Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1210 af 24. oktober 2010 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter foretages følgende ændring:

1. I § 9 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på markedsføring af boligkreditaftaler, jf. § 10 i bekendtgørelse om god skik for boligkredit.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. maj 2016.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 7. april 2016

Troels Lund Poulsen

/ Hans Høj