patologisk undersøgelse af vævsprøve,

3) ansøgeren er ægtefælle/samlever, tidligere ægtefælle/samlever eller forælder til en person, der har været erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre,

4) ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen har været udsat for indirekte eksponering med asbest,

5) ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt til den person, der har været direkte erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, og

6) det er overvejende sandsynligt, at det ikke er anden relevant egen-eksponering, der er årsag til sygdommens opståen, f.eks. grundet ansøgerens egen direkte erhvervsmæssige eksponering.

Stk. 3. Der skal, på baggrund af ovenstående kriterier, foretages en individuel vurdering i hvert af de tilfælde, hvor en person ansøger om godtgørelse efter nærværende ordning. Vurderingen foretages primært på grundlag af de lægelige oplysninger, der medsendes ansøgningen, og de oplyste personlige forhold, hvis rigtighed bekræftes ved ansøgerens underskrift. Det er alene den, der er indirekte eksponeret, der kan ansøge om godtgørelse. Hvis ansøgeren afgår ved døden, mens ansøgningen behandles i Styrelsen for Patientsikkerhed, træder eventuelle arveberettigede efterladte i ansøgerens sted.

Stk. 4. Godtgørelsen udgør et fast beløb på 170.000 kr. pr. ansøger. Ansøgning om godtgørelse skal fremsættes senest 31. december 2025. Der kan kun ansøges om godtgørelse én gang.

Stk. 5. Der udbetales ikke godtgørelse, hvis ægtefællen/samleveren, den tidligere ægtefælle/samlever eller forælderen, som følge af opstået malignt pleura mesotheliom (lungehindekræft), er berettiget til erstatning eller godtgørelse efter reglerne i bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring, jf. LBK. nr. 278 af 14. marts 2013.

Nr. 124. ad 16.91.60.

Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at foretage løbende støtteudbetaling til sygehusbyggeri omfattet af tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden i henhold til fastsat finansieringsprofil.

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om tilskudsadministration, herunder om vilkår for tilskud, meddelelse af tilsagn om tilskud, ændring af meddelelse af tilskud, bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering samt tilsyn og kontrol.

Stk. 3. Sociial- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om deponering af regionernes egenfinansiering, midler fra Kvalitetsfonden, provenu fra låneoptagelse samt overførsel af uforbrugte statslige og regionale midler.

§ 17. Beskæftigelsesministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 20. ad 17.51.03.

Beskæftigelsesministeren kan indgå forpligtende aftaler om levering af udstyr, konsulentydelser og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Beskæftigelsesministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 115. ad 17.11.03., 17.11.05., 17.21.05., 17.21.08., 17.41.12., 17.41.22., 17.46.14., 17.46.16., 17.46.27., 17.46.30., 17.46.41., 17.46.42., 17.46.43., 17.46.66., 17.46.67., 17.46.68., 17.46.70., 17.46.71., 17.46.75., 17.46.78., 17.49.17., 17.49.19., 17.49.20., 17.49.23., 17.49.24., 17.51.03., 17.51.11., 17.51.12., 17.51.13., 17.51.14., 17.54.21., 17.54.22., 17.59.11., 17.59.12., 17.59.14., 17.59.21., 17.59.25., 17.59.31., 17.61.07., 17.63.04. og 17.64.09.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bevillingens anvendelse, herunder for ydelse af tilskud, regnskab og revision samt om tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Nr. 126. ad 17.35.01., 17.35.11., 17.35.23., 17.35.24., 17.35.25., 17.46.18., 17.46.21., 17.54.01., 17.54.02., 17.56.02., 17.64.01., 17.64.02., 17.64.03., 17.64.05., 17.64.06. og 17.64.10.

Den kulancemæssige godtgørelse på 50.000 kr. til civile arbejdere og grønlændere m.fl., som opholdt sig på eller i umiddelbar nærhed af Thulebasen inden for perioden fra og med den 21. januar 1968 til og med den 17. september 1968, eller til deres efterlevende ægtefælle, registrerede partner, samlever eller børn, medfører ikke nedsættelse af ydelser, som måtte tilkomme de pågældende efter lovgivningen inden for Beskæftigelsesministeriets område, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og lov om social service.

Nr. 129. ad 17.23.11.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere og efterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980 i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.

Stk. 2. Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. LB nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.

Stk. 3. Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikringsloven. Stk. 4. Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbende ydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbende ydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betingelserne i § 17, stk. 7-8 om at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvor skaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efter reglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.

Stk. 5. Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december 2009. Anmeldelse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 6. Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelser af krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980.

Nr. 134. ad 17.54.22.

Kommunerne varetager administrationen af servicejobordningen, jf. lov nr. 140 af 25. marts 2002 om ophævelse af lov om servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde 100 pct. refusion af kommunens udgifter til tilskud til servicejob fra Afløb på servicejob. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde forskudsrefusion af en kommunes refusionsberettigede udgifter efter lov om ophævelse af lov om servicejob.

Nr. 155. ad 17.46.69.

Bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd bortfalder pr. 1. januar 2015 som følge af ophævelsen af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at bestemme, at reglerne i §§ 4-8 i bekendtgørelse nr. 364 af 5. april 2013 om midler til de lokale beskæftigelsesråd fortsat finder anvendelse, indtil regnskab og revision er afsluttet, eller uforbrugte midler er tilbageført til staten.

Nr. 160. ad 17.61.05.

Via kontoen foretages mellemkommunal afregning for ikke-forskudsvis udlagte børnebidrag der indbetales til en anden kommune end den, der foretager udbetalingen.

§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 7. ad 19.11., 19.17.04., 19.34.01., 19.34.07., 19.35.15., 19.35.28., 19.41., 19.42., 19.51.03., 19.55.05. og 19.71.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå forpligtende aftaler/kontrakter om levering af tjenesteydelser, herunder udstyr, konsulentydelser, konferencefaciliteter og lignende med udgiftsvirkning i et senere finansår. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage forskuds- og ratebetalinger, når dette er en forudsætning for indgåelse af kontrakter.

Nr. 8. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 9.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Uddannelses- og forskningsministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som uddannelses- og forskningsministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 9. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at Danmarks Tekniske Universitet indskyder aktiekapital i Pre-Seed Innovation inden for en ramme på i alt 25,0 mio. kr.

Nr. 10. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade universiteterne indgå i medlemskaber af andelsselskaber med driftstilknytning til erhvervet og i forbindelse hermed at opfylde almindelige selskabsbetingelser, herunder foretage sædvanlige indskud og garantier inden for en samlet indskuds- og garantiramme på 1,5 mio. kr.

Nr. 11. ad 19.41.14.

Uddannelses- og forskningsministeren kan indgå aftale om dansk medlemskab af den europæiske forskningsinfrastruktur for biologisk information ELIXIR under Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL), hvormed Danmark påtager sig en ubegrænset solidarisk hæftelsesforpligtelse på 2 pct. af eventuelle tab påført Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium.

Materielle bestemmelser.

Nr. 107. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Institutionerne kan medfinansiere opholdsudgifter ved udvekslingsaftaler med østeuropæiske lande, hvor værtsinstitutionerne gensidigt er forpligtede til at sørge for omkostningerne ved de studerendes ophold.

Stk. 2. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3.000 kr. pr. måned.

Nr. 109. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27., 19.28.07., 19.28.08., 19.28.25., 19.34. og 19.35.24.

For at fremme den internationale studentermobilitet og et internationalt forskningsmiljø bemyndiges uddannelses- og forskningsministeren til at lade institutionerne afholde depositum for udenlandske studerendes, gæstelæreres og forskeres reservation af kollegieværelser eller private værelser.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges endvidere til at lade institutionerne betale leje for boliger til udvekslingsstuderende, gæstelærere og forskere, når disse boliger ikke er lejet ud, og til at stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning.

Stk. 3. Udgifterne afholdes af institutionernes ordinære bevilling.

Nr. 146. ad 19.22.05., 19.22.21. og 19.23.05.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Aarhus Universitet opkræve et administrativt gebyr på op til i alt 10.000 kr. for afholdelse af translatøreksamen. Gebyret dækker egnethedsprøve og speciale samt skriftlig og mundtlig eksamen. Gebyr for omprøver kan opkræves særskilt.

Nr. 150. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at videreføre forskningsinstitutionernes samarbejde om Forskningens Højhastighedsnet, herunder at indføre fuld brugerbetaling for alle institutioner, der deltager i netsamarbejdet. Ligeledes bemyndiges ministeren til at udvide samarbejdet med henblik på at dække dansk forsknings behov for nye e-Science og e-Infrastrukturtjenester, herunder gradvist at indføre brugerbetaling for visse af disse tjenester.

Stk. 2. Ønsker en institution at udtræde af samarbejdet, skal det godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Nr. 153. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.27.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til over for Moderniseringsstyrelsen at stille sikkerhed for Københavns Universitets, Aarhus Universitets, Syddansk Universitets, Roskilde Universitets, Aalborg Universitets, Copenhagen Business School - Handelshøjskolens, Danmarks Tekniske Universitets, og IT-Universitetet i Københavns inddækning af SLS-udbetalinger, samt for erhvervsakademier for videregående uddannelser og professionshøjskoler for videregående uddannelser med videres inddækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Uddannelses- og forskningsministeren kan foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb og Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsudbetalinger.

Nr. 157. ad 19.11., 19.15., 19.17., 19.23., 19.32., 19.35.24., 19.35.25., 19.35.28., 19.41., 19.42. og 19.5.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til anmærkningerne.

Stk. 2. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 158. ad 19.32.13.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde tilskud mv. i forbindelse med udsendelse af lektorer (sendelektorer) til udlandet med henblik på at udbrede kendskabet til dansk i udlandet. Derudover kan der ydes tilskud til udenlandske universiteter, der udbyder undervisning i dansk. Disse tilskud kan blandt andet ydes til studieophold, ekskursioner og kulturformidling. Tilskudsordningen betegnes Lektoratsordningen. Tilskud til sendelektorer og tilskud til universitetets ansættelse af undervisere kan gives, hvor der er indgået en aftale mellem ministeriet og det pågældende universitet.

Stk. 2. Lektoratsudvalget rådgiver uddannelses- og forskningsministeren i faglige spørgsmål vedrørende Lektoratsordningen. Udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved de udenlandske universiteter. Indstillingen fra Lektoratsudvalget sker efter vurdering af ansøgninger fra dem, der har søgt på stillingsopslagene for lektoraterne i udlandet. Lektorerne ansættes ved det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden fastsættes af det udenlandske universitet. Ansættelsesperioden er normalt 3 år, men kan forlænges til i alt 6 år.

Stk. 3. Lektoratsudvalget består af fem fagkyndige medlemmer. Formanden udpeges og beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren. De øvrige fagkyndige medlemmer beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra Danske Universiteter. Ud over de fagkyndige medlemmer består udvalget af en tilforordnet, der udpeges af Kulturministeriet.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan tildele et ph.d.-stipendium årligt til en sendelektor. Tildeling af ph.d.-stipendiet sker efter indstilling fra Lektoratsudvalget.

Stk. 5. Der kan afholdes et årligt kursus for lektorerne. Lektoratsudvalget kan i den anledning foretage en faglig vurdering af program for kurset. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere gennemførelsen af sommerkurset til et universitet.

Stk. 6. Uddannelses- og forskningsministeren betjener Lektoratsudvalget og varetager administrationen af Lektoratsordningen. Uddannelses- og forskningsministeren kan delegere opgaver i forbindelse med lektoratsordningen til et universitet.

Stk. 7. Uddannelses- og forskningsministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre et projekt, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt.

Stk. 8. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskud, eller hvis tilskud er betalt på grundlag af urigtige oplysninger, eller modtageren har groft misligholdt sine forpligtelser efter ordningen.

Stk. 9. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningen.

Nr. 159. ad 19.22.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Københavns Universitet videreføre kostafdelinger i tilknytning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings godkendte erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser ved Skovskolen.

Nr. 160. ad 19.22.37.

Følgende personer er omfattet af civilarbejderloven, lov nr. 82 af 1970 om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret, som ændret ved lov nr. 138 af 26. april 1972: Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, som d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets (nu Energi-, Forsyning og Klimaministeriets) ressort, ved Geodatastyrelsen og under Miljø- og Fødevareministeriets ressort samt ved Danmarks Tekniske Universitet under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort, uden at ansættelsen har været afbrudt.

Nr. 161. ad 19.22., 19.25., 19.27. og 19.28.25.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for Uddannelses- og Forskningsministeriets område på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Nr. 164. ad 19.22.05. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Uddannelses- og Forskningsministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis betaling af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 165. ad 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at godkende, at DTU tilvejebringer den nødvendige finansiering til renovering af lejemålene DTU*SCION A/S, i det omfang DTU stiller lokaler til rådighed for aktieselskabet.

Nr. 175. ad 19.22.21. og 19.22.37.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og Danmarks Tekniske Universitet integrere boliger, serviceerhverv og forsker- parkaktiviteter i deres bygninger og grunde.

Nr. 178. ad 19.27.05., 19.34.01. og 19.34.07.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for regnskab og revision af tilskudsmodtagers regnskabsaflæggelse i forbindelse med modtagelse af tilskud, i det omfang tilskuddene ikke er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse.

Nr. 179. ad 19.25., 19.27. og 19.34.

Uddannelses- og forskningsministeren kan yde den selvejende institution, Diakonhøjskolen, aktivitetsafhængige taxametertilskud til en mellemlang videregående forsøgsuddannelse, tilskud til årskursus samt grundtilskud, som følge af at Diakonhøjskolen fra 1. august 2004 ikke er omfattet af lov om folkehøjskoler, efterskoler og husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, og derfor ikke som folkehøjskole er godkendt til tilskud. Uddannelsen takstindplaceres i de eksisterende takster under § 19.3 Videregående erhvervsrettede og kunstneriske uddannelser.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for Diakonhøjskolens institutionelle status, uddannelsesudbud og for ydelse af tilskud.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade Diakonhøjskolen opkræve deltagerbetaling fra de studerende til dækning af højskolens udgifter til uddannelsen og til internatafdelingen.

Stk. 4. Forsøgsuddannelsen kan give ret til SU efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte. En godkendelse om ret til SU kan omfatte supplerende stipendium til dækning af undervisningsafgift.

Stk. 5. Diakonhøjskolen er i forsøgsperioden ikke omfattet af statens selvforsikring.

Stk. 6. Diakonhøjskolens drift af internatafdeling skal i forsøgsperioden ske efter reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Nr. 180. ad 19.26.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Nr. 181. ad 19.27.

Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen, og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser skal bidrage til energieffektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 182. ad 19.35.12.

Uddannelses- og forskningsministeren kan bestemme, at regulerede institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2.

Nr. 183. ad 19.35.12.

Institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 184. ad 19.25., 19.26., 19.27., 19.34. og 19.35.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2016 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret, jf. bekendtgørelse om momskompensation for erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.

Nr. 185. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25., 19.27., 19.34. og 19.35.28.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriets kunstneriske uddannelsesinstitutioner kan afholde udgifter til ulykkesforsikring for de studerende, der er indskrevet ved institutionen. Forsikringen må dække skader i forbindelse med undervisningen.

Nr. 189. ad 19.35.15.

Uddannelses- og forskningsministeren og undervisningsministeren kan tillade, at en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet henholdsvis selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, påtager sig en solidarisk hæftelse over for Uddannelses- og Forskningsministeriet og stiller en bankgaranti eller lignende i forbindelse med indgåelse af aftale, efter udbud, med Uddannelses- og Forskningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende regionale vejledningscentre under Landscenter for Uddannelses og Erhvervsvejledning, jf. § 15, stk. 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Den solidariske hæftelse og bankgarantien kan vedrøre opfyldelse af kontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet om varetagelse af opgaver vedrørende de regionale vejledningscentre.

Nr. 197. ad 19.25.

Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til inden for rammen af den udmøntede omstillingsreserve (§ 19.27.79.80) at pålægge erhvervsakademier og professionshøjskoler samt Medie- og journalisthøjskolen at medfinansiere fælles effektiviseringsløsninger på det administrative område, herunder studieadministrative løsninger. Det kan pålægges samlet for institutioner eller sektorvis for erhvervsakademier hhv. professionshøjskoler og Medie- og journalisthøjskolen og fordeles mellem institutionerne ud fra ydede taxametertilskud i senest afsluttede finansår.

Nr. 198. ad 19.83.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde specialpædagogisk støtte til studerende ved adgangskurser til ingeniøruddannelserne. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet træffer afgørelser herom på vegne af ministeren. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger.

Nr. 199. ad 19.22.11.

Esbjerg Kommune kan yde en donation på op til 22 mio. kr. til Syddansk Universitet til brug for nybyggeriet til Syddansk Universitets nye Campus Esbjerg. Donation kan ydes dels som tilskud og dels som overdragelse af en byggegrund til brug for byggeriet.

Nr. 200. ad 19.71.01.

Danmarks Innovationsfond bemyndiges til i årene 2015, 2016 og 2017 at yde tilskud efter ErhvervsPh.d.-ordningen, jf. lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond, til virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland. Tilskuddet er begrænset til samlet 5 mio. kr.

Nr. 201. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37. og 19.22.45.

Universiteterne bemyndiges til i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016 studieårene 2015/2016 og 2016/2017 at tildele hele fripladser til visse særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, der optages på en hel kandidatuddannelse, der udbydes i henhold til universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 2. Fripladserne tildeles inden for områder, hvor der forventes at være mangel på arbejdskraft, og hvor Danmark har særlige internationale styrkepositioner. Fripladserne tildeles til særligt talentfulde internationale studerende fra lande uden for EU/EØS, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller lignende.

Stk. 2. Fripladserne tildeles med helt stipendium. Universiteterne kan fastsætte størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en maksimal ramme på et beløb, som i størrelse svarer til stipendium efter SU-lovens § 8, stk. 1 og lån efter SU-lovens § 9.

Stk. 3. De deltagende universiteter skal stå for udvælgelsen af kandidaterne til stipendieprogrammet.

Stk. 4. De deltagende universiteter skal endvidere sørge for, at studerende på programmet får en virksomhedstilknytning.

Stk. 5. Initiativet er midlertidigt, idet der kun optages studerende på stipendieprogrammet i perioden 1. september 2015 til senest 1. september 2016.

Stk. 6. Styrelsen for Videregående Uddannelser fastsætter en bevillingsramme for de deltagende universiteter. Universitetet disponerer frit over midlerne inden for rammerne i ordningen.

Stk. 7. Universitetet kan tilbagekalde et tilsagn om hel friplads med eller uden stipendium, hvis tilsagnet er givet på et urigtigt grundlag.

Nr. 202. ad 19.23.05.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at indføre en særlig, tidsbegrænset stipendieordning for studerende, der er blevet forsinkede i deres uddannelse på grund af strukturelle og planlægningsmæssige opstartsvanskeligheder, der er opstået ved etablering og afvikling af uddannelserne ved Det Danske Universitetscenter i Beijing Kina, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC). Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler herfor.

Stk. 2. Stipendiet udgør 5.839 kr. (2014-niveau) for hver måned, den studerende ikke har ret til uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens § 7, stk. 1, nr. 1. Beløbet reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes afhængig af, om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2 pct. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Nr. 203. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.28.07., 19.28.08. og 19.28.25.

Universiteterne og de kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet bemyndiges til at afholde dokumenterede udgifter til rimelige rejse- og opholdsudgifter til udenlandske medlemmer af faglige bedømmelsesudvalg, der som led i varetagelsen af deres forpligtigelser besøger universitetet i Danmark, herunder når et medlem skal overvære forsvaret af en ph.d.-afhandling.

Nr. 204. ad 19.15.01.

Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at påtage sig ansvaret og forpligtelserne i henhold til FNs traktat af 27. januar 1967 om principper for staters virksomhed ved udforskning og udnyttelse af det ydre rum, herunder månen og andre himmellegemer, Konvention af 29. marts 1972 om folkeretligt ansvar for skader forvoldt af rumgenstande, Konvention af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum og Overenskomst af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum for de tre satellitter AAUSAT4, AAUSAT5 og GOMX-3 som danske rumgenstande vedrørende godkendelse, tilsyn, dækning af erstatningskrav som følge af skader, registrering af disse rumgenstande internationalt og i et nationalt register.

Nr. 205. ad 19.28.25.

Uddannelses- og forskningsministeren kan kompensere Designskolen Kolding for dokumenterede udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som Designskolen Kolding afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud m.v. efter §§ 13 og 16 c i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. LB nr. 59 af 26. januar 2015. Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere beslutte, at der etableres en aconto-ordning for momskompensationen til Designskolen Kolding.

Nr. 206. ad 19.22.01., 19.22.05., 19.22.11., 19.22.15., 19.22.17., 19.22.21., 19.22.37., 19.22.45., 19.25. og 19.26.

Uddannelses- og forskningsministeren kan som led i udmøntningen af en af finansministeren udstedt dispositionsbegrænsning nedsætte tilskuddene til selvejende uddannelsesinstitutioner.

§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 20.22.01., 20.22.11., 20.31.01., 20.31.02., 20.31.12., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.38.21., 20.41.01., 20.42.02., 20.42.11., 20.42.12., 20.42.51., 20.43.01., 20.43.02., 20.51.11., 20.52.01., 20.53.01., 20.71.11., 20.74.02., 20.75.01., 20.75.02., 20.76.11., 20.83.01., 20.93.25. og 20.98.51.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan afholde merudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti, i det omfang aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- og mindreudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som ministeren for børn, undervisning og ligestilling foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettomerudgifter på de af tekstanmærkningen omfattede konti under delloftet for driftsudgifter eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren for børn, undervisning og ligestilling nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan ministeren for børn, undervisning og ligestilling nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

Nr. 3. ad 20.11.22., 20.19.01., 20.19.04., 20.29.07., 20.29.08.20., 20.29.11., 20.38.11., 20.72.06., 20.77.07., 20.82.02., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04., 20.89.06. og 20.89.07.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at indgå forpligtende aftaler om levering af tjenesteydelser med udgiftsvirkning i et senere finansår. Bemyndigelsen gives med henblik på indgåelse af aftaler/kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser, som leveres over en længere periode, eksempelvis flerårige evalueringsprojekter og andre former for konsulentydelser.

Materielle bestemmelser.

Nr. 102. ad 20.31.11. og 20.31.13.

I henhold til § 5 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LB nr. 148 af 12. februar 2014, fastsættes satserne for lønrefusion i 2016 til følgende beløb:

Lønrefusionssats
1.
års elever pr. uge
2.310 kr.
2.
års elever pr. uge
2.550 kr.
3.
års elever pr. uge
2.880 kr.
4.
års elever pr. uge
3.390 kr.
Voksne elever pr. uge
4.630 kr.

Stk. 2. Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes fra 2007 på grundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende institution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som en procent af antal tilskudsudløsende aftaler det sidste kalenderår, jf. dog stk. 3 og 4. Måltallet udgør i 2016 90 pct. af antal tilskudsudløsende uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i 2015. Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger et måltal for institutionen. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på 7.110 kr. pr. uddannelsesaftale. For 2016 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgende beløb: Tilskud pr. uddannelsesaftale

1)
Uddannelsesaftaler til og med måltallet
7.110 kr.
2)
Uddannelsesaftaler over måltallet
14.210 kr.

Stk. 3. Overgår en erhvervsuddannelse til en anden uddannelseskategori, f.eks. til en mellemlang videregående uddannelse, medtages uddannelsesaftaler for den oprindelige erhvervsuddannelse registreret ved institutionen ikke i grundlaget for beregningen af institutionens måltal.

Stk. 4. Til institutioner, der samarbejder om praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om praktik og beskæftigelsesmuligheder samt om registrering af uddannelsesaftaler, ydes tilskud efter stk. 2 dog på grundlag af et fælles måltal for de uddannelser, der er omfattet af samarbejdsaftalen, og tilskuddet udbetales til den institution, som efter aftalen registrerer uddannelsesaftalerne.

Stk. 5. Satserne for løntilskud vedrørende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fastsættes i 2016 til følgende beløb:

Løntilskudssats
1.
års elever pr. uge
1.390 kr.
2.
års elever pr. uge
1.530 kr.
3.
års elever pr. uge
1.730 kr.
4.
års elever pr. uge
2.030 kr.
Voksne elever pr. uge
2.780 kr.

Stk. 6. I henhold til § 66 k, stk. 1, og § 66 t, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 157 af 17. februar 2015, fastsættes henholdsvis skolepraktikydelsen og skoleydelsen i 2016 til 690 kr. pr. uge for elever under 18 år og for elever, der er fyldt 18 år, til 1.651 kr. pr. uge for hjemmeboende og 1.651 kr. pr. uge for udeboende.

Nr. 103. ad 20.31.11.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at stille en garanti på op til 5 mia. kr. for en kredit, som Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) optager i et pengeinstitut til at dække likviditetsunderskud i AUB-ordningen.

Nr. 115. ad 20.82.11.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan over for uddannelsesinstitutionerne samt andre brugere af de administrative edb-systemer fastsætte betaling for løbende vedligeholdelse og for support af disse systemer.

Nr. 117. ad 20.42.51.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 120. ad 20.31.01., 20.31.02., 20.32.01., 20.34.01., 20.35.01., 20.36.01., 20.41.01., 20.42.02., 20.43.01., 20.53.01., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.41., 20.74.02. og 20.75.02.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at stille sikkerhed for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage inddækning af en række selvejende institutioners eventuelt manglende dækning af lønudbetalinger via lønsystemerne SLS, KMD og Silkeborg Data gennem Statens Koncern Betalinger (SKB) samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer herfor. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kan i den forbindelse foretage modregning af effektuerede inddækningsbeløb samt af Moderniseringsstyrelsens morarenter og gebyrer i de pågældende institutioners kommende tilskudsanvisning. De selvejende institutioner, der er omfattet, er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. samt private gymnasier.

Nr. 138. ad 20.92.01.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at indgå aftale med DSB om fribefordring af skoleelever for et fast årligt beløb, som fastsættes på finansloven.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til efter aftale med DSB at fastsætte nærmere regler om:

1) Adgang til og omfang af fribefordringsordningen.

2) Vilkår for brug af fribefordringsordningen, herunder om frister for bestilling og afbestilling af fribefordring hos DSB, om brug af digital kommunikation mellem den bestillende uddannelsesinstitution og DSB, om DSB s opkrævning af gebyrer hos den bestillende uddannelsesinstitution, hvis en større andel af de reserverede pladser ikke anvendes, og institutionen ikke har foretaget afbestilling, eller den manglende brug skyldes elevers pludselige sygdom eller lignende, og om en uddannelsesinstitutions udelukkelse fra brug af ordningen ved misbrug, herunder ved manglende betaling af gebyrer.

3) Rammer for DSB s administration af fribefordringsordningen, herunder at DSB s afgørelse om administration af ordningen ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 144. ad 20.11.22., 20.19.01., 20.19.02., 20.19.04., 20.29.07., 20.29.11., 20.29.12., 20.38.11., 20.72.06., 20.77.07., 20.82.02., 20.84.21., 20.89.01., 20.89.03., 20.89.04., 20.89.06. og 20.89.07.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fastsætte regler om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision i forbindelse med modtagelse af tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti, medmindre tilskuddene er omfattet af andre regler om regnskabsaflæggelse. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan endvidere fastsætte regler om, at konkrete bevillinger på de pågældende finanslovskonti ikke er omfattet af regler fastsat i henhold til 1. pkt.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fastsætte regler om brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med regnskabsaflæggelse, rapportering og revision.

Stk. 3. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 151. ad 20.72.26.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at etablere en erstatningsordning for deltagere i erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og lignende arrangementer. Deltagerne skal enten være uddannelses- eller erhvervsvejledningssøgende, der ikke er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller være optaget i en arbejdsmarkedsuddannelse. Desuden omfattes også deltagere, der ikke er omfattet af de sikringsbestemmelser, der fremgår af lovgivningen om ungdomsuddannelser. Tilskadekomne er berettigede til ydelser efter lov om arbejdsskadesikring efter ordningen, hvis de ikke på andet grundlag er berettiget hertil. Der kan desuden ydes erstatning for skader, som forvoldes af deltagerne i de nævnte aktiviteter, og som de efter almindelige erstatningsregler kan drages til ansvar for.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration, herunder fastsætte en frist for indgivelse af anmeldelse af skaden til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt om, at realitetsbehandling af sager om ydelser efter lov om arbejdsskadesikring kan henlægges til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter forudgående visitation i ministeriet. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan endvidere fastsætte regler om offentlige myndigheders og offentligt godkendte institutioners brug af elektronisk kommunikation i forbindelse med anmeldelse, herunder om anvendelse af digital signatur.

Nr. 159. ad 20.98.31.30.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at yde tilskud til specialpædagogisk støtte til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte nærmere regler om ordningens anvendelsesområde og administration. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan bemyndige Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at fastsætte reglerne og til at administrere bevillingen og kan fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

Nr. 162. ad 20.98.11.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at indføre en stipendieordning for unge under 18 år, der tager på udvekslingsophold i udlandet i et helt skoleår.

Stk. 2. Det er en betingelse for at kunne modtage stipendium i henhold til denne ordning, at

1) eleven ikke er fyldt 18 år ved udvekslingsopholdets begyndelse,

2) opholdet strækker sig over et helt skoleår,

3) udvekslingen sker gennem en organisation, der er godkendt til dette formål af ministeriet,

4) undervisningen er godkendt af de lokale myndigheder,

5) opholdet er planlagt som privat indkvartering hos værtsfamilie(r) under hele opholdet og

6) udgifterne til opholdet overstiger stipendiet.

Stk. 3. Der kan fastsættes yderligere betingelser, jf. stk. 5.

Stk. 4. Stipendiet, der skal søges, inden den unge tager på udvekslingsophold, udbetales direkte til den enkelte udvekslingselev på betingelse af, at denne kan dokumentere, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 5. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan bemyndige en styrelse eller offentlig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet til at varetage ordningens administration og til at fastsætte de nærmere regler for ordningen og betingelser for at kunne opnå stipendium, herunder, efter godkendelse fra ministeriet, krav til de organisationer, der ønsker at blive godkendt som arrangør af støtteberettigende udvekslingsophold. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiger til at varetage ordningens administration, udarbejder en liste over godkendte udvekslingsinstitutioner.

Stk. 6. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiger til at varetage ordningens administration og til at fastsætte regler for ordningen, jf. stk. 5, kan tillige fastsætte regler om formkrav, herunder om elektronisk kommunikation og brug af digital signatur. Manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister kan medføre, at ansøgningen afvises.

Stk. 7. Den styrelse eller offentlige institution, som ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiger til at varetage ordningens administration, kan indhente oplysninger hos offentlige myndigheder og andre til brug for behandlingen af ansøgninger om stipendium mv.

Stk. 8. Afgørelser efter denne tekstanmærkning, som træffes efter ministeren for børn, undervisning og ligestillings bemyndigelse efter stk. 5, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Nr. 168. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Institutioner, der udbyder uddannelser under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE, skal indgå aftaler om budgetmål med ministeren for børn, undervisning og ligestilling.

Stk. 2. Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne og institutionens aktivitet de seneste to år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold.

Stk. 3. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler om budgetmål.

Stk. 4. Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden ministeren for børn, undervisning og ligestillings godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil aktivitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre ministeren for børn, undervisning og ligestilling godkender overskridelsen.

Stk. 5. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal. Stk. 6. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering af lærere og udstyr.

Nr. 171. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.75.01.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til, uanset § 8, stk. 5, i lov om åben uddannelse, jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015, at fastsætte nærmere regler om deltagerbetaling, herunder størrelsen heraf, for uddannelsesaktiviteter og for bestemte former for tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter omfattet af lov om åben uddannelse.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til, uanset § 8, stk. 4, i lov om åben uddannelse, at fastsætte nærmere regler om nedsat deltagerbetaling i perioden 2015-2017 for kursister med forældede videregående uddannelser, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse.

Nr. 180. ad 20.22.22. og 20.71.12.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at opkræve et særligt bidrag i den kommune, hvor en elev i en efterskole eller en fri fagskole er tilmeldt folkeregisteret. Bidraget udgør de faktiske ekstraudgifter, der er godkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever med svære handicap på efterskoler og frie fagskoler, der overstiger et beløb på 193.285 kr. (2007-pl) pr. elev årligt.

Nr. 182. ad 20.3., 20.4. og 20.7.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fordele den i Finansministeriets cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten fastsatte kvote for ministeriet for børn, undervisning og ligestillings område på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almen- gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv.

Nr. 188. ad 20.74.02.

For forberedende voksenundervisning, der udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC), og som i henhold til § 7 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. LB nr. 380 af 19. april 2011, gennemføres hos en driftsoverenskomstpart, der ikke er omfattet af en momskompensationsordning eller en momsrefusionsordning, opkræver VUC betaling hos kommunen eller anden aktør efter takster inklusive tilskud til udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms uanset bestemmelsen i § 2, stk. 2, 1. pkt., i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 1030 af 23. august 2013.

Nr. 191. ad 20.74.02.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fravige § 47, stk. 5, og § 48, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, således at indbetaling af deltagerbetaling for kursister ved enkeltfagsundervisning til højere forberedelseseksamen og studentereksamen og på almen voksenuddannelse kan ske, efter at kursisten er begyndt på uddannelsen, hvis kursisten er omfattet af § 1, stk. 2, i lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mm., jf. LB nr. 1030 af 23. august 2013.

Nr. 193. ad 20.98.31.20.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade, at tilskud til institutionernes udgifter i henhold til § 18 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, og § 44 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, til elever, der skal have tilbud om specialpædagogisk bistand, gives til kompenserende undervisning tilrettelagt uden for den almindelige klasseundervisning inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed for individuelt tilrettelagt specialpædagogisk støtte i den almindelige undervisning.

Nr. 197. ad 20.48.02.35.

Det i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. § 45, stk. 1, jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, nævnte tilskud fastsættes til 70.000 kr. årligt (2009-pl), dog højst den faktiske betaling for undervisningen.

Nr. 200. ad 20.38., 20.48. og 20.78.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte regler om, at selvejende uddannelsesinstitutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. skal bidrage til energi- effektiviseringen i statens institutioner på samme måde som statens øvrige institutioner.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan fastsætte regler om, at de i stk. 1 nævnte institutioner hvert år inden en fastsat frist efter nærmere retningslinjer udsendt af Energistyrelsen skal indberette oplysninger om deres samlede energi- og vandforbrug til en central database, som administreres af Energistyrelsen.

Nr. 201. ad 20.85.12.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan - eventuelt efter aftale med uddannelsesministeren - bestemme, at regulerede institutioner på ministeriet for børn, undervisning og ligestillings område - og eventuelt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område - uanset bestemmelserne i § 17 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LB nr. 776 af 10. juni 2015, § 31, stk. 1, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. LB nr. 935 af 25. august 2014, § 32, stk. 1, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. LB nr. 936 af 25. august 2014, § 22, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015, samt i § 29, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen., jf. LB nr. 205 af 27. februar 2013, kan leje overskydende bygningskapacitet ud til andre regulerede institutioner omfattet af de nævnte love til bygningstaxameterniveau og ikke på markedsvilkår. Disse lejemål er ikke omfattet af bestemmelserne i erhvervslejeloven, jf. erhvervslejelovens § 2, jf. LB nr. 1714 af 16. december 2010.

Nr. 202. ad 20.85.12.

Institutioner omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., der får overdraget bygninger eller lejemål af staten i medfør af § 12 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 eller § 9 i lov nr. 591 af 24. juni 2005, hvorfra der på overdragelsestidspunktet lejes ud til 3. mand, kan opretholde udleje af det pågældende areal til 3. mand.

Nr. 205. ad 20.3., 20.4., 20.7., 20.8. og 20.9.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til i momskompensation vedrørende 2016 til en institution at foretage en reduktion med et beløb, der svarer til den del af en godtgørelse, som institutionen har modtaget fra Skat efter genoptagelse af afgiftstilsvaret, jf. Skats styresignal af 18. august 2010, og som vedrører købsmomsudgifter, som institutionen tidligere har fået kompenseret via ministeriet for børn, undervisning og ligestillings momskompensationsordning, jf. bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professions- højskoler m.fl.

Nr. 206. ad 20.72.41. og 20.72.42.

Tilskud til Træningsskolen for Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. LB nr. 226 af 4. marts 2014, ydes ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan kompensere TAMU for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter moms-loven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionen afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 27 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 3. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til TAMU.

Nr. 212. ad 20.72.01. og 20.72.03.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at etablere en forsøgsordning om afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser i fængsler samt udvalgte arresthuse fra 1. januar 2016 til 31. december 2016. Godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser kan efter aftale med Kriminalforsorgen udbyde arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i de fælles kompetencebeskrivelser til afholdelse i fængsler og udvalgte arresthuse.

Stk. 2. For uddannelser, der afholdes i medfør af stk. 1, bemyndiges ministeren for børn, undervisning og ligestilling til at fravige § 3, stk. 6 og 8, § 6 og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015.

Stk. 3. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt til institutionerne for aktivitet afholdt i medfør af stk. 1 for indsatte i fængsler og arresthuse. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Stk. 4. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

Nr. 213. ad 20.72.01., 20.72.03. og 20.74.02.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling får af Kriminalforsorgen refunderet taxametertilskud, der er udbetalt vedrørende indsatte i lukkede fængsler, der deltager i fjernundervisning som led i forberedende voksenundervisning (fvu), ordblindeundervisning for voksne, almen voksenuddannelse (avu) og uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfag) eller som led i arbejdsmarkedsuddannelser. Kriminalforsorgen betaler endvidere den deltagerbetaling, som institutionen opkræver i henhold til §§ 47-48 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv., jf. LB nr. 777 af 10. juni 2015 med senere ændringer og § 8a i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., jf. LB nr. 64 af 26. januar 2015.

Stk. 2. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til efter aftale med justitsministeren at fastsætte regler om administrationen af ordningen, herunder beregning og opkrævning af betaling, betalingsfrister mv.

Nr. 214. ad 20.89.03.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at yde tilskud af driftslignende karakter til foreninger og organisationer mv., der ikke er reguleret i lov eller bekendtgørelse på ministeriets område.

Nr. 215. ad 20.89.01.79.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at iværksætte forsøg med et nyt FVU-tilbud tilrettelagt for tosprogede med fokus på mundtlige færdigheder og yde tilskud til denne aktivitet.

