Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 På de skraverede arealer må der ikke foretages regulering, jf. § 3, stk. 3.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner1)

I medfør af § 37, stk. 1 og 3, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Formål, definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at imødegå risiko for luftfartssikkerheden i Københavns Lufthavn, Kastrup.

§ 2. Ved regulering forstås i denne bekendtgørelse nedlæggelse eller ombringelse af vildt.

Stk. 2. Regulering i henhold til denne bekendtgørelse skal foregå under overholdelse af reglerne om jagt i lov om jagt og vildtforvaltning og i de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven, medmindre andet fremgår af bekendtgørelsen.

§ 3. Med denne bekendtgørelse meddeles tilladelse til ejere og brugere af ejendomme i Dragør og Tårnby Kommuner til regulering af ringdue fra 1. juli til 31. oktober.

Stk. 2. I Dragør og Tårnby Kommuner kan der på arealer, hvor der i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning må udøves jagt, hele året reguleres flyvende individer af grågås, bramgås og canadagås.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke regulering på fiskeriterritoriet samt regulering på: Vestamager, matr.nr. 1 a Koklapperne, Tårnby. Aflandshage, matr.nr. 135 a St. Magleby By, St. Magleby og Kofoeds Enge, matr.nr. 100 b, og Hestefælleden del af matr. Nr. 93 a, jf. bilag 1, samt Øen Saltholm med tilhørende små øer beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 110.

Regulering

§ 4. Regulering i medfør af bekendtgørelsen skal ske med glatløbet haglgevær eller riflet våben.

Stk. 2. Med denne bekendtgørelse meddeles tilladelse til, at der ved regulering i henhold til bekendtgørelsen må anvendes kunstigt skjul og kunstige lokkefugle.

Stk. 3. Ejere og brugere af ejendomme kan bemyndige andre til at gennemføre reguleringen.

Stk. 4. Regulering må kun foretages af personer, der er fyldt 18 år.

Stk. 5. En jagtlejer må kun foretage regulering i medfør af bekendtgørelsen efter særlig aftale med ejeren eller brugeren af ejendommen.

Indberetning og dispensationer

§ 5. Der skal hvert år senest den 30. november, for så vidt angår ringdue, og den 31. marts, for så vidt angår grågås, bramgås og canadagås, ske indberetning til Naturstyrelsen af, hvor mange individer der i det pågældende år er nedlagt i henhold til bekendtgørelsen.

§ 6. Naturstyrelsen kan under iagttagelse af reglerne i fuglebeskyttelsesdirektivet2) dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af denne bekendtgørelse.

Strafbestemmelser

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 4, stk. 1 og 4, og § 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt ved grov uagtsomhed, hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. marts 2016 og ophører automatisk den 31. december 2018, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 26. februar 2016

Eva Kjer Hansen

/ Camilla Brask Lentz


Bilag 1

På de skraverede arealer må der ikke foretages regulering, jf. § 3, stk. 3.

bilag

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, s. 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, s. 193, og dele af Rådets direktiv 92/43 af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, s. 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, s. 193.

2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, s. 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, s. 193.