Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling af udgifter til underhold mv. af asylansøgere m.fl.

I medfør af § 42 a, stk. 13, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret ved lov nr. 102 af 3. februar 2016, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at regulere grundlaget for Udlændingestyrelsens sagsbehandling i den situation, hvor politiet i henhold til udlændingelovens § 40, stk. 9, i forbindelse med visitation af en udlænding eller ved ransagning af den pågældende udlændings bagage tager aktiver i bevaring, og hvor styrelsen herefter skal træffe afgørelse om betaling af udgifter til underhold mv. i henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4.

Betaling af udgifter til eget og familiens underhold mv. og realisation af aktiver

§ 2. Ved udgifter til underhold forstås i denne bekendtgørelse udgifter til indkvartering, bespisning i cafeteria på center med vederlagsfri bespisningsordning, nødvendige sundhedsmæssige ydelser samt udbetaling af kontante ydelser (grundydelse, forsørgertillæg, nedsat forsørgertillæg og tillægsydelse).

Stk. 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på udlændinge omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved familie forstås i denne bekendtgørelse ægtefælle/samlever og mindreårige børn, der hører til den pågældende udlændings husstand.

Stk. 4. Ved indkvarteringssted forstås i denne bekendtgørelse de i udlændingelovens § 42 a, stk. 5, jf. § 42 a, stk. 4, nævnte indkvarteringssteder.

§ 3. I de tilfælde, hvor det først i forlængelse af politiets indledende kontakt med en person uden lovligt ophold eller efter endt asylregistrering konstateres, at en udlænding er i besiddelse af aktiver, der kan tages i bevaring efter udlændingelovens § 40, stk. 9, kan Udlændingestyrelsen anmode politiet om bistand til at tage aktiverne i bevaring.

Stk. 2. Udlændingestyrelsen foretager i de i stk. 1 nævnte tilfælde i nødvendigt omfang vurderingen af værdien af de af politiet beslaglagte aktiver efter overdragelsen af aktiverne fra politiet.

§ 4. Har en udlænding i henhold til værdiansættelsen af de beslaglagte aktiver tilstrækkelige midler til sit og sin eventuelle families underhold, kan Udlændingestyrelsen pålægge udlændingen at tilbagebetale de afholdte udgifter til sit og sin families underhold.

Stk. 2. Udlændingestyrelsens krav om tilbagebetaling kan vedrøre udgifter til underhold i perioden fra første indkvartering på et indkvarteringssted indtil udgangen af den første hele måned efter Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering, jf. integrationslovens § 10, stk. 1, eller i tilfælde af afslag på asyl indtil tidspunktet for udrejse eller udsendelse.

Stk. 3. Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling på det tidspunkt, hvor styrelsen vurderer, at værdien af de beslaglagte aktiver ikke længere overstiger betalingsforpligtelsen. Afgørelsen kan dog træffes efter udløbet af den periode, som kravet kan vedrøre, jf. stk. 2.

Stk. 4. Udlændingestyrelsen kan indgå aftale med en udlænding om en afdragsordning for tilbagebetaling af afholdte udgifter til underhold, jf. stk. 1. Det er en betingelse for indgåelse af en afdragsordning, at de afholdte udgifter tilbagebetales inden for rimelig tid. I de tilfælde, hvor der indgås aftale om en afdragsordning, kan de beslagte genstande genudleveres til den pågældende udlænding, når de afholdte udgifter er tilbagebetalt.

Stk. 5. De beslaglagte aktiver kan tjene som grundlag for eventuel tvangsmæssig fuldbyrdelse af betalingsforpligtelsen. En tvangsrealisation af de beslaglagte aktiver forudsætter, at afgørelsen er endelig, og at der ikke forinden er indgået aftale om en afdragsordning, jf. stk. 4.

Takster

§ 5. Takster for kontante ydelser, der er omfattet af denne bekendtgørelse, fremgår af udlændingelovens § 42 b, stk. 2, 4-6, 10 og 12. I medfør af udlændingelovens § 42 b, stk. 17, er ydelserne fastsat i 2016-beløb og reguleres fra og med 2017 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Dagstaksterne for indkvartering på et asylcenter udgør pr. person:

     
Indkvarteringssted
Uden vederlagsfri
bespisningsordning
Med vederlagsfri
bespisningsordning
Opholdsplads
323 kr.
380 kr.
Opholdsplads, hovedsageligt afviste
357 kr.
414 kr.
Omsorgsplads
711 kr.
768 kr.
Modtagerplads
580 kr.
637 kr.
Udrejseplads
590 kr.
647 kr.
Børnecenterplads
1.390 kr.
1.447 kr.

Beløbene reguleres én gang årligt, jf. finanslovens bestemmelser om pris- og lønregulering.

Stk. 3. Betaling for nødvendige sundhedsmæssige ydelser opkræves på baggrund af de faktiske udgifter, som Udlændingestyrelsen har haft i den i § 4, stk. 2, nævnte periode.

Kompetence- og klageregler

§ 6. Afgørelser efter denne bekendtgørelse om betaling af udgifter til underhold mv. i henhold til udlændingelovens § 42 a, stk. 4, træffes af Udlændingestyrelsen, jf. udlændingelovens § 46, stk. 1.

Stk. 2. Udlændingestyrelsens afgørelser efter reglerne i denne bekendtgørelse kan påklages til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, jf. udlændingelovens § 46 a, stk. 1.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. februar 2016.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse i forhold til udgifter til underhold, der er afholdt efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 831 af 2. september 2009 om betaling af udgifter til underhold af asylansøgere m.fl. ophæves.

Udlændingestyrelsen, den 3. februar 2016

Henrik Grunnet

/ Ditte Kruse Dankert