Nr. 216. ad 20.74.02.50.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fastsætte regler om tilbagebetaling af deltagerbetaling til kursister for hf-enkeltfag på C-niveau, herunder om krav til dokumentation som betingelse for tilbagebetalingen.

Stk. 2. Tilbagebetalingen sker med fradrag for tilskud til deltagerbetaling, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 3. Det er en betingelse for tilbagebetaling efter regler fastsat i medfør af stk. 1, at kursisten er optaget til skoleundervisningen i en erhvervsuddannelses hovedforløb med eux, og at tilbagebetalingen vedrører hf-enkeltfag på C-niveau, der indgår i adgangsgrundlaget, og som er færdiggjort efter 1. juli 2014.

Nr. 217. ad 20.22.12., 20.38.02., 20.48.02., 20.48.04., 20.71.21., 20.72.01., 20.72.03., 20.72.41., 20.72.42. og 20.78.02.

Med henblik på udmøntning af dispositionsbegrænsninger udstedt af finansministeren kan grundtilskud til selvejende uddannelsesinstitutioner samt aktivitetsbestemte tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og TAMU nedsættes med et af ministeren for børn, undervisning og ligestilling fastsat beløb.

Nr. 218. ad 20.31.01.

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at iværksætte forsøg med praktikpladsafhængigt færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 19 c, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. LB nr. 789 af 16. juni 2015, modtager uddannelsesinstitutioner, der deltager i forsøg efter stk. 1, ikke ordinært færdiggørelsestaxametertilskud for elever, der færdiggør grundforløb. De deltagende uddannelses- institutioner modtager i stedet et forhøjet færdiggørelsestaxametertilskud pr. elev, der efter afsluttet grundforløb fortsætter sin erhvervsuddannelse med en uddannelsesaftale hos en virksomhed. Taksten til det forhøjede færdiggørelsestaxametertilskud fastsættes til 200 pct. af færdiggørelsestaksten for elever i ordinære forløb.

Stk. 3. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om administrationen af forsøgsordningen, herunder om deltagerkreds, opgørelse og indberetning af aktivitet og udbetaling af tilskud til aktivitet omfattet af forsøget.

§ 21. Kulturministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1.

Kulturministeren bemyndiges til at meddele DR adgang til lånoptagelse til finansiering af DR Byen projektet ved statslige genudlån. Lånoptagelsen skal ske inden for en samlet ramme for hhv. statsgaranterede lån til DR Byen og genudlån optaget i Nationalbanken på maksimum 4,06 mia. kr. (primo 1999-pl). Rammen vil være fuldt aftrappet med udgangen af 2056.

Nr. 14. ad 21.33.41.

Kulturministeren bemyndiges til sammen med den/de andre offentlige myndigheder, der yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, at stille garanti for opfyldelsen af de pensionsforpligtelser, som Ny Carlsberg Glyptotek har påtaget sig overfor tjenestemandslignende ansatte ved museet.

Nr. 25. ad 21.24.03.

Kulturministeren bemyndiges til at lade Det Danske Filminstitut indgå aftale med DR og TV2 om etablering af puljer til støtte af dansk filmproduktion.

Nr. 27. ad 21.57.01.

Kulturministeren kan afholde merudgifter på kontoen i det omfang, aktiviteten afviger fra det i anmærkningerne forudsatte. Kulturministeren kan på forslag til lov om tillægsbevilling optage mer- eller mindreudgifter på kontoen.

Stk. 2. Ved regulering af bevillingerne anvendes de i anmærkningerne forudsatte takster.

Stk. 3. Hvis den udgiftskontrol, som kulturministeren foretager i finansåret på baggrund af foreliggende regnskabstal, andre foreliggende oplysninger og et skøn for finansåret, indikerer, at de samlede nettoudgifter på kontoen eller på det samlede ministerområde vil overstige finansårets bevillinger, ekskl. de i stk. 1 nævnte forslag til tillægsbevillinger, kan ministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats for at imødegå overskridelsen.

Stk. 4. Som led i udmøntningen af en af finansministeren fastsat dispositionsbegrænsning kan kulturministeren nedsætte taxametertilskuddene til institutionerne med en generel procentsats.

Stk. 5. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på kontoen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 174. ad 21.11.11.

Kulturministeren bemyndiges til at yde bidrag til DBC A/S for at koordinere DanBib-samarbejdet vedrørende bibliografiske ydelser til biblioteksvæsenet og til statslig biblioteksbrug af DanBib-basen. Drift af DanBib-samarbejdet er henlagt som en eneret til DBC A/S, således at Kulturministeriet ved Kulturstyrelsen forpligter sig til alene fra DBC A/S at aftage ydelser vedrørende kopiering af data til genbrug, lokalisering og lånebestilling, som biblioteksvæsenet aftager.

Nr. 186. ad 21.31. og 21.4.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige biblioteker ved institutioner under § 21. Kulturministeriet opkræve 150 kr. i gebyr i forbindelse med opkrævning af erstatningskrav.

Nr. 187. ad 21.11.11., 21.11.35., 21.21.01., 21.21.47., 21.31.03., 21.33.12., 21.51.01., 21.61.10. og 21.61.20.

Kulturministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse og revisionens udførelse for institutioner, der modtager tilskud, der udbetales i henhold til ovennævnte finanslovskonti.

Stk. 2. Kulturministeriet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Udbetaling af tilskud i henhold til nævnte finanslovskonti kan ske forskudsmæssigt.

Stk. 4. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet.

Nr. 192. ad 21.33.37.40.

Der kan af bevillingen til arkæologiske undersøgelser afholdes udgifter til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af ejendomme i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer, hvor der findes fortidsminder.

Nr. 193. ad 21.33.12.

Der kan af bevillingen afholdes udgifter til udbetaling til indgåelse af mindelige ordninger om kompensation til ejere af frednings- og bevaringsværdige bygninger i forbindelse med begrænsninger i ejernes råderet over arealer.

Nr. 194. ad 21.81.06.

Kulturministeren bemyndiges til at yde tilskud til Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium svarende til Danmarks relative andel af udgifterne.

Nr. 195. ad 21.33.11., 21.33.21., 21.33.23. og 21.33.25.

Kulturministeren bemyndiges til at lade statslige museer opkræve gebyr for udlån af genstande.

Stk. 2. Nationalmuseet (Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet) kan opkræve gebyr ved udlån af dekorationsvåben.

Stk. 3. Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling og Ordrupgaard kan opkræve gebyr ved udlån af værker til udstillinger på udenlandske museer og foruddeponering af museernes værker på institutioner i Danmark.

Nr. 200. ad 21.51.01.

Kulturministeren yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Til varetagelse heraf nedsætter kulturministeren Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa. Nævnet består af fem medlemmer, som beskikkes af kulturministeren efter indstilling fra de fem største partier i Folketinget. Medlemmerne kan ikke samtidig være medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet. Kulturministeren udpeger nævnets formand blandt nævnets medlemmer. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for nævnets virke og om sekretariatsbetjening af nævnet, herunder nævnets adgang til at lade sekretariatsopgaven udføre af en privatperson, forening eller lignende.

Stk. 2. Af bevillingen fordeles efter ansøgning 7,6 mio. kr. med 1/3 som grundtilskud i lige store portioner til alle partier i Folketinget og til danske bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, 1/3 fordeles til partierne efter antal mandater i Folketinget og 1/3 til partierne og bevægelserne efter antal mandater i Europa-Parlamentet. Kulturministeren fastsætter efter indstilling fra nævnet nærmere regler om tilskuddene til partier og bevægelser.

Stk. 3. Af bevillingen fordeles i 2016 efter ansøgning 11,0 mio. kr. til tilskud til fremme af de- bat og oplysning om Europa, herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Fordelingen sker efter regler, der fastsættes af kulturministeren efter indstilling fra nævnet, således at:

1) en pulje på 3,2 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har europadebat og -oplysning som hovedformål, og som ikke er indvalgt i Folketinget eller Europa-Parlamentet, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram,

2) en pulje på 3,7 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til landsdækkende organisationer med mindst to års forudgående eksistens, som har Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor deres hovedformål er et andet, dog ikke større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram, og

3) en pulje på 4,1 mio. kr. årligt anvendes til tilskud til enkeltstående lokale og/eller større tværgående landsdækkende eller regionale projektaktiviteter, hvoraf der kan anvendes op til:

a) . : 0,6 mio. kr. til større enkeltstående landsdækkende oplysningsaktiviteter, hvor nævnet og de landsdækkende aktører i et tæt samspil sætter fokus på fælles tema(er),

b) . : 0,5 mio. kr. til ikke-kommercielle TV- og radiostationer til ét-årige produktionsprogrammer af høj kvalitet og stor spredningseffekt,

c) . : 0,3 mio. kr. til puljer på op til 0,1 mio. kr. til organisationer, som på sigt er mulige pulje a) eller

4) organisationer, til ét-årige aktivitetsprogrammer og 4. : 2,7 mio. kr. til enkeltstående aktiviteter.

Uforbrugte midler af puljerne a), b) og c1)-c3) kan overføres til pulje c4).

Stk. 4. Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2016 til og med 2019 til nævnets administration inklusive vederlag og befordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv. Eventuelt overskydende beløb fordeles i henhold til nævnets regler.

Stk. 5. Nævnets afgørelser om tildeling af støtte er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse for og revision af regnskabet for nævnets administration af bevillingen og for partiernes og bevægelsernes tilskud.

Stk. 7. Uforbrugte dele af bevillingen kan overføres til senere finansår. Nævnet kan lade tilskud bortfalde eller kræve tilskud tilbagebetalt, hvis vilkårene for anvendelse af modtagne tilskud ikke overholdes.

Nr. 204. ad 21.71.01.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme kan opkræve et årligt gebyr på 500 kr. for optagelse på udvælgelsesliste til erhvervslejemål for pavilloner i Kongens Have i København.

Nr. 206. ad 21.42.40.45.

Københavns Kommune kan yde driftsstøtte til et 4-årigt forsøg i perioden 2013-2016 med igangsættelse af en videregående uddannelse i Nycirkus.

§ 22. Kirkeministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 22.21.

Kirkeministeren bemyndiges til at stille garanti for folkekirkens fællesfonds optagelse af lån til finansiering af skadesudgifter i folkekirken. Lån kan optages til dækning af udgifter til ting- og brandskader, arbejdsskader samt erhvervsansvarsskader. Lån skal optages i et anerkendt finansieringsinstitut af folkekirkens fællesfond, som derefter kan videreformidle lånet til forsikringsordningens organisation. Statens hæftelse kan ikke overstige 500 mio. kr.

Nr. 2. ad 22.11.15.

Kirkeministeren bemyndiges til at fordele indtægter fra Erindringsmønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum d. 14. januar 2012 til § 22.11.15. Istandsættelse af kirker mv.

§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 1. ad 24.21., 24.32., 24.51., 24.61. og 24.71.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed.

Nr. 2. ad 24.51.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter til refusion af de af kommunerne afholdte udgifter til strandsanering vedrørende olie- og kemikalieforurening af kysten, herunder tilskud til refusion af udgifter til affaldsafgift ved bortskaffelse af olie- og kemikalieforurenet sand. Merudgifter større end 2 mio. kr. årligt skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 4. ad 24.56.11.

I forbindelse med etableringen af et fællesnordisk finansieringssystem for miljøinvesteringer af nordisk interesse i Nordens nærområder, bemyndiges miljø- og fødevareministeren til at afholde udgifter til dækning af den danske del af den for ordningen stillede nordiske statsgaranti, jf. akt. 143 af 22. januar 1997. Overgrænsen for Danmarks garantiandel er fastsat til 24 mio. EURO, svarende til 180,0 mio. kr. ved kurs 7,5.

Nr. 5. ad 24.11.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til i tilfælde af katastrofer forårsaget af produktion, anvendelse, oplagring og transport af gifte og andre sundhedsfarlige stoffer at afholde alle fornødne udgifter herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved ydelse af bistand til bekæmpelse af disse katastrofer. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 6. ad 24.11.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de fornødne udgifter, herunder udgifter ud over de på bevillingslovene fastsatte bevillingsmæssige rammer, ved tilbagetagning af affald i de tilfælde, hvor Danmark er forpligtet hertil i henhold til Rådets Forordning (EØF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald. Merudgifter skal forelægges Finansudvalget.

Nr. 7. ad 24.71.07.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til, uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget, at sælge 232 udlejede sommerhusgrunde til de lejere, som ejer husene på grundene, uden offentligt udbud. Det forudsættes, at salgssummen og handelsvilkårene i øvrigt kan tiltrædes af SKAT. Salgene vil blive gennemført på almindelige salgsvilkår i øvrigt.

Stk. 2. Sommerhusgrundene er beliggende langs den jyske vestkyst ved Vejers, Bjerghuse, Lakolk og Rødhus. Grundene er ikke omfattet af fredskovpligt eller klitfredning.

Nr. 8. ad 24.72.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at indgå flerårige aftaler om naturforvaltningsprojekter med udgiftsvirkning i senere finansår.

Nr. 41. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til inden for en nettoramme på 20.000 kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 103. ad 24.52.07.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til kommuner til dækning af udgifter vedrørende oprydning efter udslip fra villaolietanke. Miljø- og Fødevareministeriet kan blandt andet i denne sammenhæng indgå i samarbejder med oliebranchen og andre private institutioner om at løse miljømæssige opgaver, og Miljø- og Fødevareministeriet kan modtage midler fra de private samarbejdspartnere. De modtagne midler skal anvendes i overensstemmelse med Miljø- og Fødevareministeriets formål, og anvendelsen må ikke bidrage til konkurrenceforvridning.

Nr. 104. ad 24.52.07. og 24.56.13.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljø- og fødevareministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljø- og fødevareministeren stillede tilsagnsvilkår. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til efter anmodning at underrette miljø- og fødevare- ministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljø- og fødevareministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette miljø- og fødevareministeren om et- hvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljø- og fødevareministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Nr. 105. ad 24.51.01. og 24.71.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af lov nr. 82 af 12. marts 1970 om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven), jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004.

Nr. 106. ad 24.53.11., 24.53.12., 24.55.05., 24.55.06., 24.55.07., 24.55.09., 24.71.07., 24.71.09., 24.71.11. og 24.72.03.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ydelse af tilskud, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges endvidere til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastsætte vilkår om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Miljø- og fødevareministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af miljø- og fødevareministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilskudsmodtageren er forpligtet til at underrette miljø- og fødevareministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for miljø- og fødevareministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet, eller de forhold hvorpå tilsagnet er givet ændres.

Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at udlicitere dele af sine beføjelser angående tildeling af tilsagn, kontrol med dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter og udbetaling af tilskud til en ekstern virksomhed.

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser efter stk. 1, 4 og 5, eller efter regler udstedt i medfør af stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Nr. 107. ad 24.52.06.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde statsgaranti for lån inkl. renter optaget af boligejere, der er på venteliste til værditabsordningen, til oprydning efter værditabsordningen. Miljø- og fødevareministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte regler og vilkår om ordningens indhold og administration, herunder tidsfrister og dokumentationsgrundlag for de boligejere, der ønsker at bruge låneordningen, og udstedelse af pantebrev til staten som garanti for boligejernes andel af rentebetalingen på lån eller anden sikkerhed. Vilkårene fremgår af de tilsagnsskrivelser, der sendes til de omfattede boligejere.

Nr. 110. ad 24.71.02. og 24.72.05.

Nationalparkfondenes regnskaber revideres i henhold til § 3 i lov nr. 101 af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber mm., jf. § 2, stk. 1 , nr. 1. Nationalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under § 24.71.02. Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og nettoudgiften udlignes ved intern statslig overførsel fra § 24.72.05. Nationalparker (reservationsbevilling).

Nr. 111. ad 24.71.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde for skibe med behov for assistance, for udgifter, disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance.

Nr. 113. ad 24.61.03.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o.l.

Nr. 114. ad 24.53.08.

Uanset § 9 C, stk. 3, pkt. 2, i lovb,ekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer, udgør betalingen, der tilfalder statskassen målt i 2012-priser 13,0 mio. kr. i 2015, 186 mio. kr. i 2016, 28,0 mio. kr. i 2017, 60,9 mio. kr. i 2018 og 62,9 mio. kr. i 2019.

Nr. 120. ad 24.81.01. og 24.81.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde et på finansloven fastsat bidrag til Den Danske Naturfond.

Nr. 125. ad 24.11.01., 24.21.01. og 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Miljø- og Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet.

Nr. 130. ad 24.11.01.

Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Miljø- og Fødevareministeriet. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet.

Nr. 135. ad 24.21.01., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde de med EUs garantifond mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter.

Nr. 136. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen og ordningen for grundbetaling, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen ved notering.

Nr. 148. ad 24.21.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 151. ad 24.21.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser.

Nr. 154. ad 24.33.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv.

Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 157. ad 24.21.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, herunder a conto udbetaling, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser.

Nr. 158. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 1.535 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2016 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf mindst en har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 555 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2016 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog 2.000 dyr, og som ikke er omfattet af første punktum. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyreværnsloven.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægernes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger, som pr. 1. februar 2016 er registreret med mindst én sundhedsrådgivningsaftale.

Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love, lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger.

Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 822 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter § 9 i lov om hold af slagtekyllinger.

Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr.

Nr. 160. ad 24.24.51.

Uanset § 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, modtager Miljø- og Fødevareministeriet et beløb på 443,4 mio. kr. i finansåret 2016.

Nr. 161. ad 24.23.03., 24.26.30., 24.42.11., 24.42.12. og 24.42.13.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU s garantifond, Landdistriktsprogrammet og Hav- og Firskerifondsprogrammet.

Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. forelægges Finansudvalget.

Nr. 165. ad 24.21.02.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter og racer samt plantegenetiske ressourcer.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter.

Stk. 3. Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Nr. 166. ad 24.32.01.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at opkræve et årligt beløb på 404 kr. hos offentlige institutioner og momsregistrerede fødevarevirksomheder, bortset fra primærproducenter, til finansiering af Fødevarestyrelsens kampagnekontrol.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om opkrævning af det i stk. 1 nævnte beløb, herunder om frister for indbetaling.

Stk. 3. Betalingsforpligtelser efter stk. 1, som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 100 kr.

Nr. 167. ad 24.21.01.

Miljø- og fødevareministeren kan henlægge opgaver inden for certificering af planteformeringsmateriale, sortsadministration og plantenyhedsbeskyttelse til en privat juridisk person.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over den private juridiske persons afgørelser, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes for en administrativ myndighed, og om den private juridiske persons adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om den private juridiske persons opkrævning af et gebyr i forbindelse med afgørelser vedrørende og løsning af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Nr. 168. ad 24.23.06.

Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at yde tilsagn om tilskud til økologiprojekter, der skal fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer, herunder projekter der skal styrke afsætningen og eksporten af økologiske fødevarer, fremme omlægningen til økologi i jordbruget, fastholdelse af økologer og sikre den fortsatte omstilling til økologi i køkkener.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet eller til Fonden for økologisk landbrug, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet af disse, herunder om, at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

§ 28. Transport- og Bygningsministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transport- og Bygningsministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 16. ad 28.72.02.

Transport- og bygningsministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer eller lignende, særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transport- og Bygningsministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsloven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.11.35., 28.21.23., 28.21.30., 28.51.07., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.63.02. og 28.63.07.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et Ungdomskort, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation og lignende. Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 127. ad 28.11.66.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB s lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB s ugaranterede lånerente og DSB s statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Nr. 128. ad 28.53.03.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om kompensation, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå kompensation, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af kompensation, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt kompensation, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 29.31.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i overensstemmelse med de af Forskeruddannelsesrådet udarbejdede retningslinjer at lade Danmarks Meteorologiske Institut indgå flerårige aftaler om samfinansiering af kandidatstipendier.

Materielle bestemmelser.

Nr. 101. ad 29.27.01., 29.27.02. og 29.27.03.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til i kontrakt eller tilsagnsskrivelse at fastlægge vilkår for tilsagn om tilskud samt for hvilken dokumentation, tilskudsmodtager skal fremlægge for tilskuddets anvendelse. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. Der kan stilles krav om, at tilskuddet anvises til bank eller andet pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud er betinget af, at tilskudsmodtager fremlægger fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter. Det er en betingelse for udbetaling, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de af energi-, forsynings- og klimaministeren stillede tilsagnsvilkår.

Stk. 3. Tilsagnsmodtageren er forpligtet til at underrette energi-, forsynings- og klimaministeren om ethvert forhold, der har betydning for meddelelse af tilsagn og udbetaling af tilskud eller for energi-, forsynings- og klimaministerens kontrol med, at fastsatte vilkår overholdes.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud helt eller delvis bortfalder, eller at et tilskud, der er udbetalt, helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis ansøgeren ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet eller de forhold, hvorpå tilsagnet er givet, ændres.

Nr. 102. ad 29.31.01.

Uanset overførelse pr. 1. august 1981 af Forsvarets Vejrtjeneste fra Forsvarsministeriet til Transport- og Energiministeriet og efterfølgende til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er civile funktionærer, der d. 31. juli 1981 var ansat i pensionsberettigende stillinger, og som stadig er ansat i Vejrtjenesten under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, uden at ansættelsen har været afbrudt, fortsat omfattet af lov om pensionering af civilt personel mv. i forsvaret. Tilsvarende gælder med hensyn til overførsel pr. 1. januar 1990 af civilt personel fra Forsvarsministeriet til DMI.

Nr. 103. ad 29.41.01. og 29.61.01.

Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. marts 1973 var ansat i Søkortarkivet i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat ved Farvandsvæsenets søkortproduktion, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven (lov nr. 82 af 12 marts 1970 om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret, jf. LB nr. 254 af 19. marts 2004).

Stk. 2. Civile funktionærer, håndværkere og arbejdere, der d. 31. december 1988 var ansat på Geodætisk Institut i pensionsberettigede stillinger, og som har været ansat under By- og Boligministeriets ressort, ved Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning, uden at ansættelsen har været afbrudt, er omfattet af civilarbejderloven.

Nr. 104. ad 29.24.08.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om støtte til forsøg med elbiler og plug-in hybridbiler i afgrænsede flåder af køretøjer. Forsøgsordningen administreres som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indsende ansøgning.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter kriterier for støtte, der bl.a. skal sikre, at der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og evt. plug-in hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning og udvælgelse af tilskudsmodtagere og om udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv. samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 108. ad 29.24.08.

En person, der får stillet en elbil eller plug-in hybridbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil eller plug-in hybridbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen eller plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. BEK nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, med senere ændringer for så vidt angår muligheden for, at der som led i forsøgsordningen også vil kunne inddrages erfaringer med plug-in-hybrid biler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen/plug-in hybridbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.

Nr. 112. ad 29.24.01.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte regler vedrørende regnskab og revision for Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Nr. 114. ad 29.31.01.

Danmarks Meteorologiske Institut kan opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for erindringsskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Nr. 115. ad 29.24.14.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at fastsætte kriterier for og meddele tilsagn om støtte til etablering og administration af strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport. Støtten omfatter herunder nødvendige omkostninger til infrastruktur, køretøjer samt andre nødvendige projektomkostninger.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse og administration herunder regler for afgrænsning af de tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, støttemodtagere, ansøgningens form, opgørelse og beregning af støtteberettigede omkostninger, vilkår og evt. loft for tilskud, udvælgelse og prioritering af tilskudsmodtagere, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter til det ansøgte, bortfald og tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter, tilskuddets størrelse og udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens tilsyn, kontrol, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden.

Nr. 116. ad 29.25.03.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringen i forbindelse med etablering af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier.

Stk. 2. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder regler for administrationen af ordningen. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger og aktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, tilskuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, udbetaling af tilskud, herunder á conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang mv., tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Nr. 117. ad 29.24.23.

Energi-, forsynings- og klimaministeren bemyndiges til at etablere og fastsætte kriterier for en støtteordning til pilotprojekter med henblik på at fremme storskala varmepumper i fjernvarmefor- syningen.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for støtteordningens gennemførelse og administration, herunder regler og vilkår for ordningens etablering, funktion, struktur og nedlukning.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for deltagelse i ordningen, herunder for ansøgningernes form, behandling af ansøgning, betingelser for støtte, udvælgelse og prioritering af projekter, opgørelse og beregning af støtte, om udarbejdelse af statusrapporter og videndeling, udbetaling af støtte, regler om oplysningspligt og dokumentation, herunder dokumentation for udgifter anmeldt til ordningen, bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af vilkår, herunder renter.

Stk. 4. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere regler for tilsyn, kontrol med støtteordningen, regnskab, revision og klageadgang mv.

Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for støtteordningens ikrafttræden.

Nr. 118. ad 29.21.01. og 29.29.03.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser, jf. § 25 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. LB nr. 128 af 7. februar 2014, som ændret ved lov nr. 741 af 1. juni 2015:

1)
For et 12-cifret nummer
0,02 kr.
2)
For et 8-cifret nummer
2,00 kr.
3)
For et 6-cifret nummer
200 kr.
4)
For et 5-cifret nummer
2.000 kr.
5)
For et 4-cifret nummer
20.000 kr.
6)
For et 3-cifret nummer
200.000 kr.
7)
For DNIC-kode
20.000 kr.
8)
For 1/10 DNIC-kode
2.000 kr.
9)
For MNC-kode og IIN-nummer
20.000 kr.
10)
For ADMD-adresse
2.000 kr.
11)
For ISPC-kode
150.000 kr.
12)
For NSPC-kode
200 kr.
13)
For MNC-kode til forsøgsdrift
2.000 kr.
14)
For ISPC-kode til forsøgsdrift
20.000 kr.
15)
For NSPC-kode til forsøgsdrift
20 kr.

