Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over bladets billedbrug til en artikel om tvangsægteskaber.
Pressenævnet fandt, at uanset at klager var svigermoder til den ene af de personer, der var afbilledet i tilknytning til artiklen, var hun ikke via afbildningen af svigersønnen omtalt i artiklen på en sådan måde, at hun havde den fornødne retlige interesse i at klage til Pressenævnet, og klagen afvistes derfor.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-120

[En kvinde - K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i Vestegnen den 15. oktober 2003, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

I artiklen, der bar overskriften ” Til kamp mod tvangsægteskaber ”, hed det:

»NYE TONER: Høje-Taastrup Kommune vil hjælpe etniske unge.

De bliver flere og flere. De unge, der udsættes for tvangsægteskaber, får skilsmisseproblemer eller konflikter i familien. Og på grund af familiernes kulturelle baggrund kan sagerne være utroligt komplekse.

Derfor vil Høje-Taastrup Kommune som den første i landet nu gøre en ekstra indsats i form af en beredskabsgruppe på fem personer, som skal hjælpe de unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Hurtig udrykning

På den baggrund er fem medarbejdere i disse måneder ved at blive klædt på til at hjælpe de unge med at løse de komplicerede sager, hvor unge er kommet i klemme imellem dansk og muslimsk kultur.

De fem skal hurtigt kunne rykke ud til kriseramte familier og mægle i kritiske konflikter. De skal hjælpe kommunens sagsbehandlere med at håndtere og løse vanskelige sager. Og så skal de lave et opsøgende arbejde på skoler og institutioner.

Kommunen har desuden sørget for, at de fem medarbejdere får støtte i deres arbejde. Lige fra start vil en forsker fra Københavns Universitet, som er ekspert i den muslimske Sharia-lov , stå til rådighed med oplysninger om den muslimske Sharia-lov og de muslimske kulturer.

Ifølge planen skal beredskabet, der støttes af integrationsministeriet, køre på fuld kraft fra marts måned næste år.«

Artiklen var ledsaget af et billede af fire personer – to drenge og to piger – hvortil der var knyttet følgende tekst: ”Høje-Taastrup oplever stigende problemer blandt etniske unge. Derfor oprettes nu et nyt beredskab. (Arkivfoto)”

[K] er svigermor til den ene af personerne på billedet.

[K] har oplyst, at billedet stammer fra en tidligere artikel i Vestegnen om hendes svigersøns ophold i Danmark. Svigersønnen har ikke siden accepteret at medvirke i bladet. [K] mener, at læserne sammenkobler tekstens emne og billedet og dermed især de to forgrundsfigurer, – da de to lyse piger i baggrunden ikke passer til emnet. Artiklens hovedtema og indhold samt billedet af svigersønnen sender et klart signal til Vestegnens læsere om, at svigersønnen også har de problemer, artiklen beskriver. Artiklens overskrift om tvangsægteskaber har imidlertid ingen sammenhæng med personerne på billedet. Som svigermor til en af de unge mænd på billedet må hun have status som part, alt den stund, at det er forældrene, der står bag tvangsægteskaber. Derfor føler hun sig mistænkt og mener, at artiklen anklager hende for at have tvunget sin datter ind i et såkaldt tvangsægteskab, en fremgangsmåde, som er strafbar i Danmark. Hun føler derfor, at Vestegnens brug af svigersønnen som billedillustration kriminaliserer hende.

Vestegnen mener, at der foreligger en overreaktion fra [K]s side. Det tydeligt fremgår af billedteksten, at der er tale om et arkivfoto, og på billedet er gengivet i alt 4 personer. Bladet betvivler, at læserne antager, at en person, der lever i et arrangeret ægteskab, skulle have stillet op til fotografering. Havde der været tale om et interview med en mand i et tvangsægteskab, kunne bladet bedre forstå frygten for sammenligning. Artiklen er alene en redigeret pressemeddelelse fra Høje-Taastrup Kommune, og der er i artiklen ikke gengivet personudtalelser. Læserne har derfor ikke haft anledning til overvejelser i retning af ”Nå, det er ham fra tvangsægteskabet”.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard , Bo Maltesen , Lene Sarup og Ole Askvig .

Pressenævnet udtaler:

Efter medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 2, kan formanden afvise klager fra personer, virksomheder m.v., der er uden retlig interesse i det påklagede forhold. At have retlig interesse indebærer efter nævnets praksis, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet.

Uanset at [K] er svigermoder til den ene af de personer, der er afbilledet i tilknytning til artiklen, finder nævnet, at hun ikke via afbildningen af svigersønnen er omtalt i artiklen på en sådan måde, at hun har den fornødne retlige interesse i at klage til Pressenævnet, og klagen afvises derfor.

Afsagt den 21. januar 2004.