Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om vurdering af ude- og hjemmeboende i kontanthjælpssystemet som følge af ændrede SU-regler

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udsendt en ændret SU-bekendtgørelse, som ændrer på reglerne for vurderingen af, hvornår en studerende kan anses som udeboende. Som konsekvens af overgangen til automatisk afgørelse af bopælsstatus i SU-systemet udvides muligheden for, at en uddannelsessøgende efter ansøgning kan betragtes som udeboende, selv om den pågældende deler CPR-adresse med den ene eller begge forældre. Udvidelsen vedrører tilfælde, hvor den uddannelsessøgende deler adresse med den ene eller begge forældre som følge af lige sameje eller indbyrdes uafhængige lejekontrakter med tredjemand på adressen. Regelændringen trådte i kraft den 1. januar 2016.

Den ændrede retsstilling får betydning for kommunernes vurdering af unge i kontanthjælpssystemet, da vurderingen af bopælsstatus her følger SU-systemet. Det fremgår af vejledning til lov om aktiv socialpolitik nr. 39 af 5. marts 1998, punkt 86, at udmålingen af satserne for uddannelseshjælp og kontanthjælp som enten udeboende eller hjemmeboende tager udgangspunkt i reglerne om statens uddannelsesstøtte.

Ankestyrelsen har oplyst, at principafgørelse A-20-03 er blevet ophævet på baggrund af de ændrede regler.

Ændringen får endvidere betydning for revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse og kontantydelse, som har satser for unge ude- og hjemmeboende, hvor vurderingen af bopælsstatus svarer til den vurdering, som kommunen foretager ved udmåling af hjælp i kontanthjælpssystemet. Evt. spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Tina Holgaard Madsen på direkte telefon 72217691eller undertegnede.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 11. februar 2016

Birgitte S. Staffeldt