Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

(Sammensætningen af Sydslesvigudvalget og tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 287 af 29. marts 2010 om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig«.

2. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »5« til: »7«.

3. I § 5, stk. 1, 1. pkt., § 6, § 9, stk. 1, § 11, stk. 1, § 16, § 19 og § 20, stk. 2 og 3, udgår »og lån«.

4. I § 5, stk. 2, § 18, stk. 2, § 18, stk. 5, 2. pkt., § 20, stk. 1, § 20, stk. 2, nr. 1, og § 21, stk. 1 og 2, udgår »eller lån«.

5. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Kapitel 3

Tilskud«.

6. Overskriften før § 14 affattes således:

»Tilskud til bygge- og anlægsprojekter og køb af fast ejendom«.

7. § 14 affattes således:

»§ 14. Sydslesvigudvalget kan yde tilskud til bygge- og anlægsprojekter og køb af fast ejendom i Sydslesvig med henblik på at tilvejebringe de fysiske rammer for mindretallets foreninger, organisationer m.v., jf. § 11, stk. 1.

Stk. 2. Sydslesvigudvalget sørger for, at tilskud efter stk. 1 sikres ved pant efter den gældende lovgivning i Forbundsrepublikken Tyskland. Tilskudsmodtageren afholder eventuelle omkostninger ved pantsætningen.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 henstår rente- og afdragsfrit, så længe det formål, hvortil tilskuddet er ydet, eksisterer. Ved formålets forfald tilbageføres de sikrede midler til Sydslesvigudvalget, der træffer beslutning om, hvordan de sikrede midler skal genanvendes til et andet formål inden for lovens rammer.

Stk. 4. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling kan efter forhandling med finansministeren bemyndige Statens Administration til at varetage administrationen af pantsikrede krav.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 2, træder i kraft efter første nyvalg til Folketinget efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse for ansøgninger om tilskud og lån til bygge- og anlægsprojekter, der er indsendt til Sydslesvigudvalget før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Amalienborg, den 16. februar 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ellen Trane Nørby