Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser

I medfør af § 6, stk. 3, § 130 og § 131 i lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27. december 2014, § 90 og § 97 i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, § 134 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, og § 112, stk. 1, og § 113, stk. 1, i jernbanelov, lov nr. 686 af 27. maj 2015, fastsættes:

Opgaver

§ 1. Vejdirektoratet er et direktorat under Transport- og Bygningsministeriet.

§ 2. Vejdirektoratet varetager navnlig følgende opgaver:

1) Planlægning, anlæg, drift og vedligeholdelse af det statslige vejnet, herunder udbud og styring af entrepriser, planlægning af statsvejprojekter, arealerhvervelse, trafikantservice, trafikledelse, trafiktællinger, materialeprøvning og -udvikling samt udvikling og vedligeholdelse af datasystemer.

2) Behandling af klage- og tvistsager.

3) Udarbejdelse af administrative forskrifter.

Stk. 2. Vejdirektoratet løser en række opgaver i forhold til de øvrige vejmyndigheder, f.eks. faglig vidensformidling, koordinering mv.

§ 3. Vejdirektoratet yder rådgivning og anden bistand til Transport- og Bygningsministeriet.

Stk. 2. Vejdirektoratet udøver vejlednings- og informationsvirksomhed over for andre offentlige myndigheder, organisationer, private m. fl.

Beføjelser

§ 4. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i medfør af lov om offentlige veje, lov om private fællesveje samt færdselsloven, jf. bestemmelserne nævnt i §§ 5-8 samt § 12, udøves af Vejdirektoratet.

§ 5. Vejdirektoratet fastsætter forskrifter i henhold til følgende bestemmelser:

1) § 17, stk. 2, § 129, stk. 1, og § 130 i lov om offentlige veje.

2) § 25, stk. 2, § 27, stk. 3, og § 97 i lov om private fællesveje.

3) § 40, § 47, stk. 3, § 70 a, stk. 1, § 87, stk. 3, § 88 a, stk. 1, 2. pkt. og 2, § 90, stk. 2, § 92 c, stk. 3, § 93, stk. 1 og 3, § 95, stk. 1, 3 og 4, samt § 122 a, stk. 4, i færdselsloven.

§ 6. Vejdirektoratet afgør klager i medfør af:

1) § 132 i lov om offentlige veje,

2) § 87 i lov om private fællesveje og

3) § 37, stk. 7, § 88 a, stk. 2 og § 92 c, stk. 2, i færdselsloven.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 1, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren.

Stk. 3. Afgørelse af klager, hvor Vejdirektoratet som vejmyndighed er part i sagen, afgøres ikke af Vejdirektoratet. Anmodning om afgørelse af sådanne klager indgives direkte til Transport- og Bygningsministeriet.

§ 7. Vejdirektoratet kan efter høring af politiet tillade kommunalbestyrelser i disses egenskab af vejmyndighed at udføre tidsmæssigt og geografisk begrænsede forsøg med håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering efter færdselslovens § 92 e, stk. 1, 3 og 4.

Stk. 2. Vejdirektoratet behandler sager efter færdselslovens § 122 a, stk. 1, om at overlade kontrollen med overholdelse af de bestemmelser, der nævnes i færdselslovens § 121, stk. 1, helt eller delvist til kommunalbestyrelsen og fastsætter efter færdselslovens § 122 a, stk. 3, fordelingen af indtægter fra denne parkeringskontrol mellem staten og den enkelte kommune.

Stk. 3. Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 1, kan påklages til transport- og bygningsministeren.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 2 kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren.

§ 8. Vejdirektoratet kan meddele en kommunal vejmyndighed dispensation fra bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 129, stk. 1, i lov om offentlige veje og § 27, stk. 3, i lov om private fællesveje.

Stk. 2. Vejdirektoratet kan meddele en kommunal vejmyndighed dispensation fra bestemmelser, der er fastsat i medfør af § 40, § 87, stk. 3, § 90, stk. 2, og § 95, stk. 1, 3 og 4, i færdselsloven.

Stk. 3. Dispensation fra forskrifter fastsat i medfør af § 40 i færdselsloven kan meddeles efter forhandling med Justitsministeriet.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Vejdirektoratet efter stk. 1 og 2 kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren.

§ 9. Vejdirektoratets afgørelser i henhold til forskrifter fastsat i medfør af § 129, stk. 1, i lov om offentlige veje, § 27, stk. 3, i lov om private fællesveje og § 40, § 87, stk. 3, § 90, stk. 2, og § 95, stk. 1, 3 og 4, i færdselsloven, kan ikke indbringes for transport- og bygningsministeren.

§ 10. Vejdirektoratet forbereder sager om afgørelse af tvistigheder, jf. dog stk. 3, i medfør af:

1) § 133, stk. 1-2, i lov om offentlige veje,

2) § 87 a, stk. 1, i lov om private fællesveje og

3) § 92 c, stk. 1, § 96, stk. 2, og § 100, stk. 2, i færdselsloven.

Stk. 2. Anmodning om afgørelse af tvister i henhold til stk. 1 indgives til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet forelægger sagen for transport- og bygningsministeren til afgørelse.

Stk. 3. Afgørelse af tvister, hvor Vejdirektoratet som vejmyndighed er part i sagen, forberedes ikke af Vejdirektoratet. Anmodning om afgørelse af sådanne tvister indgives direkte til Transport- og Bygningsministeriet.

§ 11. Vejdirektoratet forbereder sager om tidsmæssigt begrænsede forsøg med færdselsregulerende foranstaltninger efter færdselslovens § 92 d, stk. 1.

Stk. 2. Anmodning om tilladelse i henhold til stk. 1, indgives til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet forelægger efter høring af politiet sagen for transport- og bygningsministeren til afgørelse.

Stk. 3. Afgørelse af sager, hvor Vejdirektoratet som vejmyndighed er ansøger, forberedes ikke af Vejdirektoratet. Anmodning om afgørelse af sådanne ansøgninger indgiver Vejdirektoratet til Transport- og Bygningsministeriet.

§ 12. Vejdirektoratet offentliggør på internettet lokale bekendtgørelser udstedt med hjemmel i færdselslovens § 92 c, stk. 4, 2. eller 3. pkt., jf. § 92 c, stk. 5.

§ 13. Vejdirektoratet er forligsorgan mellem operatører og udbydere af elektroniske bompengesystemer ved tvister, der er opstået i deres kontraktforhold eller -forhandlinger. Vejdirektoratet kan undersøge, om kontraktvilkårene, som en operatør pålægger forskellige udbydere af elektroniske bompengesystemer, er ikke-diskriminerende og på fair vis afspejler de omkostninger og risici, som kontraktens parter har.

Beføjelser og klager på jernbaneområdet

§ 14. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i medfør af § 1, nr. 1 og 21), i lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne, udøves af Vejdirektoratet.

Stk. 2. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i medfør af §§ 33-38 i jernbanelov, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, udøves af Vejdirektoratet for så vidt angår de i stk. 1 angivne anlægsprojekter.

§ 15. Afgørelser truffet af Vejdirektoratet i forbindelse med varetagelse af de i § 14 nævnte opgaver kan indbringes for transport- og bygningsministeren, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Klage over pålæg af byggelinjer eller nedlæggelse af forbud i henhold til jernbanelov §§ 34 og 36, skal ske senest 4 uger efter, at meddelelsen er kommet frem til den pågældende, jf. jernbanelov § 113, stk. 1.

Stk. 3. Afgørelser, som Vejdirektoratet træffer i henhold til § 37 i jernbanelov, kan ikke påklages til transport- og bygningsministeren. Afgørelserne kan påklages til de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. jernbanelov § 37, stk. 4.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1223 af 21. november 2014 om Vejdirektoratets opgaver og beføjelser ophæves.

Stk. 3. Sager, der verserer i en kommune før 1. juli 2015, eller klager over sager, der er afgjort af en kommunalbestyrelse efter bestemmelserne i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 613 af 18. juni 2012, § 2 i lov nr. 169 af 26. februar 2014, § 14 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og § 139, stk. 2, i lov nr. 1520 af 27. december 2014, lov om grundejerbidrag til offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1104 af 16. september 2010, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 16. september 2010, som ændret ved § 104 i lov nr. 1537 af 21. december 2010, afgøres af Vejdirektoratet efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Vejdirektoratet forbereder tvister til transport- og bygningsministerens afgørelse i sager, der var reguleret i § 5 i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 613 af 18. juni 2012, § 2 i lov nr. 169 af 26. februar 2014, § 14 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og § 139, stk. 2, i lov nr. 1520 af 27. december 2014, og § 20, stk. 5, i lov om grundejerbidrag til offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1104 af 16. september 2010.

Transport- og Bygningsministeriet, den 8. februar 2016

Hans Christian Schmidt

/ Sysser Davidsen

Officielle noter

1) § 1. Transport- og bygningsministeren bemyndiges til at undersøge og projektere følgende anlægsprojekter, herunder anlægsprojekternes virkninger på miljøet: 1) En ny jernbane over Vestfyn, jf. bilag 1 til loven. 2) En jernbane over Vejle Fjord, jf. bilag 2 til loven.