Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Grøn boligjobordning i 2016 og 2017)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 7. september 2015, som ændret bl.a. ved lov nr. 997 af 30. august 2015 og senest ved lov nr. 1890 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 8 V, stk. 1, affattes således:

»Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter, der er betalt og dokumenteret, til arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd i hjemmet eller i en fritidsbolig, jf. stk. 2-9 og bilag 1.«

2. § 8 V, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) at arbejdet er udført i perioden fra og med den 1. januar 2016 til og med den 31. december 2017.«

3. I § 8 V, stk. 4, 3. pkt., ændres »den 1. marts 2016« til: »den 1. marts 2018«.

4. I § 8 V, stk. 4, indsættes som 4. pkt.:

»For arbejde udført i 2016, som betales fra og med den 1. januar 2018 til og med den 28. februar 2018, henføres fradraget til indkomståret 2017 for personer, hvis indkomstår følger kalenderåret.«

5. § 8 V, stk. 5, affattes således:

»De fradragsberettigede udgifter til serviceydelser kan årligt højst udgøre 6.000 kr. pr. person, og de samlede fradragsberettigede udgifter til grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd kan årligt højst udgøre 12.000 kr. pr. person.«

6. § 8 V, stk. 6, 1. pkt., affattes således:

»Der kan ikke foretages fradrag for udgifter til arbejde, hvortil der er ydet tilskud efter andre offentlige støtteordninger, herunder efter reglerne i lov om hjemmeservice, til arbejde vedrørende etablering af elproduktion fra vedvarende energi-anlæg omfattet af §§ 41 og 47 i lov om fremme af vedvarende energi, hvis der modtages offentlig driftsstøtte til disse anlæg, eller til arbejde vedrørende afmontering af brændeovne og pejseindsatse, hvis der modtages offentligt tilskud til skrotning af disse.«

7. Som bilag 1 indsættes bilag 1 til denne lov.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning for arbejde, der udføres fra og med den 1. januar 2016.

Stk. 3. § 1 finder tilsvarende anvendelse for arbejde, som er udført i 2015 og omfattet af de hidtil gældende regler i ligningslovens § 8 V, i det omfang der også vil kunne opnås fradrag for et sådant arbejde efter denne lovs ikrafttræden. For arbejde omfattet af 1. pkt., som betales fra og med den 1. januar 2018 til og med den 28. februar 2018, henføres fradraget til indkomståret 2017 for personer, hvis indkomstår følger kalenderåret.

Stk. 4. For arbejde, der er udført i 2014 eller tidligere år og er omfattet af de hidtil gældende regler i ligningslovens § 8 V, som betales fra og med den 1. januar 2016 til og med den 29. februar 2016, henføres fradraget til indkomståret 2015.

Stk. 5. En person, hvis indkomstår 2016 påbegyndes i kalenderåret 2015, kan for arbejde, der er fradragsberettiget i indkomståret 2016 efter reglerne i denne lov eller de hidtil gældende regler i ligningslovens § 8 V, vælge at foretage fradrag efter reglerne i ligningslovens § 8 V, stk. 5, som affattet efter denne lovs § 1, nr. 5, eller efter det hidtil gældende § 8 V, stk. 5.

Stk. 6. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2016 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2016, der følger af ændringerne i ligningslovens § 8 V som ændret ved denne lovs § 1.

Stk. 7. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat og kirkeskat efter stk. 6 fastsættes af social- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2016, der foreligger pr. 1. maj 2018.

Givet på Amalienborg, den 16. februar 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karsten Lauritzen


Bilag 1

»Bilag 1

Ydelser omfattet af boligjobordningen 2016-2017

A. Serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig

Almindelig rengøring

Vask og aftørring af flader i boligen

Rengøring af toilet og bad

Støvsugning, gulvvask og boning

Opvask, tøjvask og strygning

Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

Indvendigt

Udvendigt

Børnepasning

Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig

Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

Græsslåning

Klipning af hæk

Lugning

Beskæring af buske og træer

Snerydning

B. Grøn istandsættelse og tilslutning til bredbånd vedrørende hjemmet eller en fritidsbolig

Energibesparelser

Isolering af tag

Reparation og forbedring af skorsten, f.eks.

Indsættelse af isolerende foring

Indsættelse af filter

Montering af røgsuger

Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, f.eks.

Nye ruder og vinduer

Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas

Forsatsvinduer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v., f.eks.

Nye døre

Isolering af ydervægge, f.eks.

Isolering

Hulmursisolering

Isolering af gulv, f.eks.

Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, f.eks.

Radiatortermostatventiler

Vejrkompenseringsanlæg

Urstyring

Udskiftning af radiatorer

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, f.eks.

Bevægelsesfølere, inkl. afledt ledningsarbejde

Dagslysføler, inkl. afledt ledningsarbejde

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring (intelligente bygningsinstallationer), inkl. afledt ledningsarbejde

Solafskærmning af vinduer og glasdøre, f.eks.

Udvendig eller rudeintegreret afskærmning af vinduer og glasdøre, herunder montering af skodder, markiser, persienner, screens (udvendige rullegardiner) og solfilm, samt indvendig solfilm

Energiforsyning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

Installation, reparation eller udskiftning af solfangere

Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, f.eks.

Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inkl. varmtvandsbeholder

Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.

Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, f.eks.

Varmepumper, herunder luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion

Jordvarme: Hele jordvarmesystemet inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, f.eks.

Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Energirådgivning

Energirådgivning til energiforbedringer

Klimasikring

Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse, f.eks.

Montering af tætsluttende skodder m.v. på yderdøre og vinduer

Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger:

Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i f.eks. indkørsel og på terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser, asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.

Kloakarbejder på egen grund

Udskiftning af kloakrør

Fornyelse og etablering af dræn

Udskiftning og etablering af opsamlingstank

Nedsivningsanlæg

Minirensningsanlæg

Rodzoneanlæg

Højvandslukkere

Regnvandsfaskiner

Andre grønne ydelser

Radonsikring, f.eks.

Radonudsugning

Installation af ladestik til elbiler:

Kraftstik eller tilsvarende stik eller ladeboks til opladning af elbiler, herunder udvidelse af eltavle og trækning af kabler

Kortlægning og fjernelse af bygningsmaterialer, der indeholder asbest, pcb eller bly

Afmontering af brændeovne:

Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), f.eks.

Maling af vinduesrammer (udvendigt)

Maling af døre (udvendigt)

Maling af ydervægge (udvendigt)

Digital infrastruktur

Tilslutning til bredbånd:

Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund og opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)«.