Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 2016

§ 1. Med virkning for finansåret 2016 gennemføres en begrænsning af ministeriernes dispositionsadgang over de på finansloven opførte bevillinger. Dispositionsbegrænsningen vedrører effektivisering af statslige indkøb i forbindelse med indgåelsen af nye, centralt koordinerede indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprograms tiende fase.

§ 2. De nye centralt koordinerede indkøbsaftaler vil føre til en effektivisering af indkøbet på de omfattede indkøbsområder. I forbindelse hermed nedsættes ministeriernes driftsrammer med de i bilag 1 viste beløb.

§ 3. Dispositionsbegrænsningen skal udvises som mindreforbrug på forslag til tillægsbevillingslov for 2016. Dispositionsbegrænsningen skal i TB-oversigterne kategoriseres under Dispositionsbegrænsninger med følgende tekst: »Effektivisering af indkøb mv.«.

Finansministeriet, den 3. februar 2016

Claus Hjort Frederiksen

/ Poul Taankvist


Bilag 1

Udmøntning af rammekorrektion på TB16 (mio. kr.)
TB16
§ 5 Statsministeriet
-0,3
§ 6 Udenrigsministeriet
-1,2
§ 7 Finansministeriet
-1,1
§ 8 Erhvervs- og Vækstministeriet
-1,3
§ 9 Skatteministeriet
-5,1
§ 11 Justitsministeriet
-10,8
§ 12 Forsvarsministeriet
-14,6
§ 14 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
-0,6
§ 15 Social- og Indenrigsministeriet
-1,2
§ 16 Sundheds- og Ældreministeriet
-0,5
§ 17 Beskæftigelsesministeriet
-1,8
§ 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet
-23,8
§ 20 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
-28,6
§ 21 Kulturministeriet
-2,8
§ 24 Miljø- og Fødevareministeriet
-3,0
§ 28 Transport- og Bygningsministeriet
-1,9
§ 29 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
-1,3
Total
-99,9