Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder

(Kønsopdelt lønstatistik)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om lige løn til mænd og kvinder, jf. lovbekendtgørelse nr. 899 af 5. september 2008, som ændret ved lov nr. 513 af 26. maj 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 5, ændres »tilsvarende forpligtelser og rettigheder« til: »en tilsvarende forpligtelse«.

2. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 5 a, stk. 2 og stk. 4-6,« til: »§ 5 a, stk. 1 og 2,«.

3. I § 5 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »til virksomheden for hele eller dele af virksomheden« til: »for det foregående år for hele eller dele af virksomheden til brug for information og høring af lønmodtagerne om lønforskelle mellem mænd og kvinder på virksomheden«, »lønmodtagere svarende til mindst ti fuldtidsbeskæftigede« ændres til: »mindst 35 lønmodtagere«, og »tre mænd og tre kvinder« ændres til: »10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion, jf. stk. 3«.

4. I § 5 a, stk. 1, 3. pkt., udgår »jf. stk. 4,«.

5. I § 5 a, stk. 2, indsættes efter »En virksomhed skal«: »inden den 31. december hvert år selv«, »et kalenderår« ændres til: »det foregående år til brug for information og høring af lønmodtagerne om lønforskelle mellem mænd og kvinder«, »det pågældende år« ændres til: »det foregående år«, »lønmodtagere svarende til mindst ti fuldtidsbeskæftigede« ændres til: »mindst 35 lønmodtagere«, og »tre mænd og tre kvinder« ændres til: »10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion, jf. stk. 3«.

6. I § 5 a, stk. 2, nr. 1, ændres »ikke har overholdt« til: »ikke har pligt til at indberette lønoplysninger eller ikke har overholdt«, og efter »jf. lov om Danmarks Statistik,« indsættes: »dog ikke virksomheder i brancherne landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri,«.

7. § 5 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kønsopdelt lønstatistik efter stk. 1 og 2 skal omfatte alle lønmodtagere i virksomheden, der aflønnes efter arbejdet tid, og skal vise lønforskellen mellem mænd og kvinder i medarbejdergrupper opgjort efter den 6-cifrede DISCO-kode eller et tilsvarende klassifikationssystem, når der er mindst 10 personer af hvert køn i gruppen. Grupperne skal opgøres på almindelige lønmodtagere, ledere og elever eller unge under 18 år. Kønsopdelt lønstatistik udarbejdes for en periode på 12 måneder.«

8. § 5 a, stk. 4-7, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Udarbejder virksomheden selv kønsopdelt lønstatistik, jf. stk. 3, har virksomheden pligt til over for virksomhedens lønmodtagere at redegøre for statistikkens udformning og for det anvendte lønbegreb.

Stk. 5. Hvis den kønsopdelte lønstatistik af hensyn til virksomhedens legitime interesser er modtaget som fortrolig, må oplysningerne ikke videregives til uvedkommende.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 6.

9. I § 5 a, stk. 8, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-4«.

10. I § 6 b, stk. 1, ændres »§ 5 a, stk. 2, 4, 6 eller 7« til: »§ 5 a, stk. 1, 2 eller 5«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. februar 2016.

Stk. 2. Kønsopdelt lønstatistik udarbejdes efter lovens ikrafttræden første gang af Danmarks Statistik eller en arbejdsgiverorganisation senest den 1. september 2016 på baggrund af lønoplysninger indsamlet i 2015.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på gældende kollektive aftaler og overenskomster, når disse kollektive aftaler og overenskomster indeholder en forpligtelse til som minimum at udarbejde kønsopdelt lønstatistik i henhold til forpligtelsen i § 5 a i lovbekendtgørelse nr. 899 af 5. september 2008. For sådanne kollektive aftaler og overenskomster får loven først virkning fra den 1. januar i kalenderåret efter den dato, hvor disse kan opsiges til ophør.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 9. februar 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jørn Neergaard Larsen