Stk. 2. Afgifterne opkræves første gang ved tildeling og i øvrigt hvert år pr. 1. januar eller snarest muligt efter vedtagelsen af de årlige bevillingslove. Afgifterne betales pr. påbegyndt kvartal.

Stk. 3. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver i henhold til § 50 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser afgifter for anvendelse af frekvenser. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet opkræver en frekvensafgift hos indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser. Frekvensafgifterne udgøres dels af en fast brugsafgift på 600 kr. og dels af en variabel afgift. Frekvensafgifter opkræves årligt for samtlige tilladelser samt for nyudstedelser, og afgifterne opkræves forud i det kalenderår, hvori tilladelsen gælder. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, hvilke frekvenser der er udstedt tilladelse til, samt hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Tilladelserne inddeles i ni afgiftsgrupper, jf. nr. 1-9.

1) Afgiftsgruppe 1 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder (fladeanvendelse) til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 1 tager udgangspunkt i en landsdækkende tilladelse. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 1 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. landsdækkende net

Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
56.405
>470-1.000
112.811
>1.000-3.000
56.405
>3.000-9.500
5.640
>9.500-33.000
564
>33.000
282

2) Afgiftsgruppe 2 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser til brug fra en konkret sendeposition. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 2 tager udgangspunkt i en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 2 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. MHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
5.531
>470-1.000
112.811
>1.000-3.000
5.531
>3.000-9.500
2.766
>9.500-21.000
277
>21.000-33.000
11
>33.000
3

3) Afgiftsgruppe 3 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er kanalinddelt med en kanalafstand på 25 kHz til brug fra en konkret sendeposition eller inden for et geografisk afgrænset område (fladeanvendelse), og hvortil der er knyttet et antal mobile enheder til frekvensanvendelsen. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager udgangspunkt i en kanal á 25 kHz på en konkret sende- position. Hvis tilladelsen er udstedt til flere sendepositioner i kanaler á 25 kHz eller flere 25 kHz- kanaler på én sendeposition, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af sendepositioner og antallet af 25 kHz-kanaler. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 3 tager endvidere udgangspunkt i, hvorvidt der til tilladelsen er knyttet færre eller flere end 30 mobile enheder. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 3 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. 25 kHz pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner (mindre end eller lig med 30 mobile enheder)
Afgift i kroner (> 30 mobile enheder)
0-470
52
208
>470-1.000
52
208
>1.000-3.000
26
104
>3.000-9.500
3
12
>9.500-33.000
3
12

4) Afgiftsgruppe 4 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til en radiofrekvens eller et frekvensbånd, hvor anvendelsen ikke er særligt koordineret i forhold til andre brugere af den samme radiofrekvens eller i det samme frekvensbånd. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 4 tager udgangspunkt i hver enkelt udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 4 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. tilladelse
Afgift i kroner
Frekvensbånd, MHz
 
0-470
1.593
>470-1.000
3.186
>1.000-3.000
1.593
>3.000-9.500
159
>9.500-33.000
16
>33.000
8

5) Afgiftsgruppe 5 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er udstedt til brug af landsdækkende digitalt tv, DTT-sendenet (Digital Terrestrial Television). Afgiftsgruppe 5 omfatter tillige tilladelser, som er udstedt til konkrete kanaler til brug for digitalt tv. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 5 tager udgangspunkt i et landsdækkende sendenet bestående af 17 hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af kanaler i forhold til 17 kanaler. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 5 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DTT-sendenet

Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
1.579.782
>470-1.000
3.159.565

6) Afgiftsgruppe 6 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til geografisk afgrænsede områder til brug af DAB-sendenet (Digital Audio Broadcast). Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 6 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere, som anvender samme radiofrekvens som hovedsenderne. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det geografiske område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 6 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende DAB-sendenet

Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
43.035

7) Afgiftsgruppe 7 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt landsdækkende eller til regionalt afgrænsede områder til brug af FM-sendenet. Afgiftsstørrelsen for afgiftsgruppe 7 tager udgangspunkt i et sendenet bestående af et antal hovedsendere tilknyttet et antal hjælpesendere. Hvis tilladelsen ikke er landsdækkende, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften forholdsmæssigt til arealet på det regionalt afgrænsede område, hvortil der er udstedt tilladelse. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 7 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. landsdækkende FM-sendenet

Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-470
72.064

8) Afgiftsgruppe 8 omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser, som er udstedt til lokale FM- sendere. Afgiftsstørrelsen tager udgangspunkt i én FM-frekvens udstedt til en enkelt sendeposition. Hvis tilladelsen er udstedt til flere FM-frekvenser pr. sendeposition eller samme FM-frekvens på flere sendepositioner, tilpasses størrelsen på frekvensafgiften til antallet af FM-frekvenser og sendepositioner. Størrelsen på frekvensafgiften i afgiftsgruppe 8 udgør følgende:

Afgift i kroner pr. FM-frekvens pr. sendeposition

Frekvensbånd, MHz
Afgift i kroner
0-100.000
600

Stk. 4. Hvis en indehaver af en tilladelse til at anvende radiofrekvenser opsiger sin tilladelse inden tilladelsens udløb, sker der en forholdsmæssig tilbagebetaling af den indbetalte frekvensafgift til tilladelsesindehaveren. Beløbet, som tilbagebetales til tilladelsesindehaveren, svarer til den variable frekvensafgift, som er betalt for perioden fra den dato, hvor Energistyrelsen modtager opsigelse af tilladelsen, til udgangen af det indeværende kalenderår. Brugsafgiften for tilladelsen tilbagebetales ikke.

§ 36. Pensionsvæsenet.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 36.11., 36.21., 36.31., 36.32.10. og 36.32.30.

Finansministeren kan bestemme, at tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension fra staten kan udlånes til kommunale, private og statslige institutioner/virksomheder o.lign. Under forudsætning af finansministerens godkendelse kan de udlånte tjenestemænd fortsat optjene pensionsalder i tjenestemandspensionssystemet mod, at institutionen/virksomheden indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 101. ad 36.11., 36.12.12., 36.21., 36.31. og 36.32.

Som led i en seniorordning kan der ved overgang til deltid for ansatte, der er fyldt 55 år, tillægges tjenestemænd m.fl. ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening indtil den pågældendes pensionering mod, at styrelsen indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36. Pensionsvæsenet. Tilsvarende kan det for overenskomstansatte med forsikringsmæssig pensionsordning aftales, at der ydes fuld eller forhøjet pensionsbidragsbetaling. Ved frivillig fratræden for ansatte, der kan gå på pension, kan der tillægges tjenestemænd og andre med statslig tjenestemandspensionsret op til 4 års ekstraordinær forhøjet pensionsalder mod, at styrelserne til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Stk. 2. Senior- og fratrædelsesordninger etableres for den enkelte ansatte efter den af finansministeren efter forelæggelse for Lønningsrådet indgåede aftale om senior- og fratrædelsesordninger.

Stk. 3. Tjenestemænd i folkeskolen m.v. med statslig tjenestemandspensionsret, der omfattes af senior- og fratrædelsesordninger aftalt i henhold til de kommunale aftaler, kan tillægges ret til fuld eller forhøjet pensionsalderoptjening ved overgang til deltid og kan tillægges op til 4 års ekstraordinær pensionsalder ved fratræden, mod at vedkommende kommune til FL § 36 indbetaler de af finansministeren fastsatte beløb.

Nr. 102. ad 36.11., 36.21., 36.31. og 36.32.

En pensioneret tjenestemand, der er valgt til borgmester eller rådmand, får sin tjenestemandspension nedsat til halvdelen. En pensioneret tjenestemand har efter sin pensionering som borgmester eller rådmand ret til sin fulde pension fra staten, forudsat

pensionen fra staten er større end hans pension som borgmester eller rådmand og

at hans pension som borgmester eller rådmand efter en af indenrigsministeriets udsendt bekendtgørelse nedsættes til halvdelen.

Stk. 2. Ved tjenestemandens død er den efterlevende ægtefælle berettiget til fuld pension fra staten under tilsvarende forudsætninger.

Stk. 3. Hvis de samlede pensionsydelser herefter overstiger højeste egenpension (ægtefællepension) efter lov om tjenestemandspension, skal tjenestemandspensionen, hvis den er nedsat til halvdelen, nedsættes yderligere, således at det samlede pensionsbeløb svarer til højeste tjeneste mandspension.

Nr. 103. ad 36.11.03., 36.21.02. og 36.32.01.

Efter Finansministeriets bestemmelse kan civilt personel m.v. i forsvaret, jf. civilarbejderloven, der af helbredsmæssige grunde eller af anden dem utilregnelig årsag overgår eller tidligere er over- gået til en lavere lønnet stilling i pensionsmæssig henseende henføres til deres hidtidige pensionslønramme.

Nr. 105. ad 36.21.05.

Til ansatte i Tele Danmark A/S - nu TDC A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til Tele Sønderjylland A/S i 1990, til Telecom A/S i 1991, til Tele Danmark Mobil A/S i 1992, afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen.

Betalingsforpligtelser mv. mellem staten og TDC A/S er reguleret i pensionsaftale af august 1994, jf. akt 386 af 16.08.1994, og tvivlsspørgsmål afklares efter bestemmelserne i pensionsaftalen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i TDC A/S eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtelser efter pensionsaftalen for TDC A/S.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer, med statslig tjenestemandspensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver overgår til ansættelse uden for de med TDC A/S forbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelser mv. i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat på- hviler TDC A/S.

Stk. 4. Ifølge pensionsaftalen blev selskabets løbende pensionsbidragsbetaling i 1994 afløst af en éngangsbetaling på 1,21 mia. kr., hvori er indregnet et sikkerhedsbeløb på 108 mio. kr. til afdækning af risikoen for merudgifter ved et fremtidigt fald i den gennemsnitlige afgangsalder og skalatrinsforhøjelser ud over det beregningsmæssigt forudsatte.

Staten og TDC A/S har en genforhandlingsmulighed, hvis det - tidligst i 2004 - opgøres, at den gennemsnitlige pensioneringsalder mv. har udviklet sig anderledes end forudsat i pensionsaftalen i 1994.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel el. lign.

Stk. 6. Selskabet er forpligtet til løbende at give staten de fornødne oplysninger til gennemførelsen af pensionsudbetalinger og at medvirke til, at administrative procedurer aftales på en måde, der er forenelig med parternes administrative systemer.

Nr. 106. ad 36.11.08., 36.11.10.12. og 36.21.10.11.

Udgifterne til pension til tjenestemænd, der ved opgaveomlægninger fra staten er overført til eller gør tjeneste i kommunerne m.v. eller under Færøernes Hjemmestyre, deles mellem staten og kommunen m.v./hjemmestyret i forhold til den pensionsalder, der er optjent på omlægningstidspunktet og i tiden derefter.

Stk. 2. Bestemmelsen omfatter tjenestemænd, der har været omfattet af følgende opgaveomlægninger:

Landshospitalet i Sønderborg pr. 1. april 1972.

Invalideforsikringsretten og Socialstyrelsen pr. 1. april 1976 (med lov om social bistand).

ansatte ved særforsorgen pr. 1.januar 1980

Post- og Telegrafvæsenet på Færøerne pr. 1. april 1976.

folkeskoleområdet på Færøerne pr.1. januar 1988

Færøernes Seminarium pr. 1. januar 1988.

tjenestemandspension, herunder til embedsdyrlæger i relation til fødevareloven (LB 526 af 15/05/2014, § 62)

kommunalreformen (pr. 1. november 2005 og pr. 1. januar 2007)

overførsel af jobcentre til kommunerne pr. 1. august 2009.

Stk. 3. Udgifterne til pension til tjenestemænd, der i medfør af lov nr. 270 af 22/05/1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedr. visse telekommunikationstjenester, er overgået til ansættelse i telefonselskaberne (nu TDC) og optaget i selskabernes pensionskasser med ret til tjenestemandpension, deles mellem staten og vedkommende pensionskasse i forhold til den pensionsalder, der på overgangstidspunktet var optjent i staten og den pensionsalder, som pågældende herefter har optjent i telefonselskabet.

Nr. 107. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at personer, som har eller siden 1973 har haft ansættelse ved de danske afdelinger af Europaskolerne i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven med virkning fra ansættelsen og efter henføring i pensionsmæssig henseende til en af de for tjenestemænd gældende lønrammer efter finansministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Fra 1. januar 1995 skal den lønudbetalende myndighed under Europaskoleansættelse med tjenestemandsaflønning indbetale pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den danske løndel til finanslovens § 36.

Nr. 108. ad 36.11.

Ansatte i Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Sekretariat i København er omfattet af den i tjenestemandspensionsloven hjemlede pensionsordning, således at den af ministerrådet efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte grundløn - svarende til bestemte skalatrin -lægges til grund ved pensionsberegningen, og at der i forbindelse med ansættelse tages et generelt pensionsforbehold i lighed med, hvad der sker ved ansættelse af tjenestemænd, jf. BK. nr. 88 af 02/10/1973 og BK nr. 51 af15/05/1986.

Nr. 109. ad 36.11.08.

Finansministeren kan bestemme, at bibliotekarer ved Folkebibliotekernes Depotbibliotek og Folkebibliotekernes Indvandrerbibliotek i pensionsmæssig henseende behandles efter reglerne i tjenestemandspensionsloven.

Stk. 2. De bibliotekarer, der er ansat ved depotbiblioteket ved den endelige fastlæggelse af ansættelsesvilkårene i statslig regi, bevarer som personlig ordning hidtidige rettigheder til eventuel rådighedsløn eller ventepenge.

Nr. 110. ad 36.11. og 36.33.01.

Personale, ansat på tjenestemandslignende vilkår i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som er optaget på Nordisk Ministerråds budget, kan omfattes af tjenestemandspensionsloven med ret til pension, beregnet på grundlag af den af Nordisk Ministerråd efter forslag af løn- og personaleudvalget fastsatte skalatrinsløn, under forudsætning af, at det i forbindelse med ansættelsen helbredsbedømmes efter de regler, der gælder for tjenestemænd, jf. BK. nr. 105 af 02/11/1976.

Stk. 2. Ikke-pensionssikret personale ved disse institutioner behandles efter de til enhver tid gældende regler om understøttelse til ikke-pensionssikret personale i statens tjeneste.

Nr. 111. ad 36.31.01., 36.31.02. og 36.32.30.12.

Finansministeren bemyndiges til at opkræve kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere med ret til statslig tjenestemandspension og kommunalt ansatte pædagoger (omfattet af Pensionsordningen af 1976) udover niveauet svarende til henholdsvis statsligt skalatrin 44 og 37. For ledere i folkeskolen og Pensionsordningen af 1976 på henholdsvis skalatrin 48 og 46 eller derover afholder staten pensionsudgiften til og med deres statslige skalatrin, opgjort på basis af registreringen pr. 1. juli 2013, og der opkræves kommunal finansiering for eventuelle pensionsudgifter herudover. Opkrævningen vil ske på individuel basis for pensioner anlagt fra og med 1. juli 2013.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 udstrækkes til også at omfatte regionalt ansatte lærere og pædagoger med ret til statslig tjenestemandspension med virkning fra 1. januar 2015.

Nr. 112. ad 36.21.03.

Til statstjenestemænd der er udlånt til Scandlines A/S og til tidligere statstjenestemænd, der er overgået til Scandlines A/S med bevarelse af tjenestemandspensionsret, afholder staten udgifter til pension efter tjenestemandspensionsloven. Scandlines A/S skal i henhold til aftale af 3. december 1997 med virkning fra 1. januar 1998 godtgøre staten sin del af udgifterne for det pr. denne dato ansatte personale med tjenestemandspensionsret på nedenfor beskrevne måde, idet et evt. udlån af tjenestemanden til andet selskab inden for samme koncern indebærer, at det lånende selskab hæfter solidarisk for betalingsforpligtelsen.

Stk. 2. Selskabet indbetaler månedligt til staten 22,92 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige bidragsbetaling dækker selskabets andel af alderspension til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 60 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst, og dødsfald samt opsat pension, aktualiseret i den måned, hvor personen fylder 60 år.

Stk. 3. Ved fratrædelse i forbindelse med alderspensionering og utilregnelighedspension, afvigende fra 60-års-alderen, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som staten skal betale til selskabet, eller selskabet skal betale til staten, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn. Ifølge aftalen beregnes pensionsforpligtelsen som optjent henholdsvis før og efter 1. januar 1995, da DSB-Rederi A/S blev etableret.

Stk. 4. De kapitaliserede beløb betales af staten, hhv. selskabet, den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales. Beregningen af det kapitaliserede beløb foretages på basis af det forsikringstekniske grundlag G 82 M og K samt en opgørelsesrente på 3 pct.

Stk. 5. Selskabet betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom selskabet i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 6. Selskabet leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Selskabet betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves statslige styrelser. Selskabet betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Stk. 7. Ved frasalg i 2006 af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, til Clipper Group A/S indtrådte Clipper Group A/S (Sydfynske A/S) i Scandlines sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997. Ved fusion i 2011 af Sydfynske A/S med Danske Færger A/S vil personer, ansat med statslig tjenestemandspensionsret, kunne bevare denne ret, idet Danske Færger A/S er indtrådt i Sydfynske A/S sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Sydfynske A/S overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Danske Færger A/S hæfter solidarisk med Clipper Group A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6. (Dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år). Danske Færger A/S forudsættes årligt til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte.

Stk. 8. Ved udskillelse af visse ruter i Scandlines Danmark A/S i datterselskaber vil personer med statslig tjenestemandspensionsret, der ansættes i datterselskabet, kunne bevare denne ret, idet datterselskabet indtræder i forpligtelserne i pensionsaftalen af 03/12/1997 mellem Staten og Scandlines Danmark A/S for de til datterselskabet overførte personer med ret til statslig tjenestemandspension. Datterselskabet hæfter solidarisk med Scandlines Danmark A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn, for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i tilfælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspension før det 60. år. Datterselskabet afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet og forudsættes årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 forudsatte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S.

Stk. 9. Finansministeren kan godkende, at de i stk. 8 omhandlede personer som personlige ordninger kan bevare statslig tjenestemandspensionsret ved et evt. salg af et datterselskab, hvor køberen af selskabet indtræder i datterselskabets forpligtelser efter pensionsaftalen af 03/12/1997. Det forudsættes, at køber af datterselskabet samt Scandlines Danmark A/S hæfter solidarisk for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf. foran stk. 2-6, og at køber afgiver skriftlig erklæring om den solidariske hæftelse over for Finansministeriet. Endelig forudsættes køber årligt at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrekt pensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af 03/12/1997 fastlagte til Finansministeriet via Scandlines Danmark A/S, der således også efter et evt. salg af datterselskabet er ansvarlig for indbetaling til staten af de løbende pensionsbidrag samt evt. kapitalbeløb.

Nr. 113. ad 36.21.04.

Til ansatte i Danske Bank A/S - som har bevaret ret til statslig tjenestemandspension efter overgang til GiroBank A/S i 1991, til BG Bank A/S i 1995 - afholder staten udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen. BG Bank A/S nu Danske Bank A/S - skal i henhold til aftale af 30. marts 1995 med virkning fra 1. oktober 1995 godtgøre staten sin del af udgifterne for de pr. denne dato ansatte med ret til statslig tjenestemandspension på den i stk. 4-10 nævnte måde.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer med statslig tjenestemandspensionsret vil kunne beskæftiges i banken eller hermed koncernforbundne selskaber med betalingsforpligtigelser efter pensionsaftalen for banken og vedkommende selskab. Ved overtagelse af personale fra BG Bank A/S skal det pågældende selskab give skriftlig meddelelse herom til staten.

Stk. 3. Finansministeren kan godkende, at grupper af de i stk. 1 nævnte personer med statslig pensionsret, der i forbindelse med flytning af opgaver, overgår til beskæftigelse udenfor de med BG Bank A/S/Danske Bank A/S koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjeneste- mandspension, under forudsætning af, at betalingsforpligtelserne i henhold til pensionsaftalen med staten fortsat påhviler banken.

Stk. 4. Banken indbetaler månedligt til staten 19,33 pct. af den pensionsgivende løn for det omhandlede personale. Den månedlige pensionsbidragsbetaling dækker bankens andel af alders- pensioneringen til personer, der pensioneres i den måned, de fylder 62 år, pension ved sygdom, herunder tilskadekomst og dødsfald, samt opsat pension, aktualiseret i den måned personen fylder 62 år.

Stk. 5. Ved fratrædelser i forbindelse med alderspensionering afvigende fra 62 års pensionsalder, foretages der beregning af et kapitaliseret beløb, som banken skal betale til staten, eller staten skal betale til banken, der dækker mer- hhv. mindreudgifterne i forhold til det forudsatte med hensyn til pensionsalder og pensionsgivende løn.

Stk. 6. De kapitalbeløb banken skal refundere staten, som følge af de ved ledelsesbeslutninger fremkaldte udgifter til utilregnelighedspension, opgøres for den enkelte person på basis af den periode, hvor den pågældende tidligere tjenestemand har været beskæftiget i Giro Bank / BG Bank A/S/ Danske Bank A/S, dvs. fra 1991 og frem.

Stk. 7. Det kapitaliserede beløb betales af banken hhv. staten den 1. i den måned, hvor den første månedlige pension udbetales.

Stk. 8. Banken betaler rådighedsløn/ventepenge til personer, der afskediges på grund af arbejdsmangel eller lignende, ligesom banken i rådighedsløn-/ventepengeperioden indbetaler pensionsbidrag til staten.

Stk. 9. Banken leverer de fornødne data til registrering af de omfattede personer. Banken betaler omkostningerne herved, svarende til den betaling, der afkræves af statslige styrelser.

Stk. 10. Banken betaler samme gebyr for forelæggelse af sager for Helbredsnævnet, som gælder for ikke-statslige myndigheder.

Nr. 114. ad 36.11.10.11.

Finansministeren kan indgå aftaler om gensidig overførsel af beløb mellem det statslige tjenestemandspensionsområde, hvor statskassen hæfter for pensionsforpligtelserne, og tjenestemandspensionsområder, hvor statskassen ikke hæfter for pensionen.

Stk. 2. Beløbsoverførslerne kan ske i tilfælde af individuelle overgange efter 1. juli 1969.

Nr. 115. ad 36.21.10.14.

Tidligere tjenestemænd i Københavns Lufthavns brand- og redningstjeneste, til hvem der stilles krav om årlig helbredsundersøgelse for fortsat at kunne virke som brandmænd (røgdykning), og som har accepteret tilbud om ansættelse i aktieselskabet Københavns Lufthavne, kan, hvis de fratræder ansættelsen i selskabet som 60-årige på grund af alder, få deres opsatte pension forøget med det antal pensionsår, som de ville have fået tillagt ved pligtig afgang fra tjenestemandsstillingen, hvis de var forblevet i denne. Ved aktualisering af en sådan forhøjet pension ved de pågældendes 60. år indbetaler Københavns Lufthavne A/S til staten et kapitalbeløb til dækning af den forøgede pensionsalder.

Nr. 116. ad 36.12.11.

Finansministeriet fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet de nærmere retningslinjer for meddelelse af tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten og folkekirken, jf. tjenestemandslovens § 58, stk. 2 og 4 og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 4. Retningslinjerne er tillige gældende for tjenestemandslignende ansatte i staten og folkekirken samt ved statsunderstøttede tilskudsinstitutioner, for hvilke finansministeren har kompetencen til at aftale, eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår.

Nr. 117. ad 36.31.

Ved ansættelse som lærer m.v. ved skolevæsenet på Christiansø kan en tjenestemand i folkeskolen i den lukkede gruppe med statslig tjenestemandspensionsret bevare tilknytningen til den lukkede gruppe med optjening af pensionsalder efter tjenestemandspensionsreglerne. Det er en forudsætning herfor, at ansættelsen på Christiansø sker ved direkte overgang fra og til en tjenestemandsansættelse i folkeskolen, at de pågældende ikke har anden pensionsdækning under ansættelse på Christiansø, og at Forsvarsministeriet indbetaler 15 pct. af de pågældendes pensionsgivende løn til FL § 36. Pensionsvæsenet.

Nr. 118. ad 36.31.01.

Pensioner udbetales månedlig forud for hver måneds begyndelse.

Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at udbetalingerne finder sted indtil 6 søgnedage tidligere.

Dersom udbetalingen falder på en arbejdsfri dag, kan den ske den forudgående søgnedag.

Stk. 3. Ved dødsfald mellem udbetalingen og forfaldsdagen kan det udbetalte beløb kræves tilbagebetalt.

Nr. 119. ad 36.31.02.

Finansministeren bemyndiges til at foretage afregning af statens tilskud til Københavns Kommunes udgifter til lærerpensioner for folkeskolelærere m.v. ansat i Københavns kommune før 1. april 1992, jf. § 12 i LBK 487 i 2010.

Nr. 120. ad 36.32.01.

Op til 7 navngivne medarbejdere ved Forsvarets Interne Revision, der i 2000 er overført fra Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet, vil som en personlig ordning ved uafbrudt ansættelse i Forsvarets Interne Revision fortsat være omfattet af LB 254 af 19/03/2004 om pensionering af civilt personale mv. i forsvaret.

Nr. 121. ad 36.32.10. og 36.32.30.

Medlemmer af statsgaranterede pensionskasser/statslige pensionsordninger og deres efterladte får pensioner efter principperne i tjenestemandspensionsloven i henhold til vedtægter m.v., således at disse pensioner afholdes over finansloven. Tilsvarende gælder eventuelle vedtægtsbestemte understøttelser. Ved uansøgt afsked fra en lærerstilling o.lign. på skoleområdet, hvor nyansættelser fra 1. august 1995 skal ske på overenskomstvilkår og med forsikringsmæssig pensionsordning, kan der med virkning fra denne dato ydes opsat pension fra pensionsordningen, uanset at den pågældende ikke måtte have optjent 3 års pensionsalder.

Stk. 2. Et mindre antal tjenestemandslignende ansatte ved Kunstindustrimuseet kan som personlig ordning få ret til pension efter de for tjenestemænd gældende regler.

Stk. 3. Pensionskassen af 1925 er omdannet pr. 1. januar 2015 fra en statsgaranteret pensionskasse til en statslig pensionsordning under Finansministeriet. Pensionskassens aktiver er overført til staten, og staten har overtaget samtlige forpligtelser, der har påhvilet Pensionskassen. Vedtægterne for Pensionskassen af 1925 er erstattet af et regulativ, der fastlægger medlemmernes tjenestemandspensionsrettigheder, der videreføres uændret.

Nr. 123. ad 36.32.30.13., 36.32.30.15. og 36.32.30.22.

Eventuelle udgifter til efterløn, ventepenge og rådighedsløn til tidligere medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved SAHVA deles mellem statskassen og vedkommende (amts) kommune efter forholdet mellem den pr. 31. december 1979 optjente pensionsalder og den pensionsalder, der optjenes i tiden herefter. For personale ved de private virksomheder under SAHVA betales eventuelle udgifter til ventepenge og rådighedsløn fuldt ud af institutionen, mens sådanne udgifter for ansatte ved institutionens centrale administration deles mellem statskassen, vedkommende (amts)kommuner og institutioner.

Stk. 2. Som kompensation for statens pensionsbyrde for ansatte ved epileptikerafsnittets sygehusfunktion og fællesfunktionerne betaler Kolonien Filadelfia løbende til statskassen 19 pct. af de nævnte medarbejderes pensionsgivende løn, så længe de pågældende er ansat ved de omhandlede institutionsafsnit.

Nr. 124. ad 36.33.01.

En årlig understøttelse af statskassen kan ydes til personer, der har haft længerevarende ikke- pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansministeren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende helbred. Ægtefæller og børn efter sådant personale er ligeledes dækket. Understøttelse ved fratræden på grund af alder ydes fra det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere, ydes understøttelsen dog fra det fyldte 65. år.

Stk. 2. Personer, som fratræder deres stilling for at overgå til efterløn, jf. LB 348 af 08/04/2014 om arbejdsløshedsforsikring mv. med senere ændringer, og som i øvrigt opfylder betingelserne, kan tillægges en opsat understøttelse.

Stk. 3. For ansatte i Moderniseringsstyrelsen/Statens Administration medregnes eventuel ansættelse i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i ansættelsestiden. Det samme gælder ikke-pensionssikret personale ansat i fælles-nordiske institutioner i Danmark, som optages på Nordisk Ministerråds budget.

Stk. 4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige omstændigheder efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sig om følgende typer af understøttelsessager:

opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilregnelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med rationaliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.

understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at ægteskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.

pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenesten fik tillagt sådan understøttelse.

understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.

Stk. 5. Ved oprettelse af nye pensionsordninger for eksisterende personalegrupper kan etableres en overgangsordning. Denne ordning omfatter personale, som ved pensionsordningens etablering opfylder betingelserne for at få understøttelse efter de hidtil gældende regler.

Stk. 6. Ordningen skal indebære, at der i en overgangsperiode kan ydes et beløb til udligning af forskellen mellem pension og understøttelse, hvis den løbende ydelse fra pensionsordningen er mindre end den understøttelse, som de pågældende efter understøttelsesreglerne ville have haft ret til på afskedstidspunktet, henholdsvis dødsfaldstidspunktet for evt. ægtefælle og børneunderstøttelser. Generel bonusregulering af pensionen modregnes ikke i udligningsbeløbet. Udligningsbeløb på under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere udbetales ikke.

Stk. 7. Personale, der ved pensionsordningernes oprettelse 1. april 1990 var fyldt 60 år, bevarer dog retten til understøttelse ubeskåret.

Stk. 8. Ikke-tjenestemandsansat personale, som ved opgaveomlægninger er overgået til (amts)kommuner, koncessionerede selskaber m.v. med bevarelse af understøttelsesrettigheder kan omfattes af overgangsordningen.

Stk. 9. Den generelle regulering af understøttelser udgør 8,70 pct. pr. 1. januar 1997. Understøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, er blevet reguleret i perioden 1. april 1993 til 31. marts 2005 med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner. I perioden 1. april 2005 og indtil ordningen ophører, reguleres supplementsunderstøttelserne med den generelle procentregulering, som gives til tjenestemandspensioner, jf. Akt. nr. 118 af 19/04/2005.

Nr. 125. ad 36.33.01.

Udgifter til understøttelse til ikke-pensionssikret personale, der ved opgaveoplægninger fra staten er overført eller overføres til

kommuner m.v.,

Grønlands Selvstyre,

Færøernes Hjemmestyre eller

den selvejende institution Færøernes Specialskole

deles mellem staten og kommuner m.v. i forhold til den del af understøttelsesancienniteten, der er optjent efter dette tidspunkt. Statskassen afholder dog 3/4 af sidstnævnte udgiftsdel for perioden 1. august 1976 - 31. december 1987 for så vidt angår det til Færøernes Specialskoles overførte personale. Det er en forudsætning, at de pågældende på overførselstidspunktet var tjenestegørende og omfattet af statens understøttelsesordning, samt at de efter overførslen bevarer retten til understøttelse efter tilsvarende regler og satser som i staten.

Nr. 126. ad 36.33.01.

Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelse til redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, bådførere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbende månedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de af Forsvarsministeriet fremover nyberegnede understøttelser til fhv. redningsmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. Ordningen omfatter udgifter til nyberegnede understøttelser til det nævnte redningspersonale, der fratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte - for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før 01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse på grundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtidsansættelse, reguleret til aktuelt niveau.

Nr. 127. ad 36.41.

Finansministeren bemyndiges til at overtage pensionsberegnings- og - anvisningsopgaver for statslige og kommunale myndigheder, koncessionerede selskaber og selvejende institutioner med statslig tilskudsdækning, når disse opgaver naturligt vil kunne løses i tilknytning til varetagelsen af anvisningsopgaven på tjenestemandspensionsområdet. Samtidig bemyndiges finansministeren til mod 100 pct. refusion at udlægge konkrete anvisningsbeløb til pensionsmodtagere. Til dækning af administrationsomkostningerne ved varetagelsen af de overførte opgaver indbetales der af de overdragende myndigheder m.v. et af Finansministeriet fastlagt administrationsbidrag.

Nr. 128. ad 36.32.01.

I forbindelse med udliciteringer kan finansministeren bestemme, at personel ansat efter civilarbejderloven, jf. LB nr. 254 af 19/03/2004, kan bevare deres ret til optjening af pension efter civilarbejderlovens bestemmelser i indtil 12 mdr. efter overgang til ansættelse i det selskab, med hvilket udliciteringsaftalen indgås. Det er herved forudsat, at selskabet indbetaler et af finansministeren fastsat pensionsdækningsbidrag til staten.

Nr. 129. ad 36.32.10.

Finansministeren bemyndiges til at oppebære en statsgaranteret pensionskasses formue i forbindelse med kassens omdannelse til statslig pensionsordning, eller når bestyrelsen måtte træffe beslutning om overdragelse af formuen til staten.

Nr. 130. ad 36.21.06.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyvelederaspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansat som flyveledere eller under uddannelse til flyveledere under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af den den 2. maj 2007 fastlagte ordning, bevarer - som personlige ordninger - ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og lov om pensionering af flyveledere. Ved uansøgt afsked der aktualiserer en tjenestemandspensionsforpligtelse, skal der indhentes en udtalelse fra Finansministeriet om pågældendes ret til tjenestemandspension. Den enkelte bevarer ret til at få pensionen beregnet efter det aktuelle skalatrin i det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb, samt efter det skalatrin, som pågældende måtte opnå i forbindelse med eventuelt avancement.

Stk. 2. Ved avancementer uden for det pr. 30. juni 2007 gældende skalatrinsforløb forudsættes der indbetalt et af finansministeren fastlagt aktuarmæssigt beløb til FL § 36. Pensionsvæsenet til afdækning af den kapitaliserede merudgift ved avancementet.

Stk. 3. For administrative medarbejdere, operative medarbejdere, tekniske medarbejdere, luftfartsinspektører og flyvelederassistenter i Naviair, der på grundlag af særlig aftale er overgået fra ansættelse som tjenestemand i staten til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair sov kan - som personlige ordninger - bevare ret til pension efter de til enhver tid gældende regler i tjenestemandspensionsloven og beregnet efter det for den pågældende pr. 01/12/2010 gældende skalatrinsforløb. Bestemmelsen i stk. 2 gælder også for de i 1. punktum nævnte personer.

Nr. 131. ad 36.11.08.

Personer der ansættes på tjenestemandslignende vilkår som hofchef ved kronprinsens hof, og som forud for ansættelsen er ansat i en stilling som omhandlet i tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1, har med virkning fra 1. januar 2011 ret til pension fra staten efter de til enhver tid gældende regler for statens tjenestemænd i henhold til lov om tjenestemandspension. Det samme gælder den pr. 1. august 2010 ansatte hoffourer.

Stk. 2. Staten afholder de samlede udgifter til pension, herunder pension til efterlevende ægtefæller og børn i henhold til lov om tjenestemandspension. Kronprinsens hof indbetaler til statskassen et pensionsbidrag, der svarer til det pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser.

Stk. 3. Staten afholder endvidere med virkning fra 1. januar 2011 udgifter til pension til allerede pensionerede hoftjenestemænd ved kronprinsens hof og efterlevende ægtefæller og børn.

Nr. 132. ad 36.32.30.

Staten har med virkning fra 01/01/2011 overtaget Danmarks Radios Pensionskasses forpligtelser, idet pensionskassen samtidig omdannedes til en statslig pensionsordning. Med overtagelsesdagen som skæringsdato blev det samtidig forudsat, at kapitalværdien af de Pensionskassen påhvilende forpligtelser skal afregnes til statskassen dels i form af straksindbetaling af Pensionskassens likvide formue, dels restkapitalværdien med tillæg af renter afviklet med samme årlige beløb i årene 2011 - 2022, begyndende pr. 30/06/2011, idet betalingerne registreres på finanslovens § 36.

Stk. 2. For de aktive, ansatte tjenestemænd ved DR fastsættes med overtagelsesdagen som skæringsdato et aktuarmæssigt beregnet pensionsbidrag, som DR løbende skal indbetale til staten for DR- tjenestemænds fremtidige optjening af tjenestemandspensionsret. Finansministeren fast- sætter betingelserne for efterregulering ved afvigelser i forhold til det forudsatte med hensyn til pensioneringsmønster, skalatrin mv.

§ 37. Renter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 37.21.02.

Danmarks Nationalbank bemyndiges til at udbetale en forholdsmæssig andel af dens overskud til Grønland. Grønlands andel af overskuddet fastsættes som en procentdel af det beløb, som tilfalder staten i henhold til lov om Danmarks Nationalbank § 19, stk. 2 og 4 svarende til forholdet mellem folketallet i Grønland og det samlede folketal i hele riget ved slutningen af Nationalbankens regnskabsår.

§ 38. Skatter og afgifter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 38.11.01.

Skatten nedsættes for personer, som tager bopæl eller ophold her i landet alene med det formål at forrette tjeneste ved PLO's repræsentationskontor, for så vidt angår det fra PLO oppebårne vederlag for den nævnte tjeneste.

Stk. 2. For de pågældende personer nedsættes skatten af den skattepligtige indkomst med det beløb, som forholdsmæssigt falder på vederlaget for tjeneste for PLO.

Stk. 3. Ved tekstanmærkningen fraviges bestemmelserne om skattepligt i statsskatteloven.

Nr. 104. ad 38.19.71.

Statsministeren bemyndiges til at afgive halvdelen af provenuet af bøder og konfiskationsindtægter som følge af fiskerigrænseovertrædelser mv. i færøske farvande til den færøske landskasse.

§ 40. Genudlån mv.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 40.21.03.

Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Island på op til 675 mio. USD udbetalt i rater i perioden 2009-2010

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån, som ændret ved § 1 i lov nr. 483 af 17. juni 2008, finder tilsvarende an- vendelse.

Nr. 102. ad 40.21.04.

Økonomi- og indenrigsministeren kan yde lån til Irland på op til 400 mio. EUR udbetalt i en eller flere rater i perioden 2011-2013.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 2-5, i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån, jf. LB nr. 849 af 22. juni 2010, finder tilsvarende anvendelse.

§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 42.13.01.

Finansministeren bemyndiges til at indgå aftaler om gensidig sikkerhedsstillelse i forbindelse med statens brug af swaps, i den løbende statsgældsforvaltning. Det indebærer, at finansministeren overfører et kontant beløb i danske kroner til modpartens konto, svarende til markedsværdien af swapporteføljen, hvis denne er i modpartens favør.