Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

(Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004, som ændret bl.a. ved lov nr. 730 af 25. juni 2014 og lov nr. 1496 af 23. december 2014 og senest ved lov nr. 534 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 3 A ophæves.

2. I § 4 A, stk. 1, 1. pkt., og § 12, stk. 4, ændres »§§ 3-4« til: »§§ 3 og 4«.

3. I § 4 A, stk. 2, 1. pkt., og § 5, 1. pkt., ændres »§§ 3, 3 A eller 4« til: »§§ 3 eller 4«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2016.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på erklæringer, der er afgivet over for Statsforvaltningen før lovens ikrafttræden. For sådanne erklæringer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. februar 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg