Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov nr. 596 af 12. juni 2013 om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2016.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende, som påbegynder orlov før lovens ikrafttræden. For sådanne selvstændigt erhvervsdrivende finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Retten til yderligere kompensation fra barselsudligningsordningen bortfalder, hvis orloven efter stk. 2 afbrydes.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler for administration og udbetaling af kompensation efter lovens ikrafttræden, herunder om frister for genberegning og tilbagesøgning af tidligere udbetalt kompensation.

Givet på Amalienborg, den 9. februar 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jørn Neergaard Larsen