Links til øvrige EU dokumenter
32013L0054
 
Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (10. februar 2016)

Erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love (Sikring af søfarendes økonomiske stilling ved rederens misligholdelse af ansættelsesforholdet, styrket sikkerhed ved større maritime anlægsprojekter, forsikring i forbindelse med vragfjernelse, effektivisering af synsvirksomheden på dykkerområdet m.v.)

(Lovforslag nr. L 116)

Formålet med lovforslaget er, at styrke den økonomiske sikkerhed for søfarende i situationer, hvor rederiet væsentligt har misligholdt ansættelseskontrakten. Lovforslaget er på dette punkt en gennemførelse af de seneste ændringer af den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC), som indebærer, at de søfarende skal sikres den løn og andet vederlag, der følger af ansættelseskontrakten, i op til 4 måneder. Med lovforslaget lægges der op til, at den økonomiske sikkerhed opnås via den eksisterende ordning i Lønmodtagernes Garantifond, og i situationer, hvor denne dækning ikke er tilstrækkelig, får de søfarende beskyttelsen gennem rederiets forsikring eller anden sikkerhedsstillelse.

Med lovforslaget lægges også op til en styrkelse af sikkerheden til søs i forbindelse med større maritime anlægsprojekter. Der lægges således op til, at bygherrerne får et medansvar for at sikre sikkerheden til søs i forbindelse med projekterne.

Endelig sigter forslaget også mod at gennemføre lettelser og effektivisering for de maritime erhverv gennem en justering af ansvarsreglerne i forbindelse med bugsering af skibe, som bl.a. skal forbedre forsikringsmulighederne. Endelig åbnes mulighed for, at de lovpligtige syn af dykkermateriel kan udføres af private virksomheder, ligesom det er tilfældet med lovpligtige syn af skibe.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.