Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 4. februar 2016

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love

(Opfølgning på politisk forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor)

[af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)]:

1. Ændringsforslag

Der er stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget. Energi-, forsynings- og klimaministeren har stillet ændringsforslag nr. 1-3 og 5. Socialdemokratiets, Enhedslistens, Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 4.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 16. december 2015 og var til 1. behandling den 14. januar 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og energi-, forsynings- og klimaministeren sendte den 4. september 2015 dette udkast til udvalget, jf. EFK alm. del – bilag 41, folketingsåret 2014-15, 2. samling. Den 16. december 2015 sendte energi-, forsynings- og klimaministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Dansk Industri,

DANVA,

Guldborgsund Forsyning og

Landbrug & Fødevarer.

Energi-, forsynings- og klimaministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

DANVA,

Guldborgsund Forsyning og

Landbrug & Fødevarer.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 27 spørgsmål til energi-, forsynings- og klimaministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (DF, V og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 1-3 og 5 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod ændringsforslag nr. 4.

Det Konservative Folkepartis medlem af udvalget bemærker, at KF ikke er uenig i intentionen med ændringsforslag nr. 4 fra S, EL, RV og SF, men mener, at forholdet bør indgå i drøftelser i forligskredsen.

Et andet mindretal i udvalget (S, EL, RV og SF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er med i den aftale, der ligger til grund for lovforslaget. Partierne stemmer således for lovforslaget, men mener dog, at det på en række punkter ikke er udformet optimalt og heller ikke i fuld overensstemmelse med aftalen.

De fire partier lægger for det første stor vægt på, at vandselskaberne udøver teknologiledelse – og dermed har opmærksomhed på nye teknologier, der giver f. eks. økonomiske, miljømæssige og/eller sundhedsmæssige gevinster – samt at de ved investeringsbeslutninger tager højde for ikke alene anskaffelsespris, men også levetid og vedligeholdelsesomkostninger m.v., altså udøver en totaløkonomisk betragtning.

Teknologiledelse og totaløkonomi fremgår af aftalen og bør indføjes i lovforslaget som foreslået i ændringsforslag nr. 4. Selv hvis ændringsforslaget ikke vedtages, har ministeren dog afgivet et klart tilsagn om, at begge dele vil indgå i vejledningsindsatsen over for vandselskaberne, jf. svar på spørgsmål 5, 16 og 21, ligesom Forsyningssekretariatet skal inddrage vandselskaberne i forbindelse med videreudvikling af levetidskataloget, jf. svar på spørgsmål 5.

De fire partier mener endvidere, at renteomkostninger bør betragtes som en upåvirkelig omkostning, hvilket indebærer, at øgede renteomkostninger altid kan lægges oveni indtægtsrammen (og omvendt). Dette selvsagt under den forudsætning, at selskaberne vælger den billigste sikre finansieringsmetode (typisk Kommunekredit).

Endelig mener S, EL, RV og SF, at overskudsgivende aktiviteter under hovedvirksomheden – det kan f.eks. være produktion af biogas eller udvinding af fosfor – bør kunne gennemføres ved beslutning i vandselskabets bestyrelse, uden at det skal forelægges kommunalbestyrelsen, også i det tilfælde, hvor det kræver et tillæg til indtægtsrammen – ud fra den betragtning, at det er en kommerciel beslutning og ikke et myndighedsmål. En tung administrativ beslutningsgang som den, der er beskrevet i lovforslaget, kan forhindre, at der gennemføres aktiviteter, der kan reducere vandprisen og samtidig forbedre miljø og klima – selv om begge dele er en del af formålet med lovgivningen.

Et tredje mindretal i udvalget (LA) vil ved 3. behandling redegøre for sin stilling til lovforslaget. Mindretallet vil ved 2. behandling stemme for ændringsforslag nr. 1-3 og 5 og imod ændringsforslag nr. 4.

Liberal Alliance noterer med tilfredshed energi-, forsynings- og klimaministerens svar på spørgsmål 14, hvori ministeren fastslår, at det er afgørende for regeringen, at det er erhvervslivet, der driver erhvervsaktiviteterne, og at erhvervslivet gives gode muligheder for at udvikle ny teknologi, samt at den viden, som vandselskaberne stiller til rådighed for erhvervslivet, handles på markedsvilkår, således at den private sektor ikke udkonkurreres for forbrugernes penge.

Et fjerde mindretal i udvalget (ALT) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil ved 2. behandling stemme for de stillede ændringsforslag.

Alternativet mener, at idet luftkorrektionen – fjernelse af forskellen på faktiske driftsomkostninger og prisloftet – i lovforslaget på 800 mio. kr. ekstra er blevet lagt oven i effektiviseringskravet på 1,3 mia. kr., presses vandsektoren så hårdt, at det bliver uøkonomisk og ikke bæredygtigt på den lidt længere bane. Vandselskaberne bliver med denne yderligere besparelse frataget det økonomiske råderum til at prioritere og investere i at mindske miljøpåvirkningen, lave langsigtede investeringer i teknologiudvikling og bevare et højt serviceniveau. Alternativet foreslår derfor, at effektiviseringskravene modereres med 400 mio. kr. til en samlet effektivisering på 900 mio. kr. i stedet for 1,3 mia. kr.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af energi-, forsynings- og klimaministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 2, stk. 2, ændres »§ 19, stk. 3« til: »§ 19, stk. 2«.«

[Konsekvensændring]

2) Nr. 29 affattes således:

»29. § 16, stk. 1, affattes således:

»En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder til indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende vandselskab.««

[Lovteknisk ændring]

3) Efter nr. 33 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 19, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.«

[Konsekvensændring]

Af et mindretal (S, EL, RV og SF), tiltrådt af et mindretal (ALT):

4) Efter nr. 35 indsættes som nye numre:

»03. I § 23, stk. 1, indsættes efter »miljø- og energiledelse«: », teknologiledelse samt totaløkonomi«.

04. I § 23, stk. 2, indsættes efter »miljø- og energiledelsesprogram«: »samt et teknologiledelsesprogram«.«

[Præcisering af, at ministerens vejledningsindsats omfatter teknologiledelse og totaløkonomi]

Til § 5

Af energi-, forsynings- og klimaministeren, tiltrådt af udvalget:

5) Efter nr. 7 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 11, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.«

[Konsekvensændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en konsekvensændring som følge af det foreslåede § 1, nr. 33, som bevirker, at det gældende § 19, stk. 3, bliver § 19, stk. 2.

Til nr. 2

Der er tale om en lovteknisk ændring af det foreslåede § 1, nr. 29. Der ændres ikke ved bestemmelsens indhold.

Til nr. 3

Der er tale om en konsekvensændring som følge af det foreslåede § 1, nr. 33, som bevirker, at det gældende § 19, stk. 5, bliver § 19, stk. 4.

Til nr. 4

Ad nr. 03

Der er efter de gældende regler gennemført en vejledningsindsats om anvendelse af energi- og miljøledelsesprogrammer i vandselskaber. Vejledningen er tilgængelig på Energistyrelsens hjemmeside. Teknologiledelse indeholder mange af de samme elementer som energi- og miljøledelsesprogrammer. Det foreslås, at det præciseres, at vejledningsindsatsen også skal omfatte teknologiledelse.

Indkøb og udbud efter totaløkonomiske principper sikrer, at der tages hensyn til de samlede omkostninger i hele produktets levetid, og der gennemføres ligeledes en vejledningsindsats på dette område.

Der ændres ikke herudover ved bestemmelsens indhold.

Ad nr. 04

Der er tale om en konsekvensændring som følge af den foreslåede ændring af stk. 1, som præciserer, at vejledningsindsatsen også skal omfatte teknologiledelse. Der ændres ikke herudover ved bestemmelsens indhold.

Til nr. 5

Der er tale om en konsekvensændring af det foreslåede § 5, nr. 8, hvor det gældende § 11, stk. 2, ophæves.

Mikkel Dencker (DF) Jan Erik Messmann (DF) Ib Poulsen (DF) Pia Adelsteen (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Thomas Danielsen (V) fmd. Jacob Jensen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Marcus Knuth (V) Morten Løkkegaard (V) Carsten Bach (LA) Villum Christensen (LA) Mette Abildgaard (KF) Per Husted (S) Bjarne Laustsen (S) Erik Christensen (S) Jens Joel (S) Malte Larsen (S) Lea Wermelin (S) Karin Gaardsted (S) nfmd. Søren Egge Rasmussen (EL) Maria Reumert Gjerding (EL) Christian Poll (ALT) Andreas Steenberg (RV) Emrah Tuncer (RV) Pia Olsen Dyhr (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 9
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 91

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Henvendelse af 18/1-16 fra Guldborgsund Forsyning
4
Henvendelse af 15/1-16 fra Landbrug & Fødevarer
5
Henvendelse af 20/1-16 fra DANVA
6
Henvendelse af 21/1-16 fra DANVA
7
Henvendelse af 21/1-16 fra Dansk Industri
8
Materiale fra Guldborgsund Forsynings foretræde den 21/1-16
9
Henvendelse af 25/1-16 fra DANVA
10
Ændringsforslag, fra energi-, forsynings- og klimaministeren
11
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 91

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 18/1-16 fra Guldborgsund Forsyning, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelse af 15/1-16 fra Landbrug & Fødevarer, til energi, forsynings- og klimaministeren , og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelse af 20/1-16 fra DANVA, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om kommentar til henvendelse af 21/1-16 fra DANVA, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om kommentar til henvendelse af 21/1-16 fra Dansk Industri, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om kommentar til powerpoint-præsentation fra Guldborgsund Forsyning i forbindelse med foretræde for udvalget 21/1-16, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om at sikre, at en øget konsolidering blandt vandselskaberne ikke fører til overdreven insourcing og unfair konkurrence i forhold til private leverandører, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm., om den nye vandsektorlov ikke efter ministerens opfattelse bør føre til øget privat beskæftigelse frem for offentlig, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om at definere og begrunde begrebet »nødvendig overkapacitet«, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm., om overkapaciteten i henhold til en liberal tankegang og ud fra samfundsøkonomiske hensyn ikke burde ligge hos de private leverandører til vandselskaberne, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om at bekræfte, at salg af entreprenør-, elektriker- og indenlandsk rådgivning er ikketilladte tilknyttede aktiviteter i henhold til udkastet til bekendtgørelse, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm., om man efter ministerens opfattelse bør kunne følge udviklingen i vandselskabernes insourcing f.eks. gennem etablering af en opgørelse af det enkelte selskabs udliciteringsgrad, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om at tydeliggøre i loven, at private aktører kan indgå i længerevarende omfattende driftskontrakter med vandselskaber, uden at de bliver omfattet af hvile i sig selv-princippet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm., om ministeren vil bekræfte sine udtalelser fra 1. behandling om, at det for regeringen er helt afgørende, at det er erhvervslivet i Danmark, som driver erhvervsaktiviteterne i Danmark, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om at udarbejde et ændringsforslag, der sikrer, at den teknologiledelse, der er indeholdt i den politiske aftale om vandsektoren, kommer til at fremgå af lovteksten, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. om en forklaring på, hvorfor lovforslaget ikke nævner teknologiledelse, som indgår i den politiske aftale om vandsektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om at udarbejde et ændringsforslag, der sikrer, at totaløkonomi, som indgår i den politiske aftale, også kommer til at fremgå af lovteksten, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om en forklaring på, hvorfor lovforslaget ikke nævner totaløkonomi, som indgår i den politiske aftale om vandsektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm. om en begrundelse for, hvorfor kommercielt fordelagtige aktiviteter – f.eks. bioforgasning – inden for et vandselskabs hovedvirksomhed, der øger såvel udgifter som indtægter, men som ikke kan rummes inden for den gældende indtægtsramme, skal behandles og godkendes af mange parter, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm. om at uddybe overvejelserne om en vejledning om samspillet mellem den kommende TOTEX-regulering og ønsket til forsyningerne om at indkøbe udstyr og teknologi ud fra en overvejelse om disses samlede omkostninger (Total Cost of Ownership), til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm. om i forbindelse med vejledningen om Total Cost of Ownership (TCO) at igangsætte en indsats for at fremme brugen af totaløkonomiske tilgange til indkøb og udbud fra selskabernes side, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm. om sammen med vandselskaber og leverandører at iværksætte en analyse af barrierer mod og mulige incitamenter til at fremme brug af TCO-tilgange ved indkøb og udbud, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
23
Spm. om at sikre sig mod, at vandselskaber lever op til de pålagte effektiviseringer gennem udskydelse af planlagte renoveringer og vedligeholdelsesarbejder, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
24
Spm. om at sikre, at vandselskaberne foretager renoveringer på det tidspunkt, hvor de er økonomisk set mest hensigtsmæssige, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
25
Spm. om at understøtte selskabernes arbejde med f.eks. asset management og i givet fald hvordan, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
26
Spm. om, hvordan reglerne understøtter de nødvendige fremadrettede investeringer i anlæg og fornyelse af infrastrukturen, og hvordan finansielle omkostninger til lånefinansiering kommer til at indgå i de indtægtsrammer, som forsyningssekretariatet fastlægger, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå
27
Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/1-16 fra DANVA, til energi-, forsynings- og klimaministeren, og ministerens svar herpå