Den fulde tekst

Fremsat den 3. marts 2016 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om planlægning, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Konsekvensændringer m.v. som følge af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

Miljø- og Fødevareministeriet

§ 1

I lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften før § 1 indsættes efter »anvendelsesområde«: »m.v.«.

2. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) finder ikke anvendelse på projekter eller dele af projekter, der er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør heraf.«

§ 2

I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1616 af 10. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel udgår »dele af Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EF-Tidende 1985/337/EØF, nr. L 175, side 40, som ændret ved direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997, EF-Tidende 1997, nr. L 73, side 5,«.

2. § 2, stk. 5, § 6, stk. 1, 2. pkt., og kapitel 8 a ophæves.

3. § 51, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 1-4.

4. I § 52, stk. 1, udgår »§ 24 a,«.

5. § 53 a, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

6. § 57 a, nr. 1 og 2, ophæves.

Nr. 3-7 bliver herefter nr. 1-5.

7. I § 59, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 24 a, stk. 1,«.

8. I § 61, stk. 1,1. pkt., indsættes efter »§ 23, stk. 2,«: »§« og »§ 24 a, stk. 2-5, §§« udgår.

§ 3

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66,«: »og«, og », og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1« udgår.

2. Overskriften før § 23 og § 23 ophæves.

3. I § 26, stk. 2, udgår », 23« og »og § 23, stk. 2,«.

4. § 26 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgørelse om tilladelse i henhold til § 20 til projekter, der er omfattet af § 15 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), kan tillige påklages af lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.«

Erhvervs- og Vækstministeriet

§ 4

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel udgår »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, «.

2. I § 3, stk. 3, ændres »§ 5 u, § 11 g, stk. 3, og § 35« til: »§§ 5 u og 35«.

3. Overskriften før § 11 g og § 11 g§ 11 i ophæves.

4. I § 35, stk. 2, udgår »reglen om VVM-pligt i § 11 g, stk. 1, eller«.

5. I § 51, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2.«

6. § 51, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 2 og 3.

7. I § 51, stk. 4 og 5, som bliver stk. 2 og 3, ændres »Tilsynsmyndigheden« til: »Kommunalbestyrelsen«.

8. I § 54 b, stk. 2, udgår »samt selvstændige VVM-redegørelser«.

9. I § 57, stk. 1, ændres »Erhvervs- og vækstministeriets og kommunalbestyrelsens« til: »Kommunalbestyrelsens« og »pågældende myndigheder« ændres til: »kommunalbestyrelsen«.

10. § 57 a, stk. 5, ophæves.

11. § 58, stk. 1, nr. 3 og 5, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

12. I § 58, stk. 1, nr. 4, der bliver nummer 3, udgår », jf. dog stk. 2«.

13. § 58, stk. 2, ophæves.

14. I § 59, stk. 2, ændres »§ 58, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5« til: »§ 58, stk. 1, nr. 1 og 3«.

15. I § 60, stk. 8, 1. pkt., ændres »§ 58, stk. 1, nr. 3, 4 og 5« til: »§ 58, stk. 1, nr. 3«.

16. I § 63, stk. 2, 1. pkt., ændres »De i § 51 nævnte myndigheder« til: »Kommunalbestyrelsen« og i 2. pkt. ændres »vedkommende myndighed« til: »kommunalbestyrelsen«.

17. I § 63, stk. 3, ændres »vedkommende myndighed« til: »kommunalbestyrelsen«.

18. § 64, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

§ 5

I lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, som ændret ved lov nr. 535 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 28 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig« til: »der i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne«

2. § 28 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 28 c, stk. 1, udgår »hvilke projekter der er omfattet af § 28 a, stk. 1,« og »af de miljømæssige konsekvenser og«.

4. I § 37 a, stk. 3, ændres »§§ 28 a eller 28 b.« til: »§ 28 a, § 28 b eller lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).«

5. I § 37 a, stk. 5, ændres »§§ 28 a eller 28 b« til: »§ 28 a, § 28 b eller lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.

§ 6

I lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 548 af 6. juni 2007 og § 3 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig herom« til: »kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne.«

2. § 4 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. I § 4 d, stk. 1, ændres », hvilke projekter der er omfattet af § 4 a, stk. 1, indhold og omfang af vurderinger efter § 4 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for at kunne foretage vurderinger efter § 4 a, stk. 1, underretning og høring af den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer vedrørende vurderinger efter § 4 a, stk.1,« til: »indhold og omfang af vurderinger efter § 4 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for at kunne foretage vurderinger efter § 4 a, stk. 1,«

§ 7

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, lov nr. 900 af 4. juli 2013, § 1 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og lov nr. 1877 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om planlægning« til: »lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)« og »VVM-redegørelse« til: »miljøkonsekvensrapport«.

2. § 26 ophæves.

3. I § 29, stk. 2, ændres »§§ 22-28« til: »§§ 22-25 og §§ 27-28 samt lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.

4. I § 29, stk. 3, ændres »§§ 22-28« til: »§§ 22-25 og §§ 27-28 samt lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.

5. I § 67, stk. 1, ændres »§§ 26-28« til: »§§ 27 og 28 samt lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.

§ 8

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, § 2 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 633 af 17. juni 2014 og senest ved § 1 i lov nr. 1283 af 24. november 2015, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-5 bliver herefter nr. 3-4.

Social- og Indenrigsministeriet

§ 9

I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 6. maj 2015, som ændret ved § 15 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 3, litra m, som bliver litra n, affattes således:

»n) regler om miljøvurdering af konkrete projekter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og regler fastsat af miljø- og fødevareministeren i medfør heraf,«

2. § 1, stk. 2, nr. 3, litra m, affattes således:

»m) regler om miljøvurdering af konkrete projekter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og regler fastsat af miljø- og fødevareministeren i medfør heraf,«

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 16. maj 2017, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 9, nr. 1 og 2. Ministeren kan herunder bestemme, at ændringerne træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse ved Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser truffet før lovens ikrafttræden efter lov om planlægning, lov om råstoffer, lov om beskyttelse af havmiljøet og regler udstedt i medfør af disse love. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse for skriftlige anmeldelser af projekter omfattet af § 11 g-11 i, i lov om planlægning og bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015, hvis den kompetente VVM-myndighed, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 5, før ikrafttrædelsestidspunktet har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 3, eller har offentliggjort en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg med henblik på at indkalde ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for afgrænsning af VVM-redegørelsens indhold, jf. bekendtgørelsens § 4. De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse på sådanne konkrete projekter.

Stk. 5. De hidtil gældende regler i § 23 i lov om råstoffer og i kapitel 3 og bilag 4 i bekendtgørelse nr. 1306 af 24. november 2015 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen finder fortsat anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis

1) Naturstyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2, før ikrafttrædelsestidspunktet,

2) ansøgeren har anmodet Naturstyrelsen om en udtalelse om, hvilke oplysninger der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller

3) ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen til Naturstyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3, nr. 10, jf. § 11, stk. 1, og bilag 4, før ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 6. Loven finder ikke anvendelse for skriftlige anmeldelser af projekter omfattet af bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten, indgivet før lovens ikrafttræden, hvis Miljøstyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet. For sådanne anmeldelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 7. Loven finder ikke anvendelse ved Energiklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen og lov om fremme af vedvarende energi eller regler udstedt i medfør heraf truffet før lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 8. De hidtil gældende regler i lov om fremme af vedvarende energi § 26 og i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet finder fortsat anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis

1) Energistyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3, før ikrafttrædelsestidspunktet,

2) ansøgeren har anmodet Energistyrelsen om en udtalelse om hvilke oplysninger, der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller

3) ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen til Energistyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 9. De hidtil gældende regler i lov om anvendelsen af Danmarks undergrund 28 a, lov om kontinentalsoklen § 4 a og i bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore, finder fortsat anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis

1) Energistyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3, før ikrafttrædelsestidspunktet,

2) ansøgeren har anmodet Energistyrelsen om en udtalelse om hvilke oplysninger, der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 4, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller

3) ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen til Energistyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Formålet med lovforslaget er at ændre lov om planlægning og en række andre love, som indeholder regler om vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM) af konkrete projekter. Forslaget skal ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som bl.a. indeholder regler om miljøvurdering af konkrete projekter både på land og på havet. Det nye samlede regelsæt vil som udgangspunkt gælde både for miljøvurdering af konkrete projekter på land, som i dag er omfattet af planlovens VVM-regler, og for forhold og sektorer, som i dag er reguleret i sektorlovgivningen, f.eks. råstofindvinding på havet og havbrug, samt energianlæg på havet i form af vand- og vindanlæg, bore- og produktionsplatforme, rørledninger for olie og naturgas – både indenfor søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

VVM-direktivet er i dag, for så vidt angår projekter om intensiv husdyravl, gennemført i dansk ret som en integreret del af husdyrgodkendelseslovgivningen. Denne model foreslås videreført. På den baggrund foreslås en ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med henblik på at undtage projekter på husdyrbrug fra den nye generelle lov.

Endvidere foreslås, at ophæve gældende regler om miljøvurdering af konkrete projekter i lov om planlægning og en række særlige regler i sektorlovgivningen om miljøvurdering af projekter på havet, som fremover vil være omfattet af de nye generelle regler om miljøvurdering. Endelig foreslås en række ændringer af gældende regler, som henviser til bestemmelser om miljøvurdering, som foreslås ophævet.

2. Lovforslagets indhold

2.1. Miljø- og Fødevareministeriet

2.1.1. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

2.1.1.1. Gældende ret

For projekter om anlæg til intensiv husdyravl er VVM-direktivet implementeret i dansk ret i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 (herefter husdyrgodkendelsesloven).

Den gældende tilladelses- og godkendelsesordning blev indført med husdyrgodkendelsesloven fra 1. januar 2007 og indebærer en integreret fremgangsmåde, der samler bl.a. VVM-reglerne og reglerne om miljøgodkendelse, der kendes fra lov om miljøbeskyttelse, i én samlet afgørelse og én samlet integreret proces for bl.a. ansøgninger, myndighedens vurderinger og vilkår, inddragelse af offentligheden samt klager over afgørelser efter loven.

Husdyrgodkendelsesloven bygger på et bærende princip om forudgående tilladelse eller godkendelse og betyder i hovedtræk, at det udløser krav om tilladelse eller godkendelse, når et husdyrbrug etableres, udvides eller ændres på en måde, der medfører forøget forurening eller andre virkninger på miljøet.

Lovens tilladelses- og godkendelsesordning inddeler husdyrbrug efter størrelse – målt i antallet af dyreenheder eller stipladser – således at kravene til procedure, oplysninger, vurderinger, vilkår m.v. gradueres afhængig af det enkelte brugs størrelse og potentielle virkning på miljøet.

Det er alene konkrete projekter, der er omfattet af husdyrgodkendelsesloven. Planlægning for husdyrbrug reguleres derimod ikke af loven. I det omfang planer og programmer omhandler husdyrbrug, behandles disses miljøpåvirkning m.v. efter den gældende lov om miljøvurdering af planer og programmer.

2.1.1.2. Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

VVM-direktivet er i dag, for så vidt angår projekter om intensiv husdyravl, gennemført i dansk ret som en integreret del af husdyrgodkendelseslovgivningen. Denne model foreslås videreført med lovforslaget ved, at der i husdyrgodkendelsesloven indsættes en udtrykkelig bestemmelse, der undtager de projekter, der er omfattet af husdyrgodkendelseslovgivningen, fra forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det er alene konkrete projekter, der er omfattet af husdyrgodkendelsesloven, og som derfor omfattes af den foreslåede bestemmelse. Planer og programmer vedrørende husdyrbrug vil derimod være omfattet af den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Dette svarer til den hidtidige retstilstand efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

2.1.2. Lov om beskyttelse af havmiljøet - havbrug

2.1.2.1. Gældende ret

Havbrug beliggende helt eller delvist længere end 1 sømil fra kysten er i dag omfattet af lov om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven) og af bekendtgørelse nr. 382 af 25. april 2012 om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten. Det er staten ved Miljøstyrelsen, som meddeler miljøgodkendelser af disse havbrug og foretager VVM screening og træffer afgørelse om ikke-VVM-pligt eller VVM-tilladelse i henhold til havmiljøloven. For det nærmere indhold af bestemmelserne i havmiljøloven henvises nærmere til de specielle bemærkninger til § 2.

2.1.2.2. Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Forslaget til ny lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), indeholder regler om VVM, som også vil omfatte havbrug beliggende helt eller delvist længere end 1 sømil fra kysten, som dermed overflyttes fra at høre under havmiljølovens anvendelsesområde til at høre under anvendelsesområdet efter den nye foreslåede miljøvurderingslov. Hermed samles VVM-reglerne for alle havbrug i det samme regelsæt. Der henvises nærmere til de specielle bemærkninger til § 2.

Som konsekvens heraf foreslås med nærværende lovforslag, at der sker ophævelse af VVM-reglerne i havmiljøloven for havbrug beliggende helt eller delvist længere end 1 sømil fra kysten.

2.1.2. Lov om råstoffer

2.1.3.1. Gældende ret

Det fremgår af § 23, stk. 1, i lov om råstoffer (råstofloven), at tilladelse til at indvinde råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen, hvor indvindingen må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, kun kan meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, hvor offentligheden myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig.

Der er i fastsat nærmere regler om VVM-proceduren og om, hvilke indvindinger der er omfattet af VVM-pligt, i bekendtgørelse nr. 1306 af 24. november 2015 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen.

2.1.3.2. Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ordning.

Det foreslås, at råstoflovens regler om miljøvurdering af projekter vedrørende råstofindvinding på havet ophæves. Forslaget er en konsekvens af, at VVM-procedure for sådanne projekter fremover foreslås at være reguleret af den foreslåede nye generelle lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Med det nævnte lovforslag tilsigtes det at samle de regler om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-regler), som i dag findes i en række forskellige sektorlove og tilhørende bekendtgørelser.

Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen vil efterfølgende skulle konsekvensrettes, herunder vil der skulle tages stilling til, i hvilket omfang der skal fastsættes regler, der fraviger reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. § 4, stk. 4, i denne lov.

2.2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

VVM-direktivet er gennemført i følgende love og bekendtgørelser på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets område:

● Lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011 som senest ændret ved lov nr. 535 af 29. april 2015.

◌ Bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

● Lov om kontinentalsoklen (kontinentalsokkelloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005 som senest ændret ved lov nr. 1400 af 27. december 2008.

◌ Bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

● Lov om fremme af vedvarende energi (i det følgende benævnt VE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, som ændret ved lov nr. 744 af 1. juni 2015.

◌ Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet.

2.2.1. Lov om anvendelse af Danmarks undergrund

2.2.1.1. Gældende ret

I medfør af § 28 a i lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven) kan tilladelser og godkendelser efter loven vedrørende projekter på havområdet, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser (VVM), og efter at den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig. I medfør af lovens § 28 c er fastsat nærmere regler om, hvilke projekter der er omfattet af bestemmelsen i bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

Energi-, forsynings- og klimaministerens opgaver i henhold til undergrundsloven, herunder opgaver vedrørende VVM, er delegeret til Energistyrelsen, jf. § 3, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Det er således Energistyrelsen, som administrerer reglerne vedrørende miljøvurdering af aktiviteter omfattet af undergrundsloven.

2.2.1.2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Lovforslaget er en konsekvens af, at miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af projekter omfattet af undergrundsloven fremover foreslås reguleret af den nye generelle lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Med det nævnte lovforslag tilsigtes det at samle de regler om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-regler), som i dag findes i en række forskellige sektorlove og tilhørende bekendtgørelser. På den baggrund foreslås det, at reglerne om tilladelse til projekter efter undergrundsloven, henviser til regler om miljøkonsekvensvurdering i den nye miljøvurderingslov. Bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 vil efterfølgende blive ændret således, at bekendtgørelsen reflekterer de ændringer, som foretages med nærværende lovforslag.

Det er fortsat Energistyrelsen på vegne af energi-, forsynings- og klimaministeren, som i forbindelse med administration efter undergrundsloven af projekter på havområdet skal iagttage VVM-reglerne i den nye miljøvurderingslov.

2.2.2. Lov om kontinentalsoklen

2.2.2.1. Gældende ret

I lov om kontinentalsoklen (kontinentalsokkelloven) § 4 a, fastslås, at tilladelse efter lovens § 4 til nedlæggelse af rørledninger til transport af kulbrinter på dansk kontinentalsokkelområde, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kun kan meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig herom. Ovennævnte bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 nævnt under pkt. 2.2.1.1 omfatter også rørledninger omfattet af kontinentalsokkelloven. Kompetencefordelingen tænkes ikke ændret med lovforslaget.

Energi-, forsynings- og klimaministerens opgaver i henhold til kontinentalsokkelloven, herunder opgaver vedrørende VVM, er delegeret til Energistyrelsen i henhold til § 3, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Det er således Energistyrelsen, som administrerer reglerne vedrørende miljøvurdering af nedlæggelse af rørledninger til transport af kulbrinter på dansk kontinentalsokkelområde.

2.2.2.2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Lovforslaget er en konsekvens, at miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af projekter omfattet af kontinentalsokkelloven fremover foreslås reguleret af den nye generelle lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Med det nævnte lovforslag tilsigtes det at samle de regler om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-regler), som i dag findes i en række forskellige sektorlove og tilhørende bekendtgørelser. På den baggrund foreslås, at reglerne vedrørende VVM i kontinentalsokkelloven ophæves. Bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 vil efterfølgende blive ændret således, at bekendtgørelsen reflekterer de ændringer, som foretages med nærværende lovforslag.

Det er fortsat Energistyrelsen, som administrerer reglerne vedrørende miljøvurdering af nedlæggelse af rørledninger til transport af kulbrinter på dansk kontinentalsokkelområde.

2.2.3. Lov om fremme af vedvarende energi

2.2.3.1. Gældende ret

Det fremgår af § 26, stk. 1, i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), at tilladelser efter VE-lovens § 25 til etablering af elproduktionsanlæg på havet (havvindmølleparker og bølgeanlæg), ændring eller udvidelse af anlæg, som allerede er godkendt, udført eller ved at blive udført, og som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig herom. Med hjemmel i VE-loven er der fastsat nærmere regler vedrørende miljøkonsekvensvurdering i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet, herunder bl.a. regler om afgrænsning af anlæg, hvilke oplysninger og undersøgelser, der er nødvendige for, at en vurdering af de miljømæssige konsekvenser kan foretages samt regler om underretning og høring af offentligheden.

Energi-, forsynings- og klimaministerens opgaver i henhold til VE-loven, herunder opgaver vedrørende VVM, er delegeret til Energistyrelsen i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 436 af 11. maj 2012 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Det er således Energistyrelsen, som administrerer reglerne vedrørende miljøvurdering i forhold til etablering af elproduktionsanlæg på havet.

2.2.3.2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Lovforslaget er konsekvens af, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger efter VE-loven foreslås ophævet og omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Reglerne vedrørende VVM i VE-loven foreslås således ophævet. Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 vil efterfølgende blive ændret således, at bekendtgørelsen reflekterer de ændringer, som foretages med nærværende lovforslag.

Det er fortsat Energistyrelsen, som administrerer reglerne vedrørende miljøvurdering for så vidt angår elproduktionsanlæg på havområdet.

2.3. Erhvervs- og Vækstministeriet

2.3.1. Lov om planlægning

2.3.1.1. Gældende ret

I lov om planlægning (planloven) § 11 g fastslås, at enkeltanlæg, som må antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke må påbegyndes, før der er udarbejdet en redegørelse for anlæggets miljøkonsekvenser, og efter offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig herom. Nærmere regler om anmeldepligt, VVM-redegørelsens indhold, høring af offentligheden samt myndighedernes kompetence er fastsat i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

2.3.1.2. Erhvervs- og Vækstministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Lovforslaget er en konsekvens af, at miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af projekter omfattet af lov om planlægning med tilhørende bekendtgørelse med virkning fra 16. maj 2017 foreslås reguleret af den nye generelle lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Med det nævnte lovforslag tilsigtes det at samle de regler om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM-regler), som i dag findes i en række forskellige sektorlove og tilhørende bekendtgørelser. På den baggrund foreslås reglerne vedrørende VVM i planloven ophævet.

2.4. Social - og Indenrigsministeriet

2.4.1. Lov om forpligtende kommunale samarbejder

2.4.1.1. Gældende ret

Efter gældende ret er kommunalbestyrelsens opgaver i tilknytning til VVM omfattet af lov om kommunale samarbejder.

2.4.1.2. Miljø- og Fødevareministeriets overvejelser og den foreslåede ordning

Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at forslaget om en generel lov om miljøvurdering ikke ændrer på forudsætningerne for den gældende ordning.

Det foreslås derfor, at de forpligtende kommunale samarbejder skal omfatte kommunalbestyrelsens opgaver efter regler om miljøvurdering af konkrete projekter efter den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og regler fastsat af miljø- og fødevareministeren i medfør heraf.

Den foreslåede bestemmelse er en konsekvens af, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger af konkrete projekter efter planloven foreslås ophævet, og at reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter fremover vil være indeholdt i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 9.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget har ingen selvstændige økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, idet det forudsættes, at lovforslaget vedtages som konsekvens af vedtagelse af det samtidigt fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Lovforslaget har ingen selvstændige økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet, idet det forudsættes, at lovforslaget vedtages som konsekvens af vedtagelse af det samtidigt fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har vurderet, at konsekvensændringslovforslaget ikke vil medføre administrative konsekvenser for erhvervslivet.

5. Administrative konsekvenser for borgere

Lovforslaget har ingen selvstændige administrative konsekvenser for borgerne, idet det forudsættes, at lovforslaget vedtages som konsekvens af vedtagelse af det samtidigt fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

6. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen selvstændige miljømæssige konsekvenser, idet det forudsættes, at lovforslaget vedtages som konsekvens af vedtagelse af det samtidigt fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

7. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget ophæver bestemmelser i lov om planlægning og en række sektorlove, som gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. Det forudsættes, at lovforslaget vedtages som konsekvens af vedtagelse af det samtidigt fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. Lovforslaget har derfor ingen selvstændige EU-retlige konsekvenser.

8. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 14. september 2015 til den 19. oktober 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.:

Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, HK-Kommunal Miljøudvalg. 3F – Fagligt Fælles Forbund, 92-gruppen, Advokatrådet/Advokatsamfundet, Akademirådet, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Akademikernes Centralorganisation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsgiverne,(Tidligere: DS Håndværk og Industri) , Forbundet Arkitekter og Designere, Arkitektforeningen, Asfaltindustrien, Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), Batteri Foreningen, Bekæmpelsesmiddelrådets medlemmer, Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation, Biologiforbundet, BL – Danmarks almene Boliger, Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Branchen Forbruger Elektronik (BFE), Brancheforeningen for Biogas, Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme, MORTALIN Brancheforeningen for kommunal skadedyrsbekæmpelse, Brancheforeningen SPT, Bryggeriforeningen, Bygherreforeningen, By & Havn, Byggeskadefonden, Byggesocietetet, Bygningskultur Danmark, Bæredygtigt Landbrug, Campingrådet, Center for Fiskeri, Dansk Bilbranche Råd, Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO-industri), Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), CO-industri, COOP Danmark, COWI A/S, DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for Affald), Danmarks Apotekerforening, Danmarks Arbejdsgiverforening, Danmarks Cykel Union, Danmarks Farve- og Limindustri, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Statistik, Danmarks Vindmølleforening, Danmarks Vækstråd, Dansk Affaldsforening, Dansk Akvakultur, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Arkitektur Center, Dansk Autogenbrug, Dansk Automobil Sports Union (DASU), Dansk Blindesamfund, Danske Boligadvokater, Dansk Botanisk Forening, Dansk Byggeri, Dansk Bygningsinspektørforening, Dansk Byplanlaboratorium, Dansk Camping Union, Dansk Cyklistforbund, Dansk Detail, Dansk Design Center, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk Erhverv, Dansk ErhvervsFremme, Dansk Firmaidræt, Dansk Fjernvarme, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Fåreavl, Dansk Gartneri, Dansk Industri, Dansk Jagt- & Skovbrugsmuseum, Dansk Journalistforbund, Dansk Juletræer, Dansk Kano og Kajak Forbund , Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR), Dansk Land- og Strandjagt, Dansk Magisterforening, Dansk Metal, Dansk Miljøteknologi, Dansk Mode og Textil, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Pattedyrforening, Dansk Pelsdyravlerforening, Dansk Planteværn, Dansk Producentansvarssystem (DPA-system), Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Rideforbund, Dansk Sejlunion, Dansk Skovforening, Dansk Solvarme Forening, Dansk Sportsdykker Forbund, Dansk Standard, Dansk Transport og Logistik, Dansk Træforening, Dansk Træinformation, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Danske Advokater, Danske Anlægsgartnere, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Døves Landsforbund, Danske Falkejagtklub, Danske Handicaporganisationer, Danske Havne, Danske Kloakmestre, Danske Landskabsarkitekter, Danske Maritime, Danske Maskinstationer og Entreprenører, Danske Medier, Danske Museer, Danske Møbelhandlere, Danske Revisorer, Danske Råstoffer, Danske Speditører, Danske Svineproducenter, Danske Træindustrier, Danske Udlejere, Danske Vandløb, DELTA, De Danske Skytteforeninger, De Samvirkende Købmænd, Den Danske dommerforening, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, Den Danske Nationalkomité for Geologi, Det Centrale Handicapråd, Det Danske Fjerkræråd, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning – KORA, Det Økologiske Råd, Det Økonomiske Råd, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, DHI, DJØF, DONG Energy, DR, Dyrenes Beskyttelse, Ejendomsforeningen Danmark, Klagenævnet for Ejendomsformidling, Elretur, Energinet.dk, Energi- og Olieforum.dk, Energitilsynet, Erhvervslejernes Landsorganisation og Storkøbenhavns Erhvervslejer Forening, ESH Foreningen af el-overfølsomme, FAB – Foreningen af byplanlæggere, Feriehusudlejernes Brancheforening, Ferskvandsfiskeriforeningen, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FORCE Technology, Forenede Danske Antenneanlæg (FDA), Foreningen Bevaringsværdige Bygninger, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark, Foreningen af Bæredygtige Byer og Bygninger, Foreningen af Danske Brøndborere, Foreningen af Danske Kraftvarmeværker, Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Foreningen af Fredningsnævnsformænd i Danmark og disses suppleanter, Foreningen af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige (EnviNa), Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Foreningen af Vandværker i Danmark, Foreningen for Dansk Internet Handel, Danishfurniture.dk, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, FTVS – Fællesrådet for tv-sendesamvirker i Danmark, GEUS, GI – GenvindingsIndustrien, Godkendt Teknologisk Service – GTS, Grakom, Greenpeace Danmark, Grønne Familier, HedeDanmark, Hedeselskabet, HK Danmark / HK Handel, HOFOR, HORESTA, Høreforeningen, Håndværksrådet, Institut for menneskerettigheder, Ingeniørforeningen IDA, Institut for Center Planlægning ICP A/S, International Transport Danmark (ITD), DIGI-TV, DI ITEK, Kalk- og Teglværksforeningen, Kanal Hovedstaden, Kanal 23, Kolonihaveforbundet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunekemi A/S, Konpa, Kyst, Land & Fjord, LandBoUngdom, Landbrug & Fødevarer, Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Landsforeningen af Landsbysamfund, Landsforeningen Danske Fugleforeninger, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Landsforeningen for Gylleramte, Landsforeningen Levende Hav, Landsforeningen Praktisk Økologi, Lejernes Landsorganisation i Danmark, LO (Landsorganisationen i Danmark), Lægeforeningen, Lægemiddelindustriforeningen (LIF), Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Mejeriforeningen, Moesgård Museum, Mærsk Olie & Gas A/S, Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Vadehavet, Natur og Ungdom, NOAH, Nordicom, Nordisk konservatorforbund, Nordjyllands Kystmuseum, Novo Nordisk A/S, Orbicon, Parcelhusejernes Landsforening, Plastindustrien, Praktiserende Landinspektørers Forening, Pressens Fællesindkøb, Rambøll Danmark, RealDania, Realkreditforeningen, Realkreditnævnet, Realkreditrådet, ReturBat, Rådet for Danske Campister, Rådet for Sikker Trafik, Rådet for Større Badesikkerhed, Sammenslutningen af Danske Småøer, SEGES, Skovdyrkerforeningerne, Skov & Landskab (Københavns Universitet), Småskovsforeningen Danmark, Spildevandsteknisk Forening, Statens Byggeforskningsinstitut (Aalborg Universitet), Teknologirådet, Teknologisk Institut, Turisterhvervets Samarbejdsforum, Uniscrap, Verdensnaturfonden (WWF), Verdens Skove, Videnscenter for Husdyrgødnings- og Biomasseteknologi, Vikingeskibsmuseet, Vildtforvaltningsrådet, Vindmølleindustrien, Visit Denmark, Ældresagen, Øhavsmuseet, Økologisk Landsforening, Ålborg Portland, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, RUC – Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet, Helle Tegner Anker, Københavns Universitet, Peter Pagh, Københavns Universitet.

9. Sammenfattende skema
 
Positive konsekvenser/
mindre udgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Det forudsættes, at lovforslaget vedtages som konsekvens af vedtagelse af det samtidigt fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. Lovforslaget har derfor ingen selvstændige EU-retlige konsekvenser.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Miljø- og Fødevareministeriet

Til § 1

Til nr. 1

I overskriften til kapitel 1 tilføjes et m.v. for at tydeliggøre, at kapitlet ikke kun omfatter husdyrgodkendelseslovens anvendelsesområde, men også en afgrænsning af husdyrgodkendelsesloven i forhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Til nr. 2

Det foreslås, at der i husdyrgodkendelsesloven indsættes en bestemmelse, der udtrykkeligt undtager de projekter eller de dele af projekter, der er omfattet af husdyrgodkendelsesloven, fra lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 4, stk. 3, i forslaget til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvorefter loven ikke finder anvendelse på projekter eller dele af projekter, som i anden lovgivning udtrykkeligt er undtaget herfra.

VVM-direktivet er i dag – for så vidt angår projekter om intensiv husdyravl omfattet af direktivets bilag 1 eller 2 – gennemført i dansk ret som en integreret del af husdyrgodkendelseslovgivningen. Denne retstilstand videreføres uændret.

Det er alene konkrete projekter eller dele af projekter, der er omfattet af husdyrgodkendelsesloven eller regler udstedt i medfør heraf, der undtages efter den foreslåede bestemmelse. Planer eller programmer om sådanne projekter vil ikke være undtaget efter bestemmelsen. Disse vil være omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Dette svarer til den hidtidige retstilstand for så vidt angår forholdet mellem husdyrgodkendelseslovgivningen og den gældende lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.1.1.

Til § 2

Til nr. 1

Den foreslåede ændring af fodnoten til loven er en konsekvens af, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger af havbrug foreslås ophævet og omfattet af forslag om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Til nr. 2

Det fremgår af den gældende § 2, stk. 5, at havmiljøloven omfatter havbrug, der er beliggende længere end 1 sømil fra kysten.

Havbrug beliggende helt eller delvist længere end 1 sømil fra kysten er for så vidt angår VVM i dag omfattet af lov om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1616 af 10. december 2015, og af bekendtgørelse nr. 382 af 25. april 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten. Det er staten ved Miljøstyrelsen, som foretager VVM screening og træffer afgørelse om ikke-VVM-pligt eller VVM-tilladelse i henhold til havmiljøloven.

Havbrug beliggende inden for en afstand af 1 sømil fra kysten er omfattet af de generelle regler om VVM i planloven og i VVM-bekendtgørelsen med hjemmel i planloven. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om VVM tilladelser i henhold til planloven. Baggrunden for opdeling af VVM- kompetencen imellem staten og kommunerne af havbrug beliggende nærmere end 1 sømil fra kysten og havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten er en afgørelse fra Naturklagenævnet (nu Natur- og Miljøklagenævnet) af 28. november 2008 i en havbrugssag. Nævnet hjemviste sagen til fornyet behandling med henvisning til, at planlovens anvendelsesområde kun rækker til indenfor 1 sømil fra kysten. Som følge af klagenævnsafgørelsen blev VVM reglerne for havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten indsat i havmiljøloven.

Bestemmelsen foreslås ophævet ved dette lovforslag, idet havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten foreslås omfattet af det samtidigt fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten vil fremadrettet blive miljøvurderet efter samme regler som havbrug beliggende inden for 1 sømil fra kysten. Dette er blevet muligt efter at VVM direktivet foreslås implementeret i en selvstændig lov. Ved at have fælles VVM regler for alle havbrug uanset beliggenhed, sker der en regelforenkling i miljøreguleringen.

Den gældende § 6, stk. 1, 2. pkt. indeholder en definitionsbestemmelse af begrebet ”kysten”. Der står, at ”Ved kysten forstås i lovens regler om havbrug den daglige højeste vandstandslinje. ”

Definitionsbestemmelsen har betydning i forhold til opdelingen af VVM reglerne i forhold til havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten og havbrug beliggende indenfor 1 sømil fra kysten. Det er nødvendigt at vide nøjagtigt, hvorfra kysten måles for at kunne foretage en opdeling af VVM kompetencen. Definitionsbestemmelsen finder kun anvendelse i forbindelse med havbrug i lov om havmiljø.

Det foreslås, at bestemmelsen ophæves, idet reglerne om havbrug, som definitionen knytter sig til, foreslås ophævet og omfattet af den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det gældende kapitel 8 a og § 24 a, stk. 1, i havmiljøloven, fastsætter regler om VVM screening og VVM tilladelse af havbrugsprojekter beliggende længere end 1 sømil fra kysten i forbindelse med ansøgninger om at anlægge eller påbegynde et havbrug. § 24 a stk. 2-5 indeholder bemyndigelsesbestemmelser til ministeren til at fastsætte regler om anmeldelse af etablering, udvidelse eller ændring af et havbrugsprojekt og om, hvilke oplysninger anmeldelsen skal indeholde. Ministeren kan fastsætte regler om kriterier og grænseværdier, der skal lægges til grund for vurderingen af, om et anmeldt projekt må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kravene til vurderingerne af et projekts virkninger på miljøet, herunder om miljørapport, høringsnotat og offentliggørelse. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at den ansvarlige for projektet for egen regning lader udarbejde miljørapport som grundlag for myndighedens vurdering af projektets virkninger på miljøet. Bemyndigelsesbestemmelserne er udmøntet i bekendtgørelse nr. 382 af 25. april 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten.

Det foreslås, at kapitel 8a ophæves, da reglerne foreslås afløst af tilsvarende regler i forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den tilhørende bekendtgørelse vil ikke længere finde anvendelse efter at hjemmelsbestemmelserne til den bliver ophævet.

Til nr. 3-5

De gældende bestemmelser i § 51, stk. 1, nr. 1, i § 52, stk. 1 og § 53a, stk. 1, nr. 2, handler om klageadgang over afgørelser truffet efter § 24a eller regler fastsat i medfør af § 24a, stk. 2-5, om hvem som er klageberettigede og om, at klage som udgangspunkt ikke har opsættende virkning.

Efter reglerne i havmiljøloven er kommunalbestyrelsen og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald klageberettigede. Endvidere er Sundhedsstyrelsen, Forbrugerrådet og en række navngivne foreninger og organisationer klageberettigede. Derudover er landsdækkende foreninger og organisationer, der enten efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller varetagelse af væsentlige rekreative interesser som formål, og som har anmodet om underretning om afgørelserne, hvis afgørelsen vedrører disse interesser, klageberettigede. Også lokale foreninger og organisationer, der varetager væsentlige rekreative interesser, og som har anmodet om underretning om afgørelserne, når en afgørelse berører sådanne interesser, er klageberettigede.

Efter havmiljøloven er Natur- og Miljøklagenævnet klageinstans.

Efter reglerne i havmiljøloven eller regler fastsat i medfør af havmiljøloven, kan der klages over afgørelser om ikke-VVM-pligt af havbrug (screeningen) eller over en afgørelse om tilladelse, efter at VVM-proceduren er udført. Der kan ligeledes klages over afgørelser truffet efter regler, som er fastsat med hjemmel i havmiljølovens bestemmelser om VVM for havbrug (§ 24 a, stk. 2-5). Klageadgangen gælder både i forhold til retlige og skønsmæssige spørgsmål, men Natur- og Miljøklagenævnet kan som i andre sager vælge kun at behandle det eller de emner, som der er klaget over.

Det foreslås, at klagereglerne i lov om havmiljø omkring havbrug placeret længere end 1 sømil fra kysten ophæves, idet alle havbrug fremadrettet foreslås at være omfattet af reglerne i forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kredsen af klageberettigede efter forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er lidt smallere end efter havmiljøloven, hvilket betyder, at f.eks. landsdækkende foreninger, hvis formål er at varetage væsentlige rekreative interesser, er klageberettigede i forhold til sager om havbrug efter havmiljøloven, under forudsætning af, at en afgørelse berører disses interesser, men ikke efter det nye lovforslag. Det samme gælder for rækken af navngivne organisationer som Danske havne, Danmarks Rederiforening, Danmarks fiskeriforening, Foreningen af lystbådehavne i Danmark m.fl. Denne forskel i kredsen af de klageberettigede skyldes dog bl.a. de forskellige regelgrundlags øvrige anvendelsesområde.

Til nr. 6

Den gældende § 57a, stk. 1, nr. 1-2 indeholder en bemyndigelse til miljø- og fødevareministeren med henblik på opfyldelse af De Europæiske Fællesskabers direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet til at fastsætte regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår meddelelse om ikke-VVM-pligt kan gives efter § 24 a, stk. 1, nr. 1, og tilladelse kan meddeles på baggrund af gennemført VVM-procedure efter § 24 a, stk. 1, nr. 2,

Bestemmelsen foreslås ophævet ved dette lovforslag, idet havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten foreslås omfattet af det samtidigt fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bestemmelser omkring i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår screeningsafgørelser og VVM tilladelser fremover skal træffes, vil således følge reglerne i forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Til nr. 7-8

Den gældende § 59, stk. 1, nr. 1, indeholder hjemmel til at straffe den som overtræder § 24a i havmiljøloven. Den gældende § 61, stk. 1, indeholder hjemmel til at straffe den, som overtræder regler fastsat i medfør af § 24a, stk. 2-5.

I § 59, stk. 1, nr. 1, og i § 61, stk. 1, foreslås henvisningen til § 24a, stk. 1, og § 24a, stk. 2-5, ophævet, idet havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten, fremadrettet foreslås omfattet af det samtidigt fremsatte forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Hermed vil havbrug fremadrettet være underlagt straffebestemmelserne, der fremgår af forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Til § 3

Til nr. 1

Det fremgår af den gældende affattelse af titelnoten, at råstofloven gennemfører dele af VVM-direktivet.

Det foreslås, at dette udgår af titelnoten, som en konsekvens af, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger som omhandlet i VVM-direktivet foreslås omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. § 3, nr. 3, og bemærkningerne hertil.

Til nr. 2

Overskriften før § 23 "VVM-procedure" foreslås ophævet, da den bestemmelse, den er overskrift til, foreslås ophævet. Råstofloven indeholder en særlig bestemmelse i § 23 vedrørende VVM-procedure for råstofindvinding på havet. Denne bestemmelse foreslås ophævet som en konsekvens af, at reglerne om VVM foreslås omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Til nr. 3

§ 26, stk. 2, omhandler adgangen til at klage over afgørelser truffet af miljø- og fødevareministeren efter en række bestemmelser i råstofloven vedrørende indvinding på havet, bl.a. § 23. Da det foreslås at ophæve § 23, jf. § 3, nr. 3, og bemærkningerne hertil, foreslås det, at henvisningen til § 23 i § 26, stk. 2, udgår. Forslaget er en konsekvens af, at reglerne om VVM i råstofloven foreslås ophævet og omfattet af den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Til nr. 4

§ 26 a, stk. 2, udvider kredsen af klageberettigede i forhold til dels afgørelser af, om en indvinding. jf. § 23, stk. 1, må antages at kunne påvirke miljøet i væsentlig grad, og tilladelse i henhold til lovens § 20 til en sådan indvinding, således at også lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, er klageberettigede.

Det foreslås at nyaffatte bestemmelsen, således at den omfatter afgørelse om tilladelse i henhold til § 20 til projekter, der er omfattet af § 15 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), dvs. VVM-pligtige projekter.

Det er hensigten at fastsætte, at tilladelser til råstofindvinding på havet skal erstatte en tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). For i overensstemmelse med VVM-direktivet at opretholde den eksisterende klageberettigelse for lokale miljø- og naturorganisationer i sager om tilladelse til VVM-pligtig indvinding, foreslås det derfor, at afgørelse om tilladelse i henhold til § 20 til projekter, der er omfattet af § 15 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), tillige kan påklages af lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Da afgørelser af, om en indvinding må antages at kunne påvirke miljøet i væsentlig grad, og dermed er VVM-pligtig, fremover vil blive truffet i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og vil kunne påklages efter reglerne i denne lov, foreslås det, at bestemmelsen ikke længere skal omfatte disse afgørelser.

Det forudsættes i øvrigt, at Natur- og Miljøklagenævnet ved behandlingen af klager over VVM-pligtige indvindinger vil fortolke bestemmelserne i lovens § 26, stk. 2, i overensstemmelse med VVM-direktivets krav til klageadgangen.

Erhvervs- og Vækstministeriet

Til § 4

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, foretages følgende ændringer:

Til nr. 1

Det fremgår af fodnoten til lov om planlægning, at loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011. Det foreslås, at fodnoten ændres således, at henvisningen til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU udgår. Baggrunden for ændringen er, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger i planloven foreslås ophævet og omfattet af den nye lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. bemærkningerne til nr. 3.

Til nr. 2

Planlovens § 3, stk. 3, bestemmer, at der kan fastsætte regler med henblik på at gennemføre De Europæiske Fællesskabers direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet. Bestemmelsen indeholder en henvisning til planlovens § 11 g, stk. 3, som regulerer VVM-pligtige anlæg efter planloven. Det foreslås, at henvisningen til § 11 g, stk. 3, udgår. Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til nr. 3.

Til nr. 3

I planlovens kapitel 4 er der før § 11 g indsat underoverskriften »Vurdering af virkninger på miljøet«. § 11 g - 11 i indeholder bestemmelser, der gennemfører VVM-direktivet for så vidt angår en række anlæg, som er nærmere fastsat i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015). §§ 11 g-11 i indeholder desuden bestemmelser om høring af offentligheden samt bemyndigelser til, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler bl.a. om indgivelse af anmeldelser, hvilke anlæg, der er omfattet af § 11 g, samt myndighedernes behandling af anmeldelser. Det foreslås, at underoverskriften samt §§ 11 g-11 i ophæves. Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet og omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Til nr. 4

Planlovens § 35, stk. 2, bestemmer, at tilladelser, der er omfattet af reglen om VVM-pligt i planlovens § 11 g eller reglen om lokalplanpligt i § 13, stk. 2, først kan meddeles, når de fornødne bestemmelser i kommuneplanen er endeligt vedtaget, og den nødvendige lokalplan er offentligt bekendtgjort. Det foreslås, at henvisningen til § 11 g udgår. Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til nr. 3.

Til nr. 5-7

Planlovens § 51, stk. 2, fastsætter regler om, at miljø- og fødevareministeren påser overholdelsen af planlovens § 11 g samt regler, der er udstedt med hjemmel i planlovens § 11 g, stk. 1, § 11 h og § 11 i. § 51, stk. 3 bestemmer, at kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til miljø- og fødevareministeren, hvis kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold, såfremt miljø- og fødevareministeren er tilsynsmyndighed. Det foreslås, at § 51, stk. 2, og § 51, stk. 3, ophæves. Som konsekvens af ophævelsen fjernes henvisningen til § 51, stk. 2, i § 51, stk. 1, mens den nuværende § 51, stk. 4, og § 51, stk. 5, bliver til § 51, stk. 2, og § 51, stk. 3.

Efter § 51, stk. 4, som bliver til stk. 2, skal tilsynsmyndigheden påse, at påbud og forbud efter loven efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser, dispensationer m.v. overholdes. Efter § 51, stk. 5 skal tilsynsmyndigheden forlange et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Det foreslås, at »tilsynsmyndigheden« ændres til »kommunalbestyrelsen«.

Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til nr. 3.

Til nr. 8

Planlovens § 54 b bestemmer, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om digital indberetning af oplysninger om forslag til og endeligt vedtagne lokalplaner og forslag til og endeligt vedtagne rammer i kommuneplaner for lokalplaners indhold samt selvstændige VVM-redegørelser. Det foreslås, at selvstændige VVM-redegørelser udgår af bestemmelsen. Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til nr. 3.

Til nr. 9

Planlovens § 57, stk. 1, bestemmer, at erhvervs- og vækstministerens og kommunalbestyrelsens personale samt personer med bemyndigelse fra de pågældende myndigheder uden retskendelse har adgang til enhver ejendom i tilsynsøjemed. Det foreslås, at erhvervs- og vækstministeren udgår af bestemmelsen. Som konsekvens heraf foreslås det, at pågældende myndigheder ændres til kommunalbestyrelsen. Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til nr. 3.

Til nr. 10

Planlovens § 57 a, stk. 5, bestemmer, at miljø- og fødevareministeren henholdsvis kommunalbestyrelsen kan anmode myndigheder, private virksomheder samt koncessionerede og tilsvarende virksomheder om at give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når de påtænker at etablere et anlæg omfattet af planlovens § 11 g. § 57 a, stk. 5 foreslås ophævet. Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til nr. 3.

Til nr. 11-13

Planlovens § 58, stk. 1, bestemmer, at en række afgørelser efter planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. § 58, stk. 1, nr. 3, bestemmer, at kommunalbestyrelsens, regionsrådets og miljø- og fødevareministerens afgørelser efter planlovens § 11 g kan påklages til nævnet. Efter § 58, stk. 1, nr. 5, kan afgørelser truffet i medfør af regler fastsat i henhold til § 11 i påklages til nævnet. § 58, stk. 2 bestemmer, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at klager over VVM-redegørelser, som er omfattet af planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 og 5, i visse tilfælde skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Det foreslås, at § 58, stk. 1, nr. 3 og nr. 5 ophæves. Herefter bliver § 58, stk. 1 nr. 4 til nr. 3. Det foreslås desuden, at § 58, stk. 2, ophæves. Som følge heraf fjernes henvisningen til § 58, stk. 2, i § 58, stk. 1, nr. 4, som bliver til nr. 3. De foreslåede ændringer er en konsekvens af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til nr. 3.

Til nr. 14

Planlovens § 59, stk. 2, bestemmer, at landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, under visse betingelser er klageberettigede efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5. Det foreslås, at henvisningen til § 58 ændres således, at klageadgangen omfatter afgørelser efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 1 og nr. 3. Den foreslåede ændring er en konsekvens af den foreslåede ændring i nr. 11 og af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til nr. 3.

Til nr. 15

Planlovens § 60, stk. 8 bestemmer, at Natur- og Miljøklagenævnet ved rettidig klage over afgørelser efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, 4 og 5, kan bestemme, at en tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, og at et påbud ikke skal efterkommes. Er bygge- eller anlægsarbejdet iværksat, kan nævnet påbyde arbejdet standset. Det foreslås, at henvisningen til § 58, stk. 1, ændres således, at bestemmelsen kun omfatter afgørelser efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. Den foreslåede ændring er en konsekvens af den foreslåede ændring i nr. 9 og af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til nr. 3.

Til nr. 16 og nr. 17

Planlovens § 63, stk. 2, bestemmer, at de i § 51 nævnte myndigheder på ejernes bekostning skal lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbuddet aflyse fra tingbogen. Planlovens § 63, stk. 3, bestemmer, at vedkommende myndighed i tilfælde, hvor et ved dom meddelt påbud ikke imødekommes inden for fristen, kan foretage det nødvendige for at berigtige forholdet på ejers bekostning. Det foreslås, at ”De i § 51 nævnte myndigheder” samt ”vedkommende myndighed” ændres til kommunalbestyrelsen. Forslaget er en konsekvens af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til nr. 3.

Til nr. 18

Planlovens § 64, stk. 2, bestemmer, at der i regler fastsat i medfør af planlovens § 11 g, stk. 3, kan fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i sådanne regler. Det foreslås, at bestemmelsen ophæves. § 64, stk. 3 bliver herefter til stk. 2. Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at reglerne om VVM efter planloven foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til nr. 3.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Til § 5

Til nr. 1

I medfør af § 28 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven) kan tilladelser og godkendelser efter loven vedrørende projekter på havområdet, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser (VVM), og efter at den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig. De nærmere regler om, hvilke projekter der er omfattet af bestemmelsen, er fastsat i bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore.

Efter § 28 a, stk. 1, 2. og 3. punktum i undergrundsloven, kan tilladelser og godkendelser kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyntagen til bevaringsmålsætningerne for denne, såfremt projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt. Hvis energi-, forsynings- og klimaministeren finder det nødvendigt, skal sådanne vurderinger indgå i det materiale, der gøres til genstand for høring af offentlighed, myndigheder og organisationer.

Den foreslåede ændring af § 28 a, stk. 1, i undergrundsloven vil medføre, at reglerne vedrørende VVM i 1. punktum ophæves.

Den foreslåede ændring af bestemmelsens stk. 1 medfører, at gældende ret vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter på havområdet videreføres og forbliver omfattet af undergrundsloven, således at tilladelser og godkendelser efter loven vedrørende projekter på havområdet, der i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kun kan meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Hvis klima- og energiministeren anser det for nødvendigt, skal vurderingen af virkningerne på lokaliteten indgå i det materiale, der gøres til genstand for høring af offentlighed, myndigheder og organisationer.

Ændringen er en følge af, at projekter, der er omfattet af undergrundsloven, foreslås omfattet af reglerne om miljøkonsekvensvurderinger (VVM) i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. afsnit 2.2.1.2. i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 2

Den foreslåede ophævelse af § 28 a, stk. 1, 2. pkt., er en konsekvens af, at bestemmelsen med forslaget fremgår af 1. pkt., jf. bemærkningerne til nr. 1.

Til nr. 3

I medfør af undergrundslovens § 28 c, stk. 1, kan ministeren fastsætte nærmere regler om bl.a., hvilke projekter der er omfattet af § 28 a, stk. 1, indhold og omfang af vurderinger efter § 28 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser og godkendelser for de omfattede projekter, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for, at en vurdering af de miljømæssige konsekvenser og af indvirkningen på internationale naturbeskyttelsesområder kan foretages, underretning og høring af den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer vedrørende vurderinger efter § 28 a, stk. 1, vilkår, kompensationsforanstaltninger samt om påbud. Bemyndigelsen er bl.a. udnyttet til at implementere dele af VVM-direktivets bilag 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore, som fastsætter, hvilke projekter, som skal underkastes en VVM og hvilke projekter, hvor der skal foretages en såkaldt screening for, hvorvidt projektet skal underkastes en VVM.

Den foreslåede ændring af § 28 c, stk. 1, i undergrundsloven vil medføre, at reglerne vedrørende VVM ophæves, og at gældende ret vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter på havområdet videreføres og forbliver omfattet af undergrundsloven, således at energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om indhold og omfang af vurderinger om projekters virkninger på internationale naturbeskyttelsesområder efter § 28 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser og godkendelser for de omfattede projekter, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for, at en vurdering af indvirkningen på internationale naturbeskyttelsesområder kan foretages, underretning og høring af den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer vedrørende vurderinger efter § 28 a, stk. 1, vilkår, kompensationsforanstaltninger samt om påbud.

Ændringen er en følge af, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger (VVM) efter undergrundsloven flyttes til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. pkt. 2.2.1.2 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 4

I medfør af undergrundslovens § 37 a, stk. 3, er lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse berører sådanne interesser, klageberettigede, for så vidt angår de miljømæssige forhold i afgørelser i henhold til lovens §§ 10, 17, 23 d, 23 u og 28, hvis afgørelserne tillige er omfattet af §§ 28 a og 28 b.

Den foreslåede ændring af § 37 a, stk. 3, er en konsekvens af, at reglerne vedrørende VVM ophæves, idet disse flyttes til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det foreslås således, at lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse berører sådanne interesser, er klageberettigede, for så vidt angår de miljømæssige forhold i afgørelser i henhold til lovens §§ 10, 17, 23 d, 23 u og 28, hvis afgørelserne tillige er omfattet af §§ 28 a, 28 b eller lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Den foreslåede ændring af bestemmelsen medfører, at lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse berører sådanne interesser, fremover vil være klageberettigede, for så vidt angår de miljømæssige forhold i afgørelser i henhold til lovens §§ 10, 17, 23 d, 23 u og 28, hvis afgørelserne tillige er omfattet af §§ 28 a, 28 b eller lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den foreslåede ændring af bestemmelsen medfører endvidere, at gældende ret vedrørende klageberettigelse for så vidt angår afgørelser omfattet af de foreslåede §§ 28 a og 28 b vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter på havområdet videreføres og forbliver omfattet af undergrundsloven. Det er således en fortsættelse af hidtidig praksis i medfør af undergrundsloven, men der henvises fremover tillige til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i lovteksten.

Ændringen er en følge af, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger (VVM) efter undergrundsloven foreslås ophævet og omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. pkt. 2.2.1.2 i de almindelige bemærkninger.

Til nr. 5

I medfør af undergrundslovens § 37 a, stk. 5, må en tilladelse i henhold til lovens §§ 10, 17, 23 d, 23 u og 28, hvor tilladelsen tillige er omfattet af §§ 28 a eller 28 b ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Den foreslåede ændring af § 37 a, stk. 5, er en konsekvens af, at reglerne vedrørende VVM ophæves, idet disse flyttes til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det foreslås således, at tilladelser i henhold til §§ 10, 17, 23 d, 23 u og 28, hvor tilladelsen tillige er omfattet af §§ 28 a, 28 b, eller lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Den foreslåede ændring af bestemmelsen medfører, at såfremt en tilladelse er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), må denne tilladelse ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Den foreslåede ændring af bestemmelsen medfører endvidere, at gældende ret vedrørende forbud for udnyttelse af tilladelser før klagefristens udløb, for så vidt angår afgørelser, som er omfattet af §§ 28 a og 28 b vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter på havområdet videreføres og forbliver omfattet af undergrundsloven. Det er således en fortsættelse af hidtidig praksis i medfør af undergrundsloven, men der henvises fremover tillige til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i lovteksten.

Ændringen er en følge af, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger (VVM) efter undergrundsloven flyttes til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. pkt. 2.2.1.2 i de almindelige bemærkninger.

Til § 6

Til nr. 1

I kontinentalsokkellovens § 4 a, fastslås, at tilladelse til nedlæggelse af rørledninger til transport af kulbrinter på dansk kontinentalsokkelområde, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kun kan meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig herom. Bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015, som er omtalt i de almindelige bemærkninger under pkt. 2.2.1.1, omfatter også rørledninger omfattet af kontinentalsokkelloven.

Den foreslåede ændring af § 4 a, stk. 1, 1. pkt., i kontinentalsokkelloven vil medføre, at reglerne vedrørende VVM ophæves, idet disse foreslås omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Den foreslåede ændring af bestemmelsen medfører, at gældende ret vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter på havområdet videreføres og forbliver omfattet af kontinentalsokkelloven, således at tilladelser til at nedlægge rørledninger, der må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Hvis energi-, forsynings- og klimaministeren anser det for nødvendigt, skal offentligheden høres om vurderingen af virkningerne på lokaliteten, inden tilladelsen meddeles.

Myndighedsudøvelsen vedrørende VVM forbliver hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (Energistyrelsen), jf. § 17, stk. 4, i forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvorefter energi-, forsynings- og klimaministeren er myndighed for behandling af visse projekter omfattet af bilag 1 og 2 på havområdet.

Der er med ændringen af § 4 a, stk. 1, 1. pkt. foretaget enkelte sproglige præciseringer. Der er ikke med ændringen tilsigtet ændringer af den gældende retstilstand.

Til nr. 2

Den foreslåede ophævelse af § 4 a, stk. 1, 2. pkt., er en konsekvens af, at ordlyden med forslaget fremgår af bestemmelsens 1. pkt., jf. bemærkningerne til nr. 1.

Til nr. 3

I medfør af § 4 d, stk. 1, i lov om kontinentalsoklen (kontinentalsokkelloven), kan Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke projekter der er omfattet af § 4 a, stk. 1, indhold og omfang af vurderinger efter § 4 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for at kunne foretage vurderinger efter § 4 a, stk. 1, underretning og høring af den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer vedrørende vurderinger efter § 4 a, stk. 1, vilkår ved meddelelse af tilladelse efter §§ 4 og 4 a, kompensationsforanstaltninger vedrørende naturbeskyttelse samt om påbud.

Den foreslåede ændring af § 4 d, stk. 1, i kontinentalsokkelloven vil medføre, at reglerne vedrørende VVM ophæves, idet disse foreslås omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Den foreslåede ændring af bestemmelsen medfører, at gældende ret vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter på havområdet videreføres og forbliver omfattet af kontinentalsokkelloven, jf. også bemærkningerne til nr. 2.

Ændringen er en følge af, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger (VVM) efter undergrundsloven flyttes til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. pkt. 2.2.2.2 i de almindelige bemærkninger.

Til § 7

Til nr. 1

VE-lovens § 9, stk. 1, 1. pkt., indeholder en henvisning til VVM reglerne i lov om planlægning. Det foreslås, at “lov om planlægning” ændres til “lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)”, og at “VVM-redegørelse” ændres til “miljøkonsekvensrapport”. De foreslåede ændringer, er en konsekvens af, at planlovens regler om miljøkonsekvensvurderinger med lovforslaget omfattes af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Til nr. 2

Den gældende bestemmelse i VE-lovens § 26 gennemfører VVM-direktivet om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet for så vidt angår anlæg til udnyttelse af energi fra vand og vind på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone. Bestemmelsen indeholder en række bemyndigelser for energi-, forsynings- og klimaministeren til, at fastsætte nærmere regler om bl.a. afgrænsning af anlæg, hvilke oplysninger og undersøgelser der er nødvendige for, at en vurdering af de miljømæssige konsekvenser kan foretages, samt regler om underretning og høring af offentligheden. Hjemlerne er udmøntede i bekendtgørelse nr. 68 af 26, januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet.

Bestemmelsen foreslås ophævet som følge af, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af projekter på havet, som i dag er reguleret i en række sektorlovgivninger, herunder VE-loven, samles i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Til nr. 3

VE-lovens § 29, stk. 2, indeholder en henvisning til VE-lovens § 26. Det foreslås, at henvisningen til VE-lovens § 26 ændres til en henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Som konsekvens heraf foreslås således “§§ 22-28” ændret til “§§ 22-25 og §§ 27-28 samt lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)”. Baggrunden for ændringen er, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger (VVM) efter VE-loven flyttes til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. bemærkningerne til § 7, nr. 2.

Til nr. 4

VE-lovens § 29, stk. 3, indeholder en henvisning til VE-lovens § 26. Det foreslås, at henvisningen til VE-lovens § 26 ændres til en henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). Som konsekvens heraf foreslås således “§§ 22-28” ændret til “§§ 22-25 og §§ 27-28 samt lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)”. Baggrunden for ændringen er, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger (VVM) efter VE-loven flyttes til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. bemærkningerne til § 7, nr. 2.

Til nr. 5

VE-lovens § 67, stk. 1, indeholder en henvisning til VE-lovens § 26, som foreslås ophævet, jf. bemærkningerne til § 7, nr. 2, om miljøkonsekvensvurdering.

Det foreslås, at bestemmelsens henvisning til VE-lovens § 26 ændres til en henvisning til lovens bestemmelser i §§ 27 og 28 og at der yderligere henvises til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger (VVM) efter VE-loven med lovforslaget bliver omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. bemærkningerne til § 7, nr. 2.

Til § 8

Til nr. 1

§ 8, stk. 1, nr. 3, i lov om elforsyning indeholder en henvisning til VE-lovens § 26, stk. 6, som indeholder hjemmel for energi-, forsynings- og klimaministeren til at beslutte, at udgifter til miljømæssige undersøgelser og vurderinger, herunder ekspertvurderinger, der kan være af betydning for fremtidige projekter, dækkes af PSO-gebyret. Med lovforslaget foreslås, at VE-lovens § 26 ophæves, jf. bemærkningerne til lovforslagets § 7, nr. 2. Som en konsekvens heraf foreslås derfor, at § 8, stk. 1, nr. 3, i lov om elforsyning ophæves.

Social- og Indenrigsministeriet

Til § 9

Til nr. 1 og 2

Efter det gældende § 1, stk. 2, nr. 3, litra m, omfatter de forpligtende kommunale samarbejder kommunalbestyrelsens opgaver vedrørende efter reglerne om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) efter planlovgivningen (§ 11 a, nr. 7, § 11 e, stk. 3, § 11 g samt kapitel 6 og § 51 i lov om planlægning og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår anlæg omfattet af lovens § 11 g).

Baggrunden er, at disse opgaver har en sådan nær sammenhæng med opgaver på natur- og miljøområdet, som skal løses i de forpligtende samarbejder, at de, for at sikre den faglige kvalitet i VVM-sagerne, ligeledes bør være omfattet af disse samarbejder.

Det er vurderingen, at forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) og regler fastsat i medfør heraf også fremadrettet vil have en tæt sammenhæng med andre opgaver på natur- og miljøområdet, herunder i forbindelse med behandlingen af sager om godkendelse af visse særligt forurenende virksomheder (kap. 5-virksomheder) efter miljøbeskyttelsesloven.

Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), kan miljø- og fødevareministeren fastsætte regler om, at en VVM-tilladelse helt eller delvis kan erstattes af en tilladelse, som udstedes med hjemmel i anden lov, f.eks. en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven og visse andre tilladelser efter anden lovgivning på natur- og miljøområdet.

Det foreslås derfor, at de forpligtende kommunale samarbejder skal omfatte kommunalbestyrelsens opgaver vedrørende miljøvurdering af konkrete projekter efter regler om miljøvurdering af konkrete projekter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og regler fastsat af miljø- og fødevareministeren i medfør heraf.

Den foreslåede ændring er en følge af, at reglerne om miljøkonsekvensvurderinger efter planloven foreslås ophævet og omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Ved § 15, nr. 2, i lov nr. 1631 af 26. december 2013, indsættes efter litra i et nyt litra j »j) lov om vandplanlægning og regler udstedt i medfør af loven,«. Litra j-p bliver herefter litra k-q. Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for ændringens ikrafttræden. Det er uvist, hvornår bestemmelserne i den nævnte ændringslov vil blive sat i kraft. Det er derfor uvist, hvornår litra m bliver til litra n. På den baggrund foreslås to i øvrigt enslydende ændringsforslag, og at miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at sætte den relevante bestemmelse i kraft, samtidig med lovens ikrafttræden. Der henvises lovforslagets § 10, stk. 2.

Til § 10

Det foreslås, at loven træder i kraft samtidig med lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) den 16. maj 2017, som er fristen for gennemførelsen af 2014-ændringerne af VVM-direktivet.

Det foreslåede stk. 2 bemyndiger miljø- og fødevareministeren til at sætte de foreslåede § 9, nr. 1 og 2 i kraft. Det er hensigten, at miljø- og fødevareministeren sætter nr. 1 eller 2 i kraft samtidig med lovens ikrafttræden. Hvis ændringen i § 15, nr. 2, i lov nr. 1631 af 26. december 2013 til den tid er sat i kraft, sættes § 9, nr. 1, i kraft. I modsat fald sættes § 9, nr. 2, i kraft. Der henvises til bemærkningerne til § 9, nr. 1 og 2.

I stk. 3 foreslås det, at klage over afgørelser indgivet til Natur- og Miljøklagenævnet skal behandles af nævnet efter de hidtil gældende regler i lov om planlægning, lov om råstoffer, lov om beskyttelse af havmiljøet og regler udstedt i medfør af disse love, hvis afgørelsen er truffet før lovens ikrafttræden. Dette gælder uanset, om klage er indgivet til Natur- og Miljøklagenævnet før eller efter lovens ikrafttræden.

Det bemærkes, at såfremt Natur- og Miljøklagenævnet ved behandling af en klage træffer afgørelse om, at sagen skal hjemvises til den kompetente myndighed for sager omfattet af de nævnte love til fornyet behandling, skal den kompetente myndighed behandle sagen efter lov om miljøvurdering.

Det foreslåede stk. 4 fastslår, at loven ikke finder anvendelse for skriftlige anmeldelser af projekter omfattet af § 11 g-11 i, i lov om planlægning og bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015, hvis den kompetente VVM-myndighed, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 5, før ikrafttrædelsestidspunktet har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 3, eller har offentliggjort en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg med henblik på at indkalde ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for afgrænsning af VVM-redegørelsens indhold, jf. bekendtgørelsens § 4. De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse på sådanne konkrete projekter.

Det foreslåede stk. 5 fastsætter, at de hidtil gældende regler i § 23 i lov om råstoffer og i kapitel 3 og bilag 4 i bekendtgørelse nr. 1306 af 24. november 2015 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen fortsat finder anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis Naturstyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller ansøgeren har anmodet Naturstyrelsen om en udtalelse om, hvilke oplysninger der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen til Naturstyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3, nr. 10, jf. § 11, stk. 1, og bilag 4, før ikrafttrædelsestidspunktet.

Det foreslåede stk. 6 fastsætter, at loven ikke anvendelse for skriftlige anmeldelser af projekter omfattet af bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten, indgivet før lovens ikrafttræden, hvis Miljøstyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet. For sådanne anmeldelser finder de hidtil gældende regler anvendelse. Formuleringen afspejler, at alle sager omfattet af den nævnte bekendtgørelse er sceeningspligtige.

Det foreslåede stk. 7 fastsætter, at loven ikke anvendelse ved Energiklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen og lov om fremme af vedvarende energi eller regler udstedt i medfør heraf truffet før lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Det foreslåede stk. 8 fastsætter, at de hidtil gældende regler i lov om fremme af vedvarende energi § 26 og i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet fortsat finder anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis Energistyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller ansøgeren har anmodet Energistyrelsen om en udtalelse om hvilke oplysninger, der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen fremsendt til Energistyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet.

Det foreslåede stk. 9 fastsætter, at de hidtil gældende regler i lov om anvendelsen af Danmarks undergrund 28 a, lov om kontinentalsoklen § 4 a og i bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore, fortsat finder anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis Energistyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller ansøgeren har anmodet Energistyrelsen om en udtalelse om hvilke oplysninger, der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 4, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen er fremsendt til Energistyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet.

Til § 11

Det foreslås, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland.

Baggrunden for bestemmelsen er, at lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om kontinentalsoklen begge indeholder bestemmelser om, at lovene helt eller delvis kan sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

I forbindelse med den nye miljøvurderingslov foreslås de bestemmelser, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1616 af 10. december 2015, som vedrører miljøvurdering af havbrug, og som blev indsat ved lov nr. 423 af 10. maj 2011 ophævet eller ændret, jf. lovforslagets § 2. Ændringsloven fra 2011 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Ændringerne af havmiljøloven ved havbrug er ikke sat i kraft for Grønland, da den seneste ændring i havmiljøloven for Grønland er fra 2004. De er således ikke indarbejdet i den gældende havmiljøanordning. Dvs. for så vidt angår Grønlandske forhold er de bestemmelser, som foreslås ophævet/ændret ikke trådt i kraft. På den baggrund foreslås, at de foreslåede ændringer heller ikke skal gælde for Grønland.

Lovforslagets § 6 indeholder ændringer af kontinentalsokkelloven. Det er ikke med lovforslaget hensigten at ændre den gældende retstilstand i forhold til kontinentalsokkellovens territoriale anvendelse på Grønlandske forhold. Det er således hensigten, at de hidtil gældende regler fortsat skal være gældende eller skal kunne sættes i kraft for Grønland i samme omfang som hidtil.

De øvrige love, som omfattes af ændringslovforslaget gælder ikke for Færøerne og Grønland, og den kommende lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
Miljø- og Fødevareministeriet
     
   
§ 1
     
   
I lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015, foretages følgende ændringer:
     
Formål og anvendelsesområde
§ 1. ---
 
1. I overskriften før § 1 indsættes efter »anvendelsesområde«: »m.v.«
     
§ 4. ---
 
2. Efter § 4 indsættes:
»§ 4 a. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) finder ikke anvendelse på projekter eller dele af projekter, der er omfattet af denne lov eller regler udstedt i medfør heraf. «
     
   
§ 2
     
   
I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1616 af 10. december 2015, foretages følgende ændringer:
     
1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EF-Tidende 1985/337/EØF, nr. L 175, side 40, som ændret ved direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997, EF-Tidende 1997, nr. L 73, side 5, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, dele af Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed, EF-Tidende 1994, nr. L 319, side 20, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002, EF-Tidende 2002, nr. L 324, side 53, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF, EF-Tidende 2002, nr. L 208, side 10, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF af 23. april, EU-Tidende 2009, nr. L 131, side 101, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, EU-Tidende 2003, nr. L 156, side 17, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, EU-Tidende 2004, nr. L 143, side 56, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 102, side 15, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 11, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/123/EF af 21. oktober 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 280, side 52, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol, EU-Tidende 2009, nr. L 131, side 57, samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2010 om beskyttelse af vilde fugle (kodificeret udgave), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7.
 
1. I fodnoten til lovens titel udgår »dele af Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EF-Tidende 1985/337/EØF, nr. L 175, side 40, som ændret ved direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997, EF-Tidende 1997, nr. L 73, side 5,«.
     
§ 2. ---
Stk. 5. Loven omfatter havbrug, der er beliggende længere end 1 sømil fra kysten.
 
2. § 2, stk. 5, § 6, stk. 1, 2. pkt., og kapitel 8 a ophæves.
     
§ 6. Ved nærmeste kyst forstås i denne lov den basislinje, hvorfra det ydre territorialfarvand er fastlagt i overensstemmelse med international ret. Ved kysten forstås i lovens regler om havbrug den daglige højeste vandstandslinje.
---
   
     
Kapitel 8 a
   
     
Miljøvurdering af og VVM-tilladelse til havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten
   
     
§ 24 a. Havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten må ikke anlægges eller påbegyndes, før miljø- og fødevareministeren har meddelt, at det anmeldte projekt antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt, eller miljø- og fødevareministeren har meddelt tilladelse til at igangsætte det anmeldte projekt på grundlag af en gennemført VVM-procedure, jf. stk. 4.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, at den ansvarlige for et havbrugsprojekt skal indgive en skriftlig anmeldelse om etablering, udvidelse eller ændring af et projekt, som er omfattet af stk. 1, og om, hvilke oplysninger anmeldelsen skal indeholde.
Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om, hvilke kriterier og grænseværdier der skal lægges til grund for vurderingen af, om et anmeldt projekt må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.
Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om kravene til vurderingerne af et projekts virkninger på miljøet, herunder om miljørapport, høringsnotat og offentliggørelse.
Stk. 5. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at den ansvarlige for projektet for egen regning lader udarbejde miljørapport som grundlag for myndighedens vurdering af projektets virkninger på miljøet.
   
     
§ 51. Følgende afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet:
1) Afgørelser efter § 24 a, stk. 1, og afgørelser truffet efter regler fastsat med hjemmel i § 24 a, stk. 2-5.
2) Miljø- og fødevareministerens afgørelser om dumpning af optaget havbundsmateriale, jf. § 26, og ministerens afgørelse om foretagelse af undersøgelser heraf efter § 45 a.
3) Afgørelser om dispensationer truffet efter regler fastsat med hjemmel i § 19 b, stk. 3.
4) Afgørelser truffet efter regler fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2.
5) Afgørelser efter kapitel 14 a.
---
 
3. § 51, stk. 1, nr. 1, ophæves.
Nr. 2-5 bliver herefter nr. 1-4.
     
§ 52. Afgørelser efter § 24 a, § 26 og kapitel 14 a samt afgørelser truffet efter regler, der er fastsat i medfør af 19 b, stk. 3, og § 33, stk. 2, kan påklages af
1) enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald,
2) kommunalbestyrelsen,
3) Sundhedsstyrelsen,
4) Forbrugerrådet,
5) Danmarks Fiskeriforening,
6) Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere,
7) Danmarks Rederiforening,
8) Bilfærgernes Rederiforening,
9) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
10) Danske Havne og
11) Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID).
---
 
4. I § 52, stk. 1, udgår »§ 24 a,«.
     
§ 53 a. En klage over følgende afgørelser har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet:
1) Afgørelser om dispensation meddelt i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 19 b, stk. 3.
2) Afgørelser meddelt i medfør af § 24 a, stk. 1, og regler, der er fastsat med hjemmel i § 24 a, stk. 2-5.
3) Godkendelser meddelt i medfør af regler, der er fastsat med hjemmel i § 33, stk. 2.
---
 
5. § 53 a, stk. 1, nr. 2, ophæves.
Nr. 3 bliver herefter nr. 2.
     
§ 57 a. Miljø- og fødevareministeren fastsætter med henblik på opfyldelse af De Europæiske Fællesskabers direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår
1) meddelelse om ikke-VVM-pligt kan gives efter § 24 a, stk. 1, nr. 1,
2) tilladelse kan meddeles på baggrund af gennemført VVM-procedure efter § 24 a, stk. 1, nr. 2,
3) tilladelser kan meddeles efter § 26, stk. 1, og § 54, stk. 1, og efter regler udstedt i medfør af § 30, stk. 1-3,
4) godkendelser kan meddeles efter regler udstedt i medfør af § 33, stk. 2 og 3,
5) udarbejdelse af beredskabsplaner kan ske efter § 35,
6) udpegning af nødområder og udarbejdelse af nødområdeplaner kan ske efter regler udstedt i medfør af § 37, stk. 1 og 2, og
7) dispensationer kan meddeles efter regler udstedt i medfør af § 19 b, stk. 3.
 
6. § 57 a, nr. 1 og 2, ophæves.
Nr. 3-7 bliver herefter nr. 1-5.
     
§ 59. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
1) overtræder § 11, stk. 1 og 2, § 13, § 19 b, stk. 1, § 20, stk. 1, § 21, § 22, stk. 1, § 23, stk. 1, § 24 a, stk. 1, § 25, § 31, stk. 1 og 2, § 47 c, § 53, stk. 1, og § 54, stk. 1,
2) dumper optaget havbundsmateriale uden tilladelse, jf. § 26, stk. 1, eller tilsidesætter vilkår efter § 27 og § 54, stk. 1,
3) undlader at efterkomme et forbud eller påbud efter § 42 a eller § 43, stk. 1 og 2, forbud efter § 43 c, stk. 1 og 2, eller påbud efter § 34 a, stk. 2 og 3, eller § 47 e,
4) modvirker undersøgelser efter § 42 eller tilsyn efter § 45, stk. 2,
5) fjerner eller ændrer udstyr, som tilsynsmyndigheden har anbragt i medfør af en afgørelse efter § 45 a,
6) overtræder bestemmelser fastsat i De Europæiske Fællesskabers forordninger vedrørende forhold, der er omfattet af denne lov, jf. § 1, og
7) modvirker tilbageholdelse efter § 44, stk. 3, eller § 47 f, stk. 2 og 3.
---
 
7. I § 59, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 24 a, stk. 1,«.
     
§ 61. I regler, der udstedes i henhold til § 11, stk. 3, §§ 14 og 17-19, § 19 b, stk. 2-5 § 20, stk. 2 og 3, § 22, stk. 2 og 3, § 23, stk. 2, §§ 24, § 24 a, stk. 2-5, §§ 28 og 30 § 31, stk. 4, §§ 32 og 33, § 34 a, stk. 3, §§ 39-41 og 47, § 47 g, stk. 2, § 55, stk. 2, § 55 a og § 58 a, kan der fastsættes straf af bøde. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i § 59, stk. 3. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe kan det dog alene fastsættes, at straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført i § 59, stk. 4.
---
 
8. I § 61, stk. 1, 1. pkt. indsættes efter »§ 23, stk. 2,«: »§« og »§ 24 a, stk. 2-5, §§ udgår«.
     
   
§ 3
     
   
I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1585 af 10. december 2015, foretages følgende ændringer:
     
Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøansvarsdirektivet), EU-Tidende 2004, nr. L 143, side 56, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1.
 
1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66,«: »og«, og », og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1« udgår.
     
VVM-procedure
 
2. Overskriften før § 23 og § 23 ophæves.
     
§ 23. Tilladelse i henhold til § 20 til indvindinger, der må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, hvor offentligheden, myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke indvindinger der er omfattet af stk. 1. Anlæg, herunder indvindinger, der reguleres i enkeltheder ved særlig lov, er dog undtaget.
Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om vurderingen efter stk. 1 og om underretning og høring, herunder om udelukkende digital annoncering, af offentligheden, myndigheder og organisationer.
   
     
§ 26.
Stk. 2. Afgørelser truffet af miljø- og fødevareministeren efter §§ 20, 20 b, 23 og 24 eller afgørelser truffet efter regler fastsat i medfør af § 20 a, stk. 5, og § 23, stk. 2, kan, for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.
---
 
3. I § 26, stk. 2, udgår », 23« og »og § 23, stk. 2,«.
     
§ 26 a. ---
Stk. 2. Afgørelse af, om en indvinding, jf. § 23, stk. 1, må antages at kunne påvirke miljøet i væsentlig grad, og tilladelse i henhold til § 20 til en sådan indvinding kan tillige påklages af lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
Stk. 3. Afgørelser efter kapitel 7 a kan påklages af den kreds af klageberettigede, som er nævnt i stk. 1, nr. 1, 4-6 og 11.
Stk. 4. Ved klage efter stk. 1, nr. 5 og 6, jf. stk. 3, kan Natur- og Miljøklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.
 
4. § 26 a, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Afgørelse om tilladelse i henhold til § 20 til projekter, der er omfattet af § 15 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), kan tillige påklages af lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.«
     
   
Erhvervs- og Vækstministeriet
     
   
§ 4
     
   
I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, foretages følgende ændringer:
     
1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2009, nr. L 20, side 7.
 
1. I fodnoten til lovens titel udgår »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, «.
     
§ 3. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter med henblik på gennemførelse af De Europæiske Fællesskabers direktiver og beslutninger på naturbeskyttelsesområdet regler om, i hvilke tilfælde og på hvilke vilkår tilladelser efter § 5 u, § 11 g, stk. 3, og § 35 og dispensationer fra bestemmelser i en lokalplan, jf. §§ 5 u og 19, kan meddeles, samt regler om indholdet af planlægning efter loven.
 
2. I § 3, stk. 3, ændres »§ 5 u, § 11 g, stk. 3, og § 35« til: »§§ 5 u og 35«.
     
Vurdering af virkningerne på miljøet
 
3. Overskriften før § 11 g og § 11 g-§ 11 i ophæves.
     
§ 11 g. Enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, må ikke påbegyndes, før der er udarbejdet en redegørelse for anlæggets miljømæssige konsekvenser (VVM-pligt).
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for anlæg omfattet af stk. 1 forud for igangsættelsen af arbejdet med redegørelsen for anlæggets forventede væsentlige virkninger på miljøet offentliggøre en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg og de relevante oplysninger for offentlighedens deltagelse i VVM-processen samt indkalde ideer og forslag til brug for fastlæggelsen af redegørelsens indhold. Når redegørelsen foreligger, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre denne med henblik på høring af berørte myndigheder og offentligheden. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for høringen af redegørelsen på mindst 8 uger.
Stk. 3. Miljø- og fødevareministen kan fastsætte regler om, at anlæg, der er omfattet af stk. 1, ikke må påbegyndes uden kommunalbestyrelsens, regionsrådets eller ministerens tilladelse.
Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilke mindsteoplysninger der er relevante for offentlighedens deltagelse i VVM-processen.
   
     
§ 11 h. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke anlæg der er omfattet af § 11 g. Anlæg, der vedtages i enkeltheder ved særlig lov, er dog altid undtaget. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvilke mindsteoplysninger der er nødvendige, for at en miljømæssig vurdering kan foretages, samt fastsætte regler om, at bygherren til anmeldelsen af et projekt skal anvende et særligt skema, samt om, at skemaet skal indberettes digitalt, herunder om anvendelse af særlige digitale formater og digital signatur el.lign.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse, herunder om udelukkende digital annoncering, af
1) afgørelser om, at et anlæg er omfattet eller ikke er omfattet af bestemmelserne i § 11 g,
2) afgørelser om, at en tilladelse efter regler fastsat i medfør af § 11 g, stk. 3, meddeles eller ikke meddeles.
Stk. 3. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at indgivelse af anmeldelse af visse kategorier af anlæg til vurdering af anlæggets væsentlige miljøpåvirkning (screening) og efterfølgende kommunikation om anmeldelsen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening.
Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler for behandlingen af anmeldelser om anlægs væsentlige miljøpåvirkning (screening) og om, at sådanne anmeldelser skal behandles og afgøres samtidig med afgørelser efter lov om miljøbeskyttelse.
   
     
§ 11 i. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at ministeren eller regionsrådet for visse kategorier af anlæg omfattet af § 11 g overtager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser.
   
     
§ 35. ---
Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, som er omfattet af reglen om VVM-pligt i § 11 g, stk. 1, eller reglen om lokalplanpligt i § 13, stk. 2, kan først meddeles, når de fornødne bestemmelser i kommuneplanen er endeligt vedtaget og den fornødne lokalplan er offentligt bekendtgjort.
---
 
4. I § 35, stk. 2, udgår »reglen om VVM-pligt i § 11 g, stk. 1, eller«.
     
§ 51. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt af bestemmelserne i lokalplaner og i de efter § 68, stk. 2, opretholdte vedtægter og planer m.v., jf. dog stk. 2.
 
5. I § 51, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2.«
     
§ 51. ---
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren påser overholdelsen af § 11 g og regler, der med hjemmel i § 11 g, stk. 3, og § 11 h er fastsat for administrationen af § 11 g, for så vidt angår anlæg, hvor kompetencen er henlagt til ministeren i regler udstedt i medfør af § 11 i.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til miljø- og fødevareministeren, når kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold i tilfælde, hvor miljø- og fødevareministeren efter stk. 2 er tilsynsmyndighed.
----
 
6. § 51, stk. 2 og 3, ophæves.
Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 2 og 3.
Stk. 4. Tilsynsmyndigheden påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser, dispensationer m.v. overholdes.
Stk. 5. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.
 
7. I § 51, stk. 4 og 5, som bliver stk. 2 og 3, ændres »Tilsynsmyndigheden« til: »Kommunalbestyrelsen«.
     
§ 54 b. . . . . .
Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om, at kommunalbestyrelsen til registeret digitalt skal indberette oplysninger om forslag til og endeligt vedtagne lokalplaner og forslag til og endeligt vedtagne rammer i kommuneplaner for lokalplaners indhold samt selvstændige VVM-redegørelser.
 
8. I § 54 b, stk. 2, udgår »samt selvstændige VVM-redegørelser«.
     
§ 57. Erhvervs- og vækstministeriets og kommunalbestyrelsens personale og personer med bemyndigelse fra de pågældende myndigheder har uden retskendelse adgang til enhver ejendom i tilsynsøjemed, jf. § 51, og efter forudgående underretning til ejeren eller brugeren for at foretage tekniske forarbejder til forberedelse af beslutninger efter denne lov.
 
9. I § 57, stk. 1, ændres »Erhvervs- og vækstministeriets og kommunalbestyrelsens« til: »Kommunalbestyrelsens« og »pågældende myndigheder« ændres til: »kommunalbestyrelsen«.
     
§ 57 a. ---
Stk. 5. Efter anmodning fra miljø- og fødevareministeren henholdsvis kommunalbestyrelsen skal myndigheder, private virksomheder samt koncessionerede og tilsvarende virksomheder give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, når de påtænker at etablere de i § 11 g omhandlede anlæg.
 
10. § 57 a, stk. 5, ophæves.
     
§ 58. Til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet kan påklages:
1)-2) ---
3) Kommunalbestyrelsens, regionsrådets og miljø- og fødevareministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljø-og fødevareministeren i henhold til § 11 g, stk. 3, jf. dog stk. 2.
4) Kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2.
5) Miljø- og fødevareministerens afgørelser om andre forhold i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter regler fastsat i henhold til § 11 i, stk. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2.
 
11. § 58, stk. 1, nr. 3 og 5, ophæves.
Nr. 4 bliver herefter nr. 3.
     
§ 58. Til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet kan påklages:
1)-3) ---
4) Kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2.
 
12. I § 58, stk. 1, nr. 4, der bliver nummer 3, udgår », jf. dog stk. 2«.
     
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at klager over VVM-afgørelser, der er omfattet af stk. 1, nr. 4 og 5, i visse tilfælde skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.
 
13. § 58, stk. 2, ophæves.
     
§ 59. ---
Stk. 2. Klageberettiget efter § 58, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5, er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af,
1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.
 
14. I § 59, stk. 2, ændres »§ 58, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5« til: »§ 58, stk. 1, nr. 1 og 3«.
     
§ 60. ---
Stk. 8. Ved rettidig klage efter § 58, stk. 1, nr. 3, 4 og 5, kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at en af kommunalbestyrelsen eller erhvervs- og vækstministeren meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, og at et påbud ikke skal efterkommes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset
---
 
15. I § 60, stk. 8, 1. pkt., ændres »§ 58, stk. 1, nr. 3, 4 og 5« til: »§ 58, stk. 1, nr. 3«.
     
§ 63. ---
Stk. 2. De i § 51 nævnte myndigheder kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbudet aflyse fra tingbogen.
---
 
16. I § 63, stk. 2, 1. pkt. ændres »De i § 51 nævnte myndigheder« til: »Kommunalbestyrelsen« og i 2. pkt. ændres ”vedkommende myndighed« til: »kommunalbestyrelsen«.
     
§ 63. ---
Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes inden den i dommen fastsatte frist og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbudet efterkommes, kan vedkommende myndighed foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.
 
17. I § 63, stk. 3, ændres » vedkommende myndighed« til: »kommunalbestyrelsen«.
     
§ 64. ---
Stk. 2. Der kan i regler fastsat efter § 11 g, stk. 3, fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i sådanne regler.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
 
18. § 64, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.
     
