Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 4. februar 2016

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

(Justering af reglerne om kvælstofnormer)

[af miljø- og fødevareministeren (Eva Kjer Hansen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 20. november 2015 og var til 1. behandling den 8. december 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Fødevareudvalget.

Udvalget ønsker, at lovforslaget efter 2. behandling henvises til fornyet behandling i udvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og miljø- og fødevareministeren sendte den 30. september 2015 dette udkast til udvalget, jf. MOF alm. del – bilag 103, folketingsåret 2014-15, 2. samling. Den 20. november 2015 sendte miljø- og fødevareministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Samråd

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til miljø- og fødevareministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et åbent samråd med udvalget den 28. januar 2016.

Miljø- og fødevareministeren har efterfølgende sendt udvalget det talepapir, der dannede grundlag for ministerens besvarelse af spørgsmålet.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 25 spørgsmål til miljø- og fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret med undtagelse af spørgsmål 20-25, som forventes besvaret inden 2. behandling.

2. Udtalelse fra udvalget

Udvalget har under sin behandling af lovforslaget konstateret, at høringssvar og høringsnotat fra den igangværende høring over den strategiske miljøvurdering (SMV) først kan forventes efter den 17. februar 2016, jf. svar på spm. 18. Høringssvarene og høringsnotatet vedrørende den strategiske miljøvurdering er et væsentlig bidrag til belysningen af lovforslagets virkemåde og konsekvenser. Udvalget finder det meget problematisk, at dette materiale ikke kommer til at indgå i udvalgets beslutningsgrundlag forud for afgivelse af betænkning. Udvalget mener, at det er afgørende, at lovgivningsarbejdet fra ministeriets side tilrettelægges på en sådan måde, at udvalgsarbejdet tilgodeses og giver medlemmerne mulighed for at have et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, herunder at de nødvendige høringssvar og høringsnotater er modtaget. Dette er efter udvalget opfattelse et vigtigt element med henblik på at sikre lovkvaliteten.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (DF, V, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (S, EL, ALT, RV og SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

René Christensen (DF) fmd. Pia Adelsteen (DF) Ib Poulsen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Lise Bech (DF) Karina Due (DF) Erling Bonnesen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Thomas Danielsen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Anni Matthiesen (V) Jacob Jensen (V) Carsten Bach (LA) Mette Bock (LA) Mette Abildgaard (KF) Bjarne Laustsen (S) Lea Wermelin (S) nfmd. Ole Hækkerup (S) Jesper Petersen (S) Maja Panduro (S) Simon Kollerup (S) Søren Egge Rasmussen (EL) Maria Reumert Gjerding (EL) Christian Poll (ALT) Carolina Magdalene Maier (ALT) Andreas Steenberg (RV) Ida Auken (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Pia Olsen Dyhr (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 9
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 68

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra miljø- og fødevareministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Godkendt tidsplan og udkast til revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Strategisk miljøvurdering, fra miljø- og fødevareministeren
5
Miljø- og fødevareministerens talepapir fra samråd 28/1-16
6
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 68

Spm.nr.
Titel
1
Spm., om lovforslaget begrænser normudvalgets mulighed for at kunne fastsætte økonomisk optimale kvælstofnormer, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om det forøgede udslip af drivhusgasser fra landbruget m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til den tidligere miljøministers svar på spm. 100 om landbrugsudspillet fra VKO (folketingsåret 2014-15, 1. samling), til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om lovforslaget har været forelagt Europa-Kommissionen m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvilke dispensationer i EU-lovgivningen regeringen ønsker at anvende for at kunne tillade forøget udslip af kvælstof til vandmiljøet, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om begrundelsen for anvendelsen af dispensationer under EU-direktiverne, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvad de samfundsøkonomiske beregninger viser, konsekvensen er af at afvente etablering af den målrettede regulering m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om uddybning af udtalelsen til SF's ordfører under 1. behandling, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm., om ministeren sideløbende agter at tage nye initiativer for at begrænse udledningen af kvælstof fra rensningsanlæg m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om, hvor stor en merudledning af ammoniak til vandmiljøet og naturen udfasningen af de reducerede gødskningsnormer vil medføre i 2016 og 2017, samt hvorfra denne merudledning vil komme, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om, hvordan indgåelsen af landbrugs- og fødevarepakken kan reducere tilskyndelsen til at anvende ammoniakreducerende miljøteknologi, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om, hvordan Danmark fortsat vil leve op til sine internationale forpligtigelser for ammoniakreduktion, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om bekræftelse af, at Aarhus Universitet af ministeriet er blevet pålagt at inddrage landbrugets lobbyorganisation SEGES i udarbejdelsen af det faglige grundlag i den såkaldte baseline 2021, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm., om der er tale om uafhængig forskningsbaseret myndighedsbetjening, når universiteterne bliver pålagt at inddrage lobbyorganisationer, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm., om miljøvurderingslovens § 8, stk. 3, som angiver, at materialet skal sendes 8 uger i høring, er overholdt m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. om bekræftelse af, at den reviderede baseline 2021 udelukkende er udarbejdet i samarbejde med landbrugets lobbyorganisation SEGES, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om, hvem der har udarbejdet Miljørapport om forslag til plan for ændrede gødskningsnormer, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om oversendelse af høringssvar om miljøvurdering af plan om ændrede gødskningsnormer, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm. om tilskyndelse til reduktion af ammoniak, til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm. om, hvornår den reviderede baseline 2021 blev fremsendt til ministeriet eller dets styrelser, til miljø- og fødevareministeren
21
Spm. om, hvorfor den reviderede baseline 2021 ikke indgår i høringsmaterialet vedrørende »Høring af strategisk miljøvurdering vedr. ændrede gødskningsnormer«, til miljø- og fødevareministeren
22
Spm. om, hvorfor en række notater ikke er lagt ud på Høringsportalen i forbindelse med høringen, til miljø- og fødevareministeren
23
Spm. om redegørelse for det faglige grundlag for, at effekten er periodiseret som jævnt fremadskrivende med 617 t N om året, til miljø- og fødevareministeren
24
Spm. om fremskrivning af baseline, til miljø- og fødevareministeren
25
Spm. om, hvordan muligheden for at tilføre mere gødning som følge af lovforslaget lever op til Danmarks EU-forpligtelser i henhold til natur- og miljødirektiverne, til miljø- og fødevareministeren

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 68

Samråds-spm.nr.
Titel
A
Samrådsspm. om det forventede indhold af den bekendtgørelse, der planlægges udstedt i medfør lovforslaget, herunder de miljømæssige konsekvenser og overholdelse af Danmarks miljømæssige EU-forpligtelser, til miljø- og fødevareministeren