Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer

I medfør af § 41, stk. 3, og § 60, stk. 2, i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 22. januar 2016, og § 19, stk. 2, og § 46, stk. 2, i lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil, som ændret ved lov nr. 1574 af 15. december 2015, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de tilladelsesindehavere til landbaserede kasinoer og online kasinoer, som er omfattet af lov om spil og lov for Grønland om visse spil.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på underretninger om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. § 41, stk. 3, i lov om spil og § 19, stk. 2, i lov for Grønland om visse spil.

Digital indsendelse

§ 2. Underretninger i henhold til § 1, stk. 2, skal indsendes digitalt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Stk. 2. Underretninger skal ske via www.hvidvask.dk, medmindre det sker på en anden måde efter aftale med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Stk. 3. Underretningen skal indeholde de oplysninger, som er beskrevet i bilag 1 i bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Stk. 4. Underretningerne skal indgives i det XML-format, som er gengivet på www.hvidvask.dk.

§ 3. Tilladelsesindehavere omfattet af § 1, stk. 1, skal efter digital indsendelse af en underretning m.v., jf. § 2, inden udløbet af den efterfølgende bankdag kontrollere, om underretningen er accepteret eller afvist.

Sprogkrav

§ 4. Underretningerne, jf. § 1, stk. 2, skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I relation til lov for Grønland om visse spil kan underretningerne, jf. § 1, stk. 2, foruden på dansk eller engelsk affattes på grønlandsk.

Nedbrud i de digitale underretningsløsninger

§ 5. Ved længerevarende IT-problemer på hjemmesiden www.hvidvask.dk skal underretning i XML-format ske under anvendelse af e-mail eller andet elektronisk medie efter aftale med Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Stk. 2. Med længerevarende IT-problemer, jf. stk. 1, menes nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang m.v., som indebærer, at hjemmesiden www.hvidvask.dk er utilgængelig 8 timer i træk i tidsrummet mellem kl. 8 og 16 på en hverdag. Heri medregnes dog ikke planlagte nedlukninger med henblik på opdatering, som har været annonceret forinden på hjemmesiden.

Straf

§ 6. Forsætlig eller grov uagtsom overtrædelse af §§ 2, 3 og 4 og § 5, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Skatteministeriet, den 22. februar 2016

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen