Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service

(Forældremyndighed, når den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, overførsel af forældremyndighed til samlevende par m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1820 af 23. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »ægtepar«: »eller et samlevende par«, og efter »ægtefælle« indsættes: »eller samlever«.

2. I § 14, stk. 2, ændres »§ 15« til: »§§ 15 og 15 a«.

3. § 15 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 15. Dør en forælder, og havde forældrene ved dødsfaldet fælles forældremyndighed, har den efterlevende forælder forældremyndigheden alene, jf. dog stk. 2 og § 15 a, stk. 1.

Stk. 2. Dør en forælder, og havde forældrene ved dødsfaldet fælles forældremyndighed, kan andre i forbindelse med dødsfaldet anmode om forældremyndigheden, hvis barnet ved dødsfaldet ikke havde bopæl hos den efterlevende forælder. Statsforvaltningen træffer afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden.

Stk. 3. Dør en forælder, der har forældremyndigheden alene, kan en efterlevende forælder og andre anmode om forældremyndigheden. Er der fælles forældremyndighed, og dør begge forældre, kan andre ligeledes anmode om forældremyndigheden. Statsforvaltningen træffer afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden.

Stk. 4. I sager omfattet af stk. 2 og 3 finder § 13, stk. 2, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

§ 15 a. Har den ene forælder forvoldt den anden forælders død, og havde forældrene ved dødsfaldet fælles forældremyndighed, eller havde den efterlevende forælder forældremyndigheden alene, skal statsforvaltningen træffe afgørelse om, hvorvidt forældremyndigheden skal forblive hos den efterlevende forælder, eller om en anden skal have forældremyndigheden.

Stk. 2. Hvis den ene forælder har forvoldt den anden forælders død og den afdøde forælder havde forældremyndigheden alene, finder § 15, stk. 3, 1. og 2. pkt., tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. I sager omfattet af stk. 1 finder § 13, stk. 2, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.«

4. § 16, 2. pkt., ophæves.

5. I § 31, stk. 1, ændres »Anmodning om afgørelse om forældremyndighed efter §§ 11, 14 eller 15,« til: »Anmodning om afgørelse om forældremyndighed efter §§ 11, 14, 15 og 15 a,«.

6. I § 36, stk. 1, ændres »godkendes eller der træffes afgørelse herom efter § 15, stk. 2,« til: »godkendes eller der træffes afgørelse om forældremyndighed efter § 15, stk. 3, eller § 15 a, stk. 2,«.

7. I § 37 ophæves 1. pkt., og i 2. pkt. ændres »afgørelsen« til: »en afgørelse efter § 15 eller § 15 a«.

8. I § 46, stk. 2, ændres »§§ 11, 14, 15 og 17« til »§§ 11, 14, 15, 15 a og 17«.

§ 2

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret senest ved lov nr. 1894 af 29. december 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 57 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere i fornødent omfang medvirke til, at der udpeges en egnet indehaver af forældremyndigheden, når Statsforvaltningen til brug for behandlingen af en sag efter forældreansvarslovens § 15 a, stk. 1, anmoder kommunalbestyrelsen herom.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. marts 2016.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 16. februar 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann