Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32007R0834
 
32008R0889
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering i database for økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale1)

I medfør af § 13, § 14, § 18, stk. 1, og § 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1657 af 14. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse herunder i henhold til § 8, nr. 7, 8 og 16, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på økologiske landbrugsafgrøder, grøntsagsfrø og vegetativt formeringsmateriale, som anmeldes til registrering i database for økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol.

Stk. 2. Bestemmelserne i artikel 45-53 i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår andet vegetativt formeringsmateriale end læggekartofler.

§ 2. Anmeldelse om registrering i den i § 1 nævnte database, skal ske på NaturErhvervstyrelsens anmeldelsesblanket. Anmeldelsesblanketten fås hos NaturErhvervstyrelsen eller på www.naturerhverv.dk.

§ 3. Anmeldelse til forårssæsonen skal, hvis oplysningerne skal fremgå af databasen den 15. februar, ske senest den 15. januar året før. For grønsagsfrø skal anmeldelse til forårssæsonen, hvis oplysningerne skal fremgå af databasen d. 15. januar, ske senest den 15. december året før.

Stk. 2. Anmeldelse til efterårssæsonen skal, hvis oplysningerne skal fremgå af databasen den 1. august ske senest den 1. juli.

§ 4. Hvis en sort i perioden 15. januar til 15. december ikke længere er til rådighed for markedet, skal leverandøren straks indberette dette.

§ 5. I perioden fra den 15. januar til den 15. december ajourfører NaturErhvervstyrelsen databasen regelmæssigt på baggrund af anmeldelser og indberetninger fra leverandører.

§ 6. NaturErhvervstyrelsen kontrollerer, at bestemmelserne i bekendtgørelsen og i Kommissionens forordning nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol, overholdes.

§ 7. Med bøde straffes den, der overtræder

1) bestemmelserne i § 1, stk. 2, og § 4 eller

2) bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1089 af 12. december 2003 ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 29. marts 2016

Jette Petersen

/ Pernille Balslev-Erichsen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologisk produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, EU-Tidende 2007, nr. L 189, side 1, Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførselsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (kommissionsforordningen), EU-Tidende 2008, nr. L 260, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.