Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0020
 
32002L0021
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radiofrekvenser og om ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet1)

(Ændring af auktions- og udbudsbestemmelser og ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser, som ændret ved § 23 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet), EF-Tidende 2002, nr. L 108, side 21, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 337, side 37, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EF-Tidende 2002, nr. L 108, side 33, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 337, side 37.«

2. Overalt i loven ændres »IT- og Telestyrelsens« til: »Energistyrelsens«, og »IT- og Telestyrelsen« til: »Energistyrelsen«.

3. I § 9, stk. 3, nr. 5, udgår »og«, og efter nr. 5 indsættes som nyt nummer:

»6) begrænsning i tilladelsesindehaveres adgang til at disponere over tilladelser udstedt på baggrund af auktionen eller udbuddet i forhold til aktører udelukket efter nr. 5 og«.

Nr. 6 bliver herefter nr. 7.

4. I § 10, stk. 3, ændres »§ 9, stk. 3, nr. 3,« til: »stk. 2, nr. 6, § 9, stk. 3, nr. 3 og 6,«.

5. I § 10, stk. 3, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) anvendelse af de radiofrekvenser, der er omfattet af tilladelserne, inden en nærmere fastsat dato,«.

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 3 og 4.

6. I § 10, stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Energistyrelsen fastsætter vilkår i tilladelserne i overensstemmelse med de beslutninger, der er truffet om auktionen, jf. stk. 1 og § 9 stk. 3, nr. 3 og 6. Energistyrelsen kan endvidere fastsætte vilkår efter § 14 i tilladelserne.«

7. I § 11, stk. 3, ændres »§ 9, stk. 3, nr. 3,« til: »stk. 2, nr. 4, § 9, stk. 3, nr. 3 og 6,«.

8. I § 11, stk. 3, nr. 1, udgår »og«, og efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»2) anvendelse af de radiofrekvenser, der er omfattet af tilladelserne, inden en nærmere fastsat dato,«.

Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

9. I § 11, stk. 3, nr. 2, der bliver nr. 3, ændres »udbud.« til: »udbud, og«, og som nr. 4 indsættes:

»4) vilkår på baggrund af de tilbud, der afgives, hvis antallet af disse tilbud svarer til eller overstiger det antal tilladelser, der udbydes.«

10. I § 11, stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Energistyrelsen fastsætter vilkår i tilladelserne i overensstemmelse med de beslutninger, der er truffet om udbuddet, jf. stk. 1 og § 9, stk. 3, nr. 3 og 6. Energistyrelsen kan endvidere fastsætte vilkår efter § 14 i tilladelserne.«

11. I § 12, stk. 3, indsættes efter »som nævnt i«: »stk. 2, nr. 8, og«.

12. I § 12, stk. 3, indsættes efter »fornyelse af tilladelserne«: », om anvendelse af de radiofrekvenser, der er omfattet af tilladelserne, inden en nærmere fastsat dato«.

13. I § 12, stk. 4, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Energistyrelsen fastsætter vilkår i tilladelserne i overensstemmelse med den beslutning, der er truffet om auktionen, jf. stk. 2. Energistyrelsen kan endvidere fastsætte vilkår efter § 14 i tilladelserne.«

14. §§ 15-18 ophæves.

15. I § 54, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »i medfør af«: »§ 10, stk. 4, § 11, stk. 4, § 12, stk. 4,«.

16. I § 54, stk. 1, nr. 2, ændres »§§ 14-17« til: »§ 14«.

17. § 59 ophæves.

§ 2

Lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. marts 2016.

§ 4

Stk. 1. Tilladelser udstedt i medfør af lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet forbliver i kraft.

Stk. 2. § 13, § 21, stk. 1-3, og §§ 22-26, 39-44, 46, 47 og 50-54 i lov om radiofrekvenser finder anvendelse på tilladelser omfattet af stk. 1.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 16. februar 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Christian Lilleholt

Officielle noter

1) Loven indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet), EF-Tidende 2002, nr. L 108, side 21, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 337, side 37, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet), EF-Tidende 2002, nr. L 108, side 33, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/140/EF af 25. november 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 337, side 37.«