Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

§ 1

I bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for Udbud, som ændret ved bekendtgørelse nr. 550 af 29. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. I bekendtgørelsens indledning ændres »lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.« til: »lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud«.

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.« til: »lov om Klagenævnet for Udbud«.

3. § 5, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Ved indsendelse af klage, hvor der klages over en overtrædelse af følgende retsakter, indbetales et gebyr på 20.000 kr.:

1) Udbudslovens afsnit I-III.

2) Bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

3) Bekendtgørelse nr. 1625 af 15. december 2015 om tildeling af koncessionskontrakter.

4) Bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2011 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1293 af 12. november 2013.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 2016.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 11. februar 2016

Troels Lund Poulsen

/ Jakob Hald