   
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
     
   
§ 5
     
   
I lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, som ændret ved lov nr. 535 af 29. april 2015, foretages følgende ændringer:
     
§ 28 a. Tilladelser og godkendelser efter denne lov vedrørende projekter på havområdet, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig. Såfremt projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan tilladelsen eller godkendelsen kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Hvis klima- og energiministeren anser det for nødvendigt, skal vurderingen af virkningerne på lokaliteten indgå i det materiale, der gøres til genstand for høring af offentlighed, myndigheder og organisationer.
[. . . ]
 
1. I § 28 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig« til: »der i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne«
2. § 28 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves.
     
§ 28 c. Klima- og energiministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke projekter der er omfattet af § 28 a, stk. 1, indhold og omfang af vurderinger efter § 28 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser og godkendelser for de omfattede projekter, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for, at en vurdering af de miljømæssige konsekvenser og af indvirkningen på internationale naturbeskyttelsesområder kan foretages, underretning og høring af den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer vedrørende vurderinger efter § 28 a, stk. 1, vilkår, kompensationsforanstaltninger samt om påbud.
[. . . ]
 
3. I § 28 c, stk. 1, udgår »hvilke projekter der er omfattet af § 28 a, stk. 1,« og »af de miljømæssige konsekvenser og«.
     
§ 37 a. ---
Stk. 3. Endvidere er lokale og landsdækkende foreninger eller organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse berører sådanne interesser, klageberettigede, for så vidt angår de miljømæssige forhold i afgørelser i henhold til §§ 10, 17, 23 d, 23 u og 28, hvis afgørelserne tillige er omfattet af §§ 28 a eller 28 b. Disse foreninger eller organisationer fremsender senest samtidig med klagen deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder de angivne krav.
[. . . ]
 
4. § 37 a, stk. 3, ændres »§§ 28 a eller 28 b.« til: »§ 28 a, § 28 b eller lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).«
     
§ 37 a. ---
Stk. 5. En tilladelse i henhold til §§ 10, 17, 23 d, 23 u og 28, hvor tilladelsen tillige er omfattet af §§ 28 a eller 28 b, må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
[. . . ]
 
5. I § 37 a, stk. 5, ændres »§§ 28 a eller 28 b« til: »§ 28 a, § 28 b eller lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.
     
   
§ 6
     
   
I lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 18. november 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 548 af 6. juni 2007 og § 3 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændringer:
     
»§ 4 a. Tilladelse til at nedlægge rørledninger omfattet af § 4, stk. 1, der må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig herom. Såfremt rørledningen må antages at kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan tilladelsen kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Hvis transport- og energiministeren anser det for nødvendigt, skal offentligheden høres om vurderingen af virkningerne på lokaliteten, inden tilladelsen meddeles.
[. . . ]
 
1. I § 4 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig herom« til: »kunne påvirke udpegede internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af projektets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne.«
2. § 4 a, stk. 1, 2. pkt., ophæves.
     
§ 4 d. Transport- og energiministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke projekter der er omfattet af § 4 a, stk. 1, indhold og omfang af vurderinger efter § 4 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for at kunne foretage vurderinger efter § 4 a, stk. 1, underretning og høring af den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer vedrørende vurderinger efter § 4 a, stk. 1, vilkår ved meddelelse af tilladelse efter §§ 4 og 4 a, kompensationsforanstaltninger vedrørende naturbeskyttelse samt om påbud.
[. . . ]
 
3. I § 4 d, stk. 1, ændres »hvilke projekter der er omfattet af § 4 a, stk. 1, indhold og omfang af vurderinger efter § 4 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for at kunne foretage vurderinger efter § 4 a, stk. 1, underretning og høring af den berørte offentlighed og de berørte myndigheder og organisationer vedrørende vurderinger efter § 4 a, stk. 1,« til: »indhold og omfang af vurderinger efter § 4 a, stk. 1, ansøgning om og meddelelse af tilladelser, hvilke mindsteoplysninger og undersøgelser der er nødvendige for at kunne foretage vurderinger efter § 4 a, stk. 1,«
     
   
§ 7
     
   
I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 6. februar 2015, som ændret ved § 1 i lov nr. 576 af 18. juni 2002, lov nr. 900 af 4. juli 2013, § 1 i lov nr. 744 af 1. juni 2015 og lov nr. 1877 af 29. december 2015, foretages følgende ændringer:
     
§ 9. Den, der ønsker at opstille vindmøller, som kræver VVM-tillladelse efter lov om planlægning, skal i høringsperioden og inden 4 uger før udløbet af høringsfristen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse afholde et offentligt møde. På mødet redegør opstilleren for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme, og Energinet.dk redegør for værditabs- og køberetsordningerne, jf. også § 13, stk. 6. For møller, der ikke kræver VVM-tilladelse, afholdes det offentlige møde, inden 4 uger efter at kommunen har offentliggjort afgørelse om, at VVM-tilladelse ikke er påkrævet. For havvindmøller afholdes det offentlige møde på en lokalitet, som Energinet.dk anviser, og senest 8 uger efter udstedelse af etableringstilladelse efter § 25. Tid og sted for møderne aftales med Energinet.dk.
Stk. 2. ……….
 
1. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »lov om planlægning« til: »lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)« og »VVM-redegørelse« til: »miljøkonsekvensrapport«.
     
§ 26. Tilladelser efter § 25 til etablering af anlæg, ændring eller udvidelse af anlæg, som allerede er godkendt, udført eller ved at blive udført, og som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig herom.
Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af de anlæg, der er omfattet af stk. 1.
Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvilke oplysninger og eventuelle undersøgelser der er nødvendige for, at en vurdering af de miljømæssige konsekvenser kan foretages. Klima-, energi- og bygningsministeren kan beslutte, at der skal foretages vurderinger af et af § 25 omfattet anlægs miljømæssige påvirkninger under og efter etablering. Klima-, energi- og bygningsministeren kan beslutte, at vurderinger af de miljømæssige konsekvenser af de af § 25 omfattede anlæg skal bedømmes af uafhængige eksperter.
Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om underretning og høring af offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer i forbindelse med
1) de i stk. 1 nævnte vurderinger,
2) den i stk. 2 nævnte afgrænsning og afgørelser i forbindelse hermed og
3) ansøgninger om tilladelse efter § 25.
Stk. 5. Omkostninger i forbindelse med de i stk. 1-4 omhandlede aktiviteter afholdes af den, der ansøger om tilladelse efter § 25.
Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan dog beslutte, at de i stk. 5 nævnte omkostninger, der afholdes til aktiviteter, der kan være af væsentlig betydning for fremtidige projekter, dækkes som angivet i § 8, stk. 1, nr. 3, i lov om elforsyning.
 
2 . § 26 ophæves:
     
§ 29. …. .
Stk. 2. Tilladelse kan gives, når ansøgeren dokumenterer, at vilkår stillet efter §§ 22-28 og i en eventuel udbudskontrakt er opfyldt.
Stk. 3. …. .
 
3. I § 29, stk. 2, ændres »§§ 22-28« til: »§§ 22-25 og §§ 27-28 samt lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.
     
Stk. 3. Der kan i tilladelsen stilles vilkår, herunder om tekniske og økonomiske forhold vedrørende drift af anlægget, om pligt til at sikre fremtidig overholdelse af vilkår stillet i tilladelser efter §§ 22-28, om tilsynsforpligtelse i forhold til det samlede anlæg og stillede vilkår og om pligt til indrapportering vedrørende de nævnte forhold.
 
4. I § 29, stk. 3, ændres »§§ 22-28« til: »§§ 22-25 og §§ 27-28 samt lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.
     
§ 67. Enhver med en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage til Energiklagenævnet over de miljømæssige forhold i afgørelser i henhold til § 25, hvis afgørelserne tillige er omfattet af §§ 26-28.
Stk. 2. ……
 
5. I § 67, stk. 1, ændres »§ 26-28« til: »§§ 27 og 28 samt lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)«.
     
   
§ 8
     
   
I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, § 2 i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 1 i lov nr. 633 af 17. juni 2014 og senest ved § 1 i lov nr. 1283 24. november 2015, foretages følgende ændringer:
     
§ 8. Alle elforbrugere her i landet skal, medmindre andet følger af §§ 8 a, 8 b, 9 og 9 a, betale en forholdsmæssig andel af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre følgende offentlige forpligtelser:
1) . . . .
3) Omkostninger, som Energinet.dk efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse afholder til dækning af etablering af elproduktionsanlæg på havet, jf. § 26, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi.
. . .
 
1. § 8, stk. 1, nr. 3, ophæves.
Nr. 4-5 bliver nr. 3-4.
     
   
Social- og Indenrigsministeriet
     
   
§ 9
     
   
I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 614 af 6. maj 2015, som ændret ved § 15 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:
     
§ 1. ---
Stk. 2. Samarbejdet omfatter
1)-2) ---
3) natur- og miljøområdet, for så vidt angår kommunalbestyrelsens opgaver efter
a)-l) ---
m) § 11 a, nr. 7, § 11 e, stk. 3, § 11 g samt kapitel 6 og § 51 i lov om planlægning og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår anlæg omfattet af lovens § 11 g,
n)-p) ---
---
 
1. § 1, stk. 2, nr. 3, litra m, som bliver litra n, affattes således:
»n) regler om miljøvurdering af konkrete projekter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og regler fastsat af miljø- og fødevareministeren i medfør heraf,«
2. § 1, stk. 2, nr. 3, litra m, affattes således:
»m) regler om miljøvurdering af konkrete projekter efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og regler fastsat af miljø- og fødevareministeren i medfør heraf,«
     
   
§ 10
     
   
Stk. 1. Loven træder i kraft den 16. maj 2017, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 9, nr. 1 og 2. Ministeren kan herunder bestemme, at ændringerne træder i kraft på forskellige tidspunkter.
Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse ved Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser truffet før lovens ikrafttræden efter lov om planlægning, lov om råstoffer, lov om beskyttelse af havmiljøet og regler udstedt i medfør af disse love. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse for skriftlige anmeldelser af projekter omfattet af § 11 g-11 i, i lov om planlægning og bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015, hvis den kompetente VVM-myndighed, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 5, før ikrafttrædelsestidspunktet har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 3, eller har offentliggjort en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg med henblik på at indkalde ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for afgrænsning af VVM-redegørelsens indhold, jf. bekendtgørelsens § 4. De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse på sådanne konkrete projekter.
Stk. 5. De hidtil gældende regler i § 23 i lov om råstoffer og i kapitel 3 og bilag 4 i bekendtgørelse nr. 1306 af 24. november 2015 om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen finder fortsat anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis
1) Naturstyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2, før ikrafttrædelsestidspunktet,
2) ansøgeren har anmodet Naturstyrelsen om en udtalelse om, hvilke oplysninger der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller
3) ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen til Naturstyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 3, nr. 10, jf. § 11, stk. 1, og bilag 4, før ikrafttrædelsestidspunktet.
Stk. 7. Loven finder ikke anvendelse for skriftlige anmeldelser af projekter omfattet af bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten, indgivet før lovens ikrafttræden, hvis Miljøstyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet. For sådanne anmeldelser finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 8. Loven finder ikke anvendelse ved Energiklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen og lov om fremme af vedvarende energi eller regler udstedt i medfør heraf truffet før lovens ikrafttræden. For sådanne klager finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 9. De hidtil gældende regler i lov om fremme af vedvarende energi § 26 og i bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet finder fortsat anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis
1) Energistyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3, før ikrafttrædelsestidspunktet,
2) ansøgeren har anmodet Energistyrelsen om en udtalelse om hvilke oplysninger, der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller
3) ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen fremsendt til Energistyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet.
Stk. 10. De hidtil gældende regler i lov om anvendelsen af Danmarks undergrund 28 a, lov om kontinentalsoklen § 4 a og i bekendtgørelse nr. 1419 af 3. december 2015 om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, m.v. offshore, finder fortsat anvendelse på konkrete projekter omfattet af denne lov, hvis
1) Energistyrelsen har truffet screeningsafgørelse, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3, før ikrafttrædelsestidspunktet,
2) ansøgeren har anmodet Energistyrelsen om en udtalelse om hvilke oplysninger, der skal fremlægges i VVM-redegørelsen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 4, før ikrafttrædelsestidspunktet, eller
3) ansøgeren har fremsendt VVM-redegørelsen er fremsendt til Energistyrelsen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 1, før ikrafttrædelsestidspunktet.
     
   
§ 11
     
   